Последни новини
Home / Законът / И адвокатска колегия Смолян скочи срещу „затварянето“ на съдилищата, без компенсации за адвокатите

И адвокатска колегия Смолян скочи срещу „затварянето“ на съдилищата, без компенсации за адвокатите

Defakto.bg
2019 г. , Адвокатската колегия от Смолян протестира пред сградата на Съдебната палата срещу Закона за мерките срещу изпиране на пари, който ги задължаваха да докладват пред ДАНС за съмнителни парични операции на техни клиенти.

Спирането работата на съдилищата  би било  върховно погазване на правата на гражданите и законните интереси на юридическите лица, както и би представлявало на практика суспендиране на нормите на Конституцията.   Подобно „затваряне“ на съдилищата ще застраши правораздаването в Републиката. Това се казва в декларация на АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, КОНТРОЛЕН СЪВЕТ И ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СМОЛЯН до Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и адвокатските колегии в страната.  Повод е обсъжданата идея за принудителна съдебна ваканция от 15 ноември до 31 декември по повод Ковид-19.

Адвокатите от Смолян, като колегите им от Бургас,  напомнят, че  основната икономическа тежест от спирането на работата на съдилищата в периода от 13.03.2020 година до 14.05.2020 година бе понесена именно от българските адвокати. Aдвoĸaтитe, aдвoĸaтcĸитe дpyжecтвa и съдружия, бяха изключени от обхвата на  АБСОЛЮТНО всички меpĸи, пoдпoмaгaщи миĸpo, мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия и за това в мoмeнтa имa виcящи дeлa в Aдминиcтpaтивния cъд- София град, както и са подадени жaлби и в Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия, сочат адвокатите.

Те категорично настояват  за приемането на реални мерки за включване на лицата, упражняващи адвокатска професия в пакета от икономически мерки, в това число в предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации.

Предлагат и законодателни  промени за ограничаване на вируса на COVID-19 . „Една от уреждане на процесуалната възможност за отлагане на делата единствено и само при наличие на зараза или поставяне под карантина на процесуален представител на страна в процеса, както и на самата страна, когато същата няма процесуален представител“, казват адвокатите от Смолян.

По-рано Дефакто уведоми за протестите срещу принудителната съдебна ваканция на Бургаския адвокатски съвет, Обединението на  свободните адвокати и от електронната платформа ЕНАПС. Адвокатите са категорични, че ако не бъдат чути, са готови за ефективен протест.

 

Цялата декларация на Адвокатска колегия Смолян: 

