Последни новини
Home / Законът / Съюзът на съдиите: Автентична информация за системата за случайно разпределение на дела

Съюзът на съдиите: Автентична информация за системата за случайно разпределение на дела

Defakto.bg

Скандалът с прерасналите в разследване заключения на външния одит на Централизираната система за случайно разпределение на делата в съдилищата – който до момента не е станал публичен – предизвика ред реакции.

Сред тях – изявление на говорителката на главния прокурор Сийка Милева за стартиралото разследване, което ще изяснява „евентуални манипулации“ при разпределението на делата, последвано от интервюта на главния прокурор Иван Гешев, в които обвинител №1 вече твърдо заявява, че системата „е пробита“ и това е скандал, сравним с този с коронавируса в здравеопазването плюс неизменно споменаване на негативната реакция на Лозан Панов преди две години към този одит. Имаше и „загатващи“ информации – не от него – че и делото на „руския шпионин“ Николай Малинов не било разпределено „случайно“ на съдията Андон Миталов. От друга страна, в коментари правници, сред които и доскорошният прокурор Андре Янкулов, зададоха ред въпроси за фактологията по разследването, напомняйки и че на този фон разпределението на делата в прокуратурата, където манипулациите са далеч по-лесни, удобно остава в сянка.

Председателят на ВКС Лозан Панов, от своя страна, поиска резултатите от одита да станат публични, но засега това не се е случило.

А по предложение на Боян Новански, Стефан Гроздев и Боряна Димитрова от Съдийската колегия в четвъртък Пленумът на ВСС ще обсъди този доклад. Точката е в дневния ред с подписа на правосъдния министър Данаил Кирилов, който отдавна обяви системата във ВКС за ненадеждна откъм гаранции и бе заговорил за „бели хакери“.

Управителният съвет на ССБ

Днес от Съюза на съдиите предлагат фактологията на изработването и внедряването на въпросната централизирана система с единствен източник – интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 

Централизираната система на ВСС за случайно разпределение на делата – автентична информация.

На 3.04.2020 г. по Българската национална телевизия беше излъчено интервю с главния прокурор г-н Иван Гешев, в което беше коментиран одитен доклад за Централизираната система за случайно разпределение на делата в съдилищата. Макар да направи уточнението, че констатациите все още не представляват несъмнено установени факти, защото не е бил осигурен достъпът на одиторите до сървъра във Висшия съдебен съвет, както и че той самият не притежава съответната аналитична компютърно-информационна компетентност, главният прокурор изрази предположения, силни образни оценки и квалификации (например – сравни значението на недостатъците на системата за разпределение на делата с влиянието на коронавируса за общественото здраве), които могат да възбудят висока тревожност и недоверие у гражданите в правосъдието през последните пет години и така да нанесат сериозни вреди върху правната сигурност, да подкопаят убедителността и авторитета на съдебните актове.

Одитният доклад не е публикуван, не е известен на съдиите и не е обсъждан на заседание на държавния орган, който е компетентен да решава повдигнатите в него въпроси – Висшия съдебен съвет (ВСС). Поради това конкретната ситуация не предоставя много възможности за предотвратяване на прибързаните негативни ефекти за съдебната власт от телевизионната изява на главния прокурор. Същевременно не бива да се забравя, че авторитетът на съдебната власт, т.е. на правораздавателните й актове, е в основата на реалното функциониране на заложения в конституцията модел на държавно управление. Ето защо защитата на доверието в съдебните актове, които следва да бъдат изпълнявани доброволно от гражданите, е въздигната в ценност, която в определени случаи представлява допустимо ограничение на редица основни права, включително правото на свободно изразяване. Изхождайки от професионалния си дълг да не съучастваме с бездействие в ерозията на демократичните институти, при положение че не разполагаме със споменатия от главния прокурор одитен доклад, единственото, което обективно можем да направим преди компетентният орган да изясни в пълнота и дълбочина възникналия проблем, е да припомним без коментар информацията за създаването и внедряването на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) от достъпния официален източник – интернет страницата на ВСС. Всички етапи от процеса са резултат от решения на ВСС, които са били обект на своевременно публично отразяване в медиите и са на сайта на институцията и досега.

