Последни новини
Home / Законът / ВСС прие внедряването на единната информационна система повсеместно. А магистрати бият тревога, че работата им блокира

ВСС прие внедряването на единната информационна система повсеместно. А магистрати бият тревога, че работата им блокира

Defakto.bg

До средата на септември Единната информационна система ще бъде внедрена във всички съдилища в страната, без административните и ВАС. Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри окончателния график за внедряването й в 136 съдилища, извън пилотните 17, които вече я получиха. Общо ще обхване 153 съдилища.

Системата е по проект на стойност 6 милиона лева, по Оперативна програма „Добро управление“. Той бе започнат от предния ВСС и тотално рестартиран от настоящия. Изпълнител е „Информационно обслужване“.

А магистрати от пилотните съдилища бяха настояли за спиране на внедряването, тъй като в настоящия си вид системата не прави правосъдието по-бързо и достъпно, обратното – блокира работата.

Предложения бяха отправили съдии от Смолянско, Благоевград, Варна и други. Сериозни проблеми имат в Софийския апелативен съд – също един от пилотните. Изпратените до ВСС писма не са били приложени към материалите за заседанието днес, категорични бяха кадровици пред Де факто.

По време на обсъждането и кратката презентация някои от проблемите бяха повдигани, но от получените отговори остана впечатление, че те са отстраними и за това се работи. А пилотното внедряване е напълно успешно.

Но дали е така?

Съобщението на ВСС: 

„Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултата от изпълнението на Дейност 3.2. „Пилотно внедряване на ЕИСС“ от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.00-00001-C01/26.08.2016 г.

ЕИСС представлява централизирано уеб базирано приложение за организиране процесите по управление на дела по електронен път и свързаните с това промени, като се достъпва от потребителите през Интернет.

В съответствие с решение на Пленума на ВСС от 18.06.2020 г. ЕИСС пилотно е внедрена в 17 съдилища през периода от 23.06. до 02.07.2020 г. и е проведено тестването ѝ в работна среда в 2 апелативни, 5 окръжни и 10 районни съдилища. Резултатите от успешното пилотно внедряване бяха представени пред Пленума на ВСС от Снежанка Смилкова – ръководител на проекта от страна на „Информационно обслужване“ АД. Отчетено бе, че системата е представена пред над 250 магистрати и над 550 съдебни служители извън предвидените обучени по проекта. Образувани и разпределени са над 2 863 дела и са постановени над 2328 съдебни акта в ЕИСС, което е 83% от всички регистрирани в системата. Въз основа на констатирани затруднения са извършени промени и оптимизации по отношение разширяване на набора от филтри в списъчните екрани за удобство на потребителите и номенклатурни стойности – качества на лица, извеждане на различни лица във входящ дневник и други книги; допълнителни функционалности за преглед на данни и проследяване на движението на преписки, по които има отказ от образуване; подредба на съдии в актове при липса на предефинирани състави; функционалност за генериране на Обезпечителна заповед по шаблон и допълнителни справки.

Основните проблеми при работата с ЕИСС са трудностите при преминаване към електронно подписване на съдебните актове; обструкции по отношение на въвеждане на данни в системата, които до момента не са били налични с деловодните системи; пропускане на стъпки от изпълнение на процесите и искане за премахване на начален час на закрито съдебно заседание. Към момента Изпълнителят – „Информационно обслужване“ АД е изпълнил над 125 бр. заявки, свързани с допълнителни разяснения, установяване на несъответствия и извършване на промяна по отделни модули и функционалности.

В отговор на въпроси във връзка с изискването на системата постановените съдебни актове да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от съдебния състав преди отпечатването им, Снежана Смилкова обясни, че в хипотеза по чл. 236 от ГПК, административният ръководител на съответния съд би могъл да извърши подписването, като отбележи причината за възникналата обективна невъзможност на конкретния съдия. Отправено бе предложение за промяна в Методиката за прилагане на ЕИСС, като се предвиди възможност за работата на системата отбелязването да си подписва от председателят на съдебния състав в случаите по чл. 236 от ГПК.

Уточнено бе, че за възникнали проблеми, затруднения и въпроси може да се сигнализира чрез Системата за отстраняване на проблеми или чрез телефонно обаждане до Информационния център на „Информационно обслужване“ АД

Пленумът прие окончателен график за внедряване на ЕИСС във всички съдилища на Република България (с изключение на пилотните, административните съдилища и Върховен административен съд). Внедряването ще започне на 06.08.2020 г., едновременно в 21 съдилища от петте апелативни район, и ще продължи до 14.09.2020 г. Първи ще бъдат окръжните и районните съдилища в Бургас, Ямбол, Ловеч, Плевен, Добрич, Разград, окръжните съдилища в Русе, Силистра, Кърджали, Стара Загора, както и районите съдилища в Златоград, Хасково, Ихтиман, Гоце Делчев и Военно-апелативен съд“. Последен ще е Върховният касационен съд, внедряването при него е предвидено за 14 септември.

