Последни новини
Home / Законът / Кадровиците в дебат за назначения на бременни, майки с деца и семейните ценности (допълнена)

Кадровиците в дебат за назначения на бременни, майки с деца и семейните ценности (допълнена)

Defakto.bg

Дебат, опрял до семейните ценности и правото на съпрузите да са заедно, се разгоря в Съдийската колегия днес.

Изникна неочаквано покрай точка в дневния ред, която гласеше: „Проект на решение за назначаване на младши съдии в окръжните съдилища по обявен конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 5/01.02.2017 г., на длъжност „съдия“ в районен съд, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ“.
Ставаше дума за това изкаралите три години като „младши“ да бъдат назначени за титулярни районни съдии, като по закон това става в РС от същия съдебен район и само при липса на места там, в друг съдебен район.

И изникна „семеен“ проблем. А именно – съпрузи, досега „младши съдии“, спечелили конкурс за различни окръжни съдилища в различни райони, сега  са поискали да бъдат назначени в един районен съд. И са посочили РС-Пазарджик. Като съпругата, която се оказа и бременна – и това й състояние надълго и широко бе обсъждано публично от кадровиците – би трябвало да отиде да работи в РС-Преслав. Защото е била „младши“ в ОС-Шумен. Така поне се разбра от дебата.

Но Драгомир Кояджиков се възпротиви. Той обяви: „Има бременна, за която Комисията по атестирането и конкурсите предлага да се назначи в РС-Велики Преслав. В същото време КАК прави компромиси за други семейства – в Перник се предлага назначаване на младши съдия от Велико Търново по същата социална причина – защото са съпрузи, младши съдия от Габрово отива в Пловдив пак по същите причини. Нека бъдем социални – да увеличим щатната численост например в районните съдилища в Пещера, във Велинград, в Пазарджишкия район!“

Красимир Шекерджиев, който е и председател на КАК, възрази: „Сред „младшите“ има три семейства. Две двойки се назначават извън съдебния район на окръжния съд, в който са работили, но защото в техния район свободни места няма. В Смолян няма свободно място и в Габрово също и затова удовлетворяваме желанието на едните  и решаваме проблема им. Същото с е с „младшите“ в Перник и Търново – има свободни места в Перник, а в Търново няма.

Семейство Ташеви, от своя страна, искат да бъдат назначени в РС-Пазарджик, но там няма и едно свободно място дори. В същото време в молбата си съпругата е казала моля в Пазарджик, при невъзможност моля във Велики Преслав.

Когато правим подобни назначения, гледайте цялата картина. Ако сега ги назначим в РС-Пазарджик или трябва да открием чисто нова бройка или да я вземем отнякъде и прехвърлим, това трябва да мине през комисии и Пленум“.

Георги Чолаков също се възпротиви. „Преди малко младши съдията от Сливен отива в Нова Загора, а има две малки деца и искаше да бъде назначена в Пловдив. Но след като има свободна бройка в региона, това не подлежи на коментар!“

Боян Магдалинчев обаче подкрепи „младите“: „Ще подкрепя, това семейство е направило искане да бъдат назначени като районни съдии в Пазарджик. Не сме машини, а хора, които могат да преценяват и тези моменти!“

Чолаков отбеляза: „Не може при дефицит на кадри във Велики Преслав, да пращаме колегата в Пазарджик или във Велинград. Защо не преместим тогава там другата колега, която искаше да е до Пловдив?“

Драгомир Кояджиков: „Това, което ще направим, формално спазвайки закона, е мъка за тези хора! Има бременност, тежка бременност!“

Атанаска Дишева попита дали не е добре да се отложат „спорните“ назначения.

Боян Магдалинчев: „В РС-Пазарджик има две свободни места, обявени на конкурс, подкрепям отлагането“.