Предисторията

Заседание на предния състав на ВСС

През 2013 г. ВСС съвместно с неправителствени организации извършва проверки за случайното разпределение на делата във Върховния административен съд (ВАС), Върховния касационен съд (ВКС) и Софийския градски съд (СГС). Проверките се извършват в изпълнение на ангажимент на ВСС по механизма за сътрудничество и проверка. Екипите за проверка включват членове на ВСС и представители на НПО с дейност в съдебната система. В резултат от докладите от проверките ВСС взема решение за създаване на единен софтуерен продукт за случайно разпределение на делата.

През 2014 г. по повод на множество сигнали за нарушения на случайното разпределение на делата, и по-конкретно след случая със случайното разпределение на делото за несъстоятелност на КТБ, ВСС решава да пристъпи към изпълнение на решението си от 2013 година. На 8 декември 2014 г. е взето решение за краткосрочно и дългосрочно решаване на конкретния проблем с компрометирането на системата „Law Сhoice”. Създадена е работна група, в която участват представители на ВСС, ВКС и прокуратурата, експерти, определени от Народното събрание, от президента на Република България, от Министерския съвет, от неправителствените организации от Гражданския съвет към ВСС, от Техническия университет – София и от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Същевременно група от членове на ВСС, включваща членовете на ВСС Галя Георгиева, Димитър Узунов, Мария Кузманова, Даниела Костова, Каролина Неделчева, Соня Найденова, Камен Иванов, Калин Калпакчиев, Светла Петкова, Милка Итова, Юлия Ковачева и Галина Карагьозова извършва проверка в Софийския градски съд. Комисията е определена с решение на ВСС по протокол № 1/08.01.2015 г., а в изготвения от проверката доклад наред с другите нередности са констатирани и нарушения при спазване на принципа за случайно разпределение на делата (докладът е достъпен на сайта на ВСС – http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/10/doklad-08012015.pdf )

С решение на ВСС от 18.12.2014 г. се одобрява предложената от работната група матрица, в която са заложени минимални технологични и функционални изисквания както към продуктите за случайното разпределение в краткосрочен план, така и към бъдещия единен и централизиран софтуер за случайно разпределение. Със същото решение ВСС одобрява предложеното от работната група решение в краткосрочен план за внедряване в органите на съдебната власт на системата за случайно разпределение, вградена в деловодно-информационната система АСУД (автоматизирана система за управление на делата) – след доработка от „Смарт Системс 2010” ЕООД за съдилищата, които използват тази система, и за разработка на система за случайно разпределение от „Декстро груп” ООД – за съдилищата, за следствените отдели в страната и за Националната следствена служба, които използват системата за случайно разпределение „Law Сhoice”.

С решението от 18.12.2014 г. ВСС упълномощава представляващия ВСС Соня Найденова да сключи до края на 2014 г. договори по реда на чл. 14, ал. 5 ЗОП при пряко възлагане за изпълнението на системите по т. 3 съгласно предложените оферти. Определено е заплащането на изпълнителите да се извърши след приемане на изпълнението и по двата договора от възложителя и от експертите, участвали в работната група, създадена в изпълнение на Решение на ВСС по протокол № 58/8.12.2014 г. На представляващия ВСС е възложено да сформира работна група, която в срок до 20.01.2015 г. да изготви техническото задание, анализ за свързаност и прогнозна стойност на решението от 17.12.2014 г. за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изграждане и внедряване на централизирана система за разпределение на преписките и делата на случаен принцип със ситуиран във ВСС сървър. В работната група са включени членовете на Комисията за професионална квалификация, информационни технологии и статистика, експерти от Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, експерти – представители на държавни органи, учреждения и висши учебни заведения, участвали в работната група, създадена в изпълнение на Решение на ВСС по протокол № 58/08.12.2014 г., както и експерти от Дирекция „Финанси и бюджет“ във ВСС.

