Последни новини
Home / Законът / Адвокати до министър Кирилов: Ваша заповед бави издаването на удостоверения за актуално състояние за чужбина, отменете я!

Адвокати до министър Кирилов: Ваша заповед бави издаването на удостоверения за актуално състояние за чужбина, отменете я!

Defakto.bg

Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) изпрати отворено писмо до правосъдния министър Данаил Кирилов, в което настояват той  да отмени своя заповед,  с която е определил единствено Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията да подписва и подпечатва удостоверния за актуалното състояние в чужбина. Такива удостоверения трябва  да се издават незабавно, но това не е възможно, защото процесът зависи от един единствен човек и изготвянето им трае неограничено време, казват одвокатите. Настояват в спешен порядък министърът да промени заповедта си  и да разшири кърга от лица, компететни да  подписват и
подпечатват удостоверения за актуално състояние за чужбина.

Писмото е подписано от 78 адвокати на ФОБА.

Ето и цялото му съдържание:

ДО:
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДО:
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
На вниманието на Изпълнителния директор
Г-н Министър,
Г-жо Козарева,

Обръщаме се към Вас във връзка с незаконосъобразна процедура по
издаване на Удостоверения за актуално състояние от Търговския регистър
(ТР),  които да служат на лицата извън страната (за чужбина).
Както Ви е добре известно тези удостоверения се издават с правоъгълен
печат на Агенцията и подпис на Изпълнителния директор и след подпечатване
и подписване подлежат на легализация.  Удостоверенията не се различават с
нищо от тези предназначени за ползване в рамките на страната с изключение
на допълнителен печат и подпис (без име), който съдържат.
Съгласно чл. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, ресорният министър определя със заповед лицата,
които могат да извършват удостоверяване на документи, подлежащи на
легализация.
В конкретния случай се оказва, че със Заповед на министъра на
правосъдието, която не е публично оповестена на сайта на Министерството
на правосъдието или на сайта на Агенцията по вписванията, за подписването
на въпросните удостоверения за актуално състояние, издавани от ТР, е
определен единствено Изпълнителният директор на Агенцията по
вписванията и в частност – г-жа Козарева.
Съгласно чл.34 от ЗТРРЮЛНЦ, ал.1 удостоверения се издават НЕЗАБАВНО.
Това изискване на закона не е спазено по отношение на удостоверенията за
актуално състояние за чужбина, защото издаването им зависи от един
единствен човек и изготвянето трае неограничено време.

Законът обаче не разграничава удостоверенията на такива за страната и такива за чужбина.
Считаме, че не е оправдано издаването на удостоверение за актуално
състояние, което  обективно може да се променя в рамките на
ден, да зависи от подписа на един човек и да отнема на практика
неограничено време.

Считаме, че тази организация създава сериозен проблем на лицата и не на последно място лош имидж на държавата.
Във връзка с изложеното, настояваме да вземете мерки в спешен
порядък за разширяване на кръга лица с компетентност да подписват и
подпечатват удостоверения за актуално състояние за чужбина.

Писмото е подкрепено от адвокати, членове на ФОБА, от градовете:
София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Смолян, Благоевград, Перник,
Сливен, Силистра както следва:

