Последни новини
Home / Законът / Съдийската колегия реши да се образуват дела и обявяват съдебни актове, но при „изпразнени“ съдилища (обновена и допълнена)

Съдийската колегия реши да се образуват дела и обявяват съдебни актове, но при „изпразнени“ съдилища (обновена и допълнена)

Defakto.bg

Съдилищата да започнат да образуват и администрират дела, извън посочените вече в извънредния закон. Това реши днес съдийската колегия на ВСС. Да започне и вписването и обявяване на изготвените съдебни актове, но без изпращания на уведомления до страните, докато трае извънредното положение, решиха още кадровиците.

Това важи за всички съдилища, но, според техните налични човешки и технически ресурси, при спазване на графика на дежурствата и разпоредените още на 15 март от колегията мерки за ограничаване на достъпа включително на магистрати и служители до съдебните сгради.

Така например в софийските съдилища няма да се привикват на работа нови служители и магистрати, освен дежурните, и образуването и администрирането на дела, както и обявяването на актовете, ще става с възможното темпо. Уточнението за София е важно, защото именно ръководителите на софийските съдилища бяха против включително да започнат да обявяват актове, понеже на практика ще се принудят да „напълнят“ палатите с персонал.

Предложенията да започне образуването на дела и обявяването на актове бяха на Боряна Димитрова, приети след обявена почивка.

Решенията не нарушават извънредния закон – той не е разпоредил да не се образуват дела, нито да се обявяват готови съдебни актове. А списъкът с производствата, за които процесуалните срокове продължават да текат и съответно делата да се гредат в открити заседания, не се разширява.

Още сутринта Димитрова бе категорична – предлага това да става, без да се нарушават предните решения на колегията за „изпразване“ на съдилищата, а в рамките на даваните дежурства от съдии и служители. Подчерта също, че механизмът няма да е възможен навсякъде и като пример даде „огромният“ Софийски градски съд.

Тя се мотивира със сигналите за многото натрупана работа в съдилищата и възможността на част от тях да започнат да я „изчистват“. „Предложенията са в хипотеза на „затворени“ съдилища извършване на работата в рамките на създадените дежурства, не увеличаване на идващите на работа. Конкретно  – на преценката на административните ръководители да е възможността за образуване и администриране на дела извън посочените в извънредния закон при условията на решението на Съдийската колегия от 15 март и в съдилищата, в които това е възможно. Второ, произнасяне в закрито заседание по възможност дистанционно, ако не е възможно, в графика на съдията или на съдебния състав по дежурства. Много съдилища са организирали дистанционна работа на състави, после дежурният вписва. Трето, съдебни актове, които могат да се обявяват, да отменим част от решението си  – че изготвените актове се предават и се вписват, след отпадане на извънредното положение и да кажем – според възможностите на съответния съд, без нарушаване на забраните, изготвените съдебни актове могат да се предават за обявяване и вписване при съответно създадена органидация. При възможност изготвените съдебни актове могат да бъдат публикувани на интернет страниците на съдилищата, като не се изпращат съобщения на страните. При пренасрочването на заседания, от своя страна, отсрочените от съдебни заседания производства следва да бъдат разгледани преди новообразуваните“, изчете Димитрова. И обобщи – да се даде възможност за вътрешно организиране на работата и подпомагането й, когато съдилищата заработят нормално.  „Няма драма, че в кратък период от време съдилищата ще действат различно – едни ще могат да обявяват и вписват, други не“, категорична бе тя.

Лозан Панов обяви, че наистина е въпрос на организация във всеки съд, във ВКС тя е създадена и съдебни актове се обявяват. „Смятам, че предложеното от г-жа Димитрова се включва в дадената възможност на административните ръководители да правят преценка, но сме зависими и от решението на законодателя по кои производства текат срокове и по кои не“, смята Панов.

Георги Чолаков също прикани да се изчака влизането в сила на промените в извънредния закон, още повече, че той предвиди 7-дневен срок за „задействане“ на производствата, сроковете по които бяха спрели, Боян Магдалинчев подкрепи.

Боряна Димитрова прикани към оперативност.

Кадровиците, с 11 на 2 гласа решиха да обсъдят предложенията днес.

След почивката бяха гласувани следните решения:

Първо, колегията отменя т. 5 от решението си от 15 март. Тя гласеше: „Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.“

Записва се, че „образуването и администрирането на дела извън посочените в чл. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се извършва при спазване на ограниченията и при съобразяване на съществуващшия кадрови и технически ресурс в съответния орган на съдебната власт„.

Второ, произнасянето в закрити заседания по възможност да става дистанционно, а ако това е невъзможно    – в графика на съответния съдия или съдебен състав по дежурство.

Трето, при възможност на съответния съд, без да се нарушават забраните за ограничено присъствие, при създадена организация от административния ръководител, изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединявани към деловодна програма.