След като възложената от ВСС работа е извършена, с решение от 7 май 2015 г. ВСС приема извършената разработка на системата за случайно разпределение, разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД. Решено е системата за случайно разпределение, разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД, да се внедри във всички съдилища. Със същото решение не е приета извършената разработка на централизираната система за случайно разпределение, разработена от „Декстро Груп“ ООД.

Работата по изработване на новата система за случайно разпределение на делата е била редовно докладвана и отчитана пред експертите на ЕК и посланиците на държавите от ЕС. Дейността е била отчитана и в годишните доклади на ВСС, приемани от Народното събрание.

През април 2017 г. ВСС назначава извършване на одит за сигурността на системата за случайно разпределение на делата.

Не е оповестен нито един случай за злоупотреба с ЦССРД. Работата със системата е правомощие на председателите на съдилищата, на председателите на отделения и колегии, както и на оправомощените за това съдебни служители.

Представяме хронологията на фактите по години така, както са публикувани на сайта на ВСС. Информацията е достъпна за всеки български гражданин.

2013 година

             Годишен отчетен доклад за дейността на ВСС и Инспектората към ВСС, приет от Народното събрание

По препоръка от сигнали на НПО и професионални организации, както и от доклада по механизма за сътрудничество и проверка, през м. март и април 2013 г. ВСС извършва проверки за прилагане на случайното разпределение на делата във ВКС, ВАС и СГС. На основата на докладите на Фондация „БИПИ” и Сдружение „Център на НПО” в Разград от тези проверки и наблюдаваните ефекти от прилагането на различни правила и различни софтуерни продукти, с решение от 26 юли 2013 г. ВСС прие за своя стратегическа цел създаването и използването на единна и централизирана електронна система за случайния избор на преписките и делата. Приета е Инструкция за разпределение на делата в съдилищата съобразно случайния принцип по чл. 9 от ЗСВ, която да действа до приемането на единната методика. Представители на компетентните комисии на ВСС, компютърни специалисти от администрацията на ВСС, представители на ВАС и ВКС, както и представители на Гражданския съвет към ВСС приемат временно техническо решение за надграждане на съществуващите електронни системи до изработване и приемане на единен продукт за случайно разпределение. Самото изработване на единен софтуерен продукт за случайното разпределение е част от проект, финансиран по ОПАК, който следва да приключи до средата на 2015 година.

Източник: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/8/Doklad_VSS_2013.pdf

2014 година

 1. Решение на ВСС от 8.12.2014 г. – кратък стенографски протокол № 58/8.12.2014 г., с което се приемат мерки за разпределение на дела на случаен принцип.

Допълнителни точки:

 1. ОТНОСНО: Мерки по разпределението на делата на случаен принцип ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ РЕШИ:

Да се извърши проверка за сигурността на доработената версия на Lawchoice 5 и на модулите за случайно разпределение на всички информационни системи за управление на дела и преписки (АСУД, САС, EMSG, СУСД, УИС-2).

Проверката да се осъществи от комисия, в която освен представители на ВСС, ВКС и Прокуратурата на Република България, да се поканят и експерти, определени от Народното събрание, Президента на Република България, Министерския съвет, неправителствените организации от Гражданския съвет към ВСС, Технически университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Освен гореизброените представители да бъдат поканени и експертите, участвали в проверката на СГС, ВКС и ВАС. ВСС няма възможност да финансира участието на експертите в комисията.

Определените от горепосочените институции експерти да се съберат на организационна среща на 10.12.2014 г. в 10,00 часа в сградата на ВСС. Докладът на комисията да се представи на ВСС до 17.12.2014 г.

