Последни новини
Home / Законът / Новите мерки за съдилищата: Ограничен достъп до „откритите“ заседания, дистанционната работа и графиците по дежурства се запазват

Новите мерки за съдилищата: Ограничен достъп до „откритите“ заседания, дистанционната работа и графиците по дежурства се запазват

Defakto.bg

Ограниченият достъп до съдебните сгради се запазва, до „откритите“ съдебни заседания ще се допускат само страните по делата, свидетелите и вещите лица, дължимото отстояние в съдилищата, както и при провеждане на заседанията ще е съответно на актуалните отстояния, определени от здравните органи. Запазва се дистанционният принцип на работа на магистрати и служители, неангажирани с конкретни производства в деня, както и графиците за дежурства. Насрочени дела с много подсъдими, съответно и защитници, ще се отсрочват, ако няма свободна подходяща съдебна зала. „Публичността“ на правосъдието ще се гарантира основно чрез „информация“ от пресаташетата – които са подчинени на съответните ръководители, както и чрез медийни кампании. Записват се и „всички други възможни начини“ за публичност на делата в условията на рестрикции, но пожелателно. Дали прецедентът в СГС, когато журналистите получиха онлайн достъп до заседанието по мярката на Кристиан Николов, обвинен за умишленото причиняване на смъртта на Милен Цветков, надали ще се повтори.

Това са част от правилата и мерките за работата на  съдилищата след отмяната на извънредното положение, докато опасността от разпространението на COVID-19 не отпадне. Очевидно, това ще е работата по време на „извънредната епидемична обстановка“.

Предлагат се и промени в процесуалните закони, които въвеждат гаранции за електронно призоваване, съдебни заседания онлайн, както и извършване на отделни процесуални действия чрез видеоконференция.

По време на дебата, включително за публичността, бе изтъкнато, че превес има запазването на живота и здравето на съдиите,  служителите и гражданите. А Боян Новански отбеляза за журналистите и присъствието им в съдебните палати, че „се чудят с кого да се заядат“.

В крайна сметка, приеха се основно предложенията на десетимата кадровици (кои виж тук), но минаха и предложения на Дишева, Керелска и Панов. Не бяха одобрени обаче идеите при „многолюдни“ заседания, особено на специализираните съдилища, да се ползва зала „Тържествена“ на Съдебната палата. Както и конкретики за онлайн излъчванията.

Представяме ви мерките „за постепенно нормализиране на работата на съдилищата при продължаваща опасност от заразяване с COVID-19″, както бяха изчитани и гласувани. Може да настъпят и корекциив окончателния вариант. Той трябва да бъде публикуван на страницата на ВСС.

След 19 часа кворумът в Съдийската колегия тръгна да се разпада, законодателните идеи ще се обсъждат допълнително. Но до правната комисия на Народното събрание се изпраща писмо, което напомня за направени отдавна предложения за разширяване на кръга на закритите заседания по ГПК.

За достъпа до съдебни сгради

  1. Режимът на достъп до сградата и съдебните зали да се регламентира след съгласуване между съответните административни ръководители и при спазване на посочените по-долу правила и мерки, когато в една сграда се помещават няколко органа на съдебна власт или съд и други държавни органи или служби.Предпазните средства да се закупуват от всички органи в една сграда.
  2. Освен на работещите в съдебните сгради, достъп  се разрешава и на участниците по дела, насрочени за конкретен ден, при следните условия:
  • Достъп от един вход за участниците в процеса и адвокатите /ако има възможност/; добавя се, отелно работещите в сградата
  • Еднопосочно качване и слизане по етажите в сградата /ако има възможност/; да е едпосочно движение 
  • Допускане на участниците в процесите непосредствено преди започване на конкретното дело ; Може да се допуснат и участниците в следващите максимум две дела в едно заседание, когато е възможно да се спази разстояние от физическа дистанция според актуалните предписания на здравните органи, между лицата и коридорите на съдилищата са с постоянно проветряване или достатъчно на брой бактерицидни лампи – падат навсякъде;
  • Изчакване пред съдебните сгради в случаите, когато е невъзможно да се спази разстояниeто между лицата, както и когато коридорите на съдилищата не са с постоянно проветряване;
  • Дезинфекция на входовете при влизане;
  • Допускане на адвокати и страни за справки в деловодства, регистратури, Бюро съдимост и друти служби при спазване на дистанция при влизане в сградата и пред помещенията;

Не се допускат лица с външна симптоматика на заразяване – температура, кашлица и др.

