Последни новини
Home / Законът / Мотивите на спецсъда за оправдателните присъди по делото „ЕВН“ на Прокопиев, Трайков и Дянков

Мотивите на спецсъда за оправдателните присъди по делото „ЕВН“ на Прокопиев, Трайков и Дянков

Defakto.bg

 Препубликуваме от „Дневник“  пълния текст на кратките мотиви, с които Специализираният наказателен съд оправда шестимата  обвинпо делото за продажбата на миноритарния държавен дял на „ЕВН – Електроразпределение България“ АД.  Акцентите и  главните букви са на съдията Вилислава Ангелова.


  1. За Иво Прокопиев – обвиненията са несъставомерни

1. По отношение на повдигнатото обвинение на подс. (подсъдимия – бел.ред) ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ за престъпление по чл. 283а, т. 1, вр. чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал.1 от НК – а именно обвинението е за участието на подсъдимия Прокопиев в проведените КОНСУЛТАЦИИ в месеците март-април 2010 г. на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Дейността на НСТС е правно регламентирана в ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – Чл. 2. Националният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

Поради горното изразяването на становища и мнения е именно това, за което е създаден НСТС, т. е заявеното на заседанията на този орган ИМА КОНСУЛТАТИВЕН ХАРАКТЕР и НЯМА ОБВЪРЗВАЩА СИЛА за компетентния държавен орган, т.е не бъдат ли приети от държавен орган тези мнения, становища и консултации НЯМАТ НИКАКВА ПРАВНА СТОЙНОСТ.

В обвинението като противоправно деяние е посочено и провеждането НА ЛИЧНИ СРЕЩИ МЕЖДУ подсъдимите Прокопиев и Дянков на неустановени дати до месец декември 2011 г. По безспорен начин се установява, че двамата подсъдими са провеждали лични срещи на точно определени дати, материализирани в съответните протоколи от проведени заседания на НСТС, тъй като подсъдимите Прокопиев и Дянков безспорно са присъствали по едно и също време на едно и също място, а именно на заседанията на НСТС, като въпросното също е регламентирано в ПРАВИЛНИКА Чл. 4. (2) Председател на НСТС е заместник министър-председател, т. е Дянков е присъствал по силата на чл. 4 от правилника на проведените заседания.

Същевременно провеждането на лични срещи между две лица не е противоправно деяние, тъй като от това следва, че всички присъстващи в залата, присъстваме на заседание /съдебно/, от което следва, че извършваме противоправно деяние и можем да бъдем подведени под наказателна отговорност.

Същевременно за проведените заседания на НСТС се съставят протоколи – Чл. 12. (4) Решенията на НСТС се приемат с общо съгласие на присъстващите постоянни членове на съвета, а при тяхно отсъствие – на лицата, които ги заместват, т. е решението на НСТС е колективно и не може да бъде вменено само на един човек.

Обвинението е за помагачество – умишлено улеснил подс. Дянков чрез съвети и разяснения как да бъде извършена процедурата по приватизация. Това обвинение също е несъставомерно, тъй като как се провежда приватизацията е уредено в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и никой с разяснения и съвети не може да преодолее закон.

Обвинението на подсъдимия Прокопиев представлява съвкупност от правно регламентирани деяния, обявени за противоправни.

На 31.03.2010 г. след проведените обсъждания от „Националния съвет за тристранно сътрудничество“ бил подписан Протокол №10/31.03.2010 г., с който съветът одобрил предложените от МС мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.

Подсъдимият Дянков внесъл в МС Доклад Изх. № 03-00-458/31.03.2010 г. и проект на Решение на МС вх. № 104.01-37/31.03.2010 г. за одобряване на „Правителствени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция“.

С Решение № 180/01.04.2010 г. Министерският съвет одобрил „Правителствени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция“ (т.нар. „антикризисна програма „Дянков“) и в частност предвидената в точка 3 мярка: „Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса, приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет“.

 

За Симеон Дянков – липсват доказателства да е превишил властта си

2.По отношение на повдигнатите обвинения на СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ за престъпление по чл. 283а, т. 1, вр. чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК

С Решение на Народното събрание на Република България от 27.07.2009 г. за избор на Министерски съвет за заместник министър-председател и министър на финансите на РБ бил избран подсъдимия СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ. Същият по силата на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО бил съгласно Чл. 4. (1) постоянен член по право на НСТС и по силата на ал. (2) Председател на НСТС е заместник министър-председател.

