Последни новини
Home / Законът / ВАС спря делото за мандата на кмета на Благоевград, ще чака произнасянето на Конституционния съд

ВАС спря делото за мандата на кмета на Благоевград, ще чака произнасянето на Конституционния съд

Defakto.bg

Върховният административен съд (ВАС) спря производството за прекратяването на пълномощията на кмета на Благоевград Румен Томов до произнасяне на Конституционния съд (КС).

Определението на върховните съдии Галина Христова – председател и докладчик, Пламен Петрунов, Юлиян Киров е окончателно.

Делото е образувано по касационна жалба на Румен Томов, избрания за кмет независим кандидат, подкрепен от БСП. Той оспорва решение на Административен съд-Благоевград от 21 май, с което е потвърдено решение на Общинската избирателна комисия от 28 април за предсрочно прекратяване на пълномощията му. Мотивът е, че в предвидения в закона едномесеч срок Румен Томов не е прекратил участието си в търговско дружество. „Видно от доказателствата по делото, избраният за кмет на община Благоевград е предприел действия по заличаване на ЕТ от Търговския регистър и такова заличаване е настъпило, но действията за това са извън срока по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА (тоест едномесечния срок – б.р.), който започва да тече от 4.11.2019 г. „, бяха изтъкнали съдиите от Благоевград.

Делото във ВАС ще бъде възобновено след приключване на Конституционно дело № 5/2020 г. с предмет дали е налице противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от  8.10.2019 г.).

Нормата на Закона за местното самоуправление и местната администрация бе оспорена като противоконституционна пред КС от тричленен състав на Върховния административен съд, който спря дело за прекратяване на пълновощията на кмета на Ветово. Искане за противоконституционност е изпратено и от 63 депутати от БСП.На 28 май и двете искания са обявени за допустими и обединени в едно конституционно дело с докладчик съдия Надежда Джелепова.

Из определението на ВАС:

С молба вх. № 786 от 01.06.2020 г., отправена до АС – Благоевград, инж. Томов е отправил искане за спиране на производството по адм. дело № 364/2020 г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, като е мотивирал искането си с Определение от 28.05.2020 г. на Конституционния съд на Република България, с което е допуснато за разглеждане по същество искането на 63 народни представители от 44-то Народно събрание и от тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и обединяване на КД № 5/2020 г. и КД № 6/2020 г. за съвместно разглеждане и решаване.
Молбата е постъпила в решаващия съд след приключване на първоинстанционното производство (решението е постановено на 21.05.2020 г.), но преди жалбоподателят да бъде уведомен за изготвения съдебен акт (съгласно приложеното на л.198 съобщение жалбоподателят е уведомен чрез адв. Кривачка на 02.06.2020 г.), поради което с Разпореждане на АС – Благоевград № 749 от 04.06.2020 г. молбата е изпратена до касационната инстанция, с оглед висящността на производството, за разглеждане на молбата по същество. Наредено е още препис от молбата да бъде изпратена на ответната страна с указание да изложи становището си в 3-дневен срок.
Общинската избирателна комисия е получила препис от молбата с правно основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК и разпореждането на съда на 05.06.2020 г., но не е взела становище до настоящия момент.
Настоящият тричленен състав на Върховния административен съд с оглед изложеното намира молбата за допустима, като подадена от надлежна страна с установим правен интерес, и по същество за основателна.
Съгласно чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, приложим в административния процес на осн. чл. 144 АПК, съдът спира производството, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон.
Предмет на оспорване пред Административния съд Благоевград е Решение № 304-МИ от 28.04.2020 г., с което Общинската избирателна комисия Благоевград е прекратила предсрочно пълномощията на инж. Р. Томов като Кмет на Община Благоевград, на основание чл. 42, ал. 1, т. 5, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с Решение № 104 от 22.01.2020 г., постановено по адм. дело № 1343/2019 г. по описа на АС – Благоевград, потвърдено с Решение № 4542 от 16.04.2020 г. на тричленен състав на ВАС по адм. дело № 2420/2020 г.
С определението си от 28.05.2020 г. Конституционният съд на Република България е допуснал за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд, като го е приел за допустимо (КД № 5/2020 г.), както и искането на 63-ма народни представители от 44-то Народно събрание (КД № 6/2020 г.), също прието за допустимо, и двете съдържащи искане за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от 8.10.2019 г.). Като е констатирал идентичност между предмета на КД № 5 и КД № 6 по описа за 2020 г. и сходност в изложените от вносителите на двете искания основания и възражения за противоконституционност на оспорената разпоредба, Конституционният съд на Република България е обединил двете дела (КД № 5 и КД № 6) за съвместно разглеждане и решаване.
С оглед на изложеното настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл. 229, т. 6 ГПК приложим в административния процес по силата на препращащата разпоредба на чл. 144 АПК, за спиране на производството по настоящото дело – Конституционният съд на Република България е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон.
Водим от горното и на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК вр. чл. 144 АПК Върховният административен съд, трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА производството по адм. дело № 6303/2020 г. по описа на Върховния административен съд до приключване на Конституционно дело № 5/2020 г. и Конституционно дело № 6/2020 г.
Определението не подлежи на обжалване.

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата ни е скъпа

  Екатерина Баксанова, Институт пазарна икономика Наличието на ефективно и автономно функциониращата прокуратура е ключова …

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври, съобщи Европейската комисия. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.