Последни новини
Home / Законът / Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише, жалбите срещу неоснователни действия на администрацията ще се гледат от съда (допълнена)

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише, жалбите срещу неоснователни действия на администрацията ще се гледат от съда (допълнена)

Defakto.bg

Решенията са на Съдийската колегия на ВСС

Занапред съдилищата ще издават свидетелства за съдимост не само по електронен път и по служебни справки, а и на гише. Това гласува със 7 „за“ Съдийската колегия на ВСС на днешното си видеоконферентно заседание. Конкретно колегията измени свои предишни решения, като премахна точката, че свидетелствата се издават само електронно и по служебни справки. Така остана правилото, че административните ръководители на съдилищата организират услуги на „едно гише“, сред тях и издаване на свидетелства за съдимост. В същото време ръководителите имат оперативната самостоятелност да посочат за какви точно нужди ще се издават свидетелствата на гише, например за постъпване на работа и чрез работодателя.   Уговорката бе направена заради Софийския районен съд, където на ден издават по 500 такива.  Но проблемът, за който бяха сигнализирали адвокати и организации иначе бе огромен – невъзможността за получаване на свидетелство за съдимост блокира възможността за постъпване на работа, жизненоважна в сегашната ситуация на икономически срив.

Освен това, единодушно, кадровиците включиха производствата по Глава 15 от Административнопроцесуалния кодекс сред казусите, които се разглеждат по време на извънредното положение.  Става дума за жалбите срещу незаканосъобразни действия и бездействия на административни органи, а това са бързи производства. Като пример Боян Магдалинчев посочи следната ситуация: пред жилището ви застава полицай и заявява, че му е разпоредено да не ви допуска до дома. В тази хипотеза директно атакуваш въпросното недопускане пред административния съд.

По време на дебата в колегията стана ясно също, че жалбите срещу принудителните мерки по време на извънредното положение, например поставянето под карантина (а може би и следенето на трафичните данни на граждани от МВР), на които по закон е придадено и предварително изпълнение, също трябва да се разглеждат от съдилищата.

Проблем обаче, според председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, остават жалбите срещу самите заповеди на министъра на здравеопазването за налаганите мерки по време на извънредното положение. Чолаков каза, че в момента, според него Законът за извънредното положение не позволява гледането на подобни дела заради спрените процесуални срокове – производството предвижда окомплектоване на преписката от съответния административен орган (в случая министъра), а за него срок не тече. Председателят на ВАС настоя за промяна в закона. А дотогава, очевидно, жалбите срещу заповедите на министъра ще се гледат от съда, ако МЗ комплектова преписките.

Въпреки че Съдийската колегия отказа изрично включване в списъка на разглежданите дела на исканията за отмяна на наложени обезпечителни мерки в граждански процес поради отпадане на необходимостта от тях, от обсъжданията по време на дебата се разбра, че съдилищата трябва да ги разглеждат.

Кадровиците няма да отменят съдебната ваканция, защото тя е регламентирана в съдебния закон и не могат да го дерогират. Но след отпадането на извънредното положение дела ще се гледат и по време на съдебната ваканция, каталогът им ще се уточнява конкретно (става дума за казусите, извън посочените в закона).

Засега решението, че по време на извънредното положение изготвените съдебни актове не се обявяват, остава.

Комисията по бюджет и финанси на ВСС ще изготви предложение за ползването на отпуските от съдии по време на извънредното положение.

Изборите на председатели на съдилища се отлагат за след отмяната на извънредното положение.

По време на продължилото над пет часа заседание в дебата се включваше и правосъдният министър Данаил Кирилов.

В началото (сред като бе взето решението как ще се заседава по време на „положението“) и се пристъпи към основното обсъждане – за работата на Съдийската колегия и на съдилищата по време на извънредното положение, Лозан Панов изброи част от получените предложения, възражения и прочее.

