Последни новини
Home / Законът / Каква е цената на ЕИСС – „частичните“ отговори на Висшия съдебен съвет

Каква е цената на ЕИСС – „частичните“ отговори на Висшия съдебен съвет

Defakto.bg

Какви възнаграждения по европроекта са получили членове на ВСС остава неизвестно

Колко е струвала дотук Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и кой какви възнаграждения е получил за работата? Де факто отправи пет въпроса по темата до Висшия съдебен съвет по Закона за достъп до обществена информация в края на август. След едно удължаване на срока за отговорите заради „големия обем“ на поисканата информация, която се съдържала в „различни документи и регистри“, на част от питанията бе отговорено. За други е постановен „частичен отказ“, сиреч отговори няма.

Въпросите за цената на ЕИСС – най-вече за разходването на средствата по европроект (от Оперативна програма „Добро управление“)- са особено актуални, след като дори Пленумът на ВСС бе принуден да признае, че системата, темел на бъдещото електронно правосъдие, в този й вид не става. Доказателство за това е решението на кадровиците да се „замрази“ работата с ЕИСС от 18 септември до 10 декември, за да се преработят функционалности. Включени към системата останаха едва 40 от общо 153 съдилища, като 17 от тях нямаха право на избор, тъй като бяха пилотни. Докато течеше внедряването, съдии изпращаха протестни писма и настоявания то да спре, а 148 районни магистрати от София изпратиха ултимативно искане до ВСС с предупреждението, че ако кадровиците не стопират системата, съдиите просто няма да я ползват, в интерес на правосъдието. Един от тях – Васил Петров дори сезира Върховния административен съд за отмяна на решението за внедряване на въпросната система в Софийския районен съд. След друго обръщение, от Съюза на съдиите, ръководителят на проекта Гергана Мутафова поиска от представляващия ВСС Боян Магдалинчев да извърши пълна проверка на нея и екипа. Дали проверка е последвала не е известно.

Известно е обаче, че работата по европроекта – обединил Единната информационна и създаването на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури, започна в мандата на предния състав на ВСС, като стартираните от него процедури претърпяха пълен рестарт при действащия съдебен съвет.

На този фон отправихме следните въпроси:

  1. Какъв е бюджетът по проекта за Единната информационна система на съдилищата, финансиран от ОПДУ?
  2. Колко екипи на ВСС са работили по него, по възможност ръководителите и координаторите – поименно?
  3. Каква част от финансирането по ОПДУ е изхарчена от предния ВСС и каква от настоящия състав, имаше ли финансови корекции след рестарта на проекта в настоящия мандат и какви?
  4. Какви възнаграждения по проекта получиха неговите ръководители, координатори, изпълнители – поименно ръководителите и координаторите.
  5. Отчитат ли членовете на ВСС в настоящия мандат възнагражденията си по европроекти отделно в декларациите, подавани пред ИВСС или те минават в графата „трудови възнаграждения“?

По част от тях бяхме препратени да се информираме от страниците на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България и на ВСС. На въпроса за персонално получените възнаграждения отговори няма, с едно изключение – подробностите по-долу.

В крайна сметка от Висшия съдебен съвет бе отговорено следното:

  1. Разработването и внедряването на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) се финансира по Договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, с наименование „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единната информационна система на съдилищата.“ Следва изреждане на няколко линка за откриване на „публична информация за проекта с посочен размер на предоставеното финансиране, предвидени дейности по проекта – стойност за всяка дейност и верифицирани за всяка дейност разходи от Управляващия орган на ОПДУ, тръжни процедури, участващи организации, финансови корекции“.

Откриваме публичната информация, че общата стойност на целия проект по ОПДУ е 6 008 800 лева, от които европейско финансиране: 5 107 480.00 лева и национално финансиране: 901 320.00 лева, като периодът на изпълнение е 56 месеца.

2. По проекта са работили основно два екипа,  като първият е бил шестчленен, а вторият – тринадесет. Ръководителите и координаторите са избрани с решения на ВСС, които са публикувани на интернет страницата на ВСС, ни заявяват от съвета.

Оттук нататък с наши сили допълваме, че ръководител на проекта в предния съвет бе Елка Атанасова, координатор (в частта за съдебната карта) е Калин Калпакчиев.

