Последни новини
Home / Законът / ВАС прекрати делото срещу Единната информационна система, магистрат нямал интерес да оспорва внедряването й (допълнена)

ВАС прекрати делото срещу Единната информационна система, магистрат нямал интерес да оспорва внедряването й (допълнена)

Defakto.bg

Върховният административен съд (ВАС) прекрати делото срещу внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

С определение от 15 октомври Румяна Папазова, Николай Гунчев – докладчик и Десислава Стоева обявяват, че жалбата на съдия Васил Петров от Софийския районен съд е недопустима – веднъж, поради липсата на годен за оспорване административен акт, втори път, защото магистрат в служебното му качество няма пряк, личен и непосредствен интерес от обжалване.

Произнасянето идва, след като самият Висш съдебен съвет реши конфликтната ЕИСС (за която официално бе признато, че й липсват основни за правораздаването функционалности) да се внедри във всички 154 съдилища, без административните и ВАС, като веднага след това качването на дела в нея бе спряно от 18 септември до 10 декември, за „ремонт“ на неуредиците. Така с ЕИСС продължиха да работят едва 41 съдилища, от които 17 пилотни. Решението бе предшествано включително от ултиматум от 130 магистрати от СРС, че ако внедряването не бъде спряно, те просто няма да ползват системата, в интерес на правосъдието.

А, както Де факто писа, на 15 септември съдията от Трето гражданско отделение на СРС и доктор по административно право Васил Петров настоя пред Върховния административен съд да отмени решението на ВСС за внедряването на Единната информационна система в неговия съд. А до окончателното произнасяне по делото, ВАС да спре изпълнението на атакуваното решение. То ест да прекрати използването на ЕИСС в Софийския районен съд.

В жалбата си той детайлно мотивира основанията за обжалване и правото си да оспори внедряването на ЕИСС в съда, в който работи.  Така д-р Петров бе изтъкнал, че решението на ВСС от 23 юли тази година за повсеместното внедряване на системата представлява съвкупност от индивидуални административни актове, адресат на които е всеки съд, включен към нея. Разви аргументи защо са застрашени неговите права, свободи и законни интереси като магистрат в най-големия съд в страната – СРС, което му дава и правото да обжалва решението. На това основание настоя и за спиране на изпълнението на задължителното използване на системата.

Какво заявяват сега от Върховния административен съд?

„Допустимостта на съдебния контрол на решенията на пленума и на колегиите на ВСС е обусловена от това, съответното решение има ли качеството на административен акт, и ако да, този акт засяга ли права или законни интереси на жалбоподателя като заинтересувана страна“, разясняват принципните положения върховните съдии Папазова, Гунчев и Стоева.

Конкретно намират, че:

Атакуваните решения на Пленума за ВСС за внедряване на Единната информационна система са вътрешнослужебни, а не административни актове по смисъла на АПК.

По този повод в определението се казва: „По своето естество оспорените решения са вътрешнослужебни /вътрешноорганизационни/ актове по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 3 от АПК, с които се обезпечава работата на съответните органи на съдебната власт и които нямат характеристиката на административни актове по смисъла на АПК. Те са издадени при упражняване на оперативната самостоятелност на Пленума на ВСС по прилагане на ЗСВ и постигане на целите му, поради което не подлежат на самостоятелен съдебен контрол, съответно не са годни за обжалване пред съд. Отношенията между отделните органи на съдебната власт, вкл. и с Пленума на Висшия съдебен съвет по повод упражняваните от него организационни правомощия, не са административноправни в уредените от АПК хипотези„.

И още – съдията като такъв няма пряк, личен и непосредствен интерес, който би могъл да бъде застрашен.

