Последни новини
Home / Законът / Извънредното положение приключва на 13 май, съдебната система ще заработи „в пълен обем“

Извънредното положение приключва на 13 май, съдебната система ще заработи „в пълен обем“

Defakto.bg

Извънредното положение няма да бъде удължавано – това обяви на брифниг в МС  вицепремиерът и финансов министър  Владислав Горанов. Правителството ще предложи на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който ще  бъдат запазени  досегашните  социални и икономически мерки.  Отмяната на извънредното положение не  отменя мерките за борба с Ковид-19,  обобщи Горанов.   Мярката  60/40 и другите инициативи за подпомагане на бизнеса и хората, ще се продължат действието си с два месеца до края на юни.

С предложения от управляващите законопроект се делегират повече права и отговорности на министъра на здравеопазването “ да продължава да налага всички необходими мерки в посока облекчаване или в посока утежняване с оглед на преодоляването на рисковете, свързани с пандемията“, заяви Горанов.

Извънредното положение беше въведено на 13 март. Предложенията за промените в законодателството, които ще позволят да не се продължава, ще бъдат внесени за одобрение в парламента във вторник.  Решението  да не се удължава извънредното положение, но да останат част от мерките, е взето на виртуално извънредно заседание на кабинета във вторник.

След 13 май  се възобновява работата на съдебната система в пълния й обем,  ще се разглеждат не само спешни наказателни дела, но и всички останали дела свързани  с  гражданското  съдопроизводство, съобщи  правосъдният министър Данаил Кирилов.

Запазва се възможността съдилищата да провеждат заседания от разстояние, държавата и общините да освобождават от наем, а за някои дейности да не се обявяват обществени поръчки. Поектозаконът предвижда, че от 14 май спрените срокове по делата ще започнат да текат.  Месец по-късно – на 14 юни, ще изтекат пък различните законови срокове и такива по административни актове, които бяха удължени с един месец, тъй като изтичаха по време на извънредното положение.

В законопректа се определя, че актовете,  с които министърът на здравеопазването въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната  или на отделен регион,  ще се въвеждат със заповед по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния  кодекс или с наредба, която се обнародва незабавно в следващия брой на „Държавен вестник“. Въвежда се ново определение, в допълнение на чл.  65 , според което общите административни актове са и тези с  „еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове“.

В Административнопроцесуалния кодекс изрично се записва   двумесечен срок за разглеждане на оспорването на общия административен акт, издаден в неотложни случаи и  оспорване на две инстанции.

Възстановява се в „пълен обем“ и дейността на нотариуси, съдии по вписванията, длъжностни лица по регистрация, обяви  Кирилов.   Единствените ограничения, които ще останат частично, са в областта на дейността на частните съдебни изпълнители, които няма да могат да налагат запори и да извършват принудителни мерки във връзка със събирането на задължения. Камарата на частните съдебни изпълнители  предложи  механизъм за доброволно изпълнение на малките задължения, но от думите на министъра се е разбра, че предложението не е получило  подкрепа „дори“ на експертно ниво.

Мерките, приети в Кодекса на труда,  Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител и др.  остават, каза Кирилов.  Министърът посочи, че в закона се  записва, че през 2020 г., до 60 работни дни неплатен отпуск ще се зачитат за трудов и осигурителен стаж.  Той поясни още, че се потвърждават голяма част от мерките в областта на държавната собственост, на Закона за развитие на културата, на Закона за културното наследство, нови мерки по отношение на пречистването на водоизточниците, мерки за осигуряване на електроподаването на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, предприети в основния закон за извънредното положение, включително и в закона за корпоративното облагане.

„Голяма част от мерките, които се провеждат сега и показваха своята ефективност – ще продължат да действат и след отмяната на извънредното положение“, каза  здравният министър Кирил Ананиев.. Той обясни, че се прави важна законодателна  промяна, която ще позволи на министъра на здравеопазването с наредба да определи условията и реда за задължителна изолация на лицата, болни от заразни болести, на заразоносителите, карантина на контактните лица, както и на лицата, които са влезли на територията на страната от други държави. (виж промените най-долу)  Той уточни, че задължителната карантина за идващите от чужбина, остава.  На здравния министър се дава право да забранява влизането на чужденци в България, както и да ограничава придвижването на хора в страната и да затваря обекти, дори и без да е обявено извънредно положение. Досега той можеше да прави това само  по време на извънредно положение.

В чл. 61 от Закона за здравето се прави важна промяна,  с която се предвижда министърът на здравеопазването с наредба да определи условията и реда за задължителна изолация на лицата, болни от заразни болести, на заразоносителите, карантина на контактните с тях лица и на лицата, които са влезли на територията на страната от други държави“, каза министърът.

Поясни още:  В чл. 63  от същия закон се дава правомощие на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен инспектор да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка като предвиди и съответните извънредни противопепидемични мерки на територията на страната или на отделни региони на страната с цел защита живота и здравето на българските граждани.  В същия този чл. 63 се предвижда конкретните противоепидемични мерки да се определят с акт на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор или на директора на регионалната здравна инспекция да определи мерки също по предложение на главния държавен здравен инспектор за дадена територия от страната„.

Новият  законопроект възприема  изцяло и предложенията на МОН в края на 4 -ти  и 10 -ти  клас да не се провежда национално външно оценяване.

Транспортният министър Росен Желязков заяви, че  записаните текстове в преходните и заключителни разпоредби в законопроекта засягат всички онези мерки, които са въведени със Закона за извънредното положение, но следва да продължат действат след прекратяване на извънредното положение.

.

Предлаганите промени  в Закона за здравето

Чл. 61. (1) На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица, болни и заразоносители от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне.


(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън посочените по ал. 1, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Задължителната изолация и лечението на лицата по ал. 1 и 2 се извършват със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Изолация и лечение на лица по ал. 2 може да се осъществява в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести.

(5) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Обжалването по ал. 5 не спира изпълнението на заповедта.

(7) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Редът за изолация на болните от заразни болести се определя с наредбата по чл. 60, ал. 2.

Чл. 63. (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.
(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лечебните и здравните заведения независимо от собствеността им са длъжни да изпълняват въведените мерки по ал. 1 и 2.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При опасност от възникване и епидемично разпространение на заразни болести държавните органи, общините, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват пълно съдействие на органите за държавен здравен контрол.
(6) (Нова – ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) Мерките по ал. 1 могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.
(7) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Мерките по ал. 1 може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите, в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.
(8) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) При въведени противоепидемични мерки по ал. 1 или 2 контактните лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест.

 

About De Fakto

Проверете също

Радев към множеството българи на Шипка: Обединени опазихте Трети март от посегателство и разсеяхте лепкавата политическа мъгла от костите на нашите предци

Десетки хиляди българи се събраха край Паметника на свободата по повод отбелязването на националния празник …

3 Март! От урва на урва и от век на век честваме славата му дивна като някой ек: Честит национален празник, българи! (снимки)

Честит национален празник, българи! Честваме 146 г.  от  Освобождението на България от турско робство. Поклон …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.