Съдии: Опасност от срив в работата, утрояване на времето за елементарни действия, несъответствие със закона

Магистрати от пилотните съдилища са сигнализирали ВСС с предложения да се спре внедряването на ЕИСС. На заседанието днес имаше въпрос възможно ли е отлагане, но категоричният отговор бе „не“, всяко забавяне ще е нарушаване на договора и ще доведе до сакнции от финансиращия орган.

Из писмата на съдии:

„В настоящия си вид ЕИСС представлява изключително сериозна пречка за дейността ни. Вместо да ускори процесите, тя ги забавя, като удвоява, а при въззивните дела – утроява, времето, необходимо за обработката на делата, в сравнение със системата, с която работим досега. ЕИСС не дава възможност за лесно и бързо намиране и извличане на информация от тези, които я ползват; съдържа множество разрешения, които противоречат на процесуалните закони, нелогични са, излишни и несъобразени със спецификата на работата.

В нея не е предвидено отделно образуване и водене на първоинстанционни и на въззивни дела, което противоречи на чл.80, т.8 и т.1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; за изпълнение на множество елементарни действия е предвидена дълга поредица от последователни стъпки-напр.работещият сам на себе си задава т.нар. „задача“, сам си я приема, сам си възлага изпълнението и го осъществява, като липсва оправдание да се преминава през такава тромава процедура за постигане на обикновен резултат, например подписване на изготвен акт;  налага се протоколите от съдебните заседания да се подписват от всички членове на съдебния състав, в разрез с чл.150, ал.4 ГПК и чл.311, ал.2 НПК и е невъзможно да се нанасят направо в системата корекции от председателя на съдебния състав в протоколите преди тяхното подписване“.

„Липсва възможност за общ преглед на всички постъпили в съответния съд дела по вид, предмет, страни и съответно липсва възможност за търсене в системата по тези показатели. Посоченото е пречка например за служебна проверка налице ли е основание за приложение на чл.126 или чл.299 от ГПК, респ. на чл.213 от ГПК; и т.н.

При въззивните дела затрудненията са повече, защото се налага всеки един от тримата съдии да преминава през ненужната поредица от стъпки, за да приключи даден етап от обработката на делото.

Не установяваме сложността на ЕИСС да е обусловена от необходимост да се гарантира нейната сигурност. Освен това, сигурността на системата не може да зависи от поредица затрудняващи и ненужни операции.

Настояваме да не бъдат заставяни съдиите и съдебните служители да изтърпяват внедряването и работата с ЕИСС в настоящия й нелеп вид, само за да се усвоят европейските средства, предвидени за нея, или да се обслужат лобистки интереси. ЕИСС в сегашното й състояние вреди на нашата работа, което означава, че не съществува причина, дори от финансов характер, която да оправдава налагането й“.

Де факто потърси мнението и на съдия от Софийския апелативен съд – оттам писмо няма.

Нели Куцкова

Съдия Нели Куцкова от САС заяви: „В съда дойдоха едни млади хора от „Информационно обслужване“, които очевидно разбираха от компютърни системи и съвсем очевидно нищо не разбираха от нашата работа. На всичкото отгоре бяха и без маски. Системата е изключително тромава, за да вкараш един най-елементарен съдебен акт от 1 страници се изискват минимум 25 стъпки, да не говорим че изискванията на ЕИСС са тотално несъобразени с действащите закони. Например там,  където законът изисква само един подпис върху разпореждане, да речем, системата не  приема акта, докато няма минимум 3 електронни подписа. Освен че е в разрез със закона, полагането на електронен подпис не е възможно дистанционно, а само от съответния съдийски кабинет и това по време, когато ни съветват да си работим по домовете с цел превенция на заразата.

Към настоящия момент тази система блокира нормалната ни работа. И то точно когато имаме изключително много дела за писане – всички дела, спрени през март, април и до средата на май бяха извънредно насрочени за юни и юли. Сега, вместо да си пишем делата и хората да получат резултата, който чакат отдавна,  се борим със система, която сякаш е направена нарочно да ни усложнява работата.

В момента е най-тежко на деловодителите, които в един ден трябва да вкарват десетки дела, те са почти пред нервен срив, защото се оказва, че за едно дело понякога отива повече от час. А служителите на ИО отчетоха, че са си свършили работата и вече няма кой да им помогне, освен нашите системни администратори“.

 

About De Fakto

Проверете също

Похват: ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат прокуратурата да установи, чия собственост е руската църква

Сигнал до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността …

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

9 − seven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.