Последни новини
Home / Законът / 240 адвокати от ФОБА настояват ВАдС да прекрати дисциплинарни дела срещу колеги заради спорен членски внос

240 адвокати от ФОБА настояват ВАдС да прекрати дисциплинарни дела срещу колеги заради спорен членски внос

Defakto.bg

240 адвокати от страната,  членове на Фейсбук общност на българските адвокати  (ФОБА) настояват в о ткрито писмо до Председателя и членовете на Висшия  адвокатски съвет с призив да бъде прекратена дисциплинарната преписка  срещу адвокат Меглена Гунчева, която е  председател на Адвокатска колегия – Хасково. Решението за дисциплинарно производство е взето от съвета заради непреведен членски внос в полза на ВАдС.  Това обаче не е еднолично решение на адвокат Гунчева, а е станало по  решение на Общото събрание на Адвокатския съвет в Хасково в знак на протест заради двойно увеличените месечни вноски  –  от 10,00 лв. на 20,00 лв. , сочат адвокатите

„ОСАС е висшият орган на Адвокатурата, стоящ най – горе в йерархията на органите и представлява висша еманация на принципите на адвокатската независимост и самоуправление, неговите решения няма как да са препоръчителни за председателя на ВАдвС, за него те имат задължителен характер“, мотивират се те.   Смятат, че търсенето на дисциплинарана отговорност в случая е нарушение на Закона за адвокатурата и по същество е „наказателна процедура с репресивен характер“.

Преди ден адвокати от  „Обединение на свободните адвокати“ (ОСА)  отново в открито писмо попитаха ВАдС  –  какво е наложило  двойно увеличение на членския внос и защо ВАдС е образувал  дисциплинарни производства срещу председателите на  колегиите в Хасково, Смолян  и Багоевград, които не се превели по-високата сума, но  по решение на местните колегии. Нещо повече,  „те   имат право  да изразят активна позиция и недоволство срещу определени действия на органа, на когото са възложили защита на собствените си права и интереси в битността им на адвокати“, заявиха от ОСА.

Сегашното писмо на членове от ФОБА е подписано от адвокат Велислав Величков, който удостоверява подписите на 240 адвокати в подкрепа на  писмото и направените с него искания до Висшия Адвокатски съвет.

Цялото писмо:

                             ОТКРИТО ПИСМО

                                              от

                        240  адвокати  от Страната,

Колеги,

Обръщаме се към вас и като членове на Висшия Адвокатски съвет, избран от адвокатите в страната, за да защитава правата и законните интереси на всички адвокати, и в лично качество, като колеги, които би следвало да се защитаваме и подкрепяме взаимно. Силно сме изненадани и сериозно притеснени от станалото ни известно Ваше решение от 12.06.2020 година, касаещо начало на дисциплинарна процедура спрямо наш колега – председател на адвокатска колегия, а именно:  Решение № 2493, взето с протокол от 12.06.2020г.: „Да бъде образувана дисциплинарна преписка срещу адвокат Меглена Гунчева, в качеството й на председател на Адвокатска колегия – Хасково, по писмено съобщение – доклад вх. № 1203/28.05.20 г., като бъде изпратено копие от съобщението на адвоката за изпълнение на процедурата по чл.137, ал.1 от Закона за Адвокатурата“
Решението е взето на заседание, в което, видно от протокола, участие са взели всички редовни членове на Съвета. Изискани са обяснения от адв. Гунчева в седмодневен срок за събраните, но неотчетени суми към ВАдвС за 2020г.!

С това си решение, което е прието почти без никакво обсъждане, сте започнали на практика наказателна процедура с репресивен характер срещу ваш и наш колега – адвокат, поради това, че същият е изпълнил решение на Висшия орган на Адвокатурата – ОСАС, прието на  заседание от 22.02.2020г., а именно: 1. “Висшият адвокатски съвет в едномесечен срок да отмени Решение № 481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г. от заседание на Висшия адвокатски съвет, с което Висшият адвокатски съвет е увеличил месечните вноски на адвокатите към Висшия адвокатски съвет от 10,00 лв. на 20,00 лв.”

. „В случай, че Висшият адвокатски съвет не отмени в указания срок посоченото решение, адвокатските съвети от страната, да спрат превеждане на 50% от събрания членски внос в полза на Висшия адвокатски съвет.”

На 22.03.2020 г. е изтекъл едномесечният срок, в който ВАдвС е следвало да изпълни това решение, поради което и на това основание адвокатските съвети от страната следва да спрат превеждането на 50% от събрания членски внос към Висшия адвокатски съвет, в изпълнение решението на ОСАС.