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми колеги,

Настоящата ни позиция е продиктувана от разпространената информация за предстоящо обсъждане на законодателни предложения, които предвиждат съдилищата да излязат във ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020г., а насрочените в този период дела да се отсрочат за нови дати, но не по-късно от 15 юли 2021г.
Целта на това предложение е да бъде ограничено разпространението на COVID-19 в съдебната система, без наличие на реален анализ на ситуацията за цялата съдебна система.
Органите на управление на Адвокатска колегия-Смолян считаме, че подобна мярка е несъразмерна и неоправдана.
Несъмнено следва да се обърне сериозно внимание на опасностите от разпространението на COVID-19, както и да се предприемат адекватни мерки за защита на живота и здравето на всички граждани, в това число магистратите, съдебните служители, адвокатите и страните в съдебните производства.  От друга страна е видно, че няма научни данни
и обосновано предположение на база на факти кога се очаква края на подобна епидемиологична обстановка и безспорно условията ни налагат да намерим оптимален начин да се научим да живеем с опасността от вируса на COVID-19.  Очевидно спирането изцяло на работата на съдебната система не би могло да бъде решение в дългосрочен план.  Веднъж такава мярка вече бе предприета, като повторното й прилагане без преценка на нейната ефективност, би довело като краен резултат на практика до липса на правосъдие.
Изключително важно с оглед осигуряването принципа на разделение на властите е наличието на работеща съдебна система, която в изпълнение на конституционно закрепените
си функции да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съгласно Конституцията, Република България е правова държава и
функционирането на съдебната система е именно гарант за това. В настоящия период на ограничаване правата на гражданите, от особена важност е осъществяване от страна на
съдилищата на контрол за законност на актове и действия на административните органи.
Спирането работата на съдилищата би представлявало върховно погазване на правата на  гражданите и законните интереси на юридическите лица, както и би представлявало на
практика суспендиране на нормите на Конституцията. Подобно „затваряне“ на съдилищата ще застраши правораздаването в Републиката.
Ние, адвокатите, като гарант за съществуването на гражданското общество и съобразно вменената ни конституционна функция да защитаваме правата на гражданите и законните
интереси на юридическите лица, апелираме за спазване на принципите на разделението на властите, съблюдаване на тяхната независимост и въздържането от действия, които биха
застрашили устоите на държавността и правовия ред, както и осигуряване неотменимостта на основните конституционно закрепени права, едно от които е правото на защита и достъп до съд.
Считаме, че съдилищата са предприели необходимите противоепидемични мерки за защита на здравето на магистратите и съдебните служители и при спазването им в сградите на
съдилищата е ограничена възможността за заразяване. Ето защо излизането на съдилищата в съдебна ваканция, не би допринесло за ограничаване разпространението на COVID-19 от една страна, но би довело до силно негативни за обществото последици.
Повече от половин година бяха налице условия да се подготвят и да предприемат мерки за адаптиране на съдилищата за работа в условията на пандемията, при положение, че
увеличаването на заболеваемостта в есенно-зимния период е очаквано. Съдебната система разполага с достатъчен финансов ресурс за подготовка на правосъдната система за работа в
кризисно положение при оправдаване на легитимните правни очаквания на обществото за обезпечена непрекъснатост в работата на правораздавателните органи.
Настояваме вместо спиране работата на съдилищата да се предприемат както законодателни, така и административно-организационни промени, позволяващи по-бързо
разработване и внедряване на електронното правосъдие. По този начин много от съдопроизводствените действия и комуникацията със съдилищата ще се извършват електронно, ще се предотврати струпването на повече хора, а от там ще намалее и риска за зараза.
Възможността за електронно подаване на съдебни книжа и документи, попълването на електронните досиета на делата в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) с пълния
набор от съдържащите се в тях документи и съдебни актове, което би позволило самостоятелен дистанционен достъп на страните и адвокатите до тях, без да се ангажира времеви и човешки ресурс на съдебните служители за предоставяне на справки са част от реалните мерки, които могат да подпомогнат работата на съдебната система в условията на COVID-19, по начин, че да бъдат защитени и интересите на гражданите и стопанските субекти.
Такава мярка безспорно е и въвеждането на законодателни промени, позволяващи провеждането на съдебни заседания и събирането на някои доказателства чрез видеоконференция, в каквато насока вече са налице проекти за изменения на процесуалните закони.
Мярка срещу разпространението на заразата е и начина на насрочване на съдебните заседания за различни часове, предотвратяващ струпването на чакащи страни в сградите. Добър пример в това отношение са графиците на насрочваните съдебни заседания в съдилищата в област Смолян.
Реална мярка срещу разпространението на COVID-19 би следвало да бъде и възможността за отлагането на делата по причина, че адвокат или страна не могат да се явят в
съда поради заболяване с вируса на COVID-19 или поставянето им под карантина.
Съществуващата разпоредба на чл.142 ал.2 от ГПК предвижда отлагане на делото, ако страната и пълномощникът й, при условията на кумулативност не могат да се явят поради
препятствие, което страната не може да отстрани. В условията на пандемия особено остро се поставя въпроса за недомислието на подобна норма, която реално не брани интересите на никой от участващите в граждански и административни производства. От една страна при подобна редакция при заболяване на адвокат, без наличие на заболяване на страната по делото, съдът няма задължение да уважи молба за отлагане на делото, а това води до грубо погазване правата на страната.  От друга страна, ако под риск да не навреди на интересите на клиента си, адвокатът се явява въпреки наличието на здравни противопоказания в съдебна зала, това поставя под риск
живота и здравето на останалите участници в процеса.