3. Всички влизащи в съдебните сгради трябва да носят маски и ръкавици (в случай че нямат, да бъдат осигурени и налични на входа).

4. Запазва организацията на административната дейност, свързана с  приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“. В големите съдилища може да се организира повече от едно гише или да се отвори по едно гише в деловодство по отделения, които да работят с граждани и адвокати при спазване на всички възможни мерки- изградени плексигласови или стъклени прегради, маски, ръкавици, бактерицидни лампи, дезинфектанти и др. По възможност, да се запази досегашният ред по дежурства.

5. В деловодствата и помещенията, определени от председателите на съдилищата за работа с граждани и адвокати, в зависимост от големината им, да се допуска влизане на не повече от 1 или 2 човека и при спазване на разстояние. Шекерджиев – тук няма ограничения за предварителни заявки и т.н., без разрешителен режим. Ограничението е само за броя на лицата в едно помещение.

6. Да се приберат от коридорите на съдилищата всички пейки, бюра, столове и др.подобни. В сградите, в които това не е възможно, да се ограничи чрез ленти  или друг подходящ начин забраната за ползването им.

7. Да не се допуска по делата публика, вкл.стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства – остава само това.

8. Да бъде публично обявен (когато това е възможно) съдебният протокол от проведеното заседание.

9. Наред с дезинфектиране на всички помещения в съдебните сгради, ползвани от органите на съдебна власт, да се дезинфектират и конвойните помещения, както и помещенията на съдебната охрана.

10. При наличие на банков офис, наемателят следва да извършва дезинфекция на наетите помещения за собствена сметка.

За режима на достъп до съдебните зали и провеждане на открити съдебни заседания

1. Призованите лица за насрочените за деня дела следва да се допускат и да изчакват по посочения по-горе ред, а именно:

а/ Изчакване пред съдебните сгради в случаите,  когато е невъзможно да се спази разстояние между лицата, както и, когато коридорите на съдилищата не са с постоянно проветряване или достатъчно на брой бактерицидни лампи;

б/ Може да се допуснат участниците в непосредствено предстоящото и в следващите максимум две дела в едно заседание, когато е възможно да се спази разстояние  между лицата и коридорите на съдилищата са с постоянно проветряване;

2. В съдебните зали да влизат само – страни и адвокати в конкретното производство. В зависимост от възможностите на всеки съд, вещите лица по делата е препоръчително да изчакват извън съдебните сгради или залите до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградите.

3. Организацията, редът и мястото за изчакване по делата, както и координацията по изпълнението и спазването им, следва да се разпоредят от административните ръководители на органите на съдебна власт, на които е възложено управлението на съдебните сгради при съгласуване със съответните ръководители  на ОЗ “Съдебна охрана“.

Когато в една съдебна палата има повече от един орган на съдебна власт, организацията, редът и мястото за изчакване по делата и посещения на службите, следва да се съгласуват между всички административни ръководители на органите на съдебна власт, вкл.прокурорите и се спазват от всички.

4. Ограничаването на публичността на съдебните процеси следва да се компенсирана чрез по-активна дейност на служителите „връзки с обществеността“, които е необходимо да представят на интернет страниците на съдилищата и на медиите подробна информация за интересуващите обществеността дела.

5. Делата да се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал помежду им /напр.20 мин. или 30 мин./  като се има предвид, че е необходимо залите да бъдат проветрявани и дезинфекцирани. Преценката за времевия интервал е на решаващия съд.

6. Разглеждането на всички дела може да бъде организирано  чрез видеоконферентна връзка, в т.ч. и-нет приложения, до отпадане на всички мерки и опасността, обявени за Република България по повод COVID-19.

7. Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административният ръководител на съда, за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка, за период след отпадане на опасността от заболяването.

Въвежда електронен регистър, в който административните ръководители се задължават да отразяват тези дела. В регистъра се посочва номера на делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване, дата на насрочване.

Справка от регистрите на съдилищата за отложените по обективни причини дела да се изпраща на Съдийската колегия на ВСС ежемесечно.

При изготвяне на справки във връзка с атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг и др. за дейността на съдиите, данните от регистъра следва да се отбелязват в справките на отделен ред и не следва да се отчитат в ущърб на съдията.

