Последни новини
Home / Законът / Адвокати от ОСА питат защо е увеличен двойно членския внос, искат независим одит на сметките на ВАдС

Адвокати от ОСА питат защо е увеличен двойно членския внос, искат независим одит на сметките на ВАдС

Defakto.bg
Емил А. Георгиев, председател на УС на ОСА

В заявление до  Висшия адвокатски съвет членовете на ОСА ( „Обединение на свободните адвокати“)  питат защо  въпреки решението на Общо събрание на адвокатите от страната (ОСАС) да бъде намален членския внос,  ВАдС продължава да събира по 20 лв, вместо по 10 лв.  Чакат отговор  какво е наложило  неговото двойно увеличение преди 2 години и защо,  и защо ВАдС е образувал  дисциплинарни производства срещу председателите на  колегиите в Хасково, Смолян  и Багоевград, които не са превеждали по-високата сума по решение на местните колегии, които имат право „да изразят активна позиция и недоволство срещу определени действия на органа, на когото са възложили защита на собствените си права и интереси в битността им на адвокати“.

Адвокатите настояват  Висшият адвокатски съвет да изпълни решението на ОСАС и да намали членския внос на 10 лв.    Те искат още от ВАдС да допусне независим одит над дейността  за  през последните три години – 2017, 2018 и 2019 г. – до днес, за да се установи реалното състояние на активите и паричните наличности по банковите сметки на Съвета.  Напомнят, че преди две години, когато Съветът  реши да увеличи двойно членския внос, товае било направено с  аргумента, че е необходима „реформа в адвокатурата, чрез въвеждане на „е-адвокатура“ и внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии.“. „Но до момента ВАдС не е предоставил никаква информация относно предприетите действия в тази насока и доколко същите са от естество да осигурят поставените от ВАдС цели“.

„Вярваме, че Висшият адвокатски съвет ще съумее да действа разумно в конкретния случай по начин, който няма да остави в адвокатската общност усещане за осъществяване на репресия срещу несъгласните с дейността им адвокати и ще  отчете правото на всеки адвокат, член на гилдията ни, на мнение и на предприемане на действия в защитата на професионалните ни права и интереси“, пишат още от ОСА.

Цялото заявление до Висшия адвокатски съвет:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,
С настоящото се обръщаме към Вас със запитване да ни информирате какви мерки са предприети от ВАдС до днес в изпълнение решението на Общото събрание на адвокатите от страната, прието на 22.02.2020 г., съгласно което Висшият адвокатски съвет бе задължен в едномесечен срок да отмени свое Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г., предвиждащо увеличение на месечните вноски на адвокатите към Висшия адвокатски съвет от 10,00 лв. на 20,00 лв.
Увеличението на членския внос формално бе обосновано с „необходимостта от реформа в адвокатурата, чрез въвеждане на „е-адвокатура“ и внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии.“, но до момента ВАдС не е предоставил никаква информация относно предприетите действия в тази насока и доколко същите са от естество да осигурят поставените от ВАдвС цели.
Същевременно, съгласно представения отчет пред ОСАС на 22.02.2020 г. по изпълнението бюджета на Висшия адвокатски съвет предвидените приходи за 2019 г. възлизат общо в размер на 4 021 520 лв., като постъпленията са в размер на 3 667 505 лв.  Съпоставянето на горните суми сочи, че за отчетния период общото изпълнение на бюджета в приходната му част е в размер на 91%. За сравнение, през предходната 2018 г. приходите са били 84%.  Общият размер на предвидените разходи за дейността за 2019 г. е в размер на 3 809 852 лв. Действително изразходваните средства възлизат на 2 804 769 лв. Съпоставянето на тези суми показва изпълнение на бюджета в разходната му част от 74% .  Прегледът на изпълнението на бюджета по отделните пера сочи, че по всички пера, с изключение на две („командировъчни разходи в чужбина“ и „разходи за списание „Адвокатски преглед“), осъществените разходи са в по-малък размер от заложените.

По някои от заложените разходни пера не е осъществен никакъв разход. Чистите приходи през изминалата година са в размер на 3 495 140 лв., а чистите разходи са в размер на 2 726 727 лв., или приходите надвишават разходите със 768 413 лв. Общо приходите за 2019 г. са в размер на 3 667 505
лв., а брутният разход е в размер на 2 804 769 лв. Посочените цифри показват, че за изтеклата 2019 г. приходите надвишават разходите с 862 736 лв. Към 31.12.2019 г. отчетената обща парична наличност по банковите сметки на ВАдС в левова равностойност е 3 618 218 лв.
Отчетените суми по приходи, разходи за дейността и общата парична наличност към 31.12.2019 г. красноречиво показват, че дори да се приеме наличието на някаква обосновка към датата 12.01.2018 г. на приемане на горецитираното Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г. за увеличаване размера на членския внос, същата първо не е придружена от детайлен анализ относно реално необходимия разход за „внедряване на информационни и комуникационни технологии“, като на второ място пред ОСАС не бе оповестена сравнителната рамка на предлаганите промени, нито съпоставка на ползите, които се предлагат индивидуално на всеки адвокат срещу двойно увеличения разход за членски внос, и не на последно място наличностите по банковите сметки на ВАдвС към 31.12.2019 г., към датата 22.02.2020 г. на провеждане на ОСАС, а, надяваме се, и към настоящия момент, в случай на разумно управление на общите финанси, позволяват ефективното постигане на поставените цели за „внедряване на информационни и комуникационни технологии“ при условията на отмененото Решение №481/12.01.2018 г. на ВАдС и връщане размера на годишния членски внос към ВАдС на равнището му преди увеличението, в изпълнение решението на ОСАС от 22.02.2020 г.
Прегледът на отчетите на ВАдС за предходни периоди затвърждава позицията за липса на реална необходимост от увеличаване на членския внос към ВАдС още към датата на приемане на Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г.  Видно от Годишния финансов отчет (ГФО) на ВАдвС за финансовата 2017 г, към 31.12.2017 г. „общата наличност по банкови сметки на парични средства в лева е 1933674.63 лв.“ В ГФО за дейността на ВАдвС за финансовата 2018 г., е отчетена „обща наличност по банкови сметки на парични средства в лева към 31.12.2018 г. в размер на 2 757 420.43 лв.“ В ГФО за дейността на ВАдвС за финансовата 2019 г., отново по същата схема, се сочи „Обща наличност по банкови сметки на парични средства в лева към 31.12.2019 г. е 3 618 218.57 лв.“
При обсъждане на необходимите за „внедряване на информационни и комуникационни технологии“ суми, от представения на ОСАС през 2020 г. отчет по бюджет 2019 г. стана ясно, че стойността на очакваните разходи не би надвишила сумата от 400 000 лв. От представените пред ОСАС данни е видно, че за реализиране на поставената цел от ВАдС са били похарчени около 200 000 лв., отчетени като „разходи за дигитализация на адвокатурата“. Същите (съобразно сключения договор с „Банчев Колев“ ЕООД) покриват по-голямата част от описаните по-горе „дейности, изискващи инвестиции“. Дори да
предположим, че през 2020 г. ВАдС би удвоил темпа си на работа спрямо досегашната си активност, необходимата инвестиция едва ли би надхвърлила заложената сума от 400000 лева. При анализ на горните данни се разкрива, че не е била налице каквато и да е необходимост от увеличаване на членския внос още към 12.01.2018 г., но дори да се приеме, че същото увеличение е формално мотивирано от неизвестния размер на бъдещите разходи за дейността поради липсата на подробно разработен инвестиционен проект за внедряване на електронна адвокатура, то към настоящия момент, както и към датата на приемане на Решението от 22.02.2020 г. на ОСАС за отмяна на Решение № 481/12.01.2018г. по Протокол № 13/2018г. от заседание на Висшия адвокатски съвет, необходимостта от увеличение на членския внос към ВАдвС безспорно вече е отпаднала поради огромните кумулирани парични наличности по банковите сметки на Съвета.

С настоящото Ви подсещаме, че в рамките на повече от 2 години към ВАдвС бяха отправяни многократно призиви от отделни адвокати, а така също бяха приети решения на ниво няколко адвокатски съвета с отправена препоръки към ВАдС спорното Решение № 481/12.01.2018г. по Протокол № 13/2018г. да бъде преразгледано и отменено , а необходимостта от осъщественото увеличение на годишния членски внос към ВАдС да бъде надлежно доказана .

До настоящия момент ВАдС не намери за необходимо нито да отговори на същите писма и решения, нито да съобрази своята дейност с отправените препоръки, нито да изпълни решенията на ОСАС от 22.02.2020 г., последното със законово регламентиран статут на първи по ранг висш орган на самоуправление в Адвокатурата.  В тази връзка, необходимо е да се напомни също така и обстоятелството, че на проведеното на 22.02.2020 г. ОСАС адвокатите-делегати взеха още едно Решение, свързано с увеличения в двоен размер на членския внос към ВАдС, със следното съдържание: „В случай, че Висшият адвокатски съвет не отмени в указания срок посоченото Решение, адвокатските съвети от страната да спрат превеждането на 50% от събрания членски внос в полза на Висшия адвокатски съвет.”

Така приетото решение съставлява естествено продължение на многократно изразяваното несъгласие с продължаващото бездействие на ВАдвС да предприеме необходимите действия за преодоляване на противоречията между съществуващия Закон за адвокатурата (ЗАдв.) и Конституцията на Република България, а така също за приемането на нов, съвременен ЗАдв., по който повод към ВАдвС бяха отправяни многократни искания от адвокати и адвокатски сдружения за предприемане на конкретни стъпки по изготвяне на адекватен ЗАдв., който да преуреди съществено променените условия за упражняване професията на адвокатите. Вероятно сте запознати, че на проведените годишни отчетни Общи събрания на няколко адвокатски колегии бяха приети решения, с които членовете на колегиите задължат членовете на местните адвокатски съвети да не превеждат увеличения размер на месечните вноски към ВАдвС до изпълнение на конкретни техни искания, същите формулирани в интерес на Адвокатурата. Горното, при наличие на конкретни решения на легитимно проведени Общи събрания на АК в страната, не е нищо повече от осъзнатото от все по-голямо множество адвокати обстоятелство, че настоящият състав на ВАдвС не изпълнява поетите задължения и възложените му по силата на закона и решенията на ОСАС функции, и представлява последен израз на несъгласие и на обосновано недоволство спрямо пасивността на ВАдвС.

Наясно сте, че съобразно ЗАдв за всеки адвокат в равна степен са задължителни както решенията на ВАдС, така и тези на Общите събрания на адвокатските колегии (ОС на АК) по места. Действащият ЗАдв в своето несъвършенство не съдържа ясни разпоредби как следва да процедират председателите и членовете на местните съвети при колизия между Решенията на ВАдС, от една страна, и Решенията на ОСАС, Решенията на Общите събрания на отделните колегии и Решенията на Адвокатските съвети като колективен орган на самоуправление, от друга страна, поради което при тълкуване на нормативната база съобразно духа на закона се извежда съждението, че решенията на ОСАС, решенията на ОС на отделните колегии и решенията на адвокатските съвети са точно толкова задължителни за членовете на адвокатските колегии, председателите и отделните членове на местните съвети, колкото и решенията на ВАдС, и едновременно с това – че решенията на ОСАС са задължителни за членовете на ВАдС.

На следващо място, въпросът за адвокатската независимост намира най-пряко проявление именно в задължителната сила на решенията на Общите събрания на колегиите и върховенството на ОСАС в пирамидата от органното представителство на Адвокатурата – извод, който се извлича от сравнителния анализ на правомощията на съответните органи и цялостната уредба относно изборите, структурата на самоуправлението и правата на адвокатите. В никоя правова държава изпълнението на решение на колективните органи на самоуправление – ОСАС, Общото събрание на отделните колегии и/или решение на местните съвети – не би могло да обуслови персонална дисциплинарна отговорност на отделните адвокати, на председателите на АК или на членовете на Съветите, които изпълняват колективно приетите решения. Нещо повече – чл.132 от ЗАдв гласи: „Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания…“ В светлината на изложеното, приетите решения на ВАдС, обективирани в Протокол от проведено заседание на 29.05.2020г. и втори протокол от проведено заседание на 12.06.2020, за предприемане на действия за ангажиране личната отговорност от колегии – АК Хасково, АК Смолян и АК Благоевград – за санкциониране на дейности, извършени в изпълнение решенията на колективните органи на самоуправление – тук числим решенията на общите събрания и/или решенията на адвокатските съвети на тези колегии, същите необжалвани, влезли в законна сила и подлежащи на изпълнение – не биха могли да се ползват от нашата подкрепа.

В тази връзка, призоваваме Висшия адвокатски съвет при осъществяване на дейността си и по-конкретно при предприемане на действия по изпълнение на горепосочените две решения по протоколи от проведени заседания на 29.05.2020 г. и на 12.06.2020 г. да отчете причините за временното задържане или преустановяване на плащанията към ВАдвС, изложени по-горе, както и обстоятелството, че тези действия са извършени в резултат на осъзнато и законосъобразно прието решение на общото събрание на колегиите, и/или в изпълнение решенията на местните съвети, състоящи се от независими адвокати, имащи право да изразят активна позиция и недоволство срещу определени действия на органа, на когото са възложили защита на собствените си права и интереси в битността им на адвокати.

Вярваме, че Висшият адвокатски съвет ще съумее да действа разумно в конкретния случай по начин, който няма да остави в адвокатската общност усещане за осъществяване на репресия срещу несъгласните с дейността им адвокати, нито ще ангажира личната дисциплинарна отговорност за действия по изпълнение решенията на колективните органи на самоуправление – ОСАС, ОС на АК и адвокатските съвети, но ще отчете правото на всеки адвокат, член на гилдията ни, на мнение и на предприемане на действия в защитата на професионалните ни права и интереси.
Призоваваме ВАдС да съобрази задължението на членовете на адвокатските съвети, както и на техните председатели да изпълняват решенията на общите събрания на колегиите, а така също самият ВАдС да изпълни решението на Общото събрание на адвокатите от страната, прието на 22.02.2020 г., съгласно което Висшият адвокатски съвет бе задължен в едномесечен срок да отмени своето Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г., с което Висшият адвокатски съвет увеличи месечните вноски на адвокатите към Висшия адвокатски съвет от 10,00 лв. на 20,00 лв.”
При изпълнение решението на ОСАС от 22.02.2020 г. моля да ни предоставите препис от Вашето решение, с което отменяте Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г., както и да оповестите същото на сайта на ВАдС, като посочите номера и датата на приемане на отменителното решение на ВАдС с цел своевременно уведомяване на колегите.

В случай, че такова решение все още не е прието, моля да ни укажете мотивите си за забавата или за отказа си да изпълните Решението на ОСАС от 22.02.2020 г. и да отмените своето Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г.
Характерът на спорното Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г., прието въпреки отчетената към 31.12.2017 г. обща наличност по банкови сметки на ВАдС от 1933674.63 лв., и неговата висящност на фона на повишената наличност по банкови сметки на ВАдС към 31.12.2019 г. от 3 618 218.57 лв. е повод да се обърнем към Вас с още едно искане – за назначаване на независима проверка за установяване реалното състояние на активите и паричните наличности по банковите сметки на ВАдС.  За да избегнем какъвто и да е повод за съмнение относно наличието на конфликт на интереси или заинтересованост при определяне крайния резултат на проверката, с настоящото отправяме предложение към Вас да допуснете независим одит над дейността на ВАдС през последните три години – 2017, 2018 и 2019 г. – до днес.

Независимият одит е необходим, доколкото евентуално констатирани пропуски в заключителния доклад на ВАдС и на ВКС по годишния финансов отчет за 2019 г. неминуемо биха поставили въпроса за резултатността и своевременността на текущо предприетата надзорна дейност на Висшия контролен съвет през 2019 г. и през предходните години от мандата Ви.

Външният одит следва да се осъществи от невключени в досегашното управление на ВАдС, ВКС и ВДС адвокати със специални познания по финанси, счетоводство и контрол. С настоящото изразяваме нашето желание в състава на същия одит да бъдат допуснати представители на Обединението на свободните адвокати като независими наблюдатели в ревизионния процес, като ни предоставите подробна информация и документация по приходната и разходната част, свързана с дейността на ВАдС, ВКС и ВДС по отчета за дейността и по финансовия отчет за 2019 г. и по финансовите отчети от предходните години от мандата на Съветите, с цел да гарантираме обективност и законосъобразност на проведената ревизия.
С уважение: адв. Емил А. Георгиев, председател на УС на „Обединение на свободните адвокати“

About De Fakto

Проверете също

След 12 часа дискусии по Изборния кодекс в петък, заседанието приключи с обещание за дело в съда (обновена)

След 12 -часов дебат по извънредните  промени в изборното законодателство,  петъчният  парламентарен ден приключи с …

Съобщение на Инспектората към ВСС за нов образец на имуществените декларации

Инспекторатът към ВСС разпространи съобщение за утвърждаване на нов образец на имуществените декларации по чл. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.