Последни новини
Home / Законът / „Апис“ събра накуп промените в закона за извънредното положение, в сила от 21 ноември т.г. (събота)

„Апис“ събра накуп промените в закона за извънредното положение, в сила от 21 ноември т.г. (събота)

Defakto.bg
 „АПИС ВРЕМЕ“  публикува  експресен анализ на важни промени в Закона  за извънредното положение (