Обвинението на подсъдимия Дянков не е във връзка с изпълнение на неговите правомощия като вицепремиер и министър на финансите. Обвинението на Дянков е за превишаване на властта си като длъжностно лице. Съгласно съдебната практиката от субективна страна съставът на престъплението по чл. 283а т.1 вр. чл.282 ал.1 от НК се характеризира с пряк умисъл и специална цел, които подлежат на доказване, а не се предполагат.

Решение № 229 от 28.01.2020 г. по н. д. № 1007 / 2018 г. на Върховен касационен съд, 3-то нак. отделение – Постановление № 2/80 г. по н.д. 2/80 г., Пленум на ВС, Решение № 30 от 25.04.89 г. по н.д. №19/89 г. на ОСНК. Обект на защита по чл.283 от НК са обществените отношения, гарантиращи безкористното проявление на длъжностните лица в тяхната извънслужебна дейност, авторитет, престиж, нравствени устои на длъжността, която заемат. Обществената опасност на деянието и отговорността за извършването му са налице при злоупотреба със служебно положение, с цел лична или за другиго противозаконна облага независимо от това дали тя е реализирана, или не.

За състава на престъплението по чл.283 от НК е необходимо длъжностното лице да е използвало служебното си положение, и то с цел да набави противозаконна облага за себе си или за другиго. Касае се за използване от длъжностното лице на съответното длъжностно качество за реализация на една извънслужебна дейност.

Решение № 144 от 16.06.2016 г. по н. д. № 461 / 2016 г. на Върховен касационен съд, 3-то нак. отделение
При престъпление по чл. 282 от НК длъжностното лице упражнява службата си в противоречие с нормативните изисквания, установени за нея. За разлика от общото длъжностно престъпление, при престъплението по чл. 283 от НК се касае за манифестиране, експлоатиране на длъжностното качество, но с това деецът не нарушава пряко свои служебни задължения, нито осъществява чужди властнически правомощия. Той демонстративно изтъква длъжностното си качество и именно заеманата длъжност мотивира друго лице да предостави на дееца желаната от него (от длъжностното лице) облага.

В съдебна зала в 25 заседания бяха разпитани служители на МИЕТ (Министерство на икономиката, енергетиката и търговията – бел. ред.), АПСК, (Агенция за приватизация и следприватизационен контрол – бел. ред.) БФБ (Българска фондова борса – бел. ред.), КФН (Комисия за финансов надзор – бел. ред.). Нито един свидетел не заяви и не посочи подсъдимия Дянков като лице, което го е мотивирало да извърши нещо противоправно и подсъдимия да е наредил, указал, разпоредил, упражнил под какъвто и да е начин въздействие по отношение на свидетелите, което да е мотивирало служител на АПСК, КФН, МИЕТ, БФБ да извърши противоправно поведение, а и липсва реална възможност един човек да манипулира волята на колективните органи, свързани с реализацията на една приватизация.

За провеждане на приватизацията била създадена експертна междуведомствена работна група в състав представители от МФ, МИЕТ, АПСК, БФБ, които следвало да актуализират методика за избор на ИП в съответствие с промените в АПСК и да определят критериите за избор на ИП (Инвестиционен посредник – бел. ред.), а след това да изготвят и документацията за избор на ИП и проекта на договор между АПСК и ИП. Налице е подробна документация за предприетите действия във връзка с предстоящата приватизация, изходяща, входяща поща, писма между отделните ведомства, участващи в подготовката на приватизацията. Цялата тази дейност е документирана чрез официална кореспонденция, което дава възможност да се проследи всяко действие на отделните държавни служители и липсват каквито и да е аргументи в подкрепа на тезата, че подсъдимият Дянков е превишил властта си , т. к. същият освен на документирани официални срещи изобщо не е комуникирал с представители на институциите, свързани с приватизацията.

На второ място органът, който извършва приватизацията – Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл. 22а. ЗПСК представлявала администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в закона с органи за управление: Надзорен съвет и Изпълнителен съвет.

Изпълнителен директор на Изпълнителния съвет през инкриминирания период бил свидетелят Емил Караниколов (настоящ министър на икономиката – бел. ред.) , т. е. ако е вярна тезата на обвинението подсъдимия Дянков е въздействал на всички тези органи за управление и същите не са изпълнили задълженията си, но пък нямат повдигнати обвинения.

Приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества /чл. 4. ЗПСК/ се извършва от АПСК като /чл. 5/ при на продажба на акции чрез публично предлагане. АПСК възлагала след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.

 

В План за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година в глава III. Приоритети и цели е записано: „1. Приоритетни проекти ще бъдат продажбите на миноритарни пакети (до 33%), собственост на Българската държава в капитала на електроразпределителните дружества – „Е.ОН България продажби“ АД, гр. Варна, и „Е.ОН България мрежи“ АД, гр. Г.Оряховица. Това участие би представлявало сериозен интерес за инвеститорите и очакванията на АПСК по отношение на паричните постъпления в държавния бюджет от тези приватизационни сделки са високи. Направен е анализ на възможните методи за осъществяване на приватизационна процедура за продажба на миноритарните пакети. Предстои провеждане на процедура за избор на инвестиционен посредник, включително за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационната оценка и информационен меморандум за държавното участие в капитала на горепосочените дружества.“

Във връзка с изменение и допълнение на ЗПСК и приемането на ал. 2 на чл. 8 (Редакция към ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.): „Паричните постъпления или част от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.“ се дала правната възможност постъпленията от приватизацията да постъпват не в Сребърния фонд“ съгласно чл. 1 , а по сметка на ТД с държавно участие по решение на АПСК и след съгласуване с принципала на МИЕТ – подсъдимия Трайчо Трайков.

Така приватизацията се осъществявала по силата на закона от АПСК, т. е за да е съставомерно обвинението по отношение на подсъдимия Дянков е необходимо същият да е въздействал и манипулирал членовете на Надзорния Съвет на АПСК,който контролирал решенията на ИС на АПСК, за което не съобщи нито един свидетел.

На 03.05.2011г. с Решение № 3221П/03.05.2011г. Изпълнителния съвет /ИС/ на АПСК РЕШИЛА продажбата на пакет от 51612 бр. акции, представляващи 33% от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“АД, гр.Пловдив и продажбата на пакет от 62106бр. акции, представляващи 33% от капитала на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, гр.Пловдив, да се осъществи по реда на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ чрез публично предлагане на „БФБ-София“ АД.
Така съгласно ЗПСК приватизацията се осъществява от АПСК, т. е. продавач на инкриминираните миноритарните дялове е АПСК и тя е следвало да защити правата на държавата , както и да прецени какви клаузи да допусне при сключването на договор с ИП.

Продажбата на миноритарния дял се осъществява през на БФБ като за прозрачност се използва СЗА през руската платформа РТС. Нито един от подсъдимите няма отношение към платфромата, на която се осъществява приватизацията.

 

За Трайчо Трайков: абсурдни грешки при изчисленията

По отношение на обвинението на подсъдимия Трайков – същият е обвинен, че е изпълнил разпореждане на МСъвет и му е повдигнато обвинение за разликата в стойността на акция от мажоритарен пакет, постигната по Договор за приватизационна продажба на акции № РД-01-689/29.10.2004 г. и цената, постигната през 2011 година за миноритарен пакет.

Безспорно е, че единствената реална цена на една акция е цената и към момента на извършване на самата сделка, а не към период отпреди седем години. Още повече че на подсъдимия Трайков се вменява във вина, за стойност на акция от миноритарен пакет, където акционерът няма никаква власт, не е постигната цена за акция от мажоритарен пакет и то на равнището отпреди седем години. Единственото му обвинение е че като принципал на ДКК (Държавната консолидационна компания – бел. ред.) е изпълнил разпореждането на МС за подписване на съгласие за извършване на приватизация. В това съгласие липсва конкретизация на цена на акция, тъй като Трайков няма задължение, а и компетентност да посочва цена.

 

Минималната продажна цена на акцията се определя в Анализ на стойността, изготвен от ИП, но това е само начална, минимална цена като чак на борсата ще се задействат механизмите, които да определят пазарната цена, обусловена от търсенето и предлагането. Междувременно въпросната цена е определена доста по- късно, така че подсъдимият Трайков не би могъл да контролира бъдещо действие на субекти , които не са под негов контрол, т. е действията на ИП, на АПСК, на БФБ.

