Последни новини
Home / Актуално / Държавата осъдена да плати 564 986 лева обезщетение и разноски за противоконституционен закон и бездействието на парламента по него

Държавата осъдена да плати 564 986 лева обезщетение и разноски за противоконституционен закон и бездействието на парламента по него

Defakto.bg

Решението на ВКС по иск на собственик на фотоволтаична централа е окончателно

Общо 564 986,04 лева дотук трябва да заплати държавата на дружеството „Лайт инвест“, собственик на фотоволтаична централа, реши Върховният касационен съд. Сумата е сбор от дължимото обезщетение, част от лихвите по него и направените разноски на три съдебни инстанции. Забележително е основанието – обезщетението се дължи заради противоправното поведение на Народното събрание, което веднъж е приело противоконституционен закон и, втори път, е бездействало да уреди последиците от него.

Решението е на върховните съдии Борислав Белазелков – председател и докладчик, Борис Илиев и Димитър Димитров и е окончателно.

Става дума за действалите от 1 януари 2014 г. преходни разпоредби в Закона за държавния бюджет, въвели такса за производството на електрическа и вятърна енергия – 20 % от приходите. Нормите са обявени за противоконституционни от КС, чието решение е влязло в сила на 10 август 2014 г. Проблемът с платените през този период такси обаче не е нормативно уреден и до днес.

„Лайт инвест“ подава иск по Закона за задължениято и договорите в края на 2016 г. Сега ВКС осъжда държавата в лицето на министъра на финансите да заплати на дружеството 377.938,31 лева (платените такси) със законната лихва от 30.12.2016 г. и  113.029,67 лева изтекли лихви от 31.01.14 до 29.12.16 г., както и 74.018,06 лева разноски по делото за всички инстанции.

Че законодателят е длъжен да уреди последиците от прилагането на обявения за противоконституционен закон, а, докато не го направи съдилищата решават спора, като прилагат пряко Конституцията и принципите на правото, обяви и Конституционният съд преди дни в решението си по Дело №5/2019 г. Това, както и изоставянето на досегашната практика на КС, че не може да има „правен вакуум“ в законодателството, не оставят вече на Народното събрание поле за „успокоение“ и различни маневри, категорични са правници. Решенията на Конституционния съд са задължителни за всички в държавата.

За съжаление, за протиконституционните закони и бездействието по уреждането на последиците от тях ще плащат всички данъкоплатци, а не „виновните“ депутати, те имат функционален имунитет за служебните си действия.

Решението на състава на ВКС е взето преди произнасянето на Конституционния съд. Но залага на същите принципни постановки.

Две инстанции – Софийският градски съд и Софийският апелативен съд са отхвърлили исковете на „Лайт инвест“ срещу  Народното събрание и държавата за понесените от дружеството вреди от действието на протиконституционните норми, приемайки, че преди обявяването им за такива от КС те са пораждали легитимни последици. Двете инстанции смятат също, че не може да се твърди противоправно поведение на НС при приемането на противоконституционен закон.

Принципни въпроси

Върховният касационен съд мисли иначе.

Той допуска случая до касация поради значението на поставените  въпроси. Сред тях са за правомощията на съда да установява противоречие на закона с Конституцията и правото на ЕС, както и:

  • Държавен орган ли е Народното събрание и длъжностни лица ли са народните представители, за вредите от чиито противоправни актове отговаря държавата и чрез кои държавни органи държавата участва в производствата за реализиране на отговорността за вреди;
  • Противоправно деяние ли е приемането на противоконституционен закон;
  • Правна възможност или задължение на Народното събрание е да уреди възникналите правни последици от прилагането на противоконституционния закон (влезли в сила съдебни решения и присъди, индивидуални административни актове и др. публичноправни актове, издадени въз основа на противоконституционния закон; сключените правни сделки при неговото действие; извършените плащания и други действия при осъществяването на права и в изпълнението на задължения, възникнали непосредствено от действието на противоконституционния закон и от публичноправните актове и сделките, извършени при неговото действие);
  • Противоправно деяние ли е бездействието на Народното събрание да уреди правните последици от прилагането на противоконституционния закон;
  • Какъв е процесуалният ред за защита на накърнените от прилагането на противоконституционния закон права преди Народното събрание да уреди „заварените“ приключили отношения и след като ги уреди, ако създадената уредбата е неизчерпателна или не предвижда справедливо обезщетение.
Принципните отговори
Съдия Борислав Белазелков

В отговора на първото питане – за правомощията на съда включително да установява нарушение на правото на ЕС, съставът, председателстван от Борислав Белазелков, заявява: Българският съд е съд на Европейския съюз, той прилага правото на Европейския съюз като свое право, но тълкува неговите разпоредби автономно, т.е. според практиката на Съда на Европейския съюз. В случай на съмнение съдът може да отправи запитване до СЕС, включително и ако става дума за закон, за който Конституционният съд вече е приел, че такова съмнение няма. Ако Съдът на Европейския съюз установи противоречие, силата на неговото решение ще преодолее задължителната сила на решението на Конституционния съд, се казва в решението по гражданско дело 3804/2019.

