Последни новини
Home / Законът / Висшият адвокатски съвет остро възразява срещу позицията на Съдийската колегия за съдебната ваканция

Висшият адвокатски съвет остро възразява срещу позицията на Съдийската колегия за съдебната ваканция

Defakto.bg

 Съветът предлага пет спешни мерки, вместо ваканция

Висшият адвокатски съвет категорично възразява срещу съдебната ваканция на съдилищата от 15.11 до 31.12. 2020 г., обявена за обсъждане от парламента. Адвокатите не подкрепят с решението на Съдийска колегия на ВСС  от вчера за „затваряне“ на всички  съдилища в този период. Вместо ваканция, ВАдС предлага по време на извънредната епидемична обстановка да бъдат създадени специални процесуални правила, които от една страна да стимулират електронната комуникация между съда и страните и да ограничат физическото присъствие на много хора в съдилищата, а от друга страна – да гарантират реално участие на страните и техните процесуални представители по делата. ( предложенията по долу).

Съдебната система е необходимият коректив при всяко посегателство на правата и свободите на гражданите. Затова постоянно действаща съдебна система е най-необходима именно в такива трудни за цялото общество времена и не може с лека ръка съдебната власт „да излиза във ваканция“ и въобще да се ограничава достъпа до съд по какъвто и да било начин“, се казва в позицията.  

Срещу „затварянето“ на съдилищата вече  остро реагираха адвокатските колегии  в Бургас, Пловдив, Смолян, както и  адвокатите от ОСА, и адвокатите от електорнната платформа ЕНАПС.

Късно снощи депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов официално внесе предложенията си за второ четене по Закона за извънредното положение и преодоляване на последиците от него, в които не  фигурираше  съдебна ваканция, въпреки полученото одобрение от Съдийската колегия на ВСС.  По-късно  бе внесен и втори проект за второ четене от Ципов, Анна Александрова и Пламен Нунев, с който се отлагат с три месеца Общите събрания на адвокатите, ЧСИ и нотариусите.

Цялата позиция на ВАдС:

П О З И Ц И Я

на Висшия адвокатски съвет

СРЕЩУ

ОБЯВЯВАНЕ НА СЪДЕБНА ВАКАНЦИЯ

В ПЕРИОДА 15.11.2020 Г. – 31.12.2020 Г.

Висшият адвокатски съвет изразява своето категорично несъгласие с оповестената в медиите идея за законодателна промяна, въвеждаща съдебна ваканция от 15.11.2020 г. до 31.12.2020 г. и взетото днес решение на Съдийска колегия на ВСС да подкрепи съдебната ваканция във всички съдилища в този период.

Правосъдието е основна функция на държавата и се осъществява от съдилищата, които са призвани по Конституция да защитават правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Конституционната роля на адвокатите е да подпомагат гражданите и юридическите лица при осъществяване на тази защита.

Без постоянно и ефективно работеща съдебна система всъщност няма държава. Постоянно работеща съдебна система предполага не само възможност да бъдат подавани съдебни книжа, но най-вече делата да се разглеждат и решават в разумни срокове.

Достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес е неотменим елемент на правовата държава, без който е невъзможно осъществяването на върховенството на правото като основна ценност на цивилизованото общество.

Идеята да бъде обявена със закон съдебна ваканция, по време на която да не се провеждат открити съдебни заседания с изключенията, предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВл, е абсолютно неприемлива не само по правни, но и по чисто практически съображения. Съдебната ваканция има за цел през определен период от годината да не се разглеждат дела, като за целта през този период дела въобще да не се насрочват, а делата за периода 15.11.2020 г. – 31.12.2020 г. вече са насрочени, включително десетки хиляди дела, които не бяха разгледани поради физическото затваряне на съдилищата в периода на извънредното положение 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. Същевременно след края на предлаганата съдебна ваканция, ще започне периода на нормативноустановената инвентаризация през м. януари в съдилищата (чл. 93, ал. 1 от Правилника за администрация в съдилищата), когато обичайно дела също не се насрочват и разглеждат. Така ще се окаже, че през настоящата година за втори път няма да се разглеждат огромна част от делата у нас, което е равносилно на отказ от правосъдие. Пренасрочването на всички отложени и неразгледани дела за бъдещ период до 15.07.2021 г. (както се предлага) впоследствие ще натовари прекомерно не само съдилищата, но и всички участници в съдебните производства.

Намираме се в безпрецедентната криза. Това, обаче, налага не абдикация на държавата от основна нейна функция – каквато е правосъдието, а вземането на разумни и адекватни решения, които да осигурят необходимия баланс между опазването на здравето и живота на всички граждани и осигуряването на достъп до съд и непрекъсваемост на правосъдната дейност.

Висшият адвокатски съвет счита, че разумният баланс може да бъде постигнат чрез пакет от спешни законодателни мерки, които да осигурят възможност в периода на извънредната епидемична обстановка съдебната система да продължи да работи непрекъснато, без да бъдат подлагани на излишен риск здравето и живота на всички, които имат досег със съда.

