Последни новини
Home / Законът / Районни съдии се събират пред ВСС, връчват обръщение, търсят подкрепа от адвокати и служители

Районни съдии се събират пред ВСС, връчват обръщение, търсят подкрепа от адвокати и служители

Defakto.bg

С ново обръщение по повод внедряването на ЕИСС излизат 133 съдии от Софийския районен съд. Утре ще те бъдат пред сградата на Висшия съдебен съвет, за да го входират официално при кадровиците. Събирането на съдиите ще е минути преди насроченото заседание на Пленума на ВСС по проблемите на Единната информационна система. Отправени са и 13 изрични искания към Съдийската колегия (тя ще заседава в четвъртък).

В същото време те се обръщат към „правната общност в България“ с призив за съвместни публични действия за въвеждането на истинско елетронно правосъдие и то в условията на риск от разрастваща се пандемия. Особено разчитат на подкрепата на адвокатите, както и на съдебните служители.

Обръщението идва броени дни след декларацията на 130 магистрати от СРС за спирането на Единната информационна система, докато не бъде преработена така, че да е в услуга на правосъдието, а не да се превръща в негова спирачка.

А  днес съдията от СРС Васил Петров обжалва пред Върховния административен съд решението за внедряването на системата и настоя действието й да бъде спряно до окончателното решаване на казуса.

Това няма да е първото, а поредното протестно събиране на магистратите от най-големия съд в страната пред ВСС.  В края на 2016 г. и в началото на 2017 г. под прозорците на съдебния съвет те изразиха недоволството си от безпринципната кадрова политика на предния му състав. Сред поводите бе и отказът на кадровиците да назначат за и.ф. председател избраната от магистратите съдия Албена Ботева.

На снимката – януари 2017 г., тогавашните районни съдии пред ВСС

 

Публикуваме пълния текст на днешното обръщение.

Обръщение на съдиите от Софийския районен съд

До всички съдии и съдебни служители в страната

До членовете на ВСС

До Висшия адвокатски съвет и всички адвокати в страната

Копие: До министъра на правосъдието

До ръководителя на Управляващия орган  на ОПДУ

 

Ние, съдиите от Софийския районен съд, се обръщаме към правната общност в България с призив за съвместни публични действия за въвеждане на истинско електронно правосъдие и то при условията на съществуващия риск от разрастващата се  пандемия.

С оглед това, че за пореден път Висшият съдебен съвет (ВСС) не пое реална отговорност за случващите се процеси и не предприе реални действия по гарантиране на безпроблемната работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), като прехвърли изцяло отговорността за действията върху съдиите и служителите, заявяваме следното:

Крайната цел на електронното правосъдие е да улесни и автоматизира процесите по администриране на делата, което да подобри ефективното им управление, да ускори приключването им и да осигури публичен достъп до актовете на съда и документите на страните в защитена среда, като позволява на съда и на страните дистанционна работа в пълен обем.

Пред осъществяването на тези цели преди всичко стои базовият проблем с липсата на човешка и техническа обезпеченост на цялостния процес по въвеждане на ЕИСС. Сама по себе си програмата, дори да беше адекватно изработена, не е достатъчна, за да постигне целта си. Необходимо е да има  кой да работи с нея.  Във връзка с това апелираме за пореден път ВСС да планира средства в бюджета на съдебната власт за следващата година, които да обезпечат осигуряването на скенери, монитори и допълнителни служители. Това се налага като минимална мярка, за да бъдат сканирани документите по делата и да бъде предоставен достъп до тях на съдиите, служителите и страните.

Времето е абсолютна ценност за всички ни, защото определя възможността съдията да упражнява правомощията си съобразно закона и да постига конституционната си цел да защитава правата на гражданите и юридическите лица, като постановява справедливи решения. Информационните системи трябва да пестят време на съдията, а не да му възлагат допълнително технически задължения, които изискват еднакво или по-голямо време от нужното за правораздаване. Крайно време е и правната уредба да разтовари съда от техническите канцеларо-административни задължения, за да има ефективно правосъдие в България.

