Последни новини
Home / Актуално / Адвокат Емилия Недева: Как се завишават „свръхвисоките наказания“

Адвокат Емилия Недева: Как се завишават „свръхвисоките наказания“

Defakto.bg

Адвокат Емилия Недева

След трагичната смърт на журналиста Милен Цветков министър председателят Бойко Борисов заяви: „Трябва да се помисли за много по-тежка санкция за употребилите наркотици“.
След като помислиха около четири часа (по Данаил Кирилов), народните представители от ГЕРБ Красимир Ципов, Анна Александрова и Десислава Атанасова внесоха проект за изменение на Наказателния кодекс (НК) № 054-01-33/24.04.2020 г. Очаквано, предложените промени се състоят единствено в поредно завишаване на наказанията за престъпления по транспорта.
Първото, което прави впечатление в този законопроект,  е пълното незачитане на правителствената Концепция за наказателна политика на Република България за периода 2020-2025 г., която беше представена за обществено обсъждане и получи широко одобрение.  В Концепцията е отчетено, че за периода 2014-2017 г. съществено са нараснали случаите на причинени телесни повреди в резултат на транспортни престъпления, като само за 2017 година те са 16 000. Почти 10 000 от тях са извършени в пияно състояние, а извършените под въздействие на наркотици престъпления по транспорта също бележат значителен ръст. Едновременно с това в Концепцията се подчертава, че системата на наказанията е изградена с приоритет върху тежките наказания, което показва силно репресивния й характер, а статистиката сочи, „че повишаването на размерите на наказанията не води до намаляване на престъпността“. В Концепцията правителството декларира разбирането си, че прекомерното завишаване на санкциите не води до превенция, а завишените размери на наказанията представляват криминогенен фактор за извършване на по-тежки престъпления.

В Концепцията се привеждат примери за драстични разлики между минимумите и максимумите на предвидените в НК престъпни състави за транспортни престъпления. Посочва се, че по чл. 343, ал. 3, т. „б“ от НК минималното наказание за причиняване на смърт е 3 години лишаване от свобода, а максималното – 15 години, а в особено тежки случаи предвиденото наказание варира от 5 до 20 години лишаване от свобода.
На фона на приетите с тази концепция правителствени насоки за развитие на наказателното правосъдие внесеният от тримата народни представители законопроект предвижда и без това високите наказания да бъдат допълнително увеличени.  Вносителите на законопроекта изобщо не са съобразили изразените в концепцията разбирания, че „въвеждането на несъразмерни минимуми/максимуми на наказанията изоставя обществената опасност на престъплението като мярата, от която законодателят трябва да се ръководи и с която трябва да се съобразява при определяне строгостта на наказанието“.

Без да се интересуват от систематиката на НК, от необходимото степенуване на престъпленията по тежест и от съответствието на предвидените наказания с тежестта на деянията, тримата депутати внасят нови диспропорции в системата на наказателните санкции. Ако се приеме тяхното предложение, причиняването на смърт по непредпазливост при престъпления по транспорта по чл. 343, ал. 1 б. „в“ НК ще се наказва с лишаване от свобода от 3 до 8 години, а в особено тежки случаи – от 4 до 12 години. Когато деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотици, наказанието ще е от 5 до 15 години лишаване от свобода, а в особено тежки случаи – от 6 до 20 години.
За сравнение може да се посочи, че причиняването на смърт по непредпазливост при извършване на дейност, представляваща източник на повишена опасност (чл. 123 от НК), се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години. Ако деянието е извършено в пияно състояние или е причинена смърт на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години, а в особено тежки случаи – от 5 до 15 години. Дисбалансът в основните състави на двете групи непредпазливи престъпления е очевиден, и то при еднородна форма на вината – непредпазливост, при еднакъв престъпен резултат – смърт, и при еднакъв квалифициращ признак – употреба на алкохол.