На 19 октомври 2017 г. новият ВСС определя за ръководител на проекта Гергана Мутафова, за координатор по „оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“ Боряна Димитрова. Впоследствие като координатори са определени още Вероника Имова – за ЕИСС и Красимир Шекерджиев – за съдебната карта.

3. Договорените средства за изпълнение на дейности по проекта от предходния ВСС са в размер на 24 000,00 лв. Изплатените средства на членове на екипа по проекта от 26.08.2016 г. до 03.10.2017 г. са в размер на 69 295,46 лв.

Извън отговора: През декември 2017 г. на изслушване по нейно желание пред новия ВСС предният ръководител на проекта Елка Атанасова  бе категорична – тя самата е получила 8 900 лева за работата си по проекта от края на април до края на октомври 2017 г., за извършеното преди това от 2016 г., когато ВСС взема решение за участие, до април 2017 г. заплащане не е имало. Тогава Атанасова заяви и че предварително одобрените разходи по организация и управление са били 340 000 лева, реално изхарчени за 17 месеца са 85 000 лева.

Договорените средства към 31.08.2020 г. за изпълнение на дейности по проекта от настоящия ВСС са в размер на 1 419 320,40 лв. (Тук вероятно основно влизат договорените средства за разработчика на системата „Информационно обслужване“). Изплатените средства на членове на екипа по проекта от 03.11.2017 г. до 31.08.2020 г. са в размер на 142 122,54 лв.

Съгласно правилата за финансиране по Оперативна програма „Добро управление”, размерът на средствата за членовете на екипа на проекта следва да е не повече от 10% от стойността на разходите за дейностите по проекта. Одобреният размер на средствата по проекта за организация и управление са в размер на 377 936,00 лв., което като процентно съотношение към одобрения размер на безвъзмездната помощ за изпълнение на дейностите по проекта е 6,29 %  (може би става дума за целия проект – плюс съдебната карта? Такива разяснения, разбира се, няма).

Всички извършени разходи по проекта в т.ч. и изплатените възнаграждения на членовете на екипа по проекта се верифицират (проверяват за законосъобразност) от Управляващия орган чрез извършване на 100% документална проверка, която включва – проверка за законосъобразност на възлагането, законосъобразност на извършените дейности, законосъобразност на осчетоводяването и изплащането на разходите. По проекта няма наложени финансови корекции.

4. Информацията по т. 4 от заявлението (за персонално получените възнаграждения) се отнася до трети лица по смисъла на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ. В тази връзка с писмо изх. № ВСС-8763 от 08.09.2020г е поискано съгласието на ръководителите и координаторите на екипите за предоставяне на информацията. В определения срок за изразяване на становище, единствено Георги Бончев е дал съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. Трима от координаторите не са депозирали становища. По отношение на последните три лица, поисканата информацията засяга техни лични права и интереси и не следва да бъде предоставена на заявителя.

Цитирано е единствено полученото възнаграждение от единствения съгласил се Георги Бончев, координатор „IT внедряване и функционалности на ЕИСС и СИСМА“ – то е в размер на 6 963.67 лева за работата му от началото на 2018 г. до август тази година.

5. Съгласно разпоредбите на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и ПМС № 189 от 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестицонни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. получаваните възнаграждения от членовете на ВСС, ангажирани в качеството си на членове на действащия екип за организация и управление, се възлагат, осчетоводяват и изплащат по реда на Кодекса на труда.

Което означава, че отговорът е – членовете на ВСС не описват отделно възнагражденията си по европроекти, а сумите влизат в общата графа „трудово възнаграждение“ и няма как да бъдат установени. 

И още

През юни тази година по проекта е обявена обществена поръчка за „доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на IT структура, в които ще работят ЕИСС и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ“. На 23 септември за изпълнител по нея е определено „А1 България“ ЕАД с оферта за 2 459 452 лева – най-ниската в откритата процедура. Дали това решение се обжалва не е ясно.

Но информацията е важна – както се разбра по време на обсъжданията във ВСС, разработената единна система засега се обслужва от сървъри на разработчика „Информационно обслужване“ и тепърва ще се изгражда IT структура за нея в съдебната власт. Цената е горната.

 

About Елена Енчева

Проверете също

Прокуратурата ни е скъпа

  Екатерина Баксанова, Институт пазарна икономика Наличието на ефективно и автономно функциониращата прокуратура е ключова …

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври, съобщи Европейската комисия. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

9 + 20 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.