Считаме, че в декларацията си от 11.09.2020 г.  ясно сме дефинирали проблема. Новата система затруднява работата на съдиите и служителите, което създава огромни проблеми в процеса и организацията на правораздавателната дейност. Разрешаването на този проблем е от изключителна компетентност на Съдийската колегия съгласно чл. 130а, ал. 2 и ал. 5, т. 5 от Конституцията. В този смисъл е отговорност на СК да гарантира нормалната организация на правораздавателния процес. Това в така създалата се ситуация може да стане само в открит диалог със съдиите от цялата страна, но при спиране на системата и отстраняването на несъвършенствата до края на годината.

В тази връзка поддържаме искането Пленумът да спре внедряването и използването на ЕИСС до отстраняване на недостатъците ѝ. Новите дела да се въвеждат в старите системи, което ще осигури нормалната работа на съдилищата, като Пленумът да съобрази и аргументите в настоящото обръщение.

Намираме, че това не противоречи на действащото законодателство:

 • Законодателството не урежда хипотеза, при която съдебните актове да се постановяват в два оригинала – хартиен и електронен. Идеята е, че по едни дела се издават хартиени актове, а по други – електронни.
  • До 31.12.2020 г. няма законово задължение за водене на електронни дела и постановяване на актове в електронно подписана форма. (Арг. чл. 216 ЗИДЗСВ. Противното тълкуване води до абсурден извод, че от 2016 година досега всички съдии са постановявали актове в нарушение на закона, тъй като никой не е използвал КЕП.)
  • Няма основание в процесуален закон или друг нормативен акт, или решение на ВСС по § 216 ЗИДЗСВ делата да се водят и актовете да се постановяват вече само електронно от по-ранна дата. ВСС признава, че до 31.12.2020 г. водещ продължава да е хартиеният носител.
 • Няма основание да се счита, че приетият с решение на ВСС график за внедряване на ЕИСС (= техническа дейност по инсталиране) е равнозначен на задължение за ползване на конкретния форум. Такова решение ВСС може да приеме по чл. 360б ЗСВ, но под „органи на съдебната власт“ като адресат в тази хипотеза се имат предвид по-скоро учрежденията/администрацията, а не съдиите. В този смисъл решения на Пленума на ВСС съгласно чл. 130а, ал. 2 и ал. 5, т. 5 от Конституцията нямат и не могат да имат никакво отношение във връзка с правилата за работа и организацията на дейността на съдиите.
 • Липсват правила в процесуалните закони за подписване с КЕП. Липсват и правила в ПАС или заповед на председателя от кога кои дела в коя система се работят и как се разпределят задълженията на служителите и съдиите при работа с новата система.

По закон съдът издава и подписва акта си само веднъж, волеизявлението е само едно. Задължение за създаване на два подписани документа е правен абсурд и нито решение на Пленума на ВСС, нито заповед на председател на съд могат да задължат съдията да процедира по този начин.

 • Процесуалните закони не съдържат изискване съдебните актове да имат номер (вж. напр. чл. 236 ГПК), поради което липсата на такъв реквизит не се отразява на тяхната валидност.
 • Съгласно ЕКПЧ съдът трябва да направи акта си достъпен за публиката, за което напр. съгл. чл. 235, ал. 5 ГПК се обявява в регистъра на съдебните решения. Съгл. чл. 360о ЗСВ това трябва да стане незабавно (но тази разпоредба влиза в сила след пускане в експлоатация на ЕИСС – § 217 ЗИД-ЗСВ, а в момента тя работи като “деловодна”, а не като “информационна” система). Независимо от това, в чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/ 2016 г. на ВСС е предвидено, че “действията по обявяване в регистъра се извършват от съдебни служители, на които със заповед на административния ръководител на съответния съд са вменени задължения”. Задължение за съдиите по новия режим не се предвижда. Техническите действия по качване, обработване, описание, категоризиране, отделно публикуване на мотиви и диспозитив се извършват в удобна електронна форма от администрацията.

