Последни новини
Home / Законът / Отчетът на Теодора Точкова: Инспекторатът се ползва с подкрепата на обществото, доверието на магистратите и високата оценка на Европа

Отчетът на Теодора Точкова: Инспекторатът се ползва с подкрепата на обществото, доверието на магистратите и високата оценка на Европа

Defakto.bg

Инспекторатът към ВСС подхожда задълбочено и отговорно към изпълнението на своите правомощия, а реалните резултати показват, че дейността на органа се ползва с подкрепата на обществото, доверието на магистратите и високата оценка на европейските институции. Необходимо е контролният орган да продължи да спомага за постигането на бързо, качествено, предвидимо и независимо правосъдие – това е заключението в годишния доклад на Теодора Точкова за работата на институцията през 2019 г. Резюмето бе разпространено от Инспектората.

Вчера Пленумът на ВСС изслуша Точкова и взе решение за изпращането на отчена в Народното събрание. Това би трябвало да е последният годишен доклад на този главен инспектор, чийто мандат изтече на 9 април. По-рано, на 14 март изтече и мандатът на 10-те инспектори, но Народното събрание още не е започнало процедура за избор на нови. А от БИПИ призоваха Точкова да даде оставката си от поста като морален акт заради изтеклия мандат.

И вчера направи впечатление, че един от големите скандали на миналата година – изтичането на лични данни на съдия Мирослава Тодорова (и на още 19 неназовани магистрати, 18 техни съпрузи и 11 деца), за което срещу Инспектората имаше проверка от Комисията за защита на личните данни и бе наложена глоба, изобщо не се коментира.

Пълният текст на доклада тук – http://www.inspectoratvss.bg/document/847..

Резюмето:

През 2019 г. Инспекторатът към ВСС извърши общо 83 проверки в органи на съдебната власт в четири апелативни района – Апелативен район – Бургас, Апелативен район – Варна, Апелативен район – Велико Търново и Апелативен район – Пловдив, като се провери дейността им за 2017 г. и 2018 г. Аналитичният и подробен доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова, се представи на 28.05.2019 г. пред пленума на ВСС, който ще го внесе в Народното събрание заедно с годишния доклад за своята дейност.

През отчетния период ИВСС изпълни годишната си програма за 2019 г., като извърши 71 комплексни планови проверки  (КПП), както следва: по граждански, административни и търговски дела – в 33 съдилища, по наказателни дела – в 21 съдилища и в 17 прокуратури и окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури, включително и във Върховната касационна прокуратура. През годината приключи и комплексната планова проверка на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела, извършена в периода 15.10.2018  г. – 28.02.2019 г.

През 2019 г. Инспекторатът извърши също 5 тематични проверки в съдилищата – 2 по граждански и административни дела и 3 по наказателни дела. Извършиха се и 4 контролни проверки, както и 3 инцидентни проверки по сигнали.

През отчетния период в Инспектората са постъпили общо 2395 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи, като работата по всички сигнали е приключена, а със становище е отговорено на 1028 броя и на 339 допълнения по сигнали.

През 2019 г. ИВСС отправи един сигнал за уеднаквяване на съдебната практика, като в началото на 2020 г., на основание изготвен от звено „Аналитично“ на ИВСС „Анализ на данните от извършена тематична проверка на делата по несъстоятелност“, Инспекторатът изготви два сигнала – един до председателя на ВКС за уеднаквяване на съдебната практика и един до министъра на правосъдието с предложения за изменение и допълнение на разпоредби в Търговския закон, част четвърта „Несъстоятелност“. През отчетния период Инспекторатът изготви и становища по три тълкувателни дела.

Проверките, извършени през 2019 г. в органите на съдебната власт отчетоха дисциплиниране на процеса и спазване на процесуалните срокове по движението и приключването на делата и преписките. Констатира се намаляване на броя на допуснатите дисциплинарни нарушения от страна на магистратите при изпълнение на служебните им задължения, постигната е и много добра организация на административната дейност на съдебните органи.

Установено е, че в по-голямата част от проверените съдилища делата се образуват в деня на постъпване на съдебните книжа и се разпределят незабавно на докладчик при спазване на принципа на случайния подбор, регламентиран с чл. 9 ЗСВ. Производствата са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание и са отлагани за следващи заседания през кратки периоди – между 1 и 2 месеца. Създадената добра организация на дейността на съдилищата е позволила да се осъществява системен контрол по движението и приключването на делата, да се следят процесуалните срокове и делата да се докладват своевременно на съдиите. Преимуществено съдебните актове се изготвят в процесуалните срокове.

Положителни тенденции в работата са отчетени и по отношение на проверените прокуратури. Във всички проверени през 2019 г. прокуратури е установено, че се спазва принципът на случайното разпределение на прокурорските преписки, съгласно изискването на чл. 9 ЗСВ. Съхраняването и работата с веществените доказателства в повечето прокуратури е в съответствие с НПК, ПАПРБ, указанията и заповедите на главния прокурор. В по-голямата част от проверените прокуратури възлагането и извършването на проверките по ЗСВ е в указаните срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 ЗСВ. Постановленията и обвинителните актове се изготвят в срок.