Липсата на критерии при завишаване на санкциите за престъпленията по транспорта буди особени тревоги, когато предлаганите санкции се съпоставят с предвидените наказания за други престъпления, извършени при по-тежката форма на вина – умисъл, и значим обект на посегателство. За управление на моторно превозно средство след употреба на наркотици (без да е извършено пътно-транспортно произшествие) се предлага наказание от 1 до 5 години лишаване от свобода, а за умишлено склоняване към проституция по чл. 155, ал. 1 НК наказанието е до 3 години лишаване от свобода, без специален минимум. Блудството с малолетно лице по чл. 149 от НК се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години, точно колкото и установяването на контакт от педофили през интернет с малолетни лица за блудствени действия, полово сношение, проституция или порнографско престъпление (чл. 155а НК).
Поразително е, че мотивите към законопроекта всъщност опровергават идеята, че завишаването на наказанията ще увенчае с успех борбата с престъпленията по транспорта. В мотивите ясно е посочено, че “въпреки завишаването на санкциите по Наказателния кодекс и Закона за движение по пътищата до момента, все още продължава извършването на деяния с изключително сериозни неблагоприятни последици за гражданите и за обществото като цяло”.

Щом е така, на какво разчитат вносителите?

От интервютата на министър Кирилов става ясно също, че по внесения законопроект няма да има обществени консултации. Нещо повече – понеже се касае до „остро засягане на обществения интерес в тази ситуация, народните представители биха могли да преценят, че тези случаи не са маловажни“ и предложените изменения на НК да се гласуват на извънредно заседание на Народното събрание в хода на извънредното положение.

През това време в Народното събрание отлежава законопроект, който е стъпка към подобряване на правосъдието по този род дела. Става дума за предложения от няколко народни представители Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, вх. № 954-01-88/18.12.2019 г., с едно-единствено изменение в нормата на чл. 343б ал. 3 от НК. Изменението предвижда, че когато е управлявано моторно превозно средство (МПС) след употреба на наркотични вещества или техни аналози, тази употреба трябва да е установена „по надлежния ред“. Уточнението е свързано с липсата на препратка в съществуващия текст към Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.
По законопроекта е представено становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, в което се подчертава необходимостта от промяна на този текст от НК, но се твърди също, че предложената промяна е крайно недостатъчна.  Върховните съдии припомнят, че целта на разпоредбата е да се предотврати управлението на МПС под непосредственото въздействие на наркотици, но за разлика от употребата на алкохол, където по научен път са изведени показатели, установяващи повлияването на водачите, при употребата на наркотици няма утвърдени такива.  Установено е, че понякога се стига до осъществяване на наказателна отговорност в ситуации, когато при отдалечен във времето прием на наркотични вещества, следи от тях все още могат да бъдат открити в организма, без тази предходна употреба да има ефект върху способностите за управление на МПС.  Така се стига понякога до неоснователна репресия срещу лица, които нямат умисъл, че са под влияние на наркотично вещество или негов аналог, а в други случаи водачи, които обективно са извършили това престъпление, избягват наказателна отговорност. Магистратите предлагат изработването на количествен критерий (както е при алкохола) или качествени критерии (експертна оценка на въздействието на наркотичното вещество върху уменията за управление), които да са признаци от обективната страна на деянието. Те посочват, че препратката към Наредба № 1/2017 г. е недостатъчна, защото и в наредбата липсват надлежни критерии за това кои от установените вещества в слюнката или кръвния тест обективно сочат на употреба на наркотично вещество и в какъв период преди проверката е извършена употребата, за да се обоснове обществената опасност на деянието. Проблемът с липсата на критерии е актуален и защото трябва да бъде изяснено кои от метаболитите и в каква концентрация сочат на употреба на наркотични вещества, тъй като има опасност от установяване в организма на метаболити на вещества, които се разпространяват легално в магазинната мрежа. В заключение, върховните съдии предлагат отлагане на разглеждането на законопроекта до създаването на междуведомствена работна група, която да приложи комплексен подход в правната регламентация, основан върху експертен анализ.
Аналогично становище пред Комисията по здравеопазване на Народното събрание е изразено от председателите на Българския лекарски съюз и на Българския фармацевтичен съюз, които предлагат сериозно обсъждане на факта, че определени групи лекарствени продукти биха могли да дадат положителен резултат на полевите тестове за наркотици поради съдържащото се в тях активно вещество.
До момента няма яснота дали предложената от върховните съдии работна група е формирана и дали се ползва експертизата на лекарите и фармацевтите. Няма яснота и кога ще бъде разгледан този законопроект, защото „реактивността“ води народните представители в друга посока. Сега санкциите ще се завишат драстично, въпреки че действащата уредба не дава възможност да се докаже по несъмнен начин употребата на наркотици преди шофиране, а е възможно да се дадат положителни резултати, вследствие употреба на лекарства. Следователно в затвора задълго ще влизат и хора, които не са извършили престъпление. Така се създават насила престъпници.
Законопроектът на тримата юристи затвърждава порочната практика на управляващите в областта на законотворчеството. Вижда се, че предложените промени са инициирани от премиера. В изработването на законопроекта е ангажиран лично министърът на правосъдието, който го е обсъждал с юристите на партия ГЕРБ. Министърът дори постави себе си сред предложителите на законопроекта, подчертавайки съзнанието си за и без това непропорционалните санкции: „И без това са свръхвисоки наказанията, но ще предложим тяхното увеличение“.
Правителството обаче официално нищо не предлага. Вносители на законопроекта са трима народни представители. По този начин за пореден път се заобикаля Законът за нормативните актове, който изисква по всеки законопроект да се проведат обществени консултации с гражданите и юридическите лица в процеса на изработването му. Когато инициатор на нормативен акт е орган на изпълнителната власт, проектът се публикува в нарочния портал за обществени консултации и се изчакват 30 дни за представяне на становища. В изключителни случаи и при изрично посочване на причините в мотивите може да бъде определен друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
Внасянето на съществени законопроекти от депутати, а не от правителството, за да се избегне общественото обсъждане, е постоянна практика на ГЕРБ. Законопроектът на тримата депутати е всъщност правителствен отговор на един трагичен инцидент.

Мнозинството ще гласува закона самоотвержено – без да разбере, че завишените до краен предел наказания не могат да заместят липсващата стратегия за предотвратяване на бъдещи престъпления.
„За съжаление в последните поне 20 години в наказателното право законодателят действа реактивно, под обществен натиск“ (министърът на правосъдието Данаил Кирилов пред БНР).
Струва ми се, че е време да се сложи край на тази реактивност.

* Емилия Недева е  адвокат с богата практика по наказателни дела.   Имa дeceтĸи ycпeшни дeлa пpeд Eвpoпeйcĸия cъд пo пpaвaтa нa чoвeĸa. Eĸcпepт в Acoциaция зa eвpoпeйcĸa интeгpaция и пpaвa нa чoвeĸa-Πлoвдив, бивш члeн нa Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт и пpeдcтaвитeл зa Бългapия нa Meждyнapoдния aдвoĸaтcĸи cъюз cъc ceдaлищe Πapиж в пepиoдa 2003-2010 г.  Участвала е в много работни групи към Министерството на правосъдието по изготвяне на законови промени.

About De Fakto

Проверете също

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Ивайло Дерменджиев: По случая „Гигова“ ВАдвС прие една декларация, в сайта се оказа друга – помпозна и нелепа срещу журналистите

Изненадващо научаваме, че позицията на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) срещу журналистическа публикация  за конфликт на …

2 коментара

  1. Димитров

    Лобистите за легализиране на дрогата са бесни. Вярно е, че всичко от правителството се прави на парче и, че всички са полу идиоти, но в този конкретен случай, случайно вземаха правилно решение! Концепцията за наказателната политика 2020- 2025 е един- уродлив порочен документ, който има за цел да излъже обществото от една страна, че престъпността намалява, като декриминализира огромна част от престъпленията. Те отново ще се извършват, но просто няма да се регистрират, понеже вече няма да са престъпления. И от друга страна, ще се продължи процесът на ограничаване на правата на законопослушните граждани и увеличаване на такива за престъпниците.

  2. Посредствени политици, кой може да очаква от такива задълбоченост и сериозно законодателство, важно е да върви алъш вериша с електората.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.