 

Стратегията“ се отнасяла до продажбата на мажоритарните държавни дялове от обособените три електроразпределителни структури, а последващата продажба на остатъчните държавни дялове била уредена в Съгласно чл. 9 , т. 3 , регламентиращ цената на един брой акция от остатъчните пакети се изисква определено равнище като се предлага и механизъм на продажба, който да се съгласува с купувача на мажоритарния пакет в срок до 31.12.2009г.- това не е сторено.

По отношение на ИП – документацията за избора му и всички изготвени от него документи се ратифицират и одобряват от ИС и НС на АПСК.

Съгласно разпоредбата на чл. 87а от ЗППЦК в проспекта, изготвен от ИП не е задължително да се посочва емисионна или продажна цена – такава е хипотезата с „ЕВН България Електроразпределение“ АД. На с.106 от Проспекта е записано: „Към датата на проспекта не може да бъде предоставена информация за окончателната продажна цена на предлаганите акции“ и изрично е посочено, че цената на която ще бъдат предложени акциите за продажба ще бъде определена от АПСК въз основа на Анализ за определяне на стойността на предложените за продажба акции от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, изготвен от ИП „Булброкърс“ ЕАД.
А за да се стигне до проспект отдавна подс. Трайков е положил подписа си, но не е имало как да знае каква цена ще бъде определена.

Проспектът представлява информационен документ, на базата на който инвеститорите ще решават относно участието си или не в публичното предлагане. Проспектът за публично предлагане следва да бъде потвърден от КФН, след което се публикува. Проспектът е юридическа декларация на намерения и трябва да отговаря на стандартите за прозрачност

Заключение на икономическа експертиза, изготвена от вещо лице Ангел Марчев.

  • Приватизация на“ЕВН България Електроразпределение“ АД е разумно и правилно действие от страна на Държавата – допуска се частен капитал на пазара за електроенергия и като се освобождава държавата от задължението да поддържа стопанска дейност и от необходимостта да бъде едновременно участник и регулатор на пазара.
  • ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ се характеризира с откритост, яснота, прозрачност и достъпност, поради к този метод е по- привлекателен от политическа гледна точка. Слабости- емисията не е привлекателна за инвеститорите, не се пласира добре и процеса за приватизация може да се проточи във времето.

И се стига до най-важният въпрос, предмет на настоящето производство, предопределящ извода печеливша ли е продажбата на миноритарния пакет.

В сз от 19.09.2019 заключение на комплексна СЪДЕБНО – СЧЕТОВОДНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, /том 8, л. 30 – 52 ДП/ и заключение на допълнителна комплексна СЪДЕБНО – СЧЕТОВОДНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, /ом 8, л. 67 – 72 ДП /със заключение, че пазарната стойност на миноритарните акции е в размер на 1777,48 лева/. Съдът не приема тази цена, тъй като тя е резултат от погрешни математически изчисления, и то не от изчисления, изискващи специални знания, а именно събиране, изваждане, умножение и деление.

Установиха се допуснати технически грешки при изчисленията, променящи резултата с над 11 млн. лв;
Установи се, че в направената оценка от Инжинерингсервиз /лицензираният оценител/ – в Анализа на стойността на ЕВН България Електроразпределение АД е взета безрисковата норма на доходност/възвръщаемост за 7-годишен период, а в изчисленията на вещите лица е взета предвид същата норма за 10-годишен период и разликата в цифровото изражение е в резултат на изчисления за по – дълъг период – с 1/3 повече. На въпроса на съда защо е правена проверка на база по- дълъг период отговорът на вещите лица е неясен и немотивиран

ВЛ (вещо лице – бел.ред.) ПОПОВА: Това е обичайна практика, дори при прогноза от 5 години, както обичайно се прави, тъй като по-дългият период е по-труден за прогноза, се взема 10 годишен период.

Установи се, че вещите лица са използвали и различна формула.

В хода на съдебните заседания се постави въпросът дали формулата, използвана от „Инженеринг Сервиз София“ АД е посочена от Дамодаран като възможна? Дали в експертизата или допълнението към нея експертите са посочили, че използват друга формула различна от тази на „Инженеринг Сервиз София“ АД и от къде е изведена? И как е възможно да се провери доколко правилно са направени изчисленията в Анализа на стойността на „ЕВН България Електроразпределение“ АД след като се прилага друга формула. Нали се проверяват именно изчисленията в този анализ? Допустимо ли е да се получават такива различия, защото многобройните разпитани експерти заявяват, че разликите независимо какви формули ще се прилагат няма да са над 10%. Постави се въпросът субективен ли е изборът на експерта коя формула ще се използва? И не следва ли да се направи и по различните методи за оценка. Оказа се, че експертите не са имали поставена такава задача и техен субективен избор е било да изберат коя формула да приложат. Това според съда е недопустимо, защото не може субективно да прилагаш друга формула, за да проверяваш резултат по зададена формула.