Следователно понастоящем само саморъчно подписаният съдебен акт е валиден. С прилагането му по делото съдията е изпълнил законовите си задължения. Съдията дължи подчинение преди всичко на закона, а в някои хипотези ЕИСС налага действия в разрез и със законовите правила.

Налаганото от ВСС противоречи и на здравия разум:

 • Пълен абсурд е ВСС да иска от съдиите да се примирят с ползването на дефектна, необмислена система и да отказва да я поправи предварително. При разработването на тази система с неподходящи и тромави функционалности не е ползвана правната експертиза на действащи съдии, нито опитът на реално натоварени служители в съдебната система.
 • Неподкрепима от гледна точка на нормалната човешка логика е тезата, да се заплащат пари за изработка, преди тя да отговаря на необходимите изисквания. Още по-малко нормално е да започва работа с тази некачествена изработка, при положение, че са на разположение доказали ефективността си системи. Ако ВСС действително осъществява “добро управление”, ако проявява грижата на добър стопанин, той няма да бърза да приеме некачествената изработка, за да даде начало на гаранционните срокове и да разходва от допълнително предвидените човекочасове дейности на разработчика.
 • ВСС е нарочно избран постоянно действащ орган за администриране (обслужване) на дейността на съдилищата и прокуратурите. Негова е отговорността с предоставените му от данъкоплатците средства да осигури качествено обслужване. Поради това и не приемаме опитите да се вменят на съдиите и служителите пасивността и неумението на нарочно избраните и получаващи възнаграждение изпълнители и ръководители.

Наред с това, като допълнителни стъпки за реално постигане на легитимните цели на електронното правосъдие, са нужни ефективни действия от всички отговорни лица в страната. Отправяме към Съдийската колегия (СК) искане за вземане на следните решения:

 1. Да свика комисия към координатора на проекта с представители на съдиите и служителите, които да се излъчат от съответните апелативни райони.
 2. Да определи срок за работа на комисията 1 месец.
 3. Да се вземе решение и да се възложи на “Информационно обслужване” (ИО) да въведе предложенията на председателя на СРС, отправени до СК за усъвършенстване на ЕИСС, както и всички предложения  на комисията, съставена от СК.
 4. Да възложи на ИО да въведе възможност за подаване на електронни изявления от страните, вкл. реална такава за заявление за издаване на заповед за изпълнение или да посочи какво е необходимо, технически и ресурсно за това.
 5. Да възложи на ИО да разработи и най-малко следните функционалности: за множествено подписване; база данни със съдебните решения, в която да се търси свободно и структурирано по ключови думи; за генериране и използване на типизирани редактируеми проекти на съдебни актове; за изпращане на съдебните актове на електронен адрес на страната и автоматично отбелязване на резултата; калкулатор за таксите и разноските; автоматичен индикатор за идентичност на страните по делата; за достъп до делата и актовете на други състави, но с отпадане на възможността да се запаметяват промени в общата информация за дело на друг докладчик, включително съдебен състав, шифър и др.
 6. Да се преработи системата така, че да разграничава датата на откритото заседание, в което е постановен актът (присъда, решение) или което касае протоколът, от датата на обявяване на акта (техническото му качване и електронно подписване) и да ги обозначава отделно (вкл. в т.нар. „шапка“ на съответния акт). В противен случай, от една страна, се създава възможност за манипулиране на актове, издадени с по-ранна дата (качени „празни бланки“), а от друга страна, се получава разминаване между реалната дата на заседанието и отразяването ѝ в протокола, което носи риск от отмяна на съдебните актове. Следва да се създаде възможност в ЕИСС да се генерират определени документи по време на открито съдебно заседание (РКО, уведомления по ДОПК и др.), преди в системата да бъде качен и подписан протокола от заседанието. В противен случай се създават ненужни затруднения за свидетели и страни при възстановяване на направени от тях разноски, както и усилия за последващо връчване.
 7. Да осигури всички технически и организационни действия, за да включи пълноценно СРС в Единния портал за електронно правосъдие. В противен случай скъпата ЕИСС ще дава справки по новите дела само на хартия на гише по време на пандемична зима.
 8. Да изясни условията, вкл. необходимата финансова и ресурсната обезпеченост, необходими за дистанционното ползване на системата.
 9. Да настоява активно за приемане на законови изменения в ГПК и НПК, аналогични на тези в АПК относно правилата за електронно връчване.
 10. Да предложи в бюджета на съдебната система разходи за разкриване на нови бройки служители според реалните нужни на съдилищата и сканиращи устройства.
 11. Да предложи в бюджета за следващата година разходи за закупуване на всички съдилища за таблети за призовкарите.
 12. Да предложи в бюджета на съдилищата разходи за увеличаване броя на съдебните помощници, съобразно плана и графика на Комисия по администрацията.
 13. Да свика специално заседание на СК, на което да бъдат поканени и изслушани представителите на съдиите, вкл. от СРС за обсъждане на общите организационни и ресурсни действия за обезпечаване на нормални условия на труд на съдиите и тяхната натовареност.