Цветинка Пашкунова обаче попита: „Какво правим всъщност, сменяме ли нашата политика по назначенията дотук?!“

Вероника Имова:  „Фактът, че дебатът продължава толкова дълго и има разноречиви становища, ме навежда на мисълта, че наистина има непълноти в закона, които ние в момента не можем да преодолеем. Човешкият фактор е важен, младшите съдии са хора, които създават семейства, деца. Правото на съпрузите да живеят заедно явно тук се пренебрегва, а това е конституционно право. Предлагам да се преосмислят правилата, приети преди 4 г. от Съдийската колегия и КАК. Изправени сме пред житейски хипотези, които правилно се повдигат от колегите. Обосновано е предложението за отлагане на тази точка за нов задълбочен дебат в КАК, за да се предвидят всички възможни варианти“.

Лозан Панов попита какво точно се очаква да направи КАК.

Кояджиков отговори: Очакваме от КАК съгласувателна процедура с административните ръководители за възможност за откриване и закриване на бройки. Да се направи веднага, за следващото заседание на колегията.

Шекерджиев бе категоричен: „КАК няма как да предложи друго решение, освен ако не бъдат разкрити нови бройки. КАК не е решаващ орган, тя предлага решения на уважаемата Съдийска колегия. Ако другия понеделник няма разкрити бройки, тя няма какво да обсъжда. Оттук нататък моля всеки от вас, който има предложения, да предложи или конкретна съгласувателна процедура или конкретното назначение на съответния младши съдия. Единственото, което може да направи КАК, е да пита всички младши дали нямат социални проблеми – семейни, грижи за болни роднини и т.н.. Вие отваряте кутията на Пандора! Оттук нататък трябва да кажем на младшите съдии, ако вие в тези три години се омъжите или ожените, това ще е бонус“.

Вземането на „спорните“ решения бе отложено.

По-късно от ВСС съобщиха:

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 16 младши съдии от окръжните съдилища от обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 5/01.02.2017 г. на длъжност „съдия“ в районен съд, след изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт, считано от 03.07.2020 г., както следва:

 • Павел Георгиев Панов – младши съдия в Софийски градски съд (СГС), на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд (СРС),
 • Неделина Димитрова Симова – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Марина Евгениева Гюрова – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Ива Цветозарова Нешева – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Габриела Димитрова Лазарова – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Светослав Тихомиров Спасенов – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Кристиян Росенов Трендафилов – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Радмила Ивайлова Миразчийска – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Димитър Георгиев Цончев – младши съдия в Окръжен съд – София, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман,
 • Симона Василева Навущанова – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил,
 • Симона Пламенова Кирилова – младши съдия в Окръжен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник,
 • Кристина Николаева Костадинова – младши съдия в Окръжен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник,
 • Анна Димитрова Дъбова – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив,
 • Марина Иванова Мавродиева – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас,
 • Ваня Василева Ванева – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас,
 • Никола Дойчинов Дойчев – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия.

Колегията продължи срока на назначението с до 6 месеца на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Таня Кунева Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ считано от 03.07.2020 г.

Колегията отложи за заседанието на 23.06.2020 г. вземането на решение относно назначенията на Аспарух Емилов Христов – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, Иван Валериев Никифорски – младши съдия в Окръжен съд – Враца, Деян Стоянов Вътов – младши съдия в Окръжен съд – Смолян, Силвия Лъчезарова Алексиева – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, Тонка Ванева Мархолева – младши съдия в Окръжен съд – Ямбол, Ангел Петров Ташев – младши съдия в Окръжен съд – Разград, Ненка Кръстева Цветанкова-Ташева – младши съдия в Окръжен съд – Шумен, Ивайло Юлиянов Колев – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, Мария Милкова Дългичева – младши съдия в Окръжен съд – Габрово, Кристиан Бориславов Гюрчев – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч, Силвия Георгиева Иванова – млади съдия в Окръжен съд – Плевен и Зорница Иванова Тодорова – младши съдия в Окръжен съд – Русе.

About De Fakto

Проверете също

С кодово има „Жълт паваж“ Европейската прокуратура разследва реставрацията на столичния център за злоупотреби с европари

Европейската прокуратура извършва обиски в София като част от разследване за корупция и злоупотреба с …

Шампионите в международна класация за състезания по право от Софийския университет бяха отличени от министър Зарков

„Успехът е и че представлявате правната ни школа на най-високо ниво. Благодарим ви!“ Студенти от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.