Последни новини
Home / Актуално / Част 1: Преглед на измененията в закона за извънредното положение заради пандемията Covid -19

Част 1: Преглед на измененията в закона за извънредното положение заради пандемията Covid -19

Defakto.bg

Юридическите  специалисти на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ са изготвили обобщен анализ на основните промени, въведени с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година (Закона за мерките и действията по време на извънредното положение или Закона), обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020 година (извънреден).

Целта е да бъдат информирани българските граждани за безпрецедентните законови промени, наложени от кризисната  ситуация заради пандемията  Covid-19.  Текстовете имат просветителско значение, без да обвързват професионално адвокатското дружество.

В няколко „броя“ Де Факто ще публикува разработката заради полезния й и изчерпателен характер.

 

1 ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ, СЪДЕБНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

 

Съгласно окончателния текст на Закона, за времето от 13 март 2020 година до отмяната на извънредното положение, следните срокове се променят както следва:

 

  1. Процесуални срокове

Спират да текат процесуалните сроковете по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Това означава, че всички съдебни производства спират с изключение на тези, свързани с най-тежките нарушения на обществения ред, изискващи наказателно преследване.

  1. Давностни срокове

Спират да текат давностните сроковете с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания – т.е. единствените срокове, които не спират, са тези по отношение на наказателна и административнонаказателна отговорност.

   3.Срокове за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства

Спират да текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства с изключение на производствата, свързани с управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Спират сроковете, дадени на участниците в производства по възлагане на обществени поръчки, регистрации на търговски дружества, издаване на лицензи и разрешения за извършване на нормативно предвидени дейности и други.

  4. Срокове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Спират да текат сроковете по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество свързани с подаването на декларации за несъвместимост и за имущество и интереси от лицата, заемащи висши публични длъжности, както и по отношение на производствата по установяване на конфликт на интереси и отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, в това число и налагането на обезпечителни мерки за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество. Изключение от спирането се предвижда само по отношение на ежегодната декларация за имущество и интереси, чийто срок остава до 15 май (за предходната календарна година).

 5. Сроковете по Закона за съдебната власт

Спират да текат сроковете по Закона за съдебната власт, касаещи подаването на различни видове декларации магистрати – съдии, прокурори и следователи пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. Изключение от спирането отново се предвижда само по отношение на ежегодната декларация за имущество и интереси, чийто срок остава до 15 май (за предходната календарна година).

Извън сроковете, които подлежат на спиране, с 1 (един) месец, считано от отмяната на извънредното положение, се удължават сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, като след отмяна на извънредното положение няма да се дължат нови такси и разноски за повторното им насрочване.

По време на извънредното положение няма се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и няма да се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива. Законът предписва Нотариалната камара да осигури дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

До отмяната на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на ФЛ и ЮЛ, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи, което означава, че банките няма да могат да обявяват кредитите си за предсрочно изискуеми поради забава в плащанията от страна на кредитополучателите или да налагат допълнителни наказателни лихви.

ОБОБЩЕНИЕ

С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се спират всички процесуални срокове, започнали да текат преди обявяването на извънредното положение, по висящите съдебни и административни производства, с изключение на наказателните.

Законът предвижда и спиране на материалните давностни срокове, както и удължаване на сроковете, свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на физическите лица (ФЛ) и юридическите лица (ЮЛ), които изтичат по време на извънредното положение. Освен това с него се прекратяват и всички публични продани и въводи във владение и се въвежда ограничение на нотариалните производства, с изключение на неотложните такива.  До отмяната на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на ФЛ и ЮЛ, т.е. банките няма да могат да начисляват наказателни лихви за забава, нито да обявяват кредитите си за предсрочно изискуеми.

 

2ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С, ПЛАЩАНЕТО НА БИТОВИ СМЕТКИ И ДОСТЪПА ДО ТРАФИЧНИ ДАННИ

 

С изменения в Закона за електронните съобщения предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги (мобилните оператори и доставчиците на интернет) се задължават да съхраняват и предоставят на органите на МВР трафични данни за поставените под принудителна изолация и лечение заразноболни лица, които не спазват наложените им мерки.  Досега достъп до данни, необходими за проследяване и идентифициране на крайното устройство на потребителя, датата, часа и продължителността на връзката и установяване на ползваните клетки, се предоставяше само след решение на съответния ръководител на съдебен орган или упълномощено от него лице.

С преходните и заключителните разпоредби на закона се изменят и общите условия на енергийните предприятия, снабдяващи с електрическа енергия обекти на крайни клиенти, като срокът за заплащане на сметките за електрическа енергия за битови нужди се удължава от 10 на 20 дни. Всички планови ремонти на електропреносната и електроразпределителната мрежа, свързани с временно преустановяване на преноса на електрическа енергия, също следва да бъдат отложени. Изключение са ремонтните дейности, свързани с отстраняване на възникнали аварии.

3ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И САНКЦИИТЕ ПРИ ТЯХНОТО НАРУШЕНИЕ

 

  1. Закон за здравето

В Закона за здравето се предвижда възможността министърът на здравеопазването да разпореди задължителна изолация на болни, заразоносители, контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Наложените мерки могат да се осъществяват в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск. Обжалването на заповедта за задължителна изолация, издадена от ръководителя на съответното лечебно заведение, не спира изпълнението на същата.

При нарушение се предвиждат следните санкции:

  • отказът на контактно лице от извършване на необходимите изследвания се наказва с глоба от 50 до 500 лева;
  • при отказ от доброволно явяване за изследване се налага мярка за принуда – принудително довеждане със съдействието на органите на МВР;
  • при установено носителство на заразна болест отказът от изпълнение на задължителна изолация и лечение се наказва с глоба в размер на 5000 лева;
  • глоба в размер на 5000 лева се налага и на влезлите на територията на страната, които не изпълняват наложената им задължителна изолация.
  1. Закон за лечебните заведения

С изменения в Закона за лечебните заведения се предвижда до 2 (два) месеца след отмяната на извънредното положение аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, съобразно последно отпуснатите в нея медикаменти. На министъра на здравеопазването се възлагат правомощия да разпореди извършването на проверки за спазването на противоепидемичните мерки, както и да забрани износа на определени лекарствени продукти.

  1. Закон за държавната собственост

С промени в Закона за държавната собственост се предвижда, че по време на извънредното положение лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали и консумативи, частна собственост на държавата, могат да се предоставят за временно безплатно ползване на лечебни заведения.

ОБОБЩЕНИЕ

С приемането на закона се въвеждат нови правила, свързани със закупуването на медикаменти и медицински консумативи със средствата на държавния бюджет, ограничаването на износа на лекарствени продукти, удължаването на учебните срокове, както и правомощията на военнослужещите от въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемичните мерки на територията на страната. Предвиждат се и санкции при нарушение или отказ от съдействие във връзка с провеждане на изследване, задължителна изолация и лечение и други карантинни изисквания.

Утре четете измененията, свързани с валидността и реда за получаване на лични документи, решенията на ТЕЛК, НЕЛК, както и  промените, свързани с данъчното облагане, обявяване на годишните финансови отчети и др. 

About De Fakto

Проверете също

Над 130 участници в Международна конференция „Стоп на омразата“ се обявиха за толерантност между хората

За мен е чест да открия конференцията „Стоп на речта на омразата“ с организатори Прокуратурата …

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.