Последни новини
Home / Законът / Драстичните разминавания в съдийската натовареност продължават, до 5 пъти разлика в РС

Драстичните разминавания в съдийската натовареност продължават, до 5 пъти разлика в РС

Defakto.bg

Окрупняването на районни съдилища чрез обединяване и вливане не е вариант, ще спести едва 2,4 млн. лева

Любопитни и показателни данни откроява най-актуалният анализ на натовареността на съдилищата в България през 2019 г. Изготвен е от Комисията по съдебната карта и натовареността и е точка в дневния ред на Съдийската колегия на ВСС днес.
Най-актуалните данни сочат, че дисбалансът в натовареността на съдиите в отделните нива на съдилищата, както и между съдиите от едно ниво, особено от районните съдилища, продължава да е наличен. Като най-фрапиращ той отново е между РС, където разликите са до 5 пъти.
Даниела Марчева, председател на съдийската комисия по натовареността

Анализът се чакаше с интерес заради важността му при належащото вече решаване на две дилеми. Най-вече – за посоката на реформиране на съдебната карта (за разлика от прокуратурата, реални стъпки за съдилищата по проблема дотук няма). Съпътстващият, но не по-малко актуален въпрос е за бъднините на военните съдилища у нас – тенденцията те са на дъното на класациите по натовареност се препотвърждава. А миналия вторник кадровиците отложиха този разговор включително в очакване на анализа на ресорната комисия.

 За съдиите под пагон, както Де факто писа, са предложени и нови решения.
Каква ще е реформата на съдебната география, разбирана като съдилища, обаче остава голяма неизвестна. Дебатите по нея очевидно тепърва ще се вихрят, очакват се новаторства за радикални структурни изменения. С амбицията да се предложат варианти на решения за „безделниците“ в правосъдието.
Общо делата леко намаляват, постъпленията в ОС и в административните съдилища нарастват
Общите показатели за делата в анализа на натовареността са следните:
 • Брой на висящите дела в началото на периода – 128 525 бр.;
 • Брой постъпили дела                    – 593 740 бр.;
 • Брой дела за разглеждане           – 722 265 бр.;
 • Брой свършени дела                    – 588 132 бр.;
 • Брой свършени в 3-месечен срок дела           – 479 556 бр.;
 • Брой решени дела по същество – 497 169 бр.;
 • Брой на прекратените дела –   90 963 бр.;
 • Брой на висящите дела в края на периода – 134 133 бр.;
 • Брой на обжалваните и протестирани дела –   76 658 бр.

По брой постъпили дела е налице тенденция на леко намаление – с 1 % спрямо 2018 г. и с 5 % спрямо 2017 г.

Към 31.12.2019 г. общо за всички съдилища (без върховните) броят на съдиите по щат е 2 254 бр.,което е с 6 бр. повече спрямо предходната 2018 г. и 14 бр. повече спрямо 2017 година. Към същата дата  заетият щат е 2031 бр., а незаетият – 223 броя. Този показател отразява степента на кадрово обезпечаване на съдилищата и влияе върху определяне на действителната натовареност в тях.

Основният извод от анализа на главните показатели, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съдилищата е, че за периода 2017 – 2019 г. броят на образуваните дела в съдилищата намалява незначително (с 1% спрямо 2018 г. и с 5% спрямо 2017 г.). Изключение има при окръжните и административните съдилища, където постъпленията нарастват – с 2% в окръжните съдилища и със 7% в административните съдилища. И през трите години се запазва тенденцията на висок дял на приключените с решение дела – 85%, като се има предвид, че спогодбите и споразуменията се отчитат като прекратени дела.

За 2019 година средно месечната натовареност по щат на 1 съдия, изчислена общо за всички нива съдилища, е:

– бр. постъпили дела – 21,95 бр.(22,29 бр. – 2018 г.; 23,33 бр. – 2017 г.);

бр. дела за разглеждане – 26,70 бр.(26,66 бр. – 2018г.; 27,48 бр. – 2017 г.);

бр.свършени дела – 21,74 бр. (21,88 бр. – 2018г.; 22,99 бр. – 2017г.).

