Последни новини
Home / Законът / Адвокати до НС: Законът за извънредното положение е изключило адвокатите от антикризисните мерки. Поправете се!(допълнена)

Адвокати до НС: Законът за извънредното положение е изключило адвокатите от антикризисните мерки. Поправете се!(допълнена)

Defakto.bg

Висшият адвокатски съвет ще търси компенсации от държавата за пропуска й

След обнародването на  Закона за мерките и действията по  време на извънредно положение,  се оказва, че съсловието на българските адвокатите е  изключено от всички антикризисни мерки за  справяне с пандемията  Covrid -19.    По този повод Висшият адвокатски съвет обмисля да претендира компенсационни  мерки от държавата за времето на извънредно положение, научи Де Факто.   Въпреки „затворените“ съдилища за времето на извънредно положение,  адвокатите трябва в законните срокове да  плащат осигуровки, данъци, наеми, трудови възнаграждения на наети служители и да издържат семействата си, както и да подават годишни данъчни декларации (ГДД) и др.- без облекченията в закона за извънредното положение.

 От закона обаче са изключени не само адвокатите, а и всички свободни професии, които според допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са: експерт-счетоводителите,  консултантите,  одиторите,  адвокатите,  нотариусите,  частните съдебни изпълнители,  съдебните заседатели,  експертите към съда и прокуратурата,  лицензираните оценители,  представителите по индустриална собственост,  медицинските специалисти,  преводачите,  архитектите,  инженерите,  техническите ръководители,  дейците на културата, образованието, изкуството и науката,  застрахователните агенти. Плюс  физическите лица,  които осъществяват за своя сметка професионална дейност, не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Така,  освен  гилдията на близо  14- те хиляди адвокати в страната вкупом всички свободни професии са влезли  в групата на „маргиналите“,  очертана във вторник от финансовия министър Владислав Горанов.

Българските граждани, които са маргинали и не попадат в нито една защитна социална схема, са социално изолирани и едва ли можем да направим много за тях“,  заяви министърът.  И препоръча  (на маргиналите ): „По-скоро да спазват препоръките на кризисния щаб„, нещо, което предизвика цунами  от недоволство.

Антикризисните мерки по повод кризата с коронавируса  имат за цел  да  съхранят живота и здравето на нацията.  Недопустимо е правителството да изолира от задълженията си каквито и  да е групи от населението.

“ Обединение на свободните адвокати“ разпространи  призив към правителството и депутатите да защитят правата и интересите на българските адвокати, но и на всички онези, които упражняват свободни професии и са засегнати от кризата с разпространението на коронавируса.  Сдружението настоява да им бъде осигурено пропорционално, съразмерно и равно третиране с останалите предприятия, за които вече бяха обявени мерки за подпомагане.

По повод „отсъствието“ им от закона,   адвокатите от  ЕЛЕКТРОННА НАЦИОНАЛНА АДВОКАТСКА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  са изпратили в Народното събрание  писмо – призив  за допълнение на закона и включване на мерки в защита на гилдията. Те предлагат и конкретните текстове  (виж по-долу).

Ето и писмото, изпратено в парламента:

(С незначителни съкращениs)

УВАЖАЕМИ ДЕПУТАТИ,

 

(…) Правителствата в целия свят приеха мерки в подкрепа на засегнатите си граждани. Частично такива мерки са залегнали и в приетия от Вас Закон за действие по време на извънредното положение, но измежду адресатите на тези мерки не са адвокатите, които са самоусигуряващи се лица, упражняващи свободна професия.

В същото време, с решение по протокол № 8/10.03.2020 г., т. 31, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препоръча на административните ръководители на съдилищата в страната в срок до един месец да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, в резултат на което в много от съдилищата откритите съдебни заседания бяха преустановени.  На 16.03.2020 г. това решение беше допълнено, като изрично бе посочено, че се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански, търговски и административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на изрично посочените неотложни и нетърпящи отлагане дела и процесуални действия.
В заповедта изрично бе записано, че в зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.

Така пред адвокатите бяха поставени непреодолими пречки да извършват дейността си, а в най-добрия случай и само ча част от тях – да я извършват в много ограничен обем.
Едновременно с това, във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и последвалите заповеди в тази връзка, и с оглед защита здравето на гражданите, Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт и други държавни институции въведоха спешни мерки, съгласно които, за да няма струпване на хора в затворени пространства, в офисите им се въвежда режим на контролиран достъп, а подаването на заявления, жалби, декларации, и други документи следва да става преобладаващо, или само по електронен път.