Вместо обявяване на съдебна ваканция – която несъмнено не може да бъде постоянно разрешение в условията на извънредна епидемична обстановка, чиято продължителност, развитие и интензивност е непредвидима, Висшият адвокатски съвет предлага създаването по време на извънредната епидемична обстановка на специални процесуални правила, които от една страна да стимулират електронната комуникация между съда и страните и да ограничат физическото присъствие на много хора в съдилищата, а от друга страна – да гарантират реално участие на страните и техните процесуални представители по делата:

1. Уреждане на възможност всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път. Независимо от липсата на работещ Единен портал за електронно правосъдие, (който отдавна трябваше да функционира), подаването на документи в период на епидемична обстановка да може да става на електронен адрес на съда, като при посочен от страната електронен адрес всички съобщения и книжа да й бъдат връчвани електронно – на посочения електронен адрес, като връчването ще се счита извършено при потвърждаване от получателя. За да бъде стимулирана електронната комуникация между съда и останалите участници в съдебните производства, и за да се гарантира, че няма да бъдат пропуснати процесуални срокове поради различни причини (заболяване, карантина, изолация и др.п.), следва да се предвиди специално правило – при електронно връчване по време на извънредната епидемична обстановка на посочения от страната електронен адрес, всички процесуални срокове се удвояват.

2. Въвеждане на възможност по искане на страните дела да бъдат разглеждани в закрито заседание, когато след размяната на книжата стане ясно, че не е необходимо да се събират други доказателства освен писмени, в който случай съдът дава възможност за писмени защити и реплики. Подобно процесуално правило съществува за търговските спорове у нас (чл. 376 ГПК) и е въведено като специална мярка за периода на пандемията в много страни в Европа. Това временно разрешение би осигурило необходимата непрекъсваемост на съдебните производства по много първоинстанциионни дела, по голяма част от въззивните дела и по почти всички касационни производства, при които не се събират други доказателства, освен писмени.

3. Използване на видеоконференция през периода на извънредната епидемична обстановка при облекчени условия, спрямо предвижданите правила в проекта за изменение на процесуалните закони – ГПК, НПК и АПК, но при осигуряване на достатъчно гаранции за идентификация на участниците чрез видеоконференция и възможността им да възприемат всички процесуални действия, извършвани в заседанието чрез видеоконференция.

  • Видеоконференция по искане на някоя от страните – в този случай, само страната, която е направила искането, участва в съдебното заседание чрез видеоконференция, осъществявана посредством посочен от нея електронен адрес по делото. При видеоконференция по наказателни дела защитникът и обвиняемият трябва да се намират на едно и също място.
  • Видеоконференция по инициатива на съда – само ако и двете страни в разменените книжа са заявили съгласие заседанията да се провеждат чрез видеоконференция.

4. Въвеждане на специално правило, представляващо абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани със заразата от Covid-19 – когато за страната или за нейния представител е налице пречка за явяване в съдебното заседание поради заболяване от Covod-19, поставяне под карантина, изолация или поради други принудителни административни мерки, наложени по реда на Закона за здравето, които препятстват явяването в съда. Подобно правило ще гарантира ефективно участие на страната и процесуалния й представител във всички съдебни производства – граждански, наказателни и административни.

5. Предоставяне на възможност на административните ръководители на съдилищата да вземат решение за отлагане на насрочени дела или временно преустановяване на провеждане на открити съдебни заседания при определени предпоставки за ръководения от тях съд, като например: при висока заболеваемост/контактност на съдии и служители от съда, при фактическа невъзможност съдебните сгради да отговарят на изискванията за прилагане на противоепидемичните мерки. По този начин ще се отчетат спецификите във всеки съдебен район и много по-адекватно ще се управлява системата по време на криза. Актовете на ръководителите на съдилищата следва да бъдат оповестявани на сайта на съда.

По време на извънредни ситуации по необходимост се ограничават редица права и свободи на гражданите. Съдебната система е необходимият коректив при всяко посегателство на правата и свободите на гражданите. Затова постоянно действаща съдебна система е най-необходима именно в такива трудни за цялото общество времена и не може с лека ръка съдебната власт „да излиза във ваканция“ и въобще да се ограничава достъпа до съд по какъвто и да било начин.

Висшият адвокатски съвет призовава всички – и Народното събрание, и Правителството, и съдебната власт, вместо предлаганата съдебна ваканция, да намерят други решения, с които да се осигури възможност в дългосрочен план съдебната система да продължи да работи в условията на извънредна епидемична обстановка.

Висшият адвокатски съвет счита за свой конституционен дълг да подпомогне всички държавни органи в усилията ми по време на настоящата криза да бъде осигурена на обществото постоянно работеща съдебна система, чието нормално функциониране е невъзможно без българските адвокати.

 

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

About De Fakto

Проверете също

Съдът на ЕС уточнява статута на произволната мутагенеза in vitro от гледна точка на Директивата за ГМО

 Организмите, получени чрез прилагането in vitro на техники/методи на мутагенеза, които традиционно са били използвани …

ВКС образува тълкувателно дело за обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия

         С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.