Последни новини
Home / Законът / Промяна в модела на повишаване и преместване на съдиите: Общите събрания на по-горния съд да класират кандидатите

Промяна в модела на повишаване и преместване на съдиите: Общите събрания на по-горния съд да класират кандидатите

Defakto.bg

Ако Комисията по атестирането и конкурсите на ВСС прави размествания, да е с ясни мотиви, предлагат от Съюза на съдиите

Нов модел за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на съдии предлагат от Съюза на съдиите. Целта е процедурите да не се бавят с години и да са навременни, но и най-вече професионалните качества на кандидатите да получават реални, а не пологовно отлични оценки.

Моделът залага на основна роля на общите събрания на по-горестоящите съдилища и предвижда изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Както е известно, изменения в ЗСВ от тази година върнаха предния модел на атестиране (оценяване) на магистратите, чрез помощни атестационни комисии по места. През 2016 г. бе въведен друг модел, при който атестирането бе изцяло централизирано, в ресорните Комисии по атестирането и конкурсите (КАК) към двете колегии на ВСС. Целта тогава бе да се избегнат местните познанства, приятелства и, съответно, враждувания и получаваните оценки да са обективни. А те са водещи в конкурсите за повишаване. Моделът с КАК обаче също показа пробойни, атестациите много се забавяха, оттам и конкурси зацикляха. Трето и четвърто е, че оценките на КАК избирателно се зачитат от Съдийската колегия на ВСС.

В края на миналата и началото на тази година от ССБ са провели поредица от срещи и дискусии със съдии от цялата страна по проблемите на повишаването и преместването, информират от съсловната организация. Предлаганите законодателни идеи са резултат от постъпилите предложения от магистратите.

Те не „пипат“ процеса на атестирането – от помощните атестационни комисии през КАК до гласуването на оценките от Съдийската колегия на ВСС. Но настояват при провеждането на конкурсите за повишаване, а и за преместване, класацията да се извършва не от сегашните „смесени“ комисии (с участието на хабилитирани преподаватели и на съдии, определяни чрез жребий от ВСС), а от помощни конкурсни комисии, излъчвани директно от общото събрание на по-горния съд. Като крайното класиране се определя с гласуване от самото общо събрание. За да се избегнат все пак „местни“ влияния, това класиране може да бъде коригирано от КАК – но с ясни аргументи, а при конкурси за върховните съдилища – само при промяна на обстоятелствата, например дисциплинарни дела.

Ето предложенията, които ще бъдат изпратени на работна група в Министерството на правосъдието.

Предложения за нов модел на конкурсите за повишаване и преместване на съдии:

Промяна на действащата правна уредба на атестирането и конкурсите може да доведе до повишаване на справедливостта на оценяването, както и да ускори процедурите, като се обезпечи своевременно заемане на свободните съдийски длъжности с добри професионалисти, за сметка на ограничаване на командироването до разумните му цели по закон.

Атестирането на съдиите, което след изменението на ЗСВ от ДВ, бр. 11 от 2020 г., отново се връща към модела, действал до преди промените в закона от 2016 г. с основна роля в процеса на помощните атестационни комисии, едва ли ще се промени по същество. Вероятно е след промените, процесът на атестиране да бъде ускорен, но също така вероятно е, мнозинството от съдиите все така да получават много добри атестации. Следователно атестирането няма да може да изпълни една от основните си задачи – да предостави обективна оценка на качествата на съдията, която да послужи при решаване на въпроса за повишението му  в по-горна инстанция.

Решението на въпроса за ускоряване на конкурсните процедури, но при съхраняване на водещото начало за повишение основано на качествата и достойнствата на съдиите, изисква професионална оценка за работата на съдията въз основа на обективно познаване на цялостната му дейност. В момента тази оценка се извършва от ограничена по брой съдии конкурсна комисия и въз основа на минимален брой съдебни дела и актове.

Предлагаме за целите на конкурсната процедура оценката за професионалните качества на съдията да се дава от общото събрание на съдиите на съответното отделение/колегия на горестоящия съд. Така ще се постигне бързина на процедурата, без това да е за сметка на качеството й. Съдиите от горната инстанция поради естеството на осъществявания второинстанционен контрол познават най-добре качеството на работата на съдите от контролираните съдилища, които се явяват кандидати за повишение. Същевременно оценката няма да се ограничи само до членовете на конкурсната комисия, а ще включва всички съдии от съответното отделение/колегия на съда.

Предлагаме отделните етапи на процедурата, които описват ролята на общите събрания на съдиите от отделенията/колегиите при провеждане на конкурсната процедура за повишение, както и ролята на председателите на съдилищата и КАК на СК на ВСС.

  1. Общото събрание на отделенията/колегите във всеки окръжен, апелативен, както и във върховните съдилища в началото на всяка календарна година избира помощна конкурсна комисия за съответната материя – съответно граждански, наказателни и търговски съдии. В окръжните съдилища, в които няма обособено търговско отделение се избира една обща помощна конкурсна комисии за граждански и търговски съдии. Във Върховния административен съд също се избира една помощна конкурсна комисия, доколкото всички съдии разглеждат административни дела и конкурсите за повишаване на се обявяват по отделните въведени във върховния съд специализации по отделения и колегии.

От работата на помощните комисии би имало реална полза, ако те са избрани от общото събрание на съответния съд, за да подредят според качеството на работата им в низходящ ред всички кандидати за преместване или повишение в съответния съд.

Помощните конкурсни комисии се състоят минимум от трима съдии, а максимално от петима съдии и тяхната задача е да предложат на общото събрания на съответното отделение или колегия на съда подреждане на заявилите се съдии в низходящ ред, което да бъде подложено на гласуване.