Отделно от това, адв. Гунчева е изпълнила и решението на Общото събрание на колегията си и на собствения си адвокатски съвет */АС Хасково/, а именно:  Решение №6/25.01.2020 г. на Общото събрание на АК Хасково:
1.Общото събрание на АК Хасково потвърждава решение №9 от протокол №9/5.08.2019 г. от заседание на Адвокатски съвет на АК Хасково, с което считано от 1.08.2019 г. АС спира превеждането на определения с решение на ВАдС от 12.01.2018 г. членски внос, като до започване на реално изпълнение на Годишната програма за дейността на Висш АС за 2019 г. от АК Хасково ще бъде превеждан членски внос, в размер на 50% от дължимия с решение на ВАдС от 12.01.2018 г.
2.Задължава АС Хасково да продължи да превеждането на месечните вноски за Висшия АС в размер на 50% от дължимия с решение на ВАдС от 12.01.2018 г., като разликата до пълния размер, да бъде задържана по банкова сметка на колегията, до започване на реално изпълнение на Годишната програма за дейността на Висш АдС за 2020 г. или до настъпване на изменение на обстоятелствата изцяло по негова преценка.“

По този начин, адвокат Меглена Гунчева е изпълнила решенията на ОСАС и на органите на Адвокатурата, които представлява по силата на избора си и в най – голяма степен е защитила принципа на адвокатското самоуправление! За това й напълно законосъобразно действие, предприето изцяло в интерес на всички адвокати, доколкото членският внос е събран, но е решено, че ще бъде преведена сумата по увеличения му размер едва при начало на реално изпълнение на решенията на ОСАС и годишната програма за дейността на ВАдвС за 2020г., срещу нея е започнала дисциплинарна преписка. Ако някой не изпълнява решенията на Висшия орган на Адвокатурата, то това сте вие и най – вече председателят, адвокат Негенцова, понеже по закон, е длъжна да изпълнява решенията на ОСАС, които за председателя имат задължителен характер.  С факта, че, Вие,  г-жд Негенцова, не сте изпълнили решението на ОСАС от 22.02.2020г. за намаляване размера на членския внос, дължим към ВАдвС до предишния му размер, а сте поставили този въпрос на гласуване в Съвета в заседанието му на 10.03.2020г. и сте гласувала против изпълнение решението на ОСАС, сама сте нарушила и то умишлено Закона за Адвокатурата.

Действащият Закон за Адвокатурата не съдържа ясни разпоредби как следва да процедират председателите и членовете на местните съвети при колизия между решенията на ВАдвС, от една страна, и решенията на ОСАС, решенията на Общите събрания на отделните колегии и решенията на Адвокатските съвети като колективен орган на самоуправление, от друга страна, поради което при тълкуване на нормативната база съобразно духа и смисъла на Закона е ясно, че решенията на ОСАС са точно толкова задължителни за членовете на адвокатските колегии, председателите и отделните членове на местните съвети, колкото и решенията на ВАдвС  и едновременно с това, че решенията на ОСАС са задължителни и за членовете на ВАдвС.

ОСАС е висшият орган на Адвокатурата, стоящ най – горе в йерархията на органите и представлява висша еманация на принципите на адвокатската независимост и самоуправление, неговите решения няма как да са препоръчителни за председателя на ВАдвС, за него те имат ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР!

Сред членовете на затворената професионална група ФОБА има силни съмнения за непрозрачно и нецелесъобразно разходване на събраните суми от адвокатския членски внос, което считаме, че трябва да опровергаете с подробен отчет за разходите ви, по пера и дейности. Отделно от това, напомняме, че на последното ОСАС от 22.02.2020г, е взето и решение за сваляне на доверието във ВАдвС, именно поради неизпълнение на решенията на Общото събрание и това, което продължавате да правите с продължаващото неизпълнение на решенията му, следва по – скоро да ангажира Вашата дисциплинарна отговорност! Разбираме също, че се каните да предприемете подобен подход и по отношение на други председатели на колегии, които също в изпълнение решенията на ОСАС са спрели да превеждат 50% от събрания в полза на ВАдвС членски внос, което за нас е чиста репресия с предупредителна спрямо останалите колегии цел и не отговаря на духа и смисъла на Конституцията и Закона!

     Ето защо, г-жо Председател, колеги,  на основание гореизложеното, настояваме:

на местните съвети, колкото и решенията на ВАдвС  и едновременно с това, че решенията на ОСАС са задължителни и за членовете на ВАдвС.

  1. На първото си редовно заседание да отмените с нарочно свое решение започналата дисциплинарна процедура срещу адвокат Меглена Гунчева – председател на АК Хасково, за което да я уведомите официално.
  2. Да не обсъждате и да не гласувате започване на аналогични дисциплинарни процедури срещу председателите на колегиите в Смолян и Благоевград
  3. Да публикувате в едномесечен срок на Сайта на ВАдвС точен разчет и подробен отчет за разходите, направени през 2019 и 2020 година със събраните суми от членски внос и план – сметка за разходите до края на 2020 година.
  4. Да отмените още на първото си редовно заседание Решение № 481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г. за увеличения размер на членския внос към ВАдвС, считано от 01.06.2020г.!

Следват 240 подписа.

About De Fakto

Проверете също

Кьовеши назначи двама български кандидати за европейски прокурори, отхвърли един

Европейската прокуратура(ЕППО) съобщи в понеделник,  че е назначила още двама представители от България и по …

Пленумът на ВСС одобри тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2024 – 2026 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

thirteen − two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.