1. Адв. Искра Янева Кишкова, САК, л.н. № 1600361710
2. Адв. Ищван Йосиф Модра, САК, л.н. № 1200616510
3. Адв. Емил Георгиев, САК, л.н N 1000150710
4. Адв.Ивелина Владимирова Иванова-Парушева, АК-Варна, л.н. №
1200044190
5. Адв. Ясен Крайчев, АК Пловдив, л.н. № 1500159640
6. Адв. Любка Цветанова Здравкова, САК, л.н. № 1900416910
7. Адв. Антони Емилов Аврамов, САК, л.н. № 1800668410
8. Адв. Стефка Атанасова , САК , л.н.№ 1600116610
9. Адв. Зорница Алексеева Гъркова – Люцканова, сак, л.н. №
1600242310
10. Адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград, л.н. №
1100050027
11. Адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, л.н. № 1200084090
12. Адв. Гинка Стоянова Желязкова, АК Варна, л. н. № 1300020690
13. Адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК Бургас, л.н. №
1700026480
14. Адв. Даниела Динкова Радева, АК Пловдив, с л. н. № 1000158840
15. Адв. Пламен Кирилов Киров, САК, л.н. № 1000355710
16. Адв. Росица Георгиева Димитрова САК, л.н. № 1000316210
17. Адв. Росица Ангелова Кирова, АК-ПЕРНИК, л.н. № 1000024423
18. Адв. Снежана Борисова Сутулова, САК, л. н. № 1100082910
19. Адв. Елена Димитрова Даскалова-Радева, АК-Смолян, л. н. №
1200003147
20. Адв. Петър Светославов Даскалов, АК-Стара Загора, л.н. №
1800026560
21. Адв. Мариела Томова, АК – Разград, л.н. № 1300005072
22. Адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л. н. № 1500605510
23. Адв. Невена Кирилова Стефанова, АК – Варна, л. н. № 11000686790
24. Адв. Тодор Монов Янкулов, АК-Перник, л. н. № 1500018123
25. Адв. Ива Николаева – САК, л. н. № 4000194010
26. Адв.Деляна Валериева, ВАК, л.н. № 1500146690
27. Адв.Веселина Стефанова Демирева, САК, л. н. № 1500569310
28. Адв. Пепа Пеневилова, САК, л. н. № 1000512110
29. Адв. Валентина Петрова Георгиева, САК, л.н. № 1600246110
30. Адв. Мила Николова Попова АК-Стара Загора, л. н. № 1900020560
31. Адв. Юри Юриев Стойков, САК, л.н. № 4100184810
32. Адв. Силвия Севдалинова, АК -Силистра, л.н. № 1300013875
33. Адв. Милена Димитрова Павлова, АК-Сливен, с л. н. № 1200023588
34. Адв.Мариета Георгиева Пешева САК л. н. № 1700474910
35. Адв. Явор Иванов Калчев, ВАК, л.н. № 1900114490
36. Адв. Анелия Илиева Райчева, АК Пловдив, л.н. № 1000003540
37. Адв. Теодор Любенов Георгиев, САК, л.н. № 11000705510
38. Адв. Марияна Калчева, Адвокатска колегия-София, с л.н. №
1400447910
39. Адв. Галя Трифонова Динкова, САК, л.н. № 1600552110
40. Адв. Ваня Андонова Стоянова, САК, л.н. № 1500630410
41. Адв. Никола Георгиев Карадимов, Адвокатска колегия-Пловдив, л.н.
№ 1300116940
42. Адв. Ваня Милкова Недева от Адвокатска колегия Търговище, с л.н.
№ 1100011777
43. Адв. Бистра Чавдарова Гелева, САК, л.н. № 1300542210
44. Адв. Ваня Маринова Тодорова, САК, л.н. № 1000536410
45. Адв. Таня Костадинова Динкова, АК Пловдив, л.н. № 1000092340
46. Адв. Николай Алеков Николов, САК, л.н. № 1200068910
Настоящото Писмо е изготвено и потвърдено от всички адвокати, посочили своите имена и лични
номера. При необходимост от допълнителна информация: бул. „Македония“ № 4, ет.5, офис 14, лице
за контакт: адвокат Искра Кишкова, от САК, адвокатски номер: 1600361710, тел. 02/403 2002
47. Адв. Петър Панайотов Киряков, САК, л.н. № 1800666510
48. Адв. Биляна Георгиева Петачка, АК-Благоевград, л.н. № 1700052327
49. Адв. Кремена Пламенова Трифонова, САК, л.н. № 1800425410
50. Адв. Инна Иванова Тодорова, САК, л.н. № 1600531210
51. Адв. Асен Милчев Вакареев, АК – Благоевград, л.н. № – 1100046027
52. Адв. Невена Кирилова Стефанова, АК – Варна, л.н. № 1100068790
53. Адв. Александра Красимирова Стеркова, САК, л.н. № 1000636510
54. Адв. Васил Цветанов Бенов-АК-ВИДИН л.№ 1100015237
55. Адв. Ива Петкова Петкова, САК, л.н.№ 1700502210
56. Адв. Тодор Езекиев Грозданов, САК. л.н.№ 1800241310
57. Адв. Илияна Стоянова Илиева БАК с л.н.№ 1700057080
58. Адв. Кристиян Людмилов Григоров, САК, л.н.№ 1600715310
59. Адв. Диана Харалампиева Драгиева, САК, л.н.№ 1000539810
60. Адв. Валентина Николова Стоянова, АК Бургас, л.н.№ 1600004380
61. Адв. Даниела Павлова Андреева САК, л.н.№ 1100246510
62. Адв Владислав Александров Янев САК, л.н.№ 1300160310
63. Адв. Александра Славева Кадиева – Делова, САК, л.н.№
1900561610
64. Адв. Любка Цветанова Здравкова САК, л.н.№ 1900416910
65. Адв. Росица Ангелова Кирова, л.н.№ 1000024423, АК-Перник
66. Адв. Зорница Методиева Серафимова, САК, л.н.№ 1900237010
67. Адв. Иван Димитров Димитров, САК, л.н.№ 4700187510
68. Адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК Бургас, л.н.№
1700026480
69. Адв. Николай Стоянов Дунчев, САК, л.н. № 1100455510
70. Адв. Полина Антонова Велчева, САК, л.н. № 1300677010
71. Адв. Тихомир Вълчев Ненчев – АК Русе, л.н. № 1600041070
72. Адв. Снежана Борисов Сутулова, САК, л.н. № 1100082910
73. Адв. Стела Димитрова Николова, л.н. № 1400091990 , ВАК
74. Адв. Ели Иванова Желязкова, ВАК, л.н. № 1200110590
75. Адв. Димитър Николов Димитър Николов ХАК , л.н. № 1300008263
76. Адв. Георги Константинов Димитров, САК, л.н. № 1200501110
77. Адв.Петя Миткова Белелиева , САК, л.н. № 1100069610
78. Адв. Теодора Христова Янкова, САК, л.н. № 1400553110

About De Fakto

Проверете също

Съдийската колегия предлага на 30 септември да тръгне процедурата за избор на председател на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага вариант на времеви график за провеждане на процедура …

Съдии с апел към изборните си членове във ВСС – напуснете проваления съдебен съвет

Решаващото действие за прекратяване на мандата на ВСС  е съдиите, избрани от съдии в него …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.