Последни новини
Home / Законът / Обнародваха промените за новите минимални адвокатски хонорари, влизат в сила на 4 август

Обнародваха промените за новите минимални адвокатски хонорари, влизат в сила на 4 август

Defakto.bg

Измененията в Наредба 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения са обнародвани днес. Те влизат в сила на 4 август.

Те бяха приети от ВАдС на 24 юли с корекции в първоначалния проект.

В последния вариант поскъпването за голяма част от адвокатските услуги остана. Като за част от тях се възстановява увеличението, въведено през 2014 г., но отменено тази година окончателно от Върховния административен съд. Други минимални тарифи нарастват двойно.

Последните корекции преди окончателното приемане на промените в наредбата бяха свързани с изпълнителните и административните дела, както и с делата по ЗУТ, КСО, Закона за кадастъра и Имотния регистър.

Заложеният в наредбата минимум е задължителен за всички адвокати, слизането под него може да доведе до дисциплинарни санкции.

Окончателните промени

§ 1. В чл. 2 се създава ал. 6:
„(6) Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.“
§ 2. В чл. 3 след думата „споразумение“ се прибавя „или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска,“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 3 числото „60“ се заменя с „300“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите по т. 9;“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „защита“ се заменя със „за процесуално представителство, защита и съдействие“;
б) в т. 1 думите „за трудови дела – 150 лв.“ се заличават;
в) в т. 2 числото „500“ се заменя с „600“, а числото „300“ – с „400“;
г) в т. 3 числото „250“ се заменя с „600“;
д) в т. 4 числото „150“ се заменя с „600“;
е) в т. 5 числото „200“ се заменя с „500“;
ж) в т. 6 думите „на адвоката повереник на ответник“ се заличават, а числото „100“ се заменя с „300“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“;
б) в т. 1 числото „100“ се заменя с „300“;
в) в т. 2 числото „200“ се заменя с „300“, а числото „6“ – със „7“;
г) в т. 3 числото „450“ се заменя с „580“, а числото „4“ – с „5“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5.при интерес от 100000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7.при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.“
2. В ал. 2:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят, както следва:
„1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 900 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1000 лв.;“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „100“ се заменя с „200“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. – 200 лв., и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7;“.
§ 7. В чл. 11 числото „100“ се заменя с „200“, а числото „150“ – с „300“.
§ 8. В чл. 12 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, думите „300 лв.“ се заменят с „е в размерите по чл. 13, ал. 1“ и числото „60“ се заменя със „100“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1.В ал. 1:
а) в т. 1 числото „250“ се заменя с „400“;
б) в т. 2 числото „ 300“ се заменя с „600“;
в) в т. 3 числото „500“ се заменя с „1000“;
г) в т. 4 числото „800“ се заменя с „1500“;
д) в т. 5 числото „1200“ се заменя с „2000“;
е) в т. 6 числото „1800“ се заменя с „4000“;
ж) в т. 7 числото „250“ се заменя с „500“;
з) в т. 9 числото „200“ се заменя с „600“;
и) точка 10 се отменя.
2. В ал. 2 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а думите „- 200 лв.“ се заменят с възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2“.
§ 10. В чл. 14 числото „60“ се заменя със „100“.
§ 11. В чл. 16 числото „100“ се заменя с „200“, а числото „200“ – с „400“.
§ 12. В чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.“
§ 13. В чл. 19 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 14. В чл. 20 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „200“ се заменя с „400“.
§ 15. В чл. 22 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „200“ се заменя с „400“.
§ 16. В чл. 23 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „250“ се заменя с „500“.
§ 17. В чл. 24 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 18. В чл. 25 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 19. В чл. 26 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 20. В чл. 27 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 21. В чл. 28 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“ , а числото „200“ се заменя с „600“.
§ 22. В чл. 29 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, числото „200“ се заменя с „400“ и думата „комулация“ се заменя с „кумулация“.
§ 23. В чл. 30 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“ , а числото „250“ се заменя с „500“.

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.