Последни новини
Home / Законът / КПКОНПИ против предложенията директно да се налагат глоби и да се отнема книжка с фиш

КПКОНПИ против предложенията директно да се налагат глоби и да се отнема книжка с фиш

Defakto.bg

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ не съгласува спорни текстове от последния проект за промяна на Закона за движение по пътищата, внесен в Министерския съвет. Мотивите са, че нормите съсредоточават много власт в ръцете на един служител на МВР, което крие корупционни рискове.

По закон всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, се съгласува с КПКОНПИ за наличието на корупционен риск.

Сотир Цацаров

В конкретния случай комисията, председателствана от Сотир Цацаров, не приема предложенията с един фиш директно да се установява нарушение на правилата за движение и да се определя санкцията за него. Както и отново с фиш пътните полицаи да могат да отнемат шофьорски книжки. Комисията предлага преосмисляне на разпоредбите.

Съобщението на КПКОНПИ:

„Законопроектът предвижда нов ред за налагане на санкции на водачите на МПС. За извършени нарушения /с изключение на движение без винетка/, длъжностните лица на службите за контрол /МВР/ издават направо фишове, с които едновременно установяват нарушението на ЗДвП и налагат наказанието – глоба, имуществена санкция, и лишаване от право да се управлява МПС. С фиша могат да отнемат и контролни точки. Съставеният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред съответния районен съд.

Така се въвежда едноетапност на административнонаказателното производство, чрез отпадане на института на наказателното постановление /НП/ и на предшестващия го акт. Досегашният ред – по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, предвижда установяване на нарушението  чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ от определени от закона длъжности лица – актосъставители. Въз основа на АУАН се издава НП, с което се налагат административни наказания от административнонаказващ орган, различен от актосъставителя. Нарушителят има право на възражения по съставения акт пред административнонаказващия орган, а наказателното постановление може да се обжалва по съдебен ред. Издаването на предложения в законопроекта фиш предполага служителят /пътен полицай/ едновременно да прави фактически констатации по установяване на нарушението и правни изводи, включително и за определяне на наказанието спрямо нарушителя. Опитът да бъде въведен нов процесуален ред в ЗДвП, коренно различен и извън общия в ЗАНН, има за резултат концентрация на властнически правомощия в един орган /служител на МВР/, което крие риск от генериране на корупционни практики. Предвидената в новата уредба възможност съставителят на фиша, едновременно да налага и административно наказание, като определя вида и размера му, създава условия за корупционни прояви, както от страна на наказващия орган /служител на МВР/, така и от страна на наказваното лице /водач на МПС/, с цел снижаване на наказанието или неналагането му.

Законопроектът предвижда фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание да се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел. Според Комисията, това обстоятелство открива възможност процедурата да е легитимна при участието на втори служител /в качеството на свидетел/, който обичайно се явява другото лице от патрулния екип /първият действа като съставител на фиша/, което крие сериозен корупционен риск.

Установени са и недостатъци в предвидените възможности за връчване на фиша. Предлага се, например, той да „се счита за връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство“, когато е съставен за нарушение на правилата за паркиране. Липсата на каквито и да било правила за начин на закрепване по този ред и опасността от прояви на случайни природни събития, както и евентуална чужда намеса с цел отстраняване на фиша, правят предложения способ неефективен“.

По въпроса за отнемането на шофьорски книжки в становището на КПКОНПИ се казва:

„Разпоредбата на чл. 171 предвижда, с оглед осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения, да се прилагат принудителни административни мерки /ПАМ/. С новите текстове се предоставя възможност на служителите на МВР с фиш да отнемат свидетелството за управление на водача до решаване на въпроса за отговорността му, включително по съдебен ред. Така разписана, правната норма създава широки правомощия на служителите, които ще имат правото да отнемат свидетелство, дори при несъществени нарушения. Това по своята същност представлява форма на административна принуда, каквато е ПАМ. Въведените с чл. 171 изменения са в противоречие с административните производства по издаване на ПАМ, които се развиват по точно определени правила /с изрично предвиден ред за издаване на индивидуален административен акт и за тяхното обжалване/.

Установяването на административни нарушения, съставянето на АУАН, определянето на административни наказания и издаването на НП протичат по ред, установен в ЗАНН, който по никакъв начин не се припокрива с този за прилагане на ПАМ. Смесването на двата института е недопустимо и представлява нарушение на императивните правила за развиване на административнонаказателните производства и на административните производства по издаване на индивидуален административен акт. В този смисъл инкорпорирането на ПАМ в производство по административно наказване следва да бъде преосмислено, включително и като предпоставка за прояви на корупционно поведение“.

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата ни е скъпа

  Екатерина Баксанова, Институт пазарна икономика Наличието на ефективно и автономно функциониращата прокуратура е ключова …

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври, съобщи Европейската комисия. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

20 − 13 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.