Последни новини
Home / Законът / (Почти) полунощно гласуване на извънредния закон: Пълен списък на делата, които ще се гледат, намалените глоби и други новости

(Почти) полунощно гласуване на извънредния закон: Пълен списък на делата, които ще се гледат, намалените глоби и други новости

Defakto.bg

Стахановски, след като цял ден обсъжда три конфликтни проекта за второ четене, парламентът ги и гласува до късни доби.

Така, разделени на две групи – според „мерките“ на Цвета Караянчева срещу коронавируса, народните избраници поетапно влизаха в пленарна зала, и – текст по текст – натискаха копчетата по проектите за промени в Закона за бюджета и в извънредния закон. А преди това и за собствените си заплати.

Последното гласуване – това за извънредния закон, приключи малко преди полунощ, в 23,30 часа.

А, за да няма „объркани“, секретарят на групата на ГЕРБ се провикваше: „за“, „против“ или „въздържаме се“, според вносителите на предложенията.

Сега народните избраници ще отдъхват – те работят пленарно вече само „извънредно“.

Новостите в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, окончателно:

 • Актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение – чл. 2. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон.
 • Чл. 3 – за процесуалните срокове, които не спират, вече гласи:
За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:
1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата и делата съгласно приложението.
2. давностните срокове,  с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти
4. сроковете по глава пета, раздел I и IIIглава осма, раздел Vглава десета и глава дванадесета, раздел III и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;
5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Делата, по които ще текат срокове по време на извънредното положение (приложение към чл. 3)

Наказателни съдебни производства:

 1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс
 5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;
 12. Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
 13. Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
 14. Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
 15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс – първоначално беше изписан НПК, в края на деня председателката на правната комисия Анна Александрова го „поправи“.
 16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс;
 17. Дела по чл. 355 от Наказателния кодекс;
 18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;
 19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс
 20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение.
 21. Делата по чл. 437 от НПК за условно предсрочно освобождаване – добавено днес.

Граждански и търговски съдебни производства:

 1. Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
 2. Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърлянена молбата за защита;
 3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
 4. Обезпечителните производства
 5. Делата за обезпечаване на доказателства
 6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК
 7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции; банковата тайна

Административни съдебни производства

 1. Делата по чл. 60- предварително изпълнение  и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс – спирането на изпълнението;
 2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
 4. Обезпечителните производства;
 5. Делата за обезпечаване на доказателства;
 6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс; защита срещу неоснователни действия или бездействия на административен орган
 8. Делата по Закона за обществените поръчки;
 9. Делата по Закона за концесиите;
 10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
 11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;
 12. Делата по Изборния кодекс;
 13. Делата по оспорване на актове по установяване на публични вземания;
 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;
 15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
 16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс – оспорване на определения и разпорежданията, преграждащи пътя на производството

Сроковете, спрени от обявяване на извънредното положение, продължават да текат 7 дни след обнародването в „Държавен вестник“.

Съдебната ваканция за 2020 година се отменя.
Удължаване на сроковете
Чл. 4. Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
(2) Алинея първа не се прилага за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните договори, по ЗУСЕСИФ, по глават трета от ЗДС и по глава трета от ЗОС, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собственостат и ползването на земеделските земи, по Закона за горите, ветеринарно-медицинската дейност, по ЗУТ и по ЗЗК. Прилага се и за производствата по подзаконовите нормативни актове.
Новата последна редакция на прословутия член 6
Чл. 6 До отмяната на извънредното положение при забава за плащания на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и  финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не могат да бъдат изземвани вещи.
За онлайн заседанията в съда и задължителното публикуване на протоколите
Чл. 6а, нов До отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседаня от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. за неуредените въпроси се прилагат специалните закони и  актовете по прилагането им.
(2) До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и частниците в процеса, съответно в производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно КЗК, уведомяват страните, когато заседането ще се проведе от разстояние.   
Нов чл. 6б дава възможност за намаляване или освобождаване от плащане на наеми за държавни и общински имоти, спрямо физичеси и юридически лица, спрели дейността си заради извънредното положение.
Още новости
Военновременни запаси могат да се освобождават с решение на МС или на оправомощен от него орган.
На МВР могат да се правят дарения от дезинфектанти, маски, спирт.
До отмяна на извънредното положение срокът на поредно проучване за достъп до класифицирана информация може да бъде удължен с още 30 дни, като предното разрешително дотогава запазва действието си.
Туроператор може да предложи на пътник, заплатил неосъществено заради положението пътуване, ваучер. Ако ваучерът не се приема, туроператорът възстановява сумите не по-късно от 12 месеца, считано от датата на отмяна на извънредното положение.
Могат да се сключват трудови договори за сезонна селскостопанска работа и при регистрирани тютюнопроизводители за повече от един ден.
Промените в схемата 60/40
§ 6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.
БСП обяви, че ще подкрепи този текст.
Йордан Цонев (ДПС) предупреди изпълнителната власт да не стеснява мярката, защото тя се отнася не само до спрелите работа предприятия, но и за всички онези работодатели, които се опитват да запазят работни места. „Ако получим още един сигнал, че мярката  се стеснява с правилници, заповеди и какво ли не, ще предложим нови промени в закона!“, обяви Цонев.
Партийните субсидии спират
До изтичане на извънредното положение държавна субсидия по Закона за политическите партии не се дължи. Икономиите могат да се харчат от МС само за предотвратяване разпространението на заразата, лечение на заразените или ограничаване на последствията от болестта.

Новите глоби

Глобите – в чл. 209а от Закона за здравето, стават:

 (1) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер  от 300 до 1 000 лева, а при повторно нарушаване от 1 000 до 2 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева, а при повторно нарушение от 2 000 до 5 000 лева.
Пълният текст на приетите поправки  тук (приетите текстове са в черно).

About De Fakto

Проверете също

Гешев: Закриването на спецправосъдието е национална трагедия, изгражда специализации в 28-те прокуратури в страната

Главният прокурор Иван Гешев инициира възстановяването на специализациите в 28-те прокуратури в страната.Целта е  да …

Съветът за криминологични изследвания набеляза три основни теми за 2023-а година

Съветът за криминологични изследвания (СКИ) проведе първото си заседание днес и набеляза три основни теми, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.