Последни новини
Home / Законът / Адвокати до министър Кирилов: Ваша заповед бави издаването на удостоверения за актуално състояние за чужбина, отменете я!

Адвокати до министър Кирилов: Ваша заповед бави издаването на удостоверения за актуално състояние за чужбина, отменете я!

Defakto.bg

Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) изпрати отворено писмо до правосъдния министър Данаил Кирилов, в което настояват той  да отмени своя заповед,  с която е определил единствено Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията да подписва и подпечатва удостоверния за актуалното състояние в чужбина. Такива удостоверения трябва  да се издават незабавно, но това не е възможно, защото процесът зависи от един единствен човек и изготвянето им трае неограничено време, казват одвокатите. Настояват в спешен порядък министърът да промени заповедта си  и да разшири кърга от лица, компететни да  подписват и
подпечатват удостоверения за актуално състояние за чужбина.

Писмото е подписано от 78 адвокати на ФОБА.

Ето и цялото му съдържание:

ДО:
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДО:
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
На вниманието на Изпълнителния директор
Г-н Министър,
Г-жо Козарева,

Обръщаме се към Вас във връзка с незаконосъобразна процедура по
издаване на Удостоверения за актуално състояние от Търговския регистър
(ТР),  които да служат на лицата извън страната (за чужбина).
Както Ви е добре известно тези удостоверения се издават с правоъгълен
печат на Агенцията и подпис на Изпълнителния директор и след подпечатване
и подписване подлежат на легализация.  Удостоверенията не се различават с
нищо от тези предназначени за ползване в рамките на страната с изключение
на допълнителен печат и подпис (без име), който съдържат.
Съгласно чл. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, ресорният министър определя със заповед лицата,
които могат да извършват удостоверяване на документи, подлежащи на
легализация.
В конкретния случай се оказва, че със Заповед на министъра на
правосъдието, която не е публично оповестена на сайта на Министерството
на правосъдието или на сайта на Агенцията по вписванията, за подписването
на въпросните удостоверения за актуално състояние, издавани от ТР, е
определен единствено Изпълнителният директор на Агенцията по
вписванията и в частност – г-жа Козарева.
Съгласно чл.34 от ЗТРРЮЛНЦ, ал.1 удостоверения се издават НЕЗАБАВНО.
Това изискване на закона не е спазено по отношение на удостоверенията за
актуално състояние за чужбина, защото издаването им зависи от един
единствен човек и изготвянето трае неограничено време.

Законът обаче не разграничава удостоверенията на такива за страната и такива за чужбина.
Считаме, че не е оправдано издаването на удостоверение за актуално
състояние, което  обективно може да се променя в рамките на
ден, да зависи от подписа на един човек и да отнема на практика
неограничено време.

Считаме, че тази организация създава сериозен проблем на лицата и не на последно място лош имидж на държавата.
Във връзка с изложеното, настояваме да вземете мерки в спешен
порядък за разширяване на кръга лица с компетентност да подписват и
подпечатват удостоверения за актуално състояние за чужбина.

Писмото е подкрепено от адвокати, членове на ФОБА, от градовете:
София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Смолян, Благоевград, Перник,
Сливен, Силистра както следва:

1. Адв. Искра Янева Кишкова, САК, л.н. № 1600361710
2. Адв. Ищван Йосиф Модра, САК, л.н. № 1200616510
3. Адв. Емил Георгиев, САК, л.н N 1000150710
4. Адв.Ивелина Владимирова Иванова-Парушева, АК-Варна, л.н. №
1200044190
5. Адв. Ясен Крайчев, АК Пловдив, л.н. № 1500159640
6. Адв. Любка Цветанова Здравкова, САК, л.н. № 1900416910
7. Адв. Антони Емилов Аврамов, САК, л.н. № 1800668410
8. Адв. Стефка Атанасова , САК , л.н.№ 1600116610
9. Адв. Зорница Алексеева Гъркова – Люцканова, сак, л.н. №
1600242310
10. Адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград, л.н. №
1100050027
11. Адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, л.н. № 1200084090
12. Адв. Гинка Стоянова Желязкова, АК Варна, л. н. № 1300020690
13. Адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК Бургас, л.н. №
1700026480
14. Адв. Даниела Динкова Радева, АК Пловдив, с л. н. № 1000158840
15. Адв. Пламен Кирилов Киров, САК, л.н. № 1000355710
16. Адв. Росица Георгиева Димитрова САК, л.н. № 1000316210
17. Адв. Росица Ангелова Кирова, АК-ПЕРНИК, л.н. № 1000024423
18. Адв. Снежана Борисова Сутулова, САК, л. н. № 1100082910
19. Адв. Елена Димитрова Даскалова-Радева, АК-Смолян, л. н. №
1200003147
20. Адв. Петър Светославов Даскалов, АК-Стара Загора, л.н. №
1800026560
21. Адв. Мариела Томова, АК – Разград, л.н. № 1300005072
22. Адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л. н. № 1500605510
23. Адв. Невена Кирилова Стефанова, АК – Варна, л. н. № 11000686790
24. Адв. Тодор Монов Янкулов, АК-Перник, л. н. № 1500018123
25. Адв. Ива Николаева – САК, л. н. № 4000194010
26. Адв.Деляна Валериева, ВАК, л.н. № 1500146690
27. Адв.Веселина Стефанова Демирева, САК, л. н. № 1500569310
28. Адв. Пепа Пеневилова, САК, л. н. № 1000512110
29. Адв. Валентина Петрова Георгиева, САК, л.н. № 1600246110
30. Адв. Мила Николова Попова АК-Стара Загора, л. н. № 1900020560
31. Адв. Юри Юриев Стойков, САК, л.н. № 4100184810
32. Адв. Силвия Севдалинова, АК -Силистра, л.н. № 1300013875
33. Адв. Милена Димитрова Павлова, АК-Сливен, с л. н. № 1200023588
34. Адв.Мариета Георгиева Пешева САК л. н. № 1700474910
35. Адв. Явор Иванов Калчев, ВАК, л.н. № 1900114490
36. Адв. Анелия Илиева Райчева, АК Пловдив, л.н. № 1000003540
37. Адв. Теодор Любенов Георгиев, САК, л.н. № 11000705510
38. Адв. Марияна Калчева, Адвокатска колегия-София, с л.н. №
1400447910
39. Адв. Галя Трифонова Динкова, САК, л.н. № 1600552110
40. Адв. Ваня Андонова Стоянова, САК, л.н. № 1500630410
41. Адв. Никола Георгиев Карадимов, Адвокатска колегия-Пловдив, л.н.
№ 1300116940
42. Адв. Ваня Милкова Недева от Адвокатска колегия Търговище, с л.н.
№ 1100011777
43. Адв. Бистра Чавдарова Гелева, САК, л.н. № 1300542210
44. Адв. Ваня Маринова Тодорова, САК, л.н. № 1000536410
45. Адв. Таня Костадинова Динкова, АК Пловдив, л.н. № 1000092340
46. Адв. Николай Алеков Николов, САК, л.н. № 1200068910
Настоящото Писмо е изготвено и потвърдено от всички адвокати, посочили своите имена и лични
номера. При необходимост от допълнителна информация: бул. „Македония“ № 4, ет.5, офис 14, лице
за контакт: адвокат Искра Кишкова, от САК, адвокатски номер: 1600361710, тел. 02/403 2002
47. Адв. Петър Панайотов Киряков, САК, л.н. № 1800666510
48. Адв. Биляна Георгиева Петачка, АК-Благоевград, л.н. № 1700052327
49. Адв. Кремена Пламенова Трифонова, САК, л.н. № 1800425410
50. Адв. Инна Иванова Тодорова, САК, л.н. № 1600531210
51. Адв. Асен Милчев Вакареев, АК – Благоевград, л.н. № – 1100046027
52. Адв. Невена Кирилова Стефанова, АК – Варна, л.н. № 1100068790
53. Адв. Александра Красимирова Стеркова, САК, л.н. № 1000636510
54. Адв. Васил Цветанов Бенов-АК-ВИДИН л.№ 1100015237
55. Адв. Ива Петкова Петкова, САК, л.н.№ 1700502210
56. Адв. Тодор Езекиев Грозданов, САК. л.н.№ 1800241310
57. Адв. Илияна Стоянова Илиева БАК с л.н.№ 1700057080
58. Адв. Кристиян Людмилов Григоров, САК, л.н.№ 1600715310
59. Адв. Диана Харалампиева Драгиева, САК, л.н.№ 1000539810
60. Адв. Валентина Николова Стоянова, АК Бургас, л.н.№ 1600004380
61. Адв. Даниела Павлова Андреева САК, л.н.№ 1100246510
62. Адв Владислав Александров Янев САК, л.н.№ 1300160310
63. Адв. Александра Славева Кадиева – Делова, САК, л.н.№
1900561610
64. Адв. Любка Цветанова Здравкова САК, л.н.№ 1900416910
65. Адв. Росица Ангелова Кирова, л.н.№ 1000024423, АК-Перник
66. Адв. Зорница Методиева Серафимова, САК, л.н.№ 1900237010
67. Адв. Иван Димитров Димитров, САК, л.н.№ 4700187510
68. Адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК Бургас, л.н.№
1700026480
69. Адв. Николай Стоянов Дунчев, САК, л.н. № 1100455510
70. Адв. Полина Антонова Велчева, САК, л.н. № 1300677010
71. Адв. Тихомир Вълчев Ненчев – АК Русе, л.н. № 1600041070
72. Адв. Снежана Борисов Сутулова, САК, л.н. № 1100082910
73. Адв. Стела Димитрова Николова, л.н. № 1400091990 , ВАК
74. Адв. Ели Иванова Желязкова, ВАК, л.н. № 1200110590
75. Адв. Димитър Николов Димитър Николов ХАК , л.н. № 1300008263
76. Адв. Георги Константинов Димитров, САК, л.н. № 1200501110
77. Адв.Петя Миткова Белелиева , САК, л.н. № 1100069610
78. Адв. Теодора Христова Янкова, САК, л.н. № 1400553110

About De Fakto

Проверете също

Доклад на Комитета против изтезанията: В България продължава да цари предубеждение към болните с психични разстройства

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение и наказание към Съвета на Европа представи …

ВКС с тълкувателно решение за погасителната давност, докато трае изпълнителен процес за вземане по изпълнителни дела

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

seven + six =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.