9. Съдийската колегия на ВСС, като взе предвид, че съдебните заседания към 14.05. и вероятно месеци занапред са насрочени с обичайния темп на работа- през 10 минути, а понякога и по няколко дела в един и същи час :

УКАЗВА на административните ръководители и съдиите да преценят възможността за разглеждане на всички насрочени вече дела в едно заседание съобразно мерките по настоящото решение.

В случай, че не е възможно провеждане съобразно мерките за безопасност или съдебното заседание не може да бъде проведено в предварително определената времева рамка, следва със знанието на административните ръководители да предприемат действия за отсрочване или при забава- да уведомят служителите на съдебна охрана на входа, отговорни за пропускателния режим, за възможна забава в определен график за деня. В случай, че дело или дела се отсрочват от графика за съответния ден, на надлежно призованите страни следва да се съобщи незабавно, а при предвидимо закъснение в графика, съдът следва непосредствено преди заседанието да обяви приблизителния час на разглеждане на отделните дела и да ги разгледа в него.

Съдиите следва да имат предвид, че към 14.05.2020 г. и до нормализиране на работата по графиците, вероятността за забава, поради което и за струпване на хора пред съдилищата или съдебните зали, ще съществува по почти всички графици на насрочени дела, поради което следва да проявят отговорно отношение и своевременно да прегледат графиците си с насрочени дела.

УКАЗВА на съдиите да не насрочват по няколко дела в един и същи час занапред, както и да насрочват по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им.

ВЪЗЛАГА на административните ръководители да осъществяват контрол по насрочване на делата за едно съдебно заседание с цел предовратяване на всякакви опасности от зараза за съдии, прокурори, адвокати, служители  и участници в процесите.

За работата на службите и деловодствата

1. В службите/деловодствата и помещенията, определени от председателите на съдилищата за работещи с граждани и адвокати, да се допуска влизане на не повече от 1 или 2, в зависимост от големината на помещенията и при спазване на разстояние  между допуснатите.

2. В адвокатските стаи да се допускат адвокати и страни при спазване на разстояние  между масите, на които се четат дела. След всеки да се дезинфектира с препарати.

3. С оглед опазване здравето на всички работещи в съдебните сгради и това на посещаващите ги, деловодствата да работят с граждани и адвокати със следното работно време : сутрин от 9.00 -12.00ч., след обяд 14,00-17.00ч. През времето от 08.00 до 09.00ч. и от 12.00 до 14.00ч. да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

4. Посоченият режим се прилага и за Бюрата за съдимост, и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.

5. Службите на общата администрация да работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати  по работен график, определен от председателите на съдилищата.

7. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания да се организират при възможност по банков път, при невъзможност- в определен/и ден/дни от месеца.

За подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път

1. Съдебни книжа, подписани с квалифициран електронен подпис, могат да се подават чрез ЕПЕП или на обявеният от всеки съд електронен адрес/електронни адреси.

2. Указва на председателите на съдилищата по възможност да организират изпращането на съдебни книжа по електронен път на заявените от страните и/или техните представители електронни адреси.

3. Указва на председателите на съдилищата по възможност да организират начина на работа с вещите лица по електронен път: получаването от вещи лица по електронен път на необходимите за изготвяне на експертиза книжа, както и входиране на  готовите експертизи по електронен път.

За призоваването

 1. При възможност, призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.

2. Указва на административните ръководители да проведат срещи с Адвокатските съвети по места, банки, застрахователни дружества,  дружествата, предлагащи комунални услуги, общини и държавни институции за съдействие относно необходимостта от размяна на книжа със съда, включително получаване на съобщения и призовки, по електронен път.

3. СК на ВСС се ангажира със задължението да изпрати писма до Висшия адвокатски съвет, до централните управителни органи на българските банки и застрахователни дружества и на дружествата, предлагащи комунални услуги, относно необходимостта от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път /вкл.чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване/.

4. Съдийската колегия да отправи искане до ДА „ЕУ“ за осигуряване на достъп на съдилищата до Системата за сигурно електронно връчване за изпращане и получаване на призовки и документи чрез системата до регистрираните в нея публични органи, физически и юридически лица.

За електронните услуги

1. Указва на председателите на съдилищата да поставят на и-нет страниците си каталог на всички електронни услуги, които се извършват в съдилищата, както и актуалните електронни адреси.