Многото предложения

Така последното предложение, което е пристигнало малко преди старта на заседанието днес, е на Висшия адвокатски съвет. Акцент в него е било положението с издаването на свидетелства за съдимост само по електронен път или чрез служебни спавки и настояване за преразглеждането на това решение. което бе направено. Друго предложение на ВАдС е било да се предвиди предаването, вписването в срочните книги и публикуването поне на окончателните съдебни актове, които не подлежат на обжалване. Искания за издаването на свидетелства за съдимост не само по електронен път са отправили и от Българската камара за охрана и сигурност и други.

Преди това група адвокати от столичната колегия начело със Стефан Марчев (избран за председател, но изборът засега бе отменен от ВАдС) е за образуване на дела по постъпилите в деловодствата книжа. Както и настояване да се посочат охранителните и регистърни производства сред онези, които продължават да се разглеждат от съдилищата (в закрити заседания). Както и производства по изпълнение на съдебни решения, открити наследства и други, свързани с наследяването, за определяне на временен попечител, за заличаване на адресна регистрация, срещу индивидуални и общи административни актове, подзаконови нормативни актове, с които се въвеждат несъразмерни противоепидемични мерки. Групата адвокати са предложили също изготвените съдебни актове да се публикуват на портала за съдебните актове и да бъде предоставяна информация на страните, като връчването на страните може да стане след отмяната на извънредното положение и едва тогава ще започнат да текат сроковете за обжалване. Идеята им обаче е междувременно страните да се запознават със съдебните решения, за дамогат своевременно да реагират след нормализирането на ситуацията в страната. Искане за публикуване на постановените актове са отправили и от ЧЕЗ.

Председателят на САК Ивайло Данов пък на 27 март е препратил до ВСС и адресираното до Висшия адвокатски съвет настояване да се даде указание на органите на разследването при искането за назначаване на служебен заитник да посочват в каво се изразява неотложността на конкретните процесуални действия, за да могат адвокатските колегии да преценяват спешна ли е наистина нуждата от служебен адвокат.

Председателят на БХК Красимир Кънчев е настоял в списъка на разглежданите открити дела да се добавят и казуси по Закона за изпъленние на наказанията и задържането под стража. Едно от предложенията – за жалби срещу мярка по чл. 111 – въздворяване в наказателна килия като вид дисциплинарно наказание на затворник вече е включено в списъка от съдийската колегияс решение от 26 март.

Боян Магдалинчев, на свой ред, докладва постъпило становище от председателите на три софийски съдилища – районен, градски и апелативен срещу промяна на решението да не се публикуват съдебни актове по време на извънредното положение.

По време на дебата Лозан Панов предложи да се мисли за „внимателното, но плавно разширяване“ на кръга от разглеждани дела, тъй като няма яснота докога ще продължи извънредното положение. Той подкрепи и искането за обявяване поне на окончателните съдебни актове. Призова и за поглед към съдебната ваканция, дали изобщо ще я има и какви дела ще се гледат.

Боряна Димитрова обяви, че, според нея, няма пречка по-нататък да се мисли да вписването и обявяването не само на окончателните, но и на първоинстанционните актове на съдилищата в страната, с изключение на София, където това ще коства привличането на още служители на работа и мерките срещу заразата ще се обезсмислят. За съдебната ваканция каза: „Нима за някой от нас е тайна, че тя няма да се състои? Но това е последващ въпрос“.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов бе попитан за нагласите за промени на закона за извънредното положение, още повече предвид направените миналата седмица предложения и от Съдийската колегия. Акцент в тях бе настояването да се коригира чл. 3 от закона в частта, която предвижда, че процесуалните срокове не спират за „наказателните производства“ (изобщо), което на практика означава разгреждането на огромен брой дела.

За наказателното производство питайте и прокурорите, не може само те и следоваделите да работят!

