Последни новини
Home / Законът / ЗАКОН за защита на физически лица при неплатежоспособност вече е на вниманието на парламента

ЗАКОН за защита на физически лица при неплатежоспособност вече е на вниманието на парламента

Defakto.bg

Законопроект  за неплатежоспособността на физическите лица, популярен като закон за личния фалит,   се очаква да бъде включен в дневия ред на парламента тази седмица.  Проектът  регламентира  механизмите за защита на длъжниците и на кредиторите.    Появата на законопроекта е много актуална към момента заради задълбочаването на кризата с коронавируса, коментира пред  БНР Красимир Богданов от ВМРО.  „Десетки хиляди хора или вече са безработни, или са в риск да останат трайно безработни,  каза той,  убеден, че  сложната  ситуация изисква юридическа защита на тези лица.

Най-общо, законопроектът предвижда, че ако едно лице е в невъзможност да обслужва задълженията си към банкови институции, колекторски фирми и други кредитори в продължение на три месеца, то ще може да подава заявление до районния съд за обявяване в неплатежоспособност. След това съдия изпълнител ще описва имуществото и доходите му.

„Лицето трябва да има задължения, които надхвърлят 5 минимални заплати и не надвишават 10 хиляди лева. В този случай то попада в специален регистър, който ще бъде завеждан към Агенцията по вписванията и подлежи на защита“, обясни Богданов.

Лицето ще се поставя под защита за 5 години.  Присъствието в този регистър не следва да бъде утежняващо обстоятелство при последващо теглене на кредит, ако лицето вече е изчистило старите си задължения, заяви  Красимир Богданов.

Веднага ще се прекратява защитата на хора, предизвикали своята неплатежоспособност с умишлени действия, предвиждат още законовите текстове, които ще се обсъждат.

Тъй като, каквото и законодателство да бъде прието, вероятно някой ще се опита да се възползва некорктно от него, подробно се разписват факторите, които категоризират едно лице като недобросъвестен длъжник.

Из проекта на ЗАКОН за защита на физически лица при неплатежоспособност:

Целта на закона е да защити правата и интересите на физическите лица за преодоляване състоянието на неплатежоспособност, създаване на възможност за выстановяване на социалната и трудовата им активност, както и осигуряване на справедливо удовлетворяване на техните кредитори, сочат вносителите. Предлага се защита  по този закон   да получи физическо лице, което е изпаднало в неплатежоспособност и е в неизпълнение на свои парични задължения или парични задължения на трети лица, които са обезпечени от него и то отговаря солидарно с тях.   Неплатежоспособността и добросъвестността са посочени като ключовите критерии в законопроекта.  Предлага се създаване на  публичен регистър в Агенцията по вписванията, в който всички обстоятелства – от откриване до приключване на производството, ще бъдат отразявани.

Неплатежоспособността е налице, когато физическото лице не е в състояние в продължение на най-малко три месеца да изпълни едно или повече свои изискуеми парични задължения на обща стойност не по-малка от пет минимални работни заплати.

Защита може да получи и  длъжник, който има едно или повече парични задължения с общ размер до 200 000 лв. и предостави на разположение на кредиторите си за удовлетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за пет години, с изключение на несеквестируемите вещи и доходи.  Под закрила,  съдът може да постави и длъжник, задълженията на който надхвърлят размера на задълежине от 200 000 лв ,  ако неплатежоспособността произтича от непреодолима сила и интересите на кредиторите му налагат това.

Производство по този закон може да се открие и за съпрузите, които се намират в законов режим на общност, ако те поискат това изрично с обща молба. В този случай всеки от съпрузите може да упражнява и правата на съпруга си след откриване на производството. Дела могат да се завеждат и  при неплатежоспособност на недееспособно физическо лице по искане на неговия настоЙник или със съгласие на попечителя му.

Записано е,че  закрила  при неплатежоспособност може да поиска длъжник, който е добросъвестен.  