2. Възлага на Комисия „СА“ при СК на ВСС да проучи необходимостта от осигуряване на нови щатни бройки за съдебни служители, които да обезпечат дейностите по създаване на електронни копия на  делата в софийските съдилища във връзка с работата на Единния портал за електронно правосъдие.

3. Възлага на К“ПКИТ“ и К“БФ“ да предприемат съответните действия за осигуряване на необходимата техника за създаване на електронни копия на делата /скенери от ново поколение и др./ – с оглед изискванията на чл.360ж и чл.360з от Закона за съдебната власт.

4. Възлага на К“ПКИТ“ да организира в спешен порядък синхронизиране на работата на системата за електронно призоваване със стандартите на Р/ЕС/№910/2014 на Европейския парламент и Съвета, уреждащ електронното връчване на документи и електронната идентификация /timestamp service/, както и за надграждане на системата чрез въвеждане на функционални промени, които да осигурят сигурното електронно призоваване.

5. Възлага на К“ПКИТ“ да организира за периода до въвеждане на ЕИСС оторизиран достъп на съдиите до електронните копия на съдебните дела в ЕПЕП.

 

За работата на призовкарите

1.  Да се обединят службите за връчване на призовки и съобщения на Районните, Окръжните и/или Административните съдилища, които се намират в една сграда, за да се спести посещението на едни и същи зони и адреси от няколко призовкари.

2. Конкретната организация по разделяне или обединяване на части от населени места, или по друг подходящ начин, е задължение на съдебните администратори и административните секретари.

3. Призовкарите да бъдат снабдявани ежедневно с необходимия брой висококачествени маски, ръкавици, предпазни шлемове и др.подходящи средства за безопасно извършване на дейността им.

4. Административните ръководители и съдебните администратори, респ.административните секретари на съдилищата да създадат организация за ежедневно връчване на възможен брой призовки и съобщения и по преценка- по приоритети.

5. Служебните автомобили на съдилищата могат да се ползват за връчване на съдебни книжа, по преценка на административните ръководители.

6. Служебните автомобили, които не са необходими на органи на съдебна власт и председателите на съдилищата са изразили становище за предоставянето им, да се предадат за ползване, свързано с разноса на съдебни книжа, на софийските съдилища.

Възлага на Комисия „Бюджет и финанси“ да извърши разпределение на свободните автомобили съобразно заявените от софийските съдилища нужди и при установени такива, да предприеме действия за прехвърляне на автомобилите.

7. В квартали на градове и села, с компактно население на болни от COVID-19 или под карантина, установено от здравните власти, да не се връчват съдебни книжа от призовкарите до отпадане на обективната причина.

За тези региони ще се правят уведомявания по телефон, имейл или по пощата с обратна разписка.

За работата на пресслужбите на съдилищата

 1. Служителите „връзки с обществеността“ в съдилищата да подготвят ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес.

2. Публичността на проведените съдебни заседания (при наличие на медиен интерес) да бъде осигурена чрез нарочно изявление на ПР или друг служител- непосредствено след приключване на съдебното заседание.

3. Служителите „връзки с обществеността“ да предоставят на журналистите телефон за постоянна връзка и електронен адрес за кореспонденция. Както и да използват всички възможни технически средства и начини за комуникация с цел своевременно информиране на обществото.

4. Възлага на председателите на съдилищата, заедно със служителите „връзки с обществеността“ да организират медийни кампании за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата.

5. Възлага на председателите на съдилищата, заедно със служителите „връзки с обществеността“ да организират кампании за информиране  на обществото относно: начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата; движението на делата, което ще се случва по-бавно от обичайното предвид натрупаната работа и съобразяване със задължителните предписания за безопасност; намаления състав; необходимото по-дълго време за провеждане на съдебно заседание; комуникацията със съда; взаимната необходимост от разбиране и търпение с цел запазване живота и здравето на всички- граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни служители.

 

За съдиите и съдебните служители

1. Съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в график, не са задължени да присъстват физически в сградата на съда.

2. Указва на административните ръководители, че следва да продължат организацията за работа на съдиите и съдебните служители дистанционно.

3. Указва на административните ръководители, при възможност, да не увеличават ежедневния брой на присъстващи съдии в съдилищата и, ако е необходимо да променят заседателните дни.