1.2. Възлага на главния секретар на ВСС в срок до 22.12.2014 г. да представи подробен доклад относно:

1.2.1. Техническите възможности за внедряване във всички органи на съдебната власт на някои от действащите деловодно-информационни системи или само на някои от модулите за случайно разпределение, за които е констатирано най-високо ниво на сигурност за гарантиране спазване на принципа за случайно разпределение.

1.2.2. Финансовите параметри за всяко от възможните решения по т.3.1.

1.2.3. Юридическите решения, респ. пречки за реализиране на възможните решения по т.2.1 съобразно и финансовите параметри по т.2.2., при съобразяване и с изпълнявания от ВСС проект по ОПАК „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“.

1.3. ВСС чрез постоянните си комисии КПКИТС и КПУКИВИВСС да осъществи контрол за изпълнението от страна на административното ръководство на СГС на препоръките му от 27.11.2014 г., както и за точното изпълнение на методическите указания и техническите правила за случайно разпределение на дела.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/578?hl=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

 1. Решение на ВСС от 18 декември 2014 г., с което се възлага изготвяне на Централизираната система за случайно разпределение на делата, по пълния стенографски протокол № 62 от заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 18 декември 2014 г.:
 2. ОТНОСНО: Доклад от работната група, създадена в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 58/08.12.2014 г. ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ РЕШИ:

53.1. ПРИЕМА Доклада на работната група, създадена в изпълнение на Решение на ВСС по Протокол № 58/08.12.2014 г. заедно с допълненията, направени от членовете на работната група по време на заседанието.

53.2. ОДОБРЯВА предложената от работната група матрица, в която са заложени минимални технологични и функционални изисквания, както към продуктите за случайното разпределение в краткосрочен план, така и към бъдещия единен и централизиран софтуер за случайно разпределение.

53.3. ОДОБРЯВА предложеното от работната група решение в краткосрочен план за внедряване в органите на съдебната власт на системата за случайно разпределение вградена в АСУД, след доработка от „Смарт Системс 2010“ ЕООД за тези съдилища, които използват деловодно-информационната система АСУД, и за разработка на система за случайно разпределение от „Декстро груп“ ООД за съдилищата, следствените отдели в страната и за Националната следствена служба, които използват системата за случайно разпределение “Law Сhoice”.

53.4. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи до края на 2014 г. договори по реда на чл. 14, ал. 5 ЗОП при пряко възлагане за изпълнението на системите по т. 3, съгласно предложените оферти. Заплащането на изпълнителите да се извърши след приемане на изпълнението и по двата договора както от възложителя, така и от експертите, участвали в работната група, създадена в изпълнение на Решение на ВСС по протокол № 58/08.12.2014 г.

53.5. ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС да сформира работна група, която в срок до 20.01.2015 г. да изготви техническото задание, анализ за свързаност и прогнозната стойност на решението от 17.12.2014 г. за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изграждане и внедряване на централизирана система за разпределение на преписките и делата на случаен принцип, със ситуиран във ВСС сървър. В работната група да се включат членовете на КПКИТСС, експерти от Дирекция „Информационни технологии и съдебна 187 статистика“, експерти – представители на държавни органи, учреждения и висши учебни заведения, участвали в работната група създадена в изпълнение на Решение на ВСС по протокол № 58/08.12.2014 г., както и експерти от Дирекция „Финанси и бюджет“ във ВСС.