Длъжник е  недобросъвестен, ако:

  • е предизвикал неплатежоспособността със свои умишлени действия, представляващи престъпления или административни нарушения, което е установено с влязъл в сила акт по надлежния ред;
  • е осъден за злоупотреба на доверие, за престъпление срещу кредиторите или за престъпление срещу финансовата, данъчната или осигурителната системи, освен ако е реабилитиран;

. задълженията му са за обезщетение на вреди от непозволено увреждане;

  • не е получавал доход по трудово или друго правоотношение през три от последните пет години преди започване на производството, освен ако има обективни причини за това;
  • е укрил свое имущество или не е изпълнил задължение в хода на производството по този закон, с което е създал пречки за удовлетворяване на кредиторите;
  • в период от три години преди подаване на молбата за откриване на производството, но след поемане на задълженията, длъжникът се е разпоредил със свое имущество чрез безвъзмездни сделки в полза на трети лица или чрез възмездни сделки, сключени с лицата по чл. 135, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите;
  • е получил защита по този закон в последните пет години.

Съдът, ако  установи недобросъвестност, прекратява производството.  Компетентен е районния съд по настоящ адрес на длъжника. По делата за защита при неплатежоспособност длъжникът е освободен от държавни такси. Има право и на безплатна правна помощ при условията и по реда на Закона за правната помощ.

При прекратяване на делото поради недобросъвестност на длъжника, му се възлагат всички разноски, направени в производството. За защита на кредитора, съдът може да допусне  предварителни обезпечителни мерки по Гражданско процесуалния кодекс (чл. 397 )с цел запазване на имуществото на длъжника.  Налагането на мерките се осъществява по Глава тридесет и пета от Гражданско процесуалния кодекс.

Съдът  одобрява списък на кредиторите с приети вземания, който се обявява в регистър.

Специална сметка на длъжника

С решението за защита поради неплатежоспособност,  съдът  разпорежда да се открие специална сметка  на името на длъжника в определена от него банка, като й изпраща препис от решението. В нея ще се внасят  паричните средства, надвишаващи несеквестируемите доходи и предназначени за удовлетворяване на кредиторите.  Вземанията по сметката се запорират по реда на изпълнителното производство, като длъжникът няма право да се разпорежда с тях.

Кредиторите  се удовлетворяват от постъпилите средства в сметката по реда, предвиден в Закона за задълженията и договорите.

В проекта е записано,че : С влизане на решението за защита в сила се спират:

  • висящите изпълнителни производства срещу длъжника с изключение на тези за издръжка, за вреди от непозволено увреждане, за финансови начети, както и за предаване на вещ, която длъжникът е бил осъден да върне на собственика й;

Прекратява се начисляването на лихви и неустойки върху всички задължения, установени в рамките на производството и се прекъсва давностга за вземанията на кредиторите от списъка с приети вземания и др.

След изтичането на пет години от влизане в сила на решението за защита всички необезпечени имуществени задължения на длъжника, които са възникнали преди този момент и не са отсрочени или разсрочени, се погасяват.  Погасяват се и всички задължения, които са породени от факти, настъпили преди влизането в сила на решението за защита, но правните последици, от които са възникнали след него.

Не се погасяват задълженията на трети лица, обезпечени от длъжника, задълженията за издръжка и гледане, както и задължения за обезщетяване на настъпили вреди от непозволено увреждане или от престъпления, извършение  от длъжника.

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова официално е зам.министър, след като ВСС я освободи като следовател

Прокуроската колегия на Висшия съдебен съвет освободи  Мария Павлова от заеманата длъжност „следовател“ и завеждащ …

Ивайло Дерменджиев 1 г. по късно: Два парламента и три правителства се смениха, но ВАдС остава стабилна институция

Точно преди една година новият Висш адвокатски съвет (ВАдС) с председател д-р Ивайло Дерменджиев встъпи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.