Данаил Кирилов

Кирилов обяви: „Логиката на законодателя по отношение на процесуалните спорове е защита на гражданите, субектите, лицата, които трябва да бъдат спокойни, че в този период няма да пропуснат процесуален срок, няма да бъдат злепоставени  в процесуалното си положение. Благодаря ви за куража да вземете решенията си за ограничаване на откритите съдебни заседания, отговорно направихте преценка и селекция на спешното и неотложното с оглед обществения интерес и правата на страните. Срещал съм спорове за законосъобразността на тези две ваши решения, но за мен те бяха полезни за съдебната система. Що се отнася до наказателните производства волята на законодателя беше те изцяло да има възможност да се осъществят, както в досъдебната, така и в съдебната фаза. Като в съдебната фаза да се направи редукция – спешни, засягащи права, с кратки срокове и това съответства на каталога производства от двете ви решения. Позицията на законодателя е, че в ситуация на извънредно полоение не можем да нямаме наказателно съдопроизводство, вие преценете как да се дефинтира евентуалната възможност да се образуват накадателни дела, а насрочването и стартът им да се регулират във времето. Има очакване за по-тежки мерки и известна законодателна енергия да се посрещне този момент. Чета редовно грамите за положението в държавите членки, в някои от тях съдопроизводството е почти незасегнато от ограничения. Да, прилагат се санитарните мерки, препоръчани от съответното правителство, но целта е отложените дела да са минимален брой. Това е контрапозицията, но за мен вашият подход е по-добър, трябва да изгладим някои от детайлите. На всички е ясно, съдилищата не могат на 100 % да се затворят и херметизират, но трябва точно да се определи нормата на достъп и тя да съответства на защитата на служителите. Администрацията винаги работи, за нея никой срок не е спрял. Ще трябва да обясняваме и на емропейските партньори тези решения, отново има опити за злепоставяне на България. Други държави пък са взели много по-брутални ограничения и не са направили изявления за дерогация. Но това засяга всички нас. Едно от дежурните обвинения, които ще срещнем в бъдещето, ще е че Съдийската колегия затвори съдилищата“.

После Кирилов каза, че правната комисия на НК е в очакване да се събере, ако и бъде разпределен законопроект, свързан с някой от аспектите на извънредното положение. Вече има заявки за промяна в Закона за енергетиката, част от които касаели и чл. 6 от извънредния закон (че неиздължаването по договор не носи наказателни лихви и други санкции по време на положението). Министърът обяви също, че ако започне обсъждане за изменение на една от разпоредбите, моментът може да се използва и да се обобщи нуждата и от други промени.

Каза и: „Наказателното производство не се изчерпва само със Съдийската колегия и съдебната фаза. Ако създадете работна група, която да обобщи и актуализира всичко, решавано от вас,  свикайте Пленум, няма смисъл да се изолира Прокурорска корегия от тои дебат. Истината е, че за наказателното производство за мен е важно и тяхното мнение и становище!“.

Лозан Панов репликира: „Това, което ние правим, е за съдебната фаза, принципите на процеса там са различни. Но няма пречка за вземането и на прокурорската позиция, ако има воля за работна група“.

Кирилов: „Да, но не може само прокуратурата и следствието да работят в този момент, има нужда и от работещ съд!“

Панов: „И в момента се гледат мерки за неотклонение и други производстна и не само в София“.

Кирилов обяви също: „Не изпадам в спор с председателя Чолаков, но ако има втори дебат за това бих настоял да има възможност административните актове във връзка с извънредното положение да подлежат на съдебен контрол. Така на българия ще е по-лесно да обясни позицията си на ЕК и на ЕКПЧ“.

„Моля ви, когато се представя дали и как работи българската съдебна система в извънредната ситуация, да се казва, че съдилищата работят – няма нито едно бързо, спешно, незабавно производство, обезпечително производство, задържан, чиито права да не бъдат защитени. Българските съдилища не са спрели да работят, обслужвайки гражданите, създадена е организацията на едно гише, представеното днес е изключение, а не масовост!“, прикани Боряна Димитрова.

 

About De Fakto

Проверете също

Кьовеши иска „собствени“ следователи по делата и достъп до националните база данни за престъпността

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши настоя в четвъртък  за спешно преразглеждане на законодателството, уреждащо …

На първа инстанция: Осъдиха на 20 години „лишаване от свобода“ жена, опитала да убие 3-месечното си момченце

Окръжен съд – София е наложил 20 години „лишаване от свобода на М.Б. (на 21 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

12 + 16 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.