В следствените отдели в проверените окръжни прокуратури е установено, че действията по разследване се извършват ритмично и следователите спазват дадените прокурорски указания. По делата разследването се провежда в законния и в удължения срок за разследване.

Пропуските в работата на съдилищата и прокуратурите се сочат все повече като изключение. В някои производства по граждански дела, разглеждани от районните съдилища, е констатирана занижена роля на съда спрямо връчители, страни и вещи лица, което е довело до неоправдано отлагане на съдебни заседания. В изолирани случаи е установено, че някои съдии подценяват кратките срокове, свързани с движението и приключването на производствата, разглеждани по реда на чл. 310 и сл. ГПК – бързо производство. Констатирано е също, че отделни съдии, в условията на невисока натовареност, продължават да не спазват едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК за постановяване на съдебното решение. Все още има съдии, които не спазват сроковете за изготвяне на мотивите към постановените присъди и/или на решения по чл. 340 НПК по делата от наказателно-административен характер.

От проверените през 2019 г. прокуратури е установено, че по част от преписките не е упражняван в достатъчна степен контрол върху работата на служителите на МВР по спрените досъдебни производства по чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК, като не е спазвано изискването на чл. 244, ал. 8 НПК разследването да се спира за срок не повече от една година. Установено е още, че в някои случаи наблюдаващите прокурори не са осъществявали необходимия контрол над спрените наказателни производства срещу неизвестен извършител. Също така е констатирано, че някои прокурори са допускали безкритично удължаване на срока за разследване по отделни досъдебни производства, което е довело до нарушаване на изискването за разумен срок по чл. 6, ал. 1 ЕКЗПЧОС.

По отношение дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, през отчетната 2019 г. са постъпили общо 695 заявления, изготвени са 668 констативни протокола и становища, като забава при разглеждането и решаването на делата е установена в 364 случая. За поредна година  е констатирано, че основната причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и приключване на делата.

          През отчетната 2019 г. ИВСС продължи извършването на проверки на декларациите за имущество и интереси на съдиите, прокурорите и следователите, подавани по реда на глава девета, раздел Іа ЗСВ. Общо проверени и обработени са 4813 декларации, като фактически е проверено имуществото на 10375 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2018 г. Не са установени несъответствия между декларираните обстоятелства за имущество с получената информация от съответните публични регистри, които да не са отстранени в срок, с изключение на две декларации, по които са образувани допълнителни проверки по чл. 175з ЗСВ.

По отношение на дейността по проверките за интегритет следва да се посочи, че през 2019 г. са образувани общо 46 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения по чл. 175к, ал. 1 – 4 ЗСВ. По 14 преписки е издадена заповед на главния инспектор за извършване на проверка за установяване на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к ЗСВ, като само по една от приключените към 31.12.2019 г. проверки е изготвен доклад, съдържащ становище относно наличието на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к, ал. 4 ЗСВ.

През 2019 г. се постави основата за упражняване на надзорните правомощия на Инспектората във връзка със защитата на личните данни в дейността на органите на съдебната власт. За да се създаде уредба за осъществяване на тези правомощия се извършиха промени в Правилника за организацията на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите (ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г., в сила от 02 май 2019 г.) и се прие Методика за извършване на проверки по ЗЗЛД. През отчетната година са постъпили и разгледани 30 жалби от субекти на данни, 13 сигнала от граждани, юридически лица и учреждения, съдържащи твърдения за допуснати нарушения от органи на съдебната власт и 7 искания от административни ръководители на съдилища за изразяване на становище на надзорния орган относно задължения на съдилищата по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и ЗЗЛД.

За отчетния период, по предложение на ИВСС до СК колегия на ВСС са образувани 2 дисциплинарни производства срещу съдии, като едното не е приключило, а по другото производство, привлеченото към дисциплинарна отговорност лице подаде оставка, поради което с решение на СК на ВСС е освободено от заеманата длъжност съдия на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 ЗСВ. До ръководителите на съдилищата, прокуратурата и следствието са отправени общо 28 сигнала, съдържащи препоръки за преценка необходимостта от налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ или на дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 ЗСВ.

В заключение, може да се обобщи, че ИВСС подхожда задълбочено и отговорно към изпълнението на своите правомощия, а реалните резултати показват, че дейността на органа се ползва с подкрепата на обществото, доверието на магистратите и високата оценка на европейските институции. Необходимо е контролният орган да продължи да спомага за постигането на бързо, качествено, предвидимо и независимо правосъдие.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Без санкция на Европейската комисия, държавата няма да изкупува дългове на „Топлофикация“ до 1.6 млрд. лв.

Служебното правителство  отмени  решения на кабинета “ Денков“ поради риск мярката да бъде обявена за …

Прокуратурата превзе управлението на МП: Главчев назначи прокурор за зам.- министър в правосъдното ведомство

Прокуратурата заема все по – солидни позиции в управлениеото на Министерството на правосъдието.  След като …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.