Последни новини
Home / Актуално / Нови предложения за минималните адвокатски възнаграждения – възстановяват отменени увеличения, хонорари нарастват двойно

Нови предложения за минималните адвокатски възнаграждения – възстановяват отменени увеличения, хонорари нарастват двойно

Defakto.bg

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) публикува за обществено обсъждане промени в Наредба 1 от 2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Определеният срок за обсъждане е 30 дни, за да няма голям времеви луфт, в който защитниците да бъдат ощетени. Спазването на мининума е задължително за адвокатите, падането под него се наказва дисциплинарно.

Съветът заявява, че „минималните размери на адвокатските възнаграждения са важна отправна точка в отношенията между адвоката и клиента, но също така, когато касаят процесуално представителство, рефлектират в отношенията между страните по делото с оглед предвидената в процесуалните закони отговорност за разноски, която понася изгубилата делото страна„.

Прегледът на конкретните предложения откроява следната тенденция – възстановяват се отменените от две инстанции на Върховния административен съд увеличения от 2014 г. Като за някои дела – например по Закона за кадастъра и имотния регистър, както и при неоценяеми искове, старите увеличения скачат двойно.

На 8 май петчленен състав на ВАС окончателно отмени сериозното поскъпване на минималните адвокатски хонорари, гласувано от Висшия адвокатски съвет през 2014 г., с основен мотив, че промените не са били подложени на задължителното обществено обсъждане. Тогава се увеличиха хонорарите за развод, бащинство, процесуално представителство.

Произнасянето на българския съд бе предшествано от това на Съда на ЕС в Люксембург. В края на ноември 2017 г. СЕС обяви, че минимална тарифа, определяна изцяло от гилдията на адвокатите, без възможност за „външен“ контрол и преценка на съда, би могла да ограничи конкуренцията. Съдът на ЕС всъщност обявява, че са нужни ясни критерии, по които да се определят минималните размери за адвокатска защита, каквито в момента няма, разчетоха правници.

А съдии започнаха да прилагат директно решението на СЕС и да определят възнаграждения под минимума.

Новите мотиви на Висшия адвокатски съвет

В мотивите за измененията се сочат решенията на двата състава на ВАС и се заявява, че отмяната на увеличението на минималните хонорари от 2014 г. (което довежда до връщането на размерите от 2009 г.) създава „редица трудности пред адвокатурата“, тъй като възнагражденията  не отговарят на развитието на обществено-икономическите отношения на страната към 2020 г. Освен това междувременно са правени изменения и през 2016 г. и 2017 г., които са запазени и това е създало сериозен дисбаланс във възнагражденията.

Проектът предлага актуализиране на някои от минималните възнаграждения, дължими за адвокатски услуги в съответствие с естеството и характера им, остойностен към 2020 г.
При определянето им е съобразена минималната работна заплата в страната, която към 2020 г. е 610 лв. Съобразени са и редица други критерии с пряк или косвен икономически характер. Така например изискването на чл. 40, ал. 6 от ЗАдв предвижда задължение за адвоката да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. По тази причина разходът, свързан с обезпечаването на помещение, представляващо адвокатска кантора, е задължителен елемент, формиращ себестойността и оказващ влияние на качеството на услугата. От този разход следват и съпътстващите разходи за комунални услуги и поддръжка на кантората (вода, електричество, почистване, дребни ремонти).
Съобразени са и редица други особености и фактори, които влияят на размера на адвокатското възнаграждение, като тяхната стойност е определена въз основа на изготвено експертно изследване и оценка на факторите, относими към формиране на минималния размер на адвокатските възнаграждения„, четем в мотивите на ВАдС.

Заявяват, че промените целят диференциран подход при определяне на минималните адвокатски възнаграждения, които да доведат до справедливи житейски и правни резултати в съответствие с покупателната способност на населението и актуалната икономическа обстановка в страната. Като са запазени някои от сумите от отменените изменения от 2014 г., понеже кризата заради коронавируса е влошила икономическата ситуация.

От ВАдС уверяват, че проектът отговаря на  и на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар. „Проектът не предлага въвеждането на дискриминационни условия, като се приема при съблюдаване на обществения интерес при спазване на изискванията за обществено обсъждане. Предлагат се изменения, които са пропорционални, необходими и подходящи, за да гарантират минимални адвокатски възнаграждения, които да съобразяват разходите на адвоката в неговата нормална дейност, високо квалифицирания му труд на специалист, както и необходимостта от гарантиране на достойно и справедливо възнаграждение„, казват още от съвета.

Кои хонорари по кои дела с колко се увеличават

Сравнението е с възстановената след решението на ВАС тарифа от 2009 г., на места правим сравнение и с отменените увеличения от 2014 г.

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори

 • за проучване на дело с даване на мнение по него – от 60 лева на 300 лева ;
 •  за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите по т. 9“.

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела

 • за прекратяване на брак по исков ред – от 500 лв. на 600 лв, а за развод по взаимно съгласие – от 300 лв. на 400 лв. – същата е и отменената промяна през 2014 г.;
 • за бащинство и оспорване на бащинство – от 250 лв. на 600 лв. – при промяната през 2014 г. минимумът е въведен на 500.
 • за други неоценяеми искове – от 150 лв на 600 лв.  – увеличението е двойно спрямо 2014 г., когато то е било 300 лв.
 • за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – от 200 лв. на 500 лв.  – през 2014 г. увеличението е било на 300 лв..
 • по дело за издръжка – от  100 лв. на 300 лв. – това е и увеличението от 2014 г.
  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес
 • при интерес до 1000 лв. – от 100 лв. на 300 лв.  – това е увеличението от 2014 г.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – от 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв. на 300 лв. плюс 7 % – запазват старото увеличение;
 •  при интерес от 5000 до 10 000 лв. – от 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв. на 580 лв. плюс 5 % – същото увеличение;
  Ново е – при защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
  За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела – измененията до едно повтарят промените от 2014 г.:
 • при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7% за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5% за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
 • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3% за горницата над 1 000 000 лв.“
 • при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 1 000 000 лв.“

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес

 • за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 1 200 лв. – двойно увеличение спрямо 2014 г., когато е било 600;
 • за дела по Кодекса за социално осигуряване – 500 лв., през 2014 г. е 350;
 • за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв. – старото увеличение;

За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело

 • за образуване на изпълнително дело – от 100 лв. на 200 лв.  –  старото увеличение.

За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението от  100 лв. става 200 лв, а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – от 150 лв. на 300 лв. – старото увеличение.

За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – от 250 лв. на 400 лв
 • до 5 години лишаване от свобода – от 300 лв. на 600 лв.  – през 2014 г. е 500 лв.;
 • до 10 години лишаване от свобода – от 500 лв. на 1000 лв. – било е 800 лв.;
 • до 15 години лишаване от свобода – от 800 лв. на 1500 лв. – старото увеличение;
 • над 15 години лишаване от свобода – от 1200 лв. на 2000 лв.  – същото увеличение;
 • доживотен затвор – от 1800 лв на 4000 лв. –  било е 3000 лв.;
 • при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство –  от 300 лв. на 500 лв;
 • за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие – от 200 лв.  на 600 лв. –  било е 400 лв
 • за проучване на дело без участие в наказателното производство – от 100 лв. на 300 лв.

И ред други.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Един коментар

 1. Георги Балтаджиев

  Когато адвокат загуби дело хонорарът му трябва да се намали с 50%, иначе им е безразлично дали ще спечеля или загубят дело

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.