  1. В срок до края на месец януари всяка календарна година всеки съдия, който отговаря на формалните изисквания на закона за изискуем професионален стаж, може да подаде заявление за повишение в съответния по-горен съд.

Въз основа на подадените заявления, до края на месец март на всяка календарна година, помощната конкурсна комисия съставя списък/таблица на кандидатите, в който те са подредени според качеството на работата им в низходящ ред.

Данните за всеки кандидат следва да включват: пореден номер в класирането, в кой орган на съдебната власт работи, от кога, какъв по вид и продължителност стаж има, каква е оценката от последната му атестация и има ли и кога предстои да бъдат заличени наложени дисциплинарни наказания.

За повишение в съответните окръжни и апелативни съдилища могат да подават заявления съдии от цялата страна – без ограничения на съдебния район, в който правораздават. В случаите, в които съдия от районен или окръжен съд кандидатства за повишение в съд, който е извън съдебния район на горестоящия/второинстанционен съд, тогава помощната конкурсна комисия на съответния съд изисква становище за качествата на кандидата от общото събрание на окръжния, съответно апелативния съд, в чийто съдебен район работи кандидата. При необходимост помощната комисия може да се запознава и с избрани на случаен принцип съдебни дела и актове на кандидата от друг съдебен район.

В случаите, в които кандидатът заяви повишаване в отделение/колегия от по-горен съд, разглеждащи дела, различни от специализацията му до момента, помощната конкурса комисия изисква становище за качествата на кандидата от общото събрание на съответното отделение/колегия на горестоящия съд, в чието материя правораздава съдията към момента на подаване на заявлението за повишаване.

  1. Предложенията на помощните комисии се правят по специализацията по материя в съда и подлежи на обсъждане и приемане с тайно гласуване в общото събрание на съдиите от съответното отделение/колегия на съда.

Всеки съдия-член на общото събрание на отделението/колегията може да прави предложение за разместване на подреждането в списъка/таблицата на съдиите, като се мотивира за това. Предложенията за разместване подлежат също на гласуване от общото събрание. Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от списъчния състав на съдиите от съответното отделение/колегия на съда.

  1. Председателят на съда изпраща решението за приемане на списъка/таблицата на съдиите за повишение на Съдийската колегия на ВСС.
  2. Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) на СК на ВСС може, било по искане на отделен кандидат, било по своя инициатива да промени подреждането в листата, като изложи мотиви за това. Това правомощие на КАК идва да компенсира евентуални местни влияния, подценяването, съответно надценяването, на кандидати от други съдебни райони или промяна на обстоятелствата, напр. наложени или заличени дисциплинарни наказания.

Това правомощие КАК по отношение на списъците/таблиците, гласувани от пленумите/общите събрания на ВКС и ВАС следва да бъде ограничено до случаите на промяна на обстоятелствата.

  1. За да бъде гарантирано, че от външни конкурси за окръжни съдилища ще се избират кандидати с добри професионални качества, които съответстват на кандидатите за повишение от районните съдилища, следва да се предвиди правомощие на КАК да подреди кандидатите от външен конкурс в листите на окръжните съдилища според резултатите им от проведения изпит, за да не бъде избран кандидат от външен конкурс преди други кандидати за повишаване с по-добри качества.
  2. При нужда от назначение/повишаване в съответния съд, по искане на председателя на съда СК на ВСС гласува по реда им кандидатите от съответната таблица/листа до запълване на свободните места. При такава организация, няма да е необходимо дълго време, за да бъдат извършени и назначенията за запълване на новоосвободените места, тъй като съответните листи ще са готови.
  3. Таблиците/листите следва да се актуализират през определени периоди от време (напр. веднъж или два пъти в годината), ако има постъпили нови кандидатури.
  4. При такава организация на конкурсите командироване ще се налага само при временно отсъствие на съдия, а и то няма да е проблем, ако става според листата за повишения.
  5. Специфични правила за преместване на съдии в равен по степен съд:

Според чл. 189, ал. 3 ЗСВ преместването на съдия е преминаване на равна или по-ниска по степен длъжност – в друг съд.

Според сега действащите текстове на закона решението на ВСС за преместване се основава на резултатите от проведен конкурс, който се провежда по същите правила, като и конкурса за повишаване в длъжност.

Същественото в случая е, че при преместването, кандидатите също следва да се оценяват и сравняват по обективен критерий (резултатите от последната атестация) и той трябва да бъде заложен в ЗСВ. В допълнение обаче, с оглед спецификата на процедурата, за да се постигне справедливост, се изисква включване на специален критерий, свързан с преценка на необходимостта от преместване (т.е. на личните, на субективните причини, които водят до тази мотивация). Защото при равни резултати от атестирането, анализът на субективните причини от личен, семеен или здравословен характер ще има важно значение за крайния резултат. 

Към настоящия момент процедурата за преместване остава напълно неизяснена, без да е отграничена от конкурса за повишаване. Ето защо предлагаме при предстоящите изменения на ЗСВ да се обсъди създаване на изричен регламент на основанията и процедурата за преместване на съдии в равни или по-ниски по степен съдилища.

Заявяваме готовност да участваме в организирани от СК на ВСС професионални дискусии за обсъждане на направените от нас предложения за подобряване на нормативната основа за провеждане на конкурсите за повишаване.

Управителен съвет на Съюза на съдиите в България,

юли, 2020 г.

About De Fakto

Проверете също

За обучение по специалността „Право“ ще се влиза само с оценка от матурите

За специалност „Право“ и през следващата академична година ще може да се кандидатства без приемни …

КС прие да разгледа делата за изтеклите мандати на Инспектората към ВСС и за нетрудови доходи по текст от НК

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Пленума на Върховния административен съд на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.