Последни новини
Home / Законът / Софийският адвокатски съвет призовава парламента да отхвърли тежката наказателна отговорност за непълнолетни

Софийският адвокатски съвет призовава парламента да отхвърли тежката наказателна отговорност за непълнолетни

Defakto.bg

Към мнението на мнозинството от юридическото съсловие, че  завишаване на наказателната  отговорност на непълнолетни измества здравия разум в наказателната политика, се присъединява и  Софийският адвокатски съвет.  Като  съдиите от  ВКС, експертите от  Висшия  адвокатски  съвет, професори, криминалисти и др. и Столичният адвокатски съвет изразява категорично неодобрение за промените и призовава  парламента да ги отхвърли.

Становището е подписано от председателя на САС Ивайло Данов.

Измененията бяха заръчани от премиера Бойко Борисов след среща през януари с  бащата на убитата Андреа от село Галиче.  Бързо внесените поправки  от депутати на ГЕРБ целят завишаване на  наказанията на непълнолетните за извършени от тях престъпления срещу личността, така че за тях да не важи правилото за редуциране на санкциите, а да отговарят като зрели хора, ако се установи, че те са достигнали такава зрялост.

Ето и позицията на САС:

В качеството си на адвокати и защитници на човешките права изразяваме категоричното си неодобрение на предложените изменения в разпоредбите на чл. 63 от Наказателния кодекс и Ви призоваваме да не приемате внесените за обсъждане редакции.

Законопроектът не е съобразен с Конституцията на Република България, с международните договори, с международните стандарти за младежко правосъдие и с наказателноправната ни традиция. Този законопроект е и в пълно противоречие с публикувания за обществено обсъждане проект за наказателна политика 2020-2025 година.

Позоваването на статистически данни в мотивите към законопроекта е произволно и лишено от какъвто и да било анализ на криминогенните фактори. В мотивите не се прави разграничение между наказателноотговорни и наказателнонеотговорни лица. Не се отчитат нито специфичните причини за извършване на престъпления от непълнолетни, нито дължимите обществени и социални мерки за въздействие преди прилагане на наказателна репресия. Напълно се пренебрегват установените при последните криминологични изследвания фактори, влияещи върху престъпността в страната – бедност, безработица, маргинализация на големи групи от населението, обезлюдяване на едни райони и пренаселване на други.

За младежката престъпност са характерни устойчивост в криминологичния профил на извършителите и висока разкриваемост, поради което статистическите данни, поднесени без необходимия конкретен анализ, са напълно безполезни за обосноваване на законодателни изменения. Въпреки това проследяването им за последните години по видове престъпления показва трайна тенденция на понижаване на броя извършени от непълнолетни лица престъпления. Това налага извод, че конкретното предложение за изменение на Наказатения кодекс нито е предизвикано от промяна в обществените отношения или от нововъзникнала необходимост от противодействие, нито е насочено към превенция на младежката престъпност. То е израз на тенденцията да се предлагат законодателни решения под натиска на общественото мнение. Тази тенденция е опасна за правната сигурност и за стабилността на правния ред.

Считаме, че отговорното политическо поведение изисква да се обяснят на обществото целите и принципите на младежкото правораздаване, а не да се предлагат популистки решения. Във всички наказателни закони в съвременната ни история е уредена редукция на наказанията за непълнолетните извършители на престъпления. Тя е съобразена със съвременните постижения на наказателноправната наука, криминологията и социалната психология, които отчитат характерните за непълнолетните лица особености в развитието им. Общоизвестно е, че децата се намират в етап на личностно изграждане и характерово структуриране, за тях са типични импулсивност, лекомислие, повишена внушаемост и по-лесно повлияване от различни модели на поведение в сравнение с възрастните. Затова Насоките на ООН от Рияд за превенция на противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие лица изискват да се отчита факта, че поведението на младите хора, което е в противоречие с установените обществени норми и ценности, е част от процеса на съзряването и израстването им, а „повечето хора го преодоляват спонтанно с прехода към пълнолетие“. Научните изследвания несъмнено доказват, че „заклеймяването на младия човек като „лице с отклонения“, „правонарушител“ или „потенциален правонарушител“ често спомага за „трайно утвърждаване на модела на нежелано поведение“. Така са очертани основните принципи, на които трябва да отговаря правосъдието по отношение на ненавършилите пълнолетие лица – принципите на пропорционалност и на индивидуализация, които предвиждат, че мерките спрямо непълнолетните лица трябва да се основават не само на тежестта на правонарушението, но и на характерните им личностни особености – възраст, физическо и психическо здраве, развитие, капацитет, семейна среда и други лични обстоятелства, както и на принципа за минимална интервенция, който гарантира, че взетата мярка ще е съобразена с необходимото полезно въздействие за утвърждаване на общоприетите ценности, без прекомерно да засяга основните права на младия правонарушител. Затова внесеният в Народното събрание законопроект показва пълно неразбиране на целта на наказанието спрямо непълнолетните извършители – да се осигури тяхното благополучие, разбирано като правилно развитие и успешно вписване в обществото.

Член 37 от Конвенцията за правата на детето и т. 5 от Правилата на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица изрично предвиждат, че наказанието „лишаване от свобода” спрямо деца трябва да се използва само като крайна мярка и за най-краткия възможен срок.

Затова Ви призоваваме да не приемате предложените изменения в чл. 63 от Наказателния кодекс, тъй като необоснованото завишаване на наказанията само по себе си представлява криминогенен фактор и е показател за пълния провал на държавата при изпълнение на задължението й по чл. 47 от Конституцията да подпомага семействата при отглеждане на децата и да осигурява особена закрила на тези от тях, които са останали без грижата на близките си.

Настояваме да предприемете незабавни мерки за транспониране на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo, както и да съобразите националното законодателство, свързано с превенцията на противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие лица, с Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите на държавите-членки, относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки. Препоръката предвижда повишена ангажираност на общността към развитието на децата и използване на алтернативни на наказанието „лишаване от свобода” мерки, основани на принципите на социална интеграция и образование, като приоритет се дава на тези от тях, които имат възпитателно въздействие или представляват възстановителен отговор на престъпленията, извършени от непълнолетни.

 

About De Fakto

Проверете също

Върховният административен съд образува тълкувателно дело по прилагането на текстове от Закона за хазарта

Върховният административен съд образува тълкувателно дело – №1 от 2023 г., за приемане на тълкувателно …

Президентът: Имаме нужда от пълноценна съдебна реформа, която изключва произволни арести и избирателното правосъдие

„Големият проблем в България е избирателното правосъдие. С това нещо трябва да се справим. Не …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 − 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.