Последни новини
Home / Законът / Търси се: Административен съдия с два езика и 20 години стаж за 1-годишна командировка в Люксембург

Търси се: Административен съдия с два езика и 20 години стаж за 1-годишна командировка в Люксембург

Defakto.bg

Председателят на ВАС Георги Чолаков издаде правила за конкурса

Една силно оспорвана поправка в Закона за съдебната власт, в сила от 1 януари миналата година, е на път да се реализира.

При поредния ремонт на ЗСВ през 2018 г. там бе даден „бонус“ за административните съдии – от Върховния административен съд и първоинстанционните 28 АС. А именно – че председателят на ВАС може да командирова съдия от ВАС или от административен съд за една година, „който текущо да наблюдава практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека“ (чл. 123а ЗСВ). Като през това време командированият ще получава достъп до дела, ще участва в конференции, семинари и прочее мероприятия, свързани с прилагането на правото на ЕС в областта на административното правораздаване. А после ще донася челния опит до ВАС, административните съдилища и Националния институт на правосъдието.

Подобно право обаче не бе дадено реципрочно и на председателя на Върховния касационен съд и съдиите оттам и от общите съдилища се разминаха с едногодишните командировки в Европа на държавни разноски.

Поправката не фигурираше в първоначалния проект, по традиционния вече „ред“ се промъкна за второ четене по предложение на депутата Хамид Хамид (ДПС). А по време на дебата в правната комисия възраженията, че подобно командироване е излишно, тъй като практиката и на трите упоменати евросъдилища е достъпна онлайн и решенията на Съда на ЕС и на Общия съд дори са преведени на български език, останаха глас в пустиня. Не получиха отговор и настоятелните питания защо привилегията е само за административните съдии.

Председателят на ВАС Георги Чолаков

Година по-късно придобивката е на път да се реализира. ЗСВ вмени на председателя на Върховния административен съд да издаде правила за провеждане на конкурс за едногодишното командироване (най-вероятно с център Люксембург), разноските за което ще се поемат от бюджета на ВАС, за което съдебният съвет му отпуска целеви средства.

На 14 февруари със своя заповед Георги Чолаков е издал правилата.
Кой може да е „щастливецът“?
Правилата предвиждат със заповед на председателя или на определен от него заместник да се обявява конкурс, като заповедта незабавно се оповестява на страницата на ВАС и се изпраща на всички председатели на административни съдилища. конкурсът се провежда най-рано 30 дни след публикуването на заповедта на страницата на ВАС.
Първият конкурс трябва да се обяви до два месеца от приемането на правилата, то ест до 14 април.
В конкурса могат да участват съдиите във ВАС или в административен съд, които имат най-малко 10 години стаж в административното правосъдие и 20 години общ юридически стаж; владеят писмено и говоримо английски и френски; участвали са  международни семинари, конференции или обучения през последните 5 години; притежават отлични комуникативни умения.
Може да се установяват и допълни изисквания към кандидатите.
Всеки  желаещ подава заявление, към което прилага документи, удостоверяващи, че отговаря на поставенте изисквания.
Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на председателя на ВАС и е с от 3 до 5 членове. В комисията задължително участват съдия от ВАС, представител на Националния институт на правосъдието и член на академичната общност. Кой и как точно ще проверява езиковите познания засега не е известно. Комисията обявява допуснатите кандидати, както и датата, мястото и часа и конкретните условия за провеждане на изпита.
Недопуснатите кандидати могат да да подадат възражение чрез конкурсната комисия до председателя на Върховния
административен съд в 3-дневен срок от получаване на списъка. Председателят се произнася по възражението в срок до 5 дни и ако го уважи кандидадът се допуска до конкурса.
Изпитът задължително включва въпроси на английски и френски, а общата оценка на всеки кандидат се определя като средно аритметично от оценките на всеки член на комисията – по шестобалната система, с точност до 0,25 стотни. За издържал конкурса се смята кандидат, получил минимум много добър „4,50″.
Комисията съставя протокол за проведения изпит и класира кандидатите според получените оценки. Те имат право да подадат възражение по провеждането на изпита и класирането до председателя на ВАС в 3-дневен срок от обявяването на класирането. Председателят се произнася по възражението в 5-дневен срок. Ако е основателно, разпорежда на комисията да проведе нов изпит и класиране на кандидатите.
Кандидатурата на съдията, класиран на първо място, се изпраща на директора на НИП, който в 14-дневен срок изразява становище.
В срок до 2 месеца от обявяване на класирането, председателят на ВАС издава заповед, с която командирова класирания първи съдия текущо да наблюдава практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека за срок от една година или постановява мотивиран отказ за командироване.
В случаите на отказ за командироване, на директора на НИП за изразяване на становище, се изпраща кандидатурата на следващия по ред класиран кандидат. При липса на следващ класиран кандидат, председателят на ВАС обявява нов конкурс.
Нов конкурс се обявява и когато командировият съдия се окаже в „обективна невъзможност“ да изпълнява задълженията си повече от 4 месеца.
Още след гласуването на промяната в съдебния закон, съдиите от ВАС заговориха, че тя се прави за „определени хора“.
След издаването на правилата магистрати сочат, че във Върховиня административен съд само двама магистрати отговарят на условието за владеене и на английски, и на френски език – Таня Куцарова (която врезе и в новото аналитично звено на ВАС) и Аглика Адамова. Чува се, че съдия Адамова надали ще се кандидатира.
От сряда насам председателят на ВАС Георги Чолаков е командировка в Люксембург, Де факто не успя да се свърже с него за коментар.

About De Fakto

Проверете също

След 12 часа дискусии по Изборния кодекс в петък, заседанието приключи с обещание за дело в съда (обновена)

След 12 -часов дебат по извънредните  промени в изборното законодателство,  петъчният  парламентарен ден приключи с …

Съобщение на Инспектората към ВСС за нов образец на имуществените декларации

Инспекторатът към ВСС разпространи съобщение за утвърждаване на нов образец на имуществените декларации по чл. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.