Източник: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/5/protokol62-18_12_2014.pdf

 

 1. Годишен доклад на ВСС и Инспектората към ВСС за 2014 г., приет с решение на Народното събрание

В резултат от множество сигнали за нередности в работата на търговското отделение на СГС през юли 2014 г. ВСС възлага на Инспектората към ВСС извършване на цялостна проверка на разпределението, образуването, движението и администрирането на делата по несъстоятелност. Тревожните констатации от проверката съвпадат по време с избухнал обществен скандал, свързан с тези дела. Във ВСС са изслушани по тяхна инициатива съдии от СГС, които внасят в Съвета множество оплаквания от организацията на работата на съдиите и администрацията и поведението на ръководството на съда. В резултат от получените данни в края на 2014 г. ВСС определя временна комисия от свои членове, която извършва комплексна проверка, резултатите от 28 която се очакват през 2015 г. Важна част от нарушенията на ръководството и конкретен повод за избухналия обществен скандал са пропуските в системата за случайно разпределение на делата, които, след преценка от работна група от специалисти, дават основание на ВСС да вземе решение за спешно внедряване в системите на органите на съдебната власт на нови електронни продукти, обезпечаващи по-висока степен на сигурност и защита от манипулации (решение по протокол от 18.12.2014 г. на ВСС).

Източник: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/11/Annual_Report-VSS-2014.pdf

 

2015 година

 1. Решение на ВСС от 9 април 2015 г. по кратък стенографски протокол № 19 април 2015 г., с което се променя съставът на работната група, която отговаря за контрола при изработване на ЦСРД и се осъществява контрол от страна на ВСС по работния процес:
 2. ОТНОСНО: Информация за работата на комисия създадена, в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 58/08.12.2014 г. ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ РЕШИ:

11.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Паметна записка от заседание, проведено на 03.04.2015г. на Комисията, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 58/08.12.2014 г. и я изпраща на разработчика „Декстро Груп“ ООД.

11.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Констатации от заседание, проведено на 07.04.2015г. на Комисията, създадена в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 58/08.12.2014 г., и ги изпраща на разработчика – „Смарт системс 2010“ ООД, съгласно чл. 4.3. по договор №45-06-072/29.12.2014год.

11.3. ПРОМЕНЯ състава на работната група, както следва: Вместо Владимир Дойчинов и Веселин Братанов – служители на Народното събрание, да се включат Камелия Чукарска – системен администратор Окръжен съд – Перник, Валери Михайлов – Администрация на ВСС, Светослав Неделчев – администрация на ВСС и Мирослава Чирпъкова – Администрация на ВСС.

11.4. ОПРЕДЕЛЯ срок за приключване дейността на Работната група и съставяне на протокол за одобрение и приемане на работата на разработчиците – 30 април 2015 г.

11.5. НА ЗАСЕДАНИЕТО на ВСС на 07.05.2015 г. да бъде внесен проект за решение за избор на краткосрочното решение за централизирана информационна система за случайно разпределение на делата, която (които) да бъдат пилотно внедрени в няколко органи на съдебната власт с цел преминаване към реална работа през м.юни 2015 г.

11.6. ВЪЗЛАГА на КПКИТС да организира своевременното закупуване и доставката на необходимата техника от „Информационно обслужване“ АД съобразно решението на ВСС по Протокол №17 от 02.04.2015г.

11.7. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да изискат от съдилищата договорите с фирми ЕТ „Паралел-Иван Кодинов” и „Декстро Груп” ООД, които се отнасят до системи за управление на съдебните дела.

Източник: %B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

 

 1. Решение на ВСС от 7 май 2015 г. по кратък стенографски протокол № 23/7 май 2015 г., с което се приема работата на изпълнителите за създаване на Централната система за случайно разпределение на делата
 2. ОТНОСНО: Краткосрочни решения за разработване на система за случайно разпределение на делата в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 62/18.12.2014 г. ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

33.1. ПРИЕМА извършената разработка на системата за случайно разпределение, разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД.

33.2. Системата за случайно разпределение, разработена от „Смарт Системс 2010“, ЕООД ДА СЕ ВНЕДРИ във всички съдилища.

ВЪЗЛАГА на КПКИТС съвместно с дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” към ВСС, съгласувано със системните администратори по места, да изработят график за практическото въвеждане на софтуера в органите на съдебната система.

