Последни новини
Home / Законът / Нова промяна в съдебния закон – за единна информационна система на съдебното изпълнение

Нова промяна в съдебния закон – за единна информационна система на съдебното изпълнение

Defakto.bg

Преводи, изслушвания, разпити чрез видеоконференция в ГПК, АПК и НПК

Нова промяна в Закона за съдебната власт, този път за въвеждане на единна информационна система на съдебното изпълнение, предлагат от Министерството на правосъдието.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане, срокът е до 19 юни.

Идеята е да се изгради единна база данни за изпълнителните производства, провеждани от частните и държавните съдебни изпълнители (ЧСИ и ДСИ), която ще е в Министерството на правосъдието и за ползването на която ще се събират такси. Като правото на достъп, както и данните, които се събират и въвеждат, ще бъдат определени с наредба на министъра на правосъдието.

Като мотиви за проекта вносителите сочат:

„Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт (ЗД на ЗСВ), са свързани с необходимостта от изграждане на единна информационна система на съдебното изпълнение (ИССИ) в Република България, чрез която информацията по движението на изпълнителните дела ще бъде централизирана в една база данни и ще е достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея.

Специфичните цели на законопроекта са свързани:

• с повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес;

• с оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен интерес;

• с разширяване на обхвата и повишаване на бързината и ефективността на контрола върху дейността на съдебните изпълнители чрез използване на данните в информационната система на изпълнителните производства;

• със създаване на по-добри възможности за контрол върху изпълнителните производства;

• с постигане на единна и кохерентна електронна среда между информационните системи на съдебните изпълнители и ИССИ;

• с подобряване в значителна степен на ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение“.

Конкретно се създават нови норми в главата на ЗСВ за електронно правосъдие (Глава осемнадесета „а“), което трябва да задейства от 1 януари 2021 г.

Предложенията:

§ 1. В глава осемнадесета „а“ се създава раздел IV с чл. 360у:
„Раздел IV
Информационна система на съдебното изпълнение
„Чл. 360у. (1) Министерството на правосъдието изгражда и поддържа
информационна система на съдебното изпълнение. Правото на достъп до информационната
система и данните, които се събират и въвеждат, се определя с наредба, издадена от
министъра на правосъдието.
(2) Съдебните изпълнители са длъжни ежедневно да изпращат данни от входящия
регистър, изходящия регистър и регистъра на извършените дейности до информационната
система на съдебното изпълнение по ал. 1. Данните могат да бъдат подавани автоматично
от информационните системи, използвани от съответните съдебни изпълнители. Данните
се подават по ред и във формат, определен с наредбата по ал. 1.
(3) Чрез информационната система на съдебното изпълнение по ал. 1
Министерството на правосъдието предоставя електронни административни услуги на
участниците в изпълнителните производства при спазване на изискванията по Закона за
електронното управление.
(4) Достъпът до информационната система по служебен път на държавните органи,
органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е
възложено упражняването на публична функция, е безплатен.
(5) На база на съдържащите се в информационната система по ал. 1 данни,
Министерството на правосъдието може да предоставя електронни административни услуги
на лицата, които имат правно основание за достъп до информацията. Услугите се заявяват
през електронния портал на Министерството на правосъдието. За предоставяне на услугите
Министерството на правосъдието събира такси в размери, определени с тарифа на
Министерски съвет.“
§ 2. В чл. 372 се създава ал. 3:
„(3) При извършване на проверки на дейността на съдебните изпълнители
инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието могат да използват системата
по чл. 360у.“

Със заключителни разпоредби се правят и промени в Закона за частните съдебни изпълнители, въвеждащи задължение за ЧСИ ежедневно да подават информация в единната система.

Предвидено е и че в 6-месечен срок от влизане в сила на допълненията Министерският съвет променя Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

В същия 6-месечен срок министърът на правосъдието трябва да издаде и наредбата си.

„Новата“ видеоконференция в процеса

Правосъдното министерство е публикувало и проект за промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чрез които се изменят също Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Той е за разширяване на използването на видеоконференцията в гражданския, административния и наказателния процес (В НПК в момента подобни действия са допустими само по изключение). В ГПК и АПК се въвежда и дефиниция за „видеоконференция“:  „комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места.“

На заседание на Съдийската колегия на ВСС тази седмица принципно бяха подкрепени и нови проекти за ГПК и НПК, въвеждащи включително провеждане на заседания чрез видеоконфентни връзки, които се изпращат на МП.

В публикуваните за обществено обсъждане изменения, със срок до 19 юни, точно тези идеи лисват. Но има други.

Основните предложения за промени в ГПК:

 • Извършване на устен превод чрез видеоконференция.
  В създаденото в чл. 4, ал. 4 изречение второ се предвижда, че устният превод може
  да се извърши чрез видеоконференция. Въвеждането на тази разпоредба е провокирано от
  многократното отлагане на съдебни заседания по граждански дела заради липсата на
  преводач от съответния език. Освен ускоряване на процеса по този начин съществено могат
  да се намалят разходите за преводачи, заплащани от съдебната система.
 • Събиране на доказателства чрез видеоконференция.
  Предвидена е възможност разпит на свидетел и обяснения на страна чрез използване на видеоконференция да може да бъдат допуснати, когато те се намират в населено място извън съответния съдебен
  район на съда или когато други обективни обстоятелства налагат това.  И вещи лица, ряботещи извън съответния съдеблен район също ще могат да бъдат изслушвани чрез видеоконференция.
 • Протоколиране на процесуалните действия, извършени чрез видеоконференция.
  Изслушванията, осъществени посредством видеоконференция, задължително трябва да бъдат записани (чл. 150, ал. 3 ГПК). Предвидено е също изготвяне на записи върху електронни носители (чл. 150, ал. 6).

Основните предложения за промени в АПК:

 • Извършване на устен превод чрез видеоконференция (чл. 14, ал.2)
 • Видеоконференция при устното изслушване и процесуалните действия в административното производство (чл. 46, ал. 4, 5 и 6).
 • Видеоконференция при изслушване на страна, разпит на свидетели и вещи лица.
  С предвидената нова ал. 3 на чл. 171 АПК се възприема ново законодателно решение, с което в АПК се урежда възможността за изслушване на страна, разпит на свидетели и вещи лица в съдебното производство чрез видеоконференция, отразена в протокол.
  Нормата е най-вече заради много дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, заведени от подсъдими с най-тежката мярка за неотклонение или осъдени в затворите. За да присъстват на съдебните заседания те трябва да бъдат конвоирани до съдебните сгради, което създава трудности и разходи, обясняват вносителите.
  Основните предложения за промени в НПК:
 • Създаване на процесуална възможност задържаният под стража обвиняем да може да участва чрез видеоконференция при осъществяване на съдебния контрол върху задържането под стража в досъдебното производство по чл. 65;
 • Прецизиране на уредбата в чл. 139 относно извършването на разпит на защитен свидетел чрез видеоконференция;
 • Използване на възможностите за прилагане на видеоконференция и при разпит на преводач или тълковник чл. 142, при извършването на очна ставка чл. 143, както и при разпознаване на лица и предмети чл. 171;
 • Предоставяне на възможност за използване на видеоконференция в производството по чл. 439 при разглеждане на предложението или молбата на осъдения за предсрочно освобождаване.

About De Fakto

Проверете също

Държавата хищно укрива важна за обществото информация

Държавата хищно укрива важна за обществото информация, независимо че от 22 години съществува специален закон как …

Рискът за здравето на издирваното лице може да отложи, но не и да обоснове отказ за изпълнение на ЕЗА

Според генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona сериозният риск за здравето на издирваното лице може да обоснове …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.