Цитат: „Освен това, с тези актове не се засягат права или законни интереси на лица, имащи качеството на страни в административния процес по смисъла на чл. 15, ал. 1 от АПК във връзка с § 1, т. 2 от ДР на АПК. Съдията, в това число жалбоподателят, осъществява конституционно възложени му функции по правоприлагане и правораздаване и в това си качество няма пряк, личен и непосредствен интерес /по смисъла на чл. 147, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България/, които подобен административен акт би могъл да наруши или застраши. За него в служебното му качество не е законоустановено субективно право на оспорване на актове от категорията на процесните. Права и законни интереси има физическото лице, което упражнява правомощия на съдия, но неговите лични права и законни интереси не са правомощия на магистрата.

На изброените основания тримата върховни съдии от ВАС оставят без разглеждане жалбата и искането на съдията Петров и прекратяват делото.

Определението не е окончателно, може да се оспори пред петчленен състав на ВАС. Пълният му текст тук.

Пращат на „Информационно обслужване“ предложения за промени на ЕИСС

Почти по същото време от Висшия съдебен съвет информираха за изпратени обобщени предложения за промени на системата на разработчика й „Информационно обслужване.

Съобщението:

„Систематизираните предложения от ниво „районен съд“, съдържат и визуализация, както на конкретните проблеми, така и на идеите за оптимизиране на съответните работни процеси. Предложенията от ниво „окръжен съд“ са структурирани по съответните модули на ЕИСС, като отделно са представени бележки във връзка с „Резултат/Степен на уважаване на иска“, проблемите в модул „Натовареност, както и аналитични предложения от Софийски военен съд. Предложенията на апелативните съдилища съдържат детайлно изложение на конкретните затруднения при работата с ЕИСС по модули и обсъждане на възможните решения. В доклада от членовете на работната група от страна на ВКС е обърнато внимание на особеностите при работата на магистратите и съдебните служители.

В периода от 25 септември до 13 октомври 2020 г. са проведени 9 срещи чрез видеоконферентна връзка между представители на работната група и „Информационно обслужване“ АД, на които са откроени основни акценти – водещи за оптималното функциониране на ЕИСС, както следва:

– Еднократно въвеждане на пин код за квалифицирания електронен подпис в рамките на една работна сесия;

– Намаляване на броя „кликове“ в ЕИСС, което ще облекчи работния процес;

– Отделяне на функциите по образуване, разпределяне и насрочване на делата;

– Гъвкавост при диференциране на потребителските роли в системата, по начин който да следва спецификата на функциите на магистратите и съдебните служители;

– Намаляване на периода на изравняване на делата, с оглед равномерната натовареност на съдиите;

– Разширяване на потребителските права за работа с ЕИСС на системните администратори от съответните съдилища, с оглед по-голяма оперативност по места.

– Привеждане на модул „Натовареност“ в съответствие с взетите решения от работната група по проблемите на натовареността към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” на СК на ВСС /КСКНСС към СК на ВСС/ и съобразяването на работата му с Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г., изм. и доп. по протокол № 19/16.06.2020 г.

С решение от 16 септември 2020 г. Пленумът на ВСС създаде работна група в състав: членове на ВСС, съдии и съдебни служители от ВКС, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Софийски районен съд и апелативните райони на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Военно-апелативния съд и Апелативния специализиран наказателен съд, която в срок до 15 октомври 2020 г. да възложи изготвените предложения за всички необходими промени в ЕИСС за доработка на изпълнителя по договор № 495/16.01.2019 г.

Работната група предлага да бъде осъществен последващ мониторинг по отношение на предложенията за оптимизация на ЕИСС“.

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова официално е зам.министър, след като ВСС я освободи като следовател

Прокуроската колегия на Висшия съдебен съвет освободи  Мария Павлова от заеманата длъжност „следовател“ и завеждащ …

Ивайло Дерменджиев 1 г. по късно: Два парламента и три правителства се смениха, но ВАдС остава стабилна институция

Точно преди една година новият Висш адвокатски съвет (ВАдС) с председател д-р Ивайло Дерменджиев встъпи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.