Последни новини
Home / Законът / Софийският адвокатски съвет до парламента: Оставихте ни без компенсации, облекчете ни поне с 40 % признати разходи за свободните професии

Софийският адвокатски съвет до парламента: Оставихте ни без компенсации, облекчете ни поне с 40 % признати разходи за свободните професии

Defakto.bg

С настояване за промени в извънредния закон, поставил адвокатите в непосилна икономическа ситуация, се обръща Софийският адвокатски съвет към парламента, правителството, Министерството на финансите, както и до Висшия адвокатски съвет.

В становището, подписано от председателя Ивайло Данов, се настоява за „категория лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите“, да се предвиди приспадане на данъка върху доходите с 40 % признати разходи, вместо сегашните 25 %. Като нормата да бъде въведена в Закона за данъка за доходите на физическите лица чрез преходни разпоредби на извънредния закон.

Столичните адвокати напомнят, че дотук спрямо тях не бе предвидена никаква компенсация след въвеждането на извънредното положение, макар че в момента защитниците почти не реализират приходи.

Те изцяло се присъединяват и към настояването на Висшия адвокатски съвет за законодателни промени по отношение на декларирането на доходите от свободни професии и заплащането на данъци и осигуровки.

 

СТАНОВИЩЕ

от СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Председателят Ивайло Данов

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) законодателят постави адвокатите в непосилна икономическа ситуация – от една страна е спряно разглеждането на почти всички съдебни дела, считано от 13.03.2020 г., а от друга страна са спрени сроковете по тези дела, както и образуването на нови производства „до отмяната на извънредното положение”.

Упражняването на адвокатската професия е дейност с постоянен характер, която е източник на доходи за адвоката. Предвид нейния траен характер и броя на услугите, чрез които се реализират доходи тя се квалифицира като дейност на предприятие, което по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин. Тази дейност обаче по същността си е пряко обвързана с конституционната защита на правата на гражданите, както и с цялостната дейност на съдебната система и органите в нея.

Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда изплащане на компенсация на работодателите в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, отговарящ на посочените в постановлението условия. Субектите, които могат да получат тези компенсации, са изрично изброени в чл. 2 от същото постановление. Те не включват самоосигуряващите се лица, които също търпят огромни загуби и за разлика от съдебните служители не се осигуряват от държавата.

Към настоящия момент адвокатите не реализират приходи, поради което изпитват изключителна трудност при посрещане на текущите си разходи във връзка с поддръжката на материално-техническата база, необходима за осъществяване на адвокатската дейност. Като самоосигуряващи се лица те заплащат дължимите суми за авансови данъци и осигуровки, както и заплащат осигуровки за техните служители. Част от адвокатите упражняват дейността си в адвокатски дружества и сдружения, в които са ангажирани и множество технически сътрудници, работещи на трудови договори.

Към момента доходите от упражняване на адвокатска професия подлежат на облагане само по реда на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ, който установява приспадане на данъка върху доходите с нормативно признати разходи за дейността с 25 на сто за лица, упражняващи свободна професия, независимо от размера на направените разходи през данъчната година. Този процент се явява твърде нисък за настоящата тежка икономическа ситуация на растяща безработица и предстоящи масови фалити, в която обективно се очертава огромен спад в доходите на лицата, осъществяващи свободни професии.

В настоящата безпрецедентна ситуация при обявено извънредно положение в страната и спиране работата на съдебнатасистема, с която неразривно е свързана дейността на адвокатите като упражняващи свободна професия и самоосигуряващи се лица, не са предвидени абсолютно никакви облекчения и обезщетения във връзка с осъществяваната от тях дейност, макар те да са в невъзможност за реализиране на какъвто и да било приход.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Различното данъчно третиране е необосновано.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижванесчитаме, че за категория лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите, като процентът на разходите се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица и да бъде 40 %, а не 25%, както е до сега.Следва незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ като същия бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст.

Моля да приемете настоящото становище при преценката на мерките, касаещи над 14 000 български адвокати, които мерки следва по-нататък да бъдат предприети за гарантиране на нормалното осъществяване на една конституционно закрепена професия, гарантираща адекватна защита на правата и свободите на гражданското общество.

Предлагаме незабавно да се предприемат мерки за промяна на ЗДДФЛ и да се приеме изменение на закона, с което подлежащите на приспадане от данъка нормативно признати разходи за дейността да са минимум 40 процента от реализираните приходи на лицата, упражняващи свободни професии.

Присъединяваме се изцяло и към предложението на Висшия адвокатски съвет за законодателни изменения по отношение декларирането на доходите от свободни професии, както и заплащането на данъчни и осигурителни задължения.

Въз основа на гореизложеното, предлагаме:

  1. Да бъде изменена разпоредбата на § 5, т. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като бъде създадена нова точка 1а на новосъздадения член 3а, както следва:

„Нормативно определените срокове, предвидени за самоосигуряващите се лица и за лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 7, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал.1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, спират да текат”.

  1. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „срокът по чл. 47, ал. 2”, да се добавят думите „и по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ”;
  2. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;
  3. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 3 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;
  4. Да бъде създадена нова ал. 4, със следното съдържание:

„Изменя се чл. 29., ал.1 т.3 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, като числото 25 се заменя с числото 40 и точка 3 придобива следния вид:

т.3. …… с 40 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.“

  1. Да бъде създадена нова ал. 5, със следното съдържание:

„През 2020 година срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 65, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за първото и второто тримесечие на 2020 година и за внасяне на дължимия по декларацията данък от лицата по чл. 55, ал. 1 от същия закон се удължава с един месец за съответното тримесечие.”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на

СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

(адв. Ивайло Данов)

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Заловеният „скитник“ с псевдоним „Червения пират“ признал, че е автор на заплахите до съдии и министри

Мъжът, задържан за отправяни към магистрати заплахи, е действал сам. Предполага се, че страда от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.