Ние адвокатите, сме длъжни да спазваме посочените по-горе решения и заповеди, както и всички наложени мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с възникналата пандемия, които се предприемат от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Поставени в тази безизходна и тежка ситуация, ние с тревога установяваме /макар и само от сайта на Народното събрание и публикации в медиите/, че измежду приетите от Вас текстове на Закона за действие по време на извънредното положение, липсва каквато и да била мярка, която да облекчи положението на адвокатите и да ги подпомогне да оцелеят в тази кризисна ситуация.

Вече 10 дни, адвокатите практически сме без доходи, но въпреки това следва да изпълняваме законовите си задължения, като погасяваме своевременно вноските си къв ДОО, ЗО, ДЗПО  и дължимите данъци.

Не са променени и сроковете ни за подаването на годишните данъчни декларации /ГДД/ по ЗДДФЛ.

Видно от електронното досие на законопроекта /сигнатура 054-01-24/, на основание чл.83, ал.1 от Правилника за работата на Народното събрание, Менда Стоянова и група депутати са внесли писмени предложения с вх.№ 054-04-67/ 18/03/2020г. за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект, относими към чл.50 от ЗДДФЛ, но само за ограничен кръг от задължени лица, а именно:

„Чл….през 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се удължава до 30 юни.
(2) През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни.
(3) През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 май 2020 г.“
При разглеждането му в пленарна зала на второ четене, този текст е бил гласуван във вида, в който е предложен от вносителите, като от него неоснователно и необосновано са били изключени адвокатите, които също имат задължение за подаване на ГДД по реда на чл.50 от ЗДДФЛ и декларация образец №6 „Данни за дължимите осигурителни вноски”, до 30.04.2020 г. В същия срок адвокатите следва да внесат дължимият данък и дължимите осигурителни вноски след определяне окончателният размер на месечния осигурителен доход.
Изключването на адвокатите от предвидената мярка е неоснователно и ги поставя в по-тежка ситуация от останалите свободни професии, предвид описаните по-горе решения и забрани.
Предвид изложеното по-горе молим, в най-кратък срок в „Закона за мерките и  действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март“, да бъдат добавени следните мерки касателно адвокатите, упражняващи дейността си в Р.България:

1.В приетите вече текстове за промяна на чл.50 от ЗДДФЛ да бъдат включени и адвокатите, които да могат да подават ГДД в срок до 30.06.2020 г.

2.В същия срок адвокатите да могат да подават и декларация образец №6 „Данни за дължимите осигурителни вноски”.

3.В срок до 30.06.2020 г. адвокатите да могат да внесат дължимия данък по ЗДДФЛ, както и дължимите за довнасяне осигурителни вноски, след определяне на окончателният размер на месечния осигурителен доход.

4.За срока на извънредното положение върху невнесените осигурителни вноски от адвокатите да не се начисляват лихви.

Промени в посочения смисъл са жизнено важни не само за запазване здравето на адвокатите и техните семейства, но и за тяхното оцеляване, се казва на финала на писмото до депутатите.

About De Fakto

Проверете също

Следи от шпионски софтуер в Брюксел: Елена Йончева и Натали Лоазо са били подслушвани

 Депутатите от Европарламента откриха в телефоните си зловреден софтуер, което предизвика тревога за поверителната работа …

Невена Зартова: Чувствам се застрашена не от двата кръга, а от действията на горестоящата прокуратура и на г-н Сарафов

Нещата в съдебната система не са притеснителни, те са зловещи Проблемът в съдебната система е …

Един коментар

  1. мнение

    Срокът за подаване на декларация за ДОД трябва да бъде удължен за всички граждани, имащи такова задължение, а не само за адвокати. Стотици хиляди граждани имат задължение да декларират хонорари, наеми и тн, и за тях срокът е 30 април-което е абсурдно при тази пандемия. Редно е срокът да бъде удължен за ВСИЧКИ задължени лица по ЗДДФЛ да подадат декларация. Кекъв е тоди лобизъм адвокатите да искат удължение само за себе си, и нито дума да се удължи за всеки задължен да подаде данъчна декларация по ЗДДФЛ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.