За координиране на общи действия на съдиите, ръководството на СРС, останалите съдилища  в страната и СК на ВСС излъчваме контактна група в състав: Анелия Янева, Андрей Георгиев, Радослава Качерилска, Стою Згуров, Кирил Петров, Даяна Топалова и Василена Дранчовска.

Волята ни остава същата – докато ЕИСС не започне да работи поне толкова бързо и ефективно, колкото съществуващите деловодни системи, да не работим с нея.

Отказ от правосъдие от отговорните съдии е немислим. Затова ще гарантираме на гражданите всички права и ще продължим да работим с пълна всеотдайност при спазване на процесуалните изисквания, както досега.

Водени от изложените съображения, се обръщаме към всички съдии в страната. Нека се подкрепим взаимно с думи и дела! Не бива да позволяваме да бъде поругавано достойнството на съдията. Единението ни прави истинската държавна власт, която може и трябва да поеме отговорност за условията си на труд и натовареността си.

Обръщаме се и към Висшия адвокатски съвет и всички адвокатски съвети в страната. Уважаеми колеги, споделяме общата ценност за справедливо правосъдие в България и ефективна защита на правата на гражданите и ЮЛ. Подкрепете ни, защото електронното правосъдие е легитимна държавна цел за подобряване на администрирането и публичността на правосъдието! Заедно с Вас можем да постигнем тази цел, като не позволим да се компрометира електронното правосъдие чрез внедряване на негодни и времеемки технически способи.

Уважаеми членове на СК, обръщаме се и към Вас с надеждата, че към нерешения проблем за справедливо управление на натовареността на съдиите няма да надградите още един, който ще доведе до задръстване на правораздавателната система. Разчитаме на Вашата професионална съвест и отговорност, заедно с нашата подкрепа, в рамките на компетентността си да проведете високо професионална съвременна електронизация на правосъдието, а от друга страна, не допуснете нанасянето на значителни репутационни вреди за съдебната власт чрез блокиране на правораздавателния процес. Предпоставка за подобни вреди би било и евентуално Ваше решение за отстраняване на дефектите на ЕИСС преди наличието на техническа и нормативна обезпеченост за ползването ѝ, при едновременното с това внедряване и работа с продукта във всички съдилища.

 

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: От медиацията всички печелят – и страните по делата, и правораздаването, каза министър Зарков

Медиацията може да се окаже ситуация, в която всички печелят – системата на правораздаването, хората, …

Българка е екстрадирана в САЩ по обвинение за криптоизмамата „УанКойн“ (допълнена)

Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twelve − 10 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.