Не мога да приема за обичайна практика натъкмяването на числа, с оглед получаване на резултат, който не почива на верни математически изчисления и здрава логика. Логиката , от която изхожда настоящия съдебен състав е да се СРАВНЯВАТ СЕ ЕДНАКВИ ВЕЛИЧИНИ, ЕДНАКВИ ПЕРИОДИ, НАПРАВЕНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО ЕДНА И СЪЩА ФОРМУЛА.

На въпроса към вещите лица защо в изчисленията на „Инженеринг Сервиз София“ АД се използва една формула, а в експертизата друга формулата за определяне цената на собствения капитал, за тази формула, отговорът на вещите лица е, че „Разликата се дължи на адаптирането, което е направено и на бета коефициент„.

Същевременно съдът установи следното за въпросния В коефициент:

– Установи се, че експертите делят дълга на оценяваната компания на нула, което е недопустимо като недопустим е и получения от тях резултат нула, което е математически абсурд и като резултат се получават едни и същи стойности на В коефициента, т. е. коефициента за развития пазар в САЩ е идентичен с коефициента за развиващия се пазар в България, т. е достига се до извода, че условията в енергетиката на САЩ и България са идентични, което звучи абсурдно. Впоследствие е налице погрешно умножение на стойността на акцията по броя на търгуваните акции, което пък довежда до завишаване на резултата по обвинението с още около три милиона.

– Поради всички тези обстоятелства съдът назначи две допълнителни експертизи. Първата допълнителна експертиза имаше за задача просто да се преизчислят стойностите без допускане на технически грешки, свързани с правилното умножение, деление, събиране и изваждане. Втората експертиза имаше задача да бъдат направени изчисления по друг модел , посочен в сайта на Дамодаран, тъй като в експертизата вещите лица са посочили че в сайта на професор Дамодаран са посочени 3 модела и 3 формули, допустими за изчисляване когато се касае за недостатъчно развит финансов пазар като българския. В приетата допълнителна е – за от цената е 1610 лв., а в приетата допълнителна експертиза, от 12.06.2020 – е определена пазарна стойност в размер на 1511 лева /л. 1049 от сс/, като и двете цени са по-ниски от постигнатата продажна цена на БФБ.

– Изводите за тези стойности касаят всички подсъдими, тъй като липсва щета.

Присъдата следва да се основава на безспорни, неопровержими доказателства, събрани по надлежно описания в нашия процесуален закон ред.

Считам, че всеки има право на справедлив процес в разумен срок, като се изслушат и съберат доказателства от всички страни в процеса . За мен винаги водещо е било моят съдебен състав да взима решения в нормален срок и след събиране на достатъчно доказателства като подсъдимите не бъдат превръщани в заложници на безконечен съдебен процес, на финала на който каквато и присъда да бъде прочетена да представлява закъсняло и вече безсмислено правосъдие.
Безконечното водене на едно съдебно производство е според мен израз на неспособност и страх да се вземе решение. А всяко решение е по- добро от поставянето във висящо и неопределено положение на човешки съдби, защото предполага по- нататъшно развитие.

Съдебният състав е едва първа инстанция по събирането на доказателства и приключването на това дело след проведени 25 съдебни заседания в рамките на година и три месеца от проведеното разпоредително заседание дава възможност за своевременна проверка на правните изводи в границите на разумното време. Това е едва началото на триинстанционно производство.

About De Fakto

Проверете също

Гешев: Закриването на спецправосъдието е национална трагедия, изгражда специализации в 28-те прокуратури в страната

Главният прокурор Иван Гешев инициира възстановяването на специализациите в 28-те прокуратури в страната.Целта е  да …

Съветът за криминологични изследвания набеляза три основни теми за 2023-а година

Съветът за криминологични изследвания (СКИ) проведе първото си заседание днес и набеляза три основни теми, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.