33.3. ПРЕДЛАГА на изпълнителя „Смарт Системс 2010“ ЕООД отстраняването на недостатъците, описани в Раздел II в рамките на съществуващия договор, да са за сметка на Изпълнителя.

33.4. Да се сключи анекс за промяна на възнаграждението по договор №45-06-072/29.12.2014 г. съгласно Вариант 2 от ценово предложение от „Смарт Системс 2010“ ЕООД с вх. рег.№96-00-450/17.12.2014г.

33.5. Да се изиска от „Смарт Системс 2010“ ЕООД ценово предложение за разширяване на обхвата на централизираната WEB, базирана система за случайно разпределение на дела, за покриване и на нуждите на Национална следствена служба и следствените отдели в окръжните прокуратури в Р България в срок до 11.05.2015г.

33.6. НЕ ПРИЕМА извършената разработка на централизираната система за случайно разпределение, разработена от „Декстро Груп“ ООД.

ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да организира изготвянето на проект на решение за последващи действия на ВСС вследствие не приемането на изпълнението по договора с „Декстро Груп” ООД, което да се внесе за разглеждане в следващото заседание на ВСС.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/2685?hl=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

 

 1. На 23.9.2015 г. се провежда среща на членове на ВСС с посланиците на държавите членки на ЕС, Кралство Норвегия и САЩ

На срещата са представени предприетите от ВСС действия в изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 28 януари 2015 година. Представена е информация относно Системата за случайно разпределение на делата и преписките; резултатите от проверката от Висшия съдебен съвет в Софийския градски съд и направените препоръки за работа към новото ръководство на съда. Гостите са подробно запознати с изпълнението на междинната мярка за създаване и въвеждане на Централизирана уеб базирана на сървър на ВСС система за случайно разпределение на делата в съдилищата, с която да се замени софтуерът Low Сhoice. Направен е обзор на извършените действия във връзка с одобрените от ВСС на 18.12.2014 г. минимални технологични и функционални изисквания към софтуерните продукти за случайно разпределение на делата, които да се използват в съдебната система; дейността на създадената в тази връзка работна група, включваща и външни експерти от Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Техническия университет и Софийския университет; одобрената с решение на ВСС от 7.05.2015г. Централизирана система за случайното разпределение на делата, разработена от „Смарт системс 2010” ЕООД, и предстоящото въвеждане в експлоатация на системата през месец октомври 2015 г. Посочено е, че с решение на ВСС от 23 юли 2015 г. е одобрен модулът за случайно разпределение на преписките, вграден в Унифицираната информационна система на прокуратурата УИС-2. Представител на фирмата изпълнител „Смарт системс 2010” ЕООД презентира софтуерния продукт за случайното разпределение на делата в съдилищата.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/3137?hl=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

 

 1. На 28.9.2015 г. е проведена среща на членове на ВСС с представители на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка

Из прессъобщение на ВСС:

Детайлно беше представена новата централизирана единна система за случайно разпределение на делата в съдилищата, базирана на сървър във ВСС, нейните характеристики и гаранциите за защита от неоторизиран достъп. Гостите се запознаха и с извършената от ВСС задълбочена проверка в Софийския градски съд, направените констатации и отправените препоръки към новото ръководство на този съд и с последиците от проверката.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/3159?hl=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

 

 1. Годишен отчет за дейността на ВСС и Инспектората към ВСС за 2015 г., приет от Народното събрание:

В края на 2014 г. много остро се поставя въпросът за надеждността на системите за случайно разпределение на делата, в чието правилно функциониране има сериозни обществени съмнения. С помощта на широка работна група от експерти и членове на ВСС се анализират слабостите на всяка от използваните системи. Взети са решения за тяхната модернизация в краткосрочен и в траен план. Възложени са разработки на нови модули и надграждане на съществуващите. В средата на м. юни 2015 г. започва тестване на новия продукт – система за централизирано случайно разпределение на делата – която е въведена във всички съдилища от 1.10.2015 година. В прокуратурата е въведен одобрен от ВСС нов модул за случайно разпределение на преписките, който е вграден в Унифицираната информационна система на прокуратурата (УИС-2) Той съвместява автоматично принципа за случайно разпределяне с натовареността на прокурорите. Според становището на работната група от експерти и КПКИТС (Комисията за професионална квалификация, информационни технологии и статистика) на ВСС новите продукти са с подобрена защита и сигурност на информацията. Осигуряват надежден механизъм за наблюдение и контрол и гаранции за електронния архив. С решение на ВСС е създаден Междуведомствен съвет за информационна сигурност в органите на съдебната власт, включващ експерти от ВСС, ВКС, ВАС и ПРБ. През м. март 2015 г. ВСС приема съответните изменения в Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата, приета през 2014 г. с цел въвеждане на единни правила за работа с новата система. С разписването на единни правила за случайното разпределение на делата се цели да се постигне безпристрастност, обективно правосъдие, равномерност на натоварването и качество на правораздаването, ефективност на органите на съдебната власт, включващи и начина на организация на съдебната дейност и не на последно място прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за корупционни практики. Конкретният резултат от приетата единна методика е предотвратяване на съществуващата разнопосочна практика по приложението на чл. 9 от ЗСВ; сигурност на системата за разпределение на делата на случаен принцип; установяване на единни правила за работа със системата за случайно разпределение на делата в съдилищата в страната.

Източник: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/11/Annual_Report-VSS-2015.pdf

2017 година

Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 6.04.2017 г. за извършване на техническа експертиза на програмния продукт за случайно разпределение на делата и преписките

Из прессъобщение на ВСС:

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да се извърши незабавна техническа експертиза на програмния продукт за случайно разпределение на делата и преписките, внедрен от „Смарт системс 2010“ ЕООД, приложимостта му и обхвата му, както и на защитата му срещу външна намеса.

Експертизата да бъде възложена на авторитетен и независим изпълнител, предложен от Комисия професионална квалификация и информационни технологии.

Пленумът на ВСС възложи на Комисията да изготви Методология за извършване на проверка в съдилищата за приложението и резултатите от прилагането на системата за случайно разпределение на делата.

Решението е във връзка с проведена среща с представители на Европейската комисия по Механизма за проверка и сътрудничество, поставени въпроси за периодичното провеждане на проверки за функционирането й, както и приемане на решение дали сключеният договор с изпълнителя решава всички проблеми със случайното разпределение на делата в съдилищата или се налага обявяване на обществена поръчка.

В изпълнение на решение на ВСС от 18.12.2014 г. са сключени договори със „Смарт системс 2010“ ЕООД и „Декстро груп“ ООД. Договорът със „Смарт системс 2010“ ЕООД е изпълнен, като работата по изпълнението е приета с приемо-предавателен протокол, видно от който модулът за случайно разпределение на делата е адаптиран към деловодните програми, различни от АСУД. Впоследствие с решение на ВСС по протокол №23/07.05.2015 г. беше прието системата за случайно разпределение на делата, разработена от „Смарт системс 2010“ ЕООД да се внедри във всички съдилища, включително и в тези, които използват други деловодни програми.

Договорът с „Декстро груп“ ООД междувременно е прекратен, а планираната за 2015 г. обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане и внедряване на централизирана система за разпределение на преписките и делата на случаен принцип, със ситуиран във ВСС сървър.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/5317

 

7 април 2020 г.                     УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

About De Fakto

Проверете също

Мария Габриел: Не приемам държавата да бъде поделена между две коалиции за овладяване на съдебна власт и регулаторите

Меморандумът е опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи Няма …

ОС на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение

С Тълкувателно решение № 1/2023 г. от 21.02.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2023 г. Общото …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.