Ето защо особено наложително е една от мерките за ограничаване на вируса на COVID-19 е уреждане на процесуалната възможност за отлагане на делата единствено и само при наличие на зараза или поставяне под карантина на процесуален представител на страна в процеса, както и на самата страна, когато същата няма процесуален представител.
Мярка в тази насока би било и удължаване на инструктивните срокове, в които съдиите са длъжни да насрочат и се произнесат по делото от момента на образуването му.
Не следва да се забравя, че до настоящия момент основната икономическа тежест от спирането на работата на съдилищата в периода от 13.03.2020 година до 14.05.2020 година бе
понесена именно от българските адвокати. Aдвoĸaтитe, aдвoĸaтcĸитe дpyжecтвa и съдружия БЯXA ИЗKЛЮЧEHИ oт oбxвaтa нa АБСОЛЮТНО всички меpĸи, пoдпoмaгaщи миĸpo, мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия, зa ĸoeтo в мoмeнтa имa виcящи дeлa в Aдминиcтpaтивния cъд-София град, както и са подадени жaлби и в Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия.
Горното категорично представлява диcĸpиминaция пo oтнoшeниe нa aдвoĸaтитe, aдвoĸaтcĸитe дpyжecтвa и съдружия, като тe ca изĸлючeни oт ĸpъгa нa пoдпoмaгaнитe лицa, тъй ĸaтo ce peгиcтpиpaт пo cпeциaлeн зaĸoн – Зaĸoнa зa aдвoĸaтypaтa, a нe cъглacнo Tъpгoвcĸия зaĸoн или Зaĸoнa зa ĸooпepaциитe.  До момента от страна на Правителството и Народното събрание не е отчетено обстоятелството, че aдвoĸaтитe, дopи и дa иcĸaмe, нe мoжeм дa ocъщecтвявaмe aдвoĸaтcĸa дeйнocт в няĸoя oт пpeдвидeнитe в Tъpгoвcĸия зaĸoн фopми, a CME ДЛЪЖHИ дa ce peгиcтpиpaмe cъглacнo Зaĸoнa зa aдвoĸaтypaтa.
Ocвeн, че представляват диcĸpиминaция, въведените до момента критерии зacтpaшaвaт и ĸoнĸypeнциятa в paмĸитe нa вътpeшния пaзap пo cмиcълa нa чл.101, пap.1 oт ДФEC, и чл.107 oт ДФEC (c въвeждaнeтo нa ycлoвиe зa дoпycтимocт на подпомагането на търговски дружества или кооперации, то същото би имaло xapaĸтep нa дъpжaвнa пoмoщ, нapyшaвaщa или зaплaшвaщa дa нapyши ĸoнĸypeнциятa). Toвa e тaĸa, тъй ĸaтo пoмoщ щe пoлyчaт нaши пpeĸи ĸoнĸypeнти, c ĸoитo oпepиpaмe нa пaзapa нa ĸoнcyлтaнтcĸи ycлyги, ĸoитo ca peгиcтpиpaни ĸaтo тъpгoвcĸи дpyжecтвa.
Категорично настояваме за приемането на реални мерки за включване на лицата, упражняващи адвокатска професия в пакета от икономически мерки, в това число в
предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за определяне на
условията и реда за изплащане на компенсации. Считаме, че като граждани на Република България, държавата следва да обезпечи жизнеспособността на адвокатите и сдруженията на адвокати и да осигури оцеляването на адвокатурата в условията на криза.
С предлаганите мерки българските адвокати за пореден път могат да бъдат лишени от правото си на труд, както и да бъдат заставени отново да понесат последиците от подобно
решение, като същевременно бъдат лишени от конституционната си роля да защитават правата и законните интереси на българските граждани и юридически лица.
Предвид изложеното категорично изразяваме позицията си, че правосъдната система следва да намери в себе си ресурс и воля за осигуряване на функционирането си в условията на
пандемия.
С уважение,
За Адвокатски съвет при АК-Смолян, Контролен съвет при АК-Смолян и
Дисциплинарен съд при АК-Смолян съгласно решение от 30.10.2020 година  Елена Радева

 

 

About De Fakto

Проверете също

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Европейската прокуратура извърши арести за източване на европейски средства за земеделие

Европейската прокуратура (ЕППО) във вторник извърши арести и обиски у нас  по разседване за източване …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 × two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.