4. Указва на административните ръководители на съдилищата да продължат с изготвянето на график на работа на съдиите и съдебните служители в съда при възможност със запазване на същия брой, като след 15 юни 2020г. се подходи към поетапно минимално и съобразено с обстановката в съответния регион разширяване на състава, но винаги при ротация на групите съдии и служители, до момента, в който Националният оперативен щаб и Правителството на България обявят, че опасността от зараза с COVID-19 e отминала.

5. При изготвяне на графиците за периода 13.05.2020г. до 15.06.2020г.- за съдилищата, в които още няма такива, а за съдилищата, в които има такива- да се прецени възможността за разглеждане на всички насрочени дела, да се съобразява следното относно съдиите и служителите, които са повече от двама в едно помещение:

– В кабинетите на съдиите да работят не повече от 2 и то само, ако е възможно осигуряване на необходимото разстояние между тях  и наличие на възможност за проветряване /помещения с прозорци/ и постоянна дезинфекция;

– В службите, деловодствата и канцелариите да работят толкова служители, колкото е възможно при спазване на разстояние  и при наличие на възможност за проветряване /помещения с прозорци/ и постоянна дезинфекция.

6. Задължава съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, в периода от 13.05.2020г. до 15.06.2020г. и/или до отпадане на риска от заразата  с COVID-19.

7. За съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и не са в графика за деня, административният ръководител да продължи да изготвя и представя на СК на ВСС относно съдиите, а съдебният администратор- на председателя на съда относно съдебните служители,  справка за свършената работа през текущия месец.

8. Указва на административните ръководители да насърчат съдиите и служителите да се включат в дистанционни обучения, организирани от НИП, от административния ръководител на съда или други квалификационни  формати.

9. В съдилищата, в които това е възможно, в графика за работа в деловодствата и/или в обработката на делата, да бъдат включени и съдебните секретари, при същите условия.

За сроковете за разглеждане и решаване на делата

1. Съдийската колегия на ВСС уведомява ИВСС, че вследствие решенията на СК от м.март и м.април 2020г. относно наложените мерки по време на извънредното положение в съдилищата и приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020г., както и предвид създадената след отмяната на извънредното положение организация за стриктно спазване на предписаните мерки от министъра на здравеопазването за недопускане струпване на хора с цел опазване живота и здравето им, производствата по делата се движат с по-бавни темпове и ще приключват- голяма част от тях, извън тримесечните инструктивни срокове.

2. Съдийската колегия на ВСС уведомява ИВСС, че поради забраната по Решенията от 15-16.03.2020г. на СК на ВСС за вписване на изготвени съдебни актове, част от тях, макар и изготвени в срок, са вписани по-късно, поради което съществуват разминавания между датите, посочени в съдебния акт и датите на вписване в срочните книги и деловодните програми.

3. Съдийската колегия на ВСС счита, че посочените в т.Х.1 и т.Х.2 обстоятелства следва да се вземат предвид при извършване на бъдещи проверки в съдилищата, както и  се има предвид, че това положение ще продължи и занапред, докато съдилищата работят в условията на стриктно спазване на мерките и действията по време на извънредно положение и преодоловяне на последиците след отмяната му.

4. При изготвяне на атестациите на съдиите от помощните атестационни комисии и от КАК в частност при преценка спазването срока на изготвяне на актовете, срочност и експедитивност при работата, да се съобразява по съответен начин периода на обявеното извънредно положение и ограничението за обявяване на съдебни искове въз основа на решението на съдийска колегия, както и евентуалното забавяне на съдопроизводствените действия в резултат на приложението на настоящите правила и мерки.

5. Да не се променя методологията на съдебната статистика, като за настоящата година СК обявява, че няма да отчита като верен показателят за срочност на правораздаването.

 

За мерките за безопасност

1. Да се поставят автоматични дезинфектатори на входовете на съдебните сгради, вкл.на служебни, ако има такива.

2. Да бъдат поставени дезинфектанти във всички посещавани помещения в съдебните сгради, вкл. конвойните помещения.

4. В общодостъпните помещения в съдебните сгради, вкл. в съдебни зали да се поставят, по възможност, предпазни прегради и задължително дезинфектанти.

5. Да не се ползват, по възможност, асансьорите в съдебните сгради, а ако това не е възможно- да се обезпечат с  предпазни материали.