Що се отнася до характеристиката на парламента като орган и на депутатите като такива, ВКС заявява: Народното събрание е безспорно държавен орган, олицетворяващ законодателната власт, което определя мястото му сред другите държавни органи, които имат своето място в изпълнителната и съдебната власт или са независими – БНБ, КФН, Сметна палата и др. Народните представители са лица от състава на Народното събрание, като държавен орган и са длъжностни лица, както лицата от състава на другите държавни органи и лицата, които осъществяват еднолично функциите на държавен орган. Те имат своя статут със съответните особености: функционален имунитет, имунитет от наказателно преследване и др.
И още: държавата може да освободи от отговорността за вреди свои служители (в случая заради функционалния имунитет), но с това не освобождава от отговорност себе си. Тези лица не отговарят имуществено за причинените вреди, нито пред пострадалия, нито по регрес, но с това пострадалият не се лишава от дължимото обезщетение (в натура или пари), тъй като за него отговаря държавата, когато са налице съответните предпоставки за това.
Съгласно чл. 7 на Конституцията държавата отговаря за вредите, причинени от незаконни актове или действия на Народното събрание, като държавен орган и на народните представители, като длъжностни лица, категоричен е съставът на ВКС. В гражданските правоотношения държавата се представлява от министъра на финансите, освен ако изрично е предвидено да се представлява от друг свой орган (в производствата по ЗОДОВ това е органът, отговорен за причиняването на твърдяните вреди). Когато страна по делото е станала държавата, включването и на нейни органи не е възможно (например НС).
Противоправно ли е приемането на противоконституционен закон? Да, във висша степен, заявяват върховните съдии. „Отговорност на Народното събрание е приетите от него закони да съответстват на Конституцията, защото народните представители поемат като основно свое задължение да я спазват под клетва, която те полагат съгласно чл. 76, ал. 2 на Конституцията при конституирането на всяко новоизбрано Народно събрание. Приемането на противоконституционен закон е неизпълнение на основното задължение за спазване на Конституцията от мнозинството народни представители. То е във висша степен противоправно, защото съгласно чл. 4, ал. 1 на Конституцията Република България е правова държава, която се управлява на първо място според Конституцията и на следващо място според законите на страната“, се казва в решението.
И още: „Бездействието на Народното събрание да уреди правните последици от прилагането на противоконституционния закон е толкова противоправно, колкото и приемането на такъв закон. С приемането на противоконституционния закон Народното събрание нарушава конституционния ред, а с бездействието си, вместо да изпълни задължението си да го възстанови, Народното събрание продължава да поддържа нарушения конституционен ред. За Народното събрание в правовата държава възниква същото задължение (да възстанови нарушения конституционен ред) и когато то отмени занапред приет от него закон, защото е противоконституционен …. Докато поддържат с бездействието си конституционния ред накърнен, мнозинството народни представители ангажират отговорността на държавата да обезщети на общо основание увредените от продължаващото да съществува нарушение на Конституцията„.
По казуса „Лайт инвест“
Установените факти са следните.
От 1 януари до 9 август 2014 г. от дружеството „Лайт инвест“ е удържана 20% такса по чл. 35а от Закона за енергията от възобновяеми източници в размер на 377.938,31 лева, преведена в бюджета на Република България.
С решение № 13/13.07.2014 по к. д. № 1/2014 на Конституционния съд на Република България (влязло в сила на 10.08.2014 г.) са обявени за противоконституционни точки 2 и 3 от § 6 от ЗР на Закона за държавния бюджет за 2014 г., с които са създадени чл. 35а и други разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Възникналите правоотношения между страните от запазеното действие на чл. 35а, ал. 2 ЗЕВИ са приключили преди 10.08.2014 г., а до приключването на съдебното дирене Народното събрание не е направило необходимото в изпълнение на задължението му по чл. 22, ал. 4 ЗКС.
Тази факти са били приети и от двете предходни съдебни инстанции. На контрол пред ВКС е решението на апелативния съд. За него върховните съдии обявяват:
В нарушение на закона съдът е приел, че приемането на противоконституционен закон от Народното събрание не е противоправно. Запазването на действието на противоконституционния закон за „заварените“ приключили отношения от влизането в сила на закона до влизането в сила на решението на Конституционния съд, с което е установена противоконституционността, не санира противоправността на приемането на закона. Обратното, решението на Конституционния съд, с което се установява противоконституционността на закон установява със задължителна по отношение на всички сила на пресъдено нещо (за която съдът следи служебно и длъжен да зачете), че законът е противоконституционен. Това не може да означава друго, освен че приемането му е във висша степен противоправно.
Правилно съдът е приел, че ищецът е дължал процесната такса по силата на закон, задължителен за всички държавни органи, организации и граждани, съгласно чл. 86, ал. 2 КРБ, но неправилно е приел, че с това той не е увреден непозволено„.
И още: Отговорността за вреди е на държавата и тя дължи обезщетение на увредените лица, защото неин орган е постановил противоконституционния акт и след това същият този орган противоправно бездейства. Като за отговорността на държавата е без правно значение, от кое по ред Народно събрание е приет противоконституционния закон и кои и колко по ред Народни събрания са бездействали противоправно. Без правно значение е също противодействието на малцинството народни представители срещу приемането на противоконституционните норми, доколкото не е довело до резултат.
В конкретния казус с  удържането на 20-те процента такса имуществото на ищеца е намалено в причинна връзка с противоправно поведение на лица, за поведението на които държавата отговаря, като вината им се предполага.
За това ВКС осъжда държавата да заплати на дружеството размера на удържаната такса ведно със законните лихви от началото на 2017 г., изтеклите лихви от 2014 г. до 2016 г., както и разноските му пред трите инстанции.

About Елена Енчева

Проверете също

Ивайло Дерменджиев: По случая „Гигова“ ВАдвС прие една декларация, в сайта се оказа друга – помпозна и нелепа срещу журналистите

Изненадващо научаваме, че позицията на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) срещу журналистическа публикация  за конфликт на …

Минчо Спасов призова Иван Гешев и заместници да свалят имунитета си и да докажат пред съда, че не са го клеветили

Адвокат Минчо Спасов призова главния прокурор Иван Гешев и заместниците му да свалят имунитета си …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.