Четвърто, при спазване на ограниченията за присъствие при възможност изготвените съдебни актове се публикуват на интернет страниците на съдилищата, като съобщения до страните не се изпращат по време на извънредното положение.

Пето, с оглед натрупания в момента не малък брой висящи дела, новообразувани дела и  необразувани в дела преписки, следва да се предприемат необходимите действия за пренасрочване и насрочване, при спазване на условията за ограничено присъствие.

Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат насрочени преди образуваните по време на извънредното положение дела.

Дебатът

Преди това дебатът бе за първата точка от днешното решение и най-вече за това дали да се отмени текста от решенето от 15 март за необразуване на дела по време на „положението“. Както и дали заръката образуването и администрирането да започне да важи за всички съдилища.

Красимир Шекерджиев каза, че  аршинът не може да е един за всички съвилища. „Онова, което може да се направи в РС-Варна, не може в СРС. Да направим редакция, която да позволи на административните ръководители да организират, а не да ги задължава. Ако задължим образуването на заповедни производства, в София ще върнем хората в съда, над 15 000 дела за месец са. Но може да разпореди при образуваните вече заповедни производства, дежурният съдия да ги изгледа“.

Георги Чолаков предлагаше да се отложи решението по тази точка.

Атанаска Дишева обясни, че до гледане на заповедни производства в момента няма как да се стигне, тъй като не са в списъка на извънредния закон.

Боряна Димитрова отново обясни: „Само създаваме възможност за работа, но не можем да се съобразим с всяко предложение и всеки възникнал проблем на всеки съд! След като дебатът ни се следи, колегите би трябвало да са наясно, че създаваме възможности за работа, без да нарушаваме ограниченията за присъствие и т.н. . Въпрос на разум на председателя е, ние даваме възможност за вътрешна организация и обработка на делата при спазване на строги мерки за опазване здравето и живота. Не да се лежи вкъщи, а да се работи. Като няма възможност, като в СРС, това да се направи, няма да се търси отговорност“.

Вероника Имова бе категорична –  нищо не пречи дела да се образуват. И напомни чл. 57, ал. 3 от Конституцията за неотменимите права, а достъпът до съд е неотменимо право и поне подаваните преписки следва да се образуват в дела.

Даниела Марчева додаде – с промяната на срока на извънредното положение се получават два месеца, в които не се образуват и администрират дела, това е твърде много време.

Атанаска Дишева: „Разумно е да се образуват дела. Има много съдии в страната, които са изписали делата си, те не влизат в заседания, имат интерес да получат новобразуваните дела, за да могат да ги четат и да подготвят актовете си по тях – указания, доклади, определения по насрочване и указания за разпределение на доказателствената тежест и т.н.“

Боряна Димитрова обобщи: Казваме следното – администрирайте и образувайте дела, колкото можете, с наличния ресурс.

 

Посъветваха адвокатите да създадат профил в портала за електронно правосъдие

В началото на днешното заседание Лозан Панов докладва за постъпило писмо от „Електронна национална едвокатска платформа за сътрудничество“за продължаващата липса на действащо единно електронно правосъдие.

По този повод Даниела Марчева каза, че все пак има Портал за електронно правосъдие, макар и засега на доброволен принцип за участие от страна на адвокатите. И посъветва „колегите адвокати да си създадат профил в него и да получават така достъп до делата, както и да подават молби в електронен вид, например чрез имейли. Има две организации, които безплатно издават квалифицирани електронни подписи, без да е необходимо да се излиза от домовете в момента“.

Олга Керелска уточни, че темата е много голяма и подлежи на отделен дебат в Съдийската колегия. Открои проблемите – липсата на дейта център (център за данни), в който се помещават компютърни системи и асоциирани компоненти като телекомуникации и системи за съхранение.  Както и на IT специалисти, които да работят, на сканиращи устройства в съдилищата, осигуряване на служители, които да се занимават с това, както и с обезличаването на актовете.

Боян Магдалинчев информира за стореното дотук. „Ние искаме и трябва да имаме два дейта центъра, подписал съм искане до държавната агенция за електронно управление за предоставяне на дейта център, той го е изпратил на министъра на транспорта за дейта центъра във Вакарел, действа се за втори в Земен, както и за трети. Залата във Вакарел е почти готова, но понеже центърът е изграждан през 2014 г., няма шкафове, противопожарна система. До началото на лятото залата би трябвало да е оборудвана, но сега някои доставки, които са от Китай, е възможно да се забавят“.

About De Fakto

Проверете също

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Правен екип на ИПИ: Пренебрегнатият въпрос за бюджета на съдебната власт в Конституцията не крепи доверието във ВСС

„Де Факто“ публикува становището, изпратено до парламентарната комисия по конституционни въпроси, от страницата на Института …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.