6. Дезинфекцията и последващото проветряване на всички работни помещения да се извършва без присъствие на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, във времето по предварително обявения график, а на съдебните зали- между делата в заседанието или съобразно разпорежданията на председателите на съдебните състави.

7. Да се спазва (по възможност) дистанцията между членовете на съдебния състав, между тях и секретаря и останалите участници, когато няма възможност за плексигласови прегради.

8. Административните ръководители да осигурят възможността, вкл.финансова, за тестването чрез PCR-тестове поне веднъж месечно за заразяване с COVID-19 на призовкарите и служителите на регистратурата и/или на „едното гише“ във всеки орган на съдебна власт. 9. Административните ръководители да закупят озонатори за дезинфекция на въздух и повърхности,  които  поставени в съдебните зали и в коридорите, обезпечават стерилизацията на въздуха и на повърхностите.

Да не се използват климатиците за проветряване, освен ако системата позволява циркулация на въздух в едно помещение.

10. Стопанисващите съдебните сгради може да сключат договор с фирма, която да осигурява професионална дезинфекция на цялата сграда постоянно, вкл.общите части  и входовете след съгласуване с комисията „Бюджет и финанси“ на ВСС.

11. Административните ръководители на органите на съдебна власт, които се помещават в една сграда следва да изготвят график за почистване, разпределен между чистачите на съответните органи на съдебна власт- по отношение на помещенията на съответния ОСВ и почистващата фирма- по отношение на всички общи части, общодостъпни помещения , съдебни зали и сервизни помещения, така че да се осигури възможност за цялостна дезинфекция през целия работен ден и почистване след приключването му.

12. Да се закупят безконтактни кошове или такива за еднократна употреба за изхвърляне на използваните предпазни средства.

13. Възлага на Комисия „Бюджет и финанси“:

  • да определи лимити за закупуването на озонатори от ОСВ;
  • да изготви и предложи на Пленума на ВСС разпределение на предварителен бюджет по ОСВ за изпълнение на предписанията за закупуване на необходимите за функционирането на съдилищата и работата на магистрати и съдебни служители предпазващи средства- предпазни прегради, шлемове, маски, ръкавици, дезинфектанти, кошове и др., както и относно средства за сключване на договори за дезинфекция.

Допълнителни 

 1. По отношение на ДСИ и съдиите по вписвания, да се изиска от министъра на правосъдието информация за указанията или решенията, които е приел за работата им след 13 май 2020г.

2. Указва на председателите на съдилищата, че с оглед избягване на струпването на много хора и създаване на опасност от заразяване с болестта, не следва да организират заложените в програмите им и годишните планове присъствени мероприятия по различни поводи, вкл.  семинари, годишните отчетните събрания и др. до края на настоящата година или до официалното обявяване, че опасността от зараза е окончателно преминала. Не следва да провеждат и присъствени общи събрания на съдилищата, вкл. и в случаите, когато ИВСС ги задължава по повод изготвен акт от проверка или друго.

3. Възлага на К“ИТ“ към ВСС да предложи на административните ръководители на съдилищата  платформите и програмите, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни и/или он-лайн заседания, както и стойностите им за достъп над пет часа.

Информацията относно стойността на достъпа да се представи и на К“БФ“ за обезпечаване на съдилищата със средства, при нужда.

4. Възлага на К“ИТ“ да предложи на Пленума на ВСС налична и неизползвана във ВСС техника- компютри, вкл.лаптопи, скенери или друго, които биха могли да послужат и да бъдат предоставени на органите на съдебна власт за провеждане на видеоконферентните заседанията или за пълноценно осъществяване на електронно правосъдие.

И още: Стажове на кандидат-юристите да се организират и провеждат по начин, съобразен в най-голяма степен с мерките за ограничаване на разпространението на заболяването /включващо например, дистанционно възлагане на задачи, дистанционно комуникиране със съдиите и служителите и други и съответно проверка на работата им по същия начин/.

 

About De Fakto

Проверете също

Ивайло Дерменджиев: По случая „Гигова“ ВАдвС прие една декларация, в сайта се оказа друга – помпозна и нелепа срещу журналистите

Изненадващо научаваме, че позицията на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) срещу журналистическа публикация  за конфликт на …

Минчо Спасов призова Иван Гешев и заместници да свалят имунитета си и да докажат пред съда, че не са го клеветили

Адвокат Минчо Спасов призова главния прокурор Иван Гешев и заместниците му да свалят имунитета си …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.