Обобщението от анализа: „Данните показват голям дисбаланс в натовареността на съдиите в отделните нива на съдилищата. С най-висока натовареност са съдиите от районните съдилища – 44 бр. дела месечно на 1 съдия, от които 33 бр. граждански дела (искови – 13,70 бр., ч.гр.д. – 3,60 бр. и заповедни дела – 15,32 бр.) и 11 бр. наказателни дела, следвани от административните съдилища – 17 бр. дела месечно, окръжните съдилища – 12 бр. дела месечно (8 бр. граждански и търговски дела, 4 бр. наказателни дела), апелативните съдилища –9 бр. дела месечно (7 бр. граждански и търговски дела, 2 бр. наказателни дела) и най-ниска е натовареността на съдиите във военните съдилища –  4 бр. дела месечно на един магистрат. Данните представляват средни стойности на количествени показатели, като в отделните нива съдилища също се наблюдава дисбаланс в натовареността на съдиите. Той е най-драстичен в районните съдилища, където разликата между най-ниско натоварения и най-високо натоварения районен съд за 2019 г. е 5 (пет) пъти“.

За 2019 г. средномесечната действителна натовареност на един съдия (по реално зает щат, отработени дни и подобни), изчислена общо за всички нива съдилища, е:

бр.постъпили дела – 25,72 бр.(25,65 бр. – 2018 г.; 27,07 бр. – 2017 г.);

бр. дела за разглеждане – 31,28 бр.(30,68 бр. – 2018 г.; 31,89 бр. – 2017 г.);

бр. свършени дела – 25,47бр.(25,18 бр. – 2018 г.; 26,68 бр. – 2017 г.).

Апелативни съдилища: София гледа 57 % от делата за страната

За 2019 година средномесечната натовареност по щат на 1 съдия в апелативните съдилища е:

– бр. постъпили дела – 7,12 броя;

бр. дела за разглеждане – 8,70 броя;

бр.свършени дела – 7,04 броя.

С изключение на Софийския апелативен съд, чиято натовареност е 9 бр. дела месечно, останалите четири апелативни съдилища (Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, без Апелативен специализиран съд и Военноапелативния съд) са със 6 бр. дела месечна натовареност.

Натовареността на съдиите от Апелативен специализиран наказателен съд е 4 бр. дела месечно на 1 съдия и Военно-апелативен съд- 1 дело. Факт е обаче, че съдиите там разглеждат само наказателни дела и тяхната натовареност е сравнима с тази на наказателните съдии от апелативните съдилища.

Средната месечна натовареност на наказателен съдия от апелативен съд по брой постъпили дела за 2019 г. е 4,40 бр. Изводът е, че съдиите от АпСНС са със средна натовареност, докато съдиите от Военноапелативния съд са 4 пъти по-ниско натоварени.

Съществен проблем в натовареността на съдиите в апелативните съдилища е разликата в натовареността на съдиите по материя – гражданска, търговска и наказателна. В апелативните съдилища 75% от делата са граждански и търговски.

Заключението: статистическите данни за натовареността на съдиите в апелативните съдилища за 2019 г. по показател „Брой дела за разглеждане“ налагат следните изводи:

– относително равномерна натовареност на съдиите в АС –Варна, АС –Бургас, АС –Велико Търново и АС –Пловдив – около 8 дела месечно на 1 съдия;

– изключително висока натовареност на съдиите в ГО и ТО на АС –София, които разглеждат 15,61 бр.дела или около 2 пъти повече от колегите им в останалите съдилища;

– изключително ниска натовареност на съдии от Военноапелативния съд – 1,21 бр. при средна за наказателните съдии – 4,92 броя.

 И още:

В Софийския апелативен съд се разглеждат повече от половината дела, подсъдни на апелативните съдилища – 57%, които обаче се разглеждат от около 1/3 от общия брой съдии в апелативните съдилища (от общо 176 щатни длъжности за съдии70 щ.бр. са в АС – София). Това предопределя високата обща натовареност на съда и разлика от 1,5 пъти спрямо останалите съдилища.

Особено драстична е разликата в натовареността между гражданските и търговските съдии в АС-София и тази на колегите им в другите апелативни съдилища.

 Докато наказателните съдии в АС-София са с близка и по-ниска натовареност от колегите им в останалите апелативни съдилища, то гражданските и търговските съдии в АС-София са почти два пъти по-натоварени от колегите си. Същото важи и за решенията по чл. 235, ал.5 от ГПК (по дела, по които е проведено открито съдебно заседание) – гражданските и търговски съдии са постановили 2 678 бр. или 4,85 бр. месечно на един съдия при средна за нивото – 3,44 броя.

В системата на апелативните съдилища продължава тенденцията да намалява броят на наказателните дела, което води до намаляване на натовареността на наказателните съдии.

За поредна година натовареността на съдиите от Военноапелативния съд е изключително ниска – 1,21 бр. постъпили дела при средна за наказателен съдия от апелативен съд – 4,92 броя.

Военните съдилища по постъпили дела са със средна натовареност от 3,52 бр. дела месечно на 1 съдия

Средната натовареност по щат на наказателен съдия от окръжните съдилища по брой постъпили дела за 2019 г. е 7,54 бр. месечно на 1 съдия.

Окръжните съдилища: СГС и Специализираният съд на върха на класацията

През 2019 г. средната натовареност по щат по постъпили дела за окръжните съдилища е 7,73 броя. – без СГС и СпНС.

За същия период, с оглед заетия щат, както и наличието на командировани съдии, средната действителната натовареност по брой постъпили дела в окръжните съдилища е 9,08 бр. дела месечно на 1 съдия.

С висока натовареност по щат по брой постъпили дела са: СпНС – 29,50 бр. (от които обаче 0,80 бр. са наказателните дела от общ характер (НОХД), 26,79 бр. – частните наказателни дела, например мерки за неотклонение, и 1,91 бр. – разпити), Софийски градски съд – 12,11 бр. (6,35 бр. –искови, 3,26 бр. – частни граждански дела – ЧГД – и 2,50 бр. наказателни дела) и ОС – Стара Загора – 10,18 бр. (4,37 бр. – искови, 1,79 бр. – ЧГД и 4,01 бр. наказателни дела).

С най-ниска натовареност са: ОС – Смолян – 5,78 бр. (3,24 бр. – искови, 1,32 бр. – ЧГД и 1,22 бр. наказателни дела), ОС – Кърджали – 5,38 бр. (2,78 бр. – Искови, 0,48 бр. – ЧГД и 2,11 бр. наказателни дела)и ОС – Търговище – 4,49 бр.(2,24 бр. – Искови, 0,74 бр. – ЧГД и 1,52 бр. наказателни дела).

В останалите окръжни съдилища натовареността на съдиите е около средната за нивото (между 6 и 8 дела).

През 2019 г. средната натовареност по щат към дела за разглеждане за окръжните съдилища е 9,06 бр.дела месечно на 1 съдия. Въз основа на нея условно в окръжните съдилища се очертават три степени на натовареност –с ниска натовареност – под 7 дела месечно, със средна натовареност – от 7 до 11 дела и с висока натовареност – над 11 дела.

 За същия период средномесечната действителна натовареност в окръжните съдилища е 10,65 бр. дела.

По този показател с висока натовареност (над 11 дела на месец на 1 съдия) са съдиите от СНС – 30,08 бр. дела за разглеждане, като са свършили – 29,45 бр. Структурата и вида на делата разгледани в СНС е следната: 375 бр. (5%) – НОХД и 7 927 бр. (95%) – ЧНД (в.т.ч разпити – 527 бр., 3406 бр. – дела за СРС),  т.е високата натовареност е формирана от дела с по-ниска правна и фактическа сложност. През 2019 г. с висока натовареност са съдиите от СГС – 18,84 бр. дела за разглеждане, като са свършили – 11,90 бр. и ОС – Стара Загора – 12,03 бр. дела за разглеждане, от тях приключени са 10,13 броя.

С ниска натовареност (под 7 дела на месец на 1  съдия) са четири от окръжните съдилища: ОС – Ямбол – 6,78 бр. дела за разглеждане, свършени – 5,77 бр.; ОС – Смолян – 6,72 бр., свършени – 5,78 бр.; ОС – Кърджали – 6,04 бр., свършени – 4,96 бр. и ОС – Търговище – 5,07 бр. дела за разглеждане, от които свършени – 4,43 броя.

Останалите 22 окръжни съдилища (76%) са със средна натовареност между 7 и 11 дела на месец.

Въпреки, че общата натовареност на СГС е намаляла, съществен проблем пред съда е високата натовареност на гражданските и търговски съдии, сравнена с колегите им от другите съдилища. Така например, гражданските и търговски съдии в СГС са с натовареност 21,00 бр. дела месечно на един съдия при 9,55 бр. средна за нивото или 2 пъти по-висока от средната и 4 пъти по-висока от най-ниско натоварения окръжен съд. 

Изводите:

От общо 29 съдилища, 22 броя или 76% от окръжните съдилища са със средна натовареност – между 7 и 10 дела месечно на един съдия.

През 2019 г. три от съдилищата – Софийски градски съд, Специализираният наказателен съд и ОС – Стара Загора са с висока натовареност. Запазва се тенденцията за ниска натовареност в едни и същи окръжни съдилища – ОС-Търговище,   ОС-Кърджали и ОС-Смолян.

Районните съдилища – разликите са драстични

С останалите несвършени 89 528 дела в районните съдилища общо делата за разглеждане през 2019 г. са 531 977 бр., от които 392 203 бр. (74%) граждански дела и 139 774 бр. (26%) наказателни дела.

Процентът на решените дела спрямо постъпилите е най-голям при РС – Ихтиман, а именно при постъпили 2 080 дела, съдиите са решили 2 226 броя от тях (107%).

Съдиите от РС – Пирдоп, при постъпили 963 дела, са решили 1 015 дела (105%).

Софийски районен съд през 2019 г. е решил повече от постъпилите дела за разглеждане, а именно при постъпили 96 029 дела, решените в този период са 98 972 дела (103%). 

Две са съдилищата, които са решили същият брой дела, колкото са постъпили. Това са РС – Велико Търново и РС – Елена.

През 2019 г. най-малко дела са решени от съдиите в РС – Малко Търново – 77% от постъпилите дела, РС – Сливница, РС – Гоце Делчев и РС – Елхово са с 90% решени дела.

Голяма част от делата, които се разглеждат в районните съдилища са с гражданско правен характер. Гражданските дела съставляват 74% от делата за разглеждане през 2019 г.

И през 2019 г. в районните съдилища най-голям дял от гражданските дела заемат заповедните производства – 47% или 184 182 бр.  от гражданските дела за разглеждане. Исковите производства представляват 42% или 164 704 бр., частните граждански дела заемат 11% от всички граждански дела, разглеждани в районните съдилища или 43 317 броя.

През последните години се забелязва намаляване на броя на образуваните заповедни производства спрямо общия брой граждански дела. През 2018 г. те са представлявали 51%,  докато през 2017 г. – 57% от гражданските дела. През 2016 г. и 2015 г. делът на заповедните производства спрямо разглежданите граждански дела е 54%. Разглежданите заповедни производства през 2016 г. са били 181 347 бр., а през 2015 г. – 183 193 бр., като спрямо тези две години заповедните производства са се увеличили незначително – съответно с 2% и 1%.

В повече от половината съдилища заповедните производства през 2019 г. заемат над 50% от делата за разглеждане, като  най-висок е делът в РС – Тополовград (69%), РС – Оряхово (65%), с дял от 64% в  РС – Карнобат, РС – Девня и РС – Нова Загора. Най-малко са заповедните производства в  РС – Ардино и РС – Крумовград – 28% от делата за разглеждане.

Исковите производства са се увеличили със 7% спрямо предходната година и с 26% спрямо 2017 г., като броят на делата за разглеждане е бил съответно 153 471 бр. за 2018 г. и 130 699 бр. за 2017 година.

Увеличението на исковите дела на практика повишава натовареността на съдилищата, с оглед несъразмерно по-голямата фактическа и правна сложност на тези дела в сравнение със заповедните дела. В  8  от районните съдилища исковите дела заемат дял над 50% от общия дял на гражданските дела, като най-много тези дела са в РС – Крумовград – 63%. В Софийски районен съд исковите производства са 55% от гражданските дела за разглеждане.

Говорящ е показателят за исковете по Кодекса на труда. Макар че те са едва 3 % от гражданските дела в РС, исковете по КТ са се увеличили драстично спрямо 2018 година.  От 6 355 бр. са нараснали на 12 561 броя.

При изчисляване на средната натовареност месечно на един съдия от районните съдилища е изключен Софийски районен съд (СРС) поради спецификата  на работа на съдиите,  големият брой на делата, които се разглеждат (27% от всички дела разглеждани в районните съдилища) и високата щатна численост на съда – 207 за 2019 г.

Независимо от предприетите мерки в предишните години за справяне с високата натовареност на  СРС, тя все още остава такава спрямо останалите районни съдилища. Натовареността на един съдия месечно по брой дела за разглеждане е 56,91 броя при средна 40.95 броя за районно ниво.

Средната месечна натовареност по щат, на 1 (един) съдия, за районните съдилища без СРС през 2019 г., е както следва:

– по брой постъпили дела  – 36,31 броя;

– по брой дела за разглеждане – 40,95 броя;

– по брой свършени дела – 35,67 броя.

Независимо от стабилността в последните три години, натовареността на районните съдилища продължава да е изключително неравномерна. Разликата между най-високо и най-ниско натовареният районен съдия месечно е почти 42 броя дела, четем в анализа.

Всяка година условно районните съдилища се разделят на 3 групи натовареност спрямо делата за разглеждане месечно от един съдия:

 • с висока натовареностнад 47 дела;
 • със средна натовареностот 35 до 47 дела;
 • с ниска натовареност – под 35 дела.

Определяща за условното разделение е средна натовареност на 1 съдия месечно в районните съдилища (без СРС) – 40,95 бр.

През 2019 г. районните съдилища с висока натовареност са 14%, със средна натовареност – 49% и с ниска натовареност – 37%.

С най-висока натовареност по брой дела за разглеждане през 2019 г. е Софийски районен съд – с 56,91 бр. дела месечно.

Според условното разделение на три групи, през 2019 г. с висока натовареност (над 47 дела) са 16 районни съдилища, от тях най-натоварен е РС – Царево с 54,71 бр. дела за разглеждане. Гражданските дела в съда представляват 48%, а наказателните са 52% от делата за разглеждане в съда, които са общо 1 313 бр. Заповедните производства представляват 59% от гражданските дела, а исковите производства са 33%. От наказателните дела най-голям дял имат АНХД – 41%, след тях с 39% са частните наказателни дела.

След него е  РС – Ихтиман – с 54,44 бр. От гражданските дела за разглеждане, които са общо 1 661 бр. заповедните производства заемат дял от  62%, а исковите производства са 28%. ЧГД заемат 10%, като същите спрямо предходната година са се увеличили значително – със 78% (от 91 бр. за 2018 г. на 162 бр. за 2019 г.) Исковите производства са се увеличили с 13%, а заповедните са намалели с 6%. От наказателните дела разглеждани в съда през 2019 г. най-голям е делът на АНХД – 46%, след тях се нареждат ЧНД с 33% и НОХД с 20%.

Следват РС – Перник и РС – Девня са с натовареност 51,65 бр. дела за разглеждане месечно от 1 (един) съдия. 

Със средна натовареност (от 35 до 47 дела за разглеждане месечно на един съдия) са 49% или 55 районни съдилища, като през 2018 г. със средна натовареност са били 58 от районните съдилища.

Със средна натовареност са РС – Казанлък – 46,32 бр.; РС – Карлово – 45,88 бр.; РС – Асеновград – 45,79 бр.; РС – Поморие  – 45,78 броя.

В групата около средната натовареност (която е 40,95 бр.) попадат РС – Велики Преслав – 41,22  бр.; РС – Видин – 41,15 бр.; РС – Пазарджик – 40,90 бр., РС – Бяла Слатина – 40,82 бр. и РС – Ловеч – 40,04 броя.

Най-ниско в границата на среднонатоварените районни съдилища попадат: РС – Омуртаг – 35,92 бр.; РС – Севлиево – 35,58 бр.; РС – Кнежа – 35,44 броя.

Районните съдилища с ниска натовареност (под 35 дела за разглеждане месечно от един съдия)  са 37%. От тях традиционно най-ниска е натовареността на РС – Ивайловград – 10,79 бр., преди него са: РС – Ардино – 14,17 бр., РС – Малко Търново – 18,58 бр.; РС – Чепеларе – 19,83 бр. и РС – Крумовград – 20,13 бр.

Средната действителна натовареност за 2019 г. на 1 съдия месечно в районните съдилища по брой свършени дела е 41,53 броя. Предходните две години действителната натовареност на съдиите е била  40,91 бр. за 2018 г. и 42,78 бр. за 2017 година.

Разлика в натовареността на първия и последния съд по този показател е почти 41 дела, а именно: най-високо натоварен е РС – Царево с 50,25 бр. свършени дела месечно, а най-ниско натоварен е РС – Ивайловград с 9,42 бр. свършени дела. И в двата органа няма разделяне на съдиите по специализация и всички съдии едновременно разглеждат и граждански и наказателни дела.

Административните съдилища – високо натоварен е само АССГ 

През  2019 г. средната натовареност по щат на административните съдилища е 17,19  бр. дела за разглеждане месечно на 1 съдия. През 2018 г. тя е била 16,96 бр., а през 2017 г. – 16,77  броя.

През последните години условно съдилищата се разделят на три групи натовареност по брой дела за разглеждане месечно на един съдия: ниска, средна и висока. За 2019 г. разделението е следното:

– с ниска натовареност– съдилища под 15 делаза разглеждане;

– със средна натовареност – от 15 до 20 дела за разглеждане и

– с висока натовареностнад 20 дела за разглеждане месечно на един съдия.

С висока натовареност през отчетната година е единствено Административен съд – София-град (АССГ) – с 22,40 бр. дела за разглеждане месечно от един съдия.

Със средна натовареност (от 15 до 20 дела месечно на един съдия) са 54% или 15 административни съдилища от градовете: Пловдив – 19,30 бр.; Стара Загора -18,64 бр.; Ловеч – 18,47 бр.; Пазарджик – 18,45 бр.; Кърджали – 17,77 бр.; Враца – 17,75 бр.; Благоевград – 17,53 бр.; Кюстендил – 17,50 бр.; Бургас – 17,42 бр.; Плевен – 17,35 бр.; Хасково – 16,69 бр.; Перник – 16,25 бр.; Шумен – 5,44 бр.; Добрич – 15,38 бр.; и Русе – 15,04 броя.

През 2019 г. се увеличава броят на съдилищата със средна натовареност.  През 2018 г. със средна натовареност (от 14 до 20 дела) са били 39% от административните съдилища или 11 съдилища, а през 2017 г. с натовареност от 13 до 20 дела месечно на един съдия – 50% от административните съдилища.

Съдилищата с ниска натовареност (под 15 дела) са 43%. Най-ниско натоварени през 2019 г. са АдмС – Видин- с 10,76 бр., АдмС – Ямбол – с 10,15 бр. и АдмС – Габрово – с 10,08 бр. През 2018 г. ниско натоварени са били 47%. от административните съдилища, като с най-ниска натовареност са били: АдмС – Разград – 9,44 бр., АдмС – Ямбол – 8,85 бр. и АдмС – Силистра – 8,81 броя.

Новото съдебно райониране – накъде?

Ресорната комисия предоставя данни и по очертаните от действащия ВСС принципни насоки за реформа на съдебната география.
За последно, през октомври миналата година официално съобщение за дебата в Съдийската колегия открои принципни направления. Едно от тях бе определяне на териториални отделения в районните съдилища във всички възможни варианти.
А, според предишни предложения, тези варианти излагаха идеи за сливане на 22 слабо натоварени районни съдилища като първа част. И последващо вливане на 31 слабо натоварени РС към 19 съдилища в областните центрове.
В първата посока ставаше въпрос за сливане на:
 1. РС-Балчик и РС-Каварна;
 2. РС-Айтос и РС-Карнобат;
 3. РС-Елхово и РС-Тополовград;
 4. РС-Левски и РС-Павликени;
 5. РС-Луковит и РС-Червен бряг;
 6. РС-Кнежа и РС-Бяла Слатина;
 7. РС-Оряхово и РС-Козлодуй;
 8. РС-Етрополе и РС-Ботевград;
 9. РС-Сандански и РС-Петрич;
 10. РС-Гълъбово и РС-Раднево;
 11. РС-Крумовград и РС-Ивайловград.

Във втората част за вливане на:

 1. Районен съд-Генерал Тошево към РС-Добрич;
 2. РС-Провадия и РС-Девня към РС-Варна;
 3. РС-Поморие и РС-Средец към РС-Бургас;
 4. РС-Дулово към РС-Силистра;
 5. РС-Велики Преслав и РС-Нови Пазар към РС-Шумен;
 6. РС-Омуртаг и РС-Попово към РС-Търговище;
 7. РС-Исперих и РС-Кубрат към РС-Разград;
 8. РС-Горна Оряховица към РС-Велико Търново;
 9. РС-Дряново и РС-Трявна към РС-Габрово;
 10. РС-Мездра към РС-Враца;
 11. РС-Берковица към РС-Монтана;
 12. РС-Кула и РС-Белоградчик към РС-Видин;
 13. РС-Костинброд към Софийския районен съд;
 14. РС-Радомир и РС-Брезник към РС-Перник;
 15. РС-Асеновград и РС-Първомай към РС-Пловдив;
 16. РС-Чирпан към РС-Стара Загора;
 17. РС-Димитровград и РС-Харманли към РС-Хасково;
 18. РС-Ардино и РС-Момчилград към РС-Кърджали;
 19. РС-Мадан и РС-Чепеларе към РС-Смолян.
Изчисленията сочат, че тези варианти на окрупняване биха довели до икономии едва от 2,4 милиона лева, като разходите за трансфери, обезщетения, преминаване на активи, ремонти и прочее биха надхвърлили 9 милиона.

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е иззела над 10 хиляди дози наркотици и обвинила над 400 души в хода на операция „Бяло“

В операцията „Бяло“ бяха иззети над 10 хиляди дози наркотици, като палитрата е разнообразна – …

Управляващият интернет търсачка премахва от резултатите при търсене информация, за която се твърди, че е неистина

Лицето, което управлява интернет търсачка, следва да премахне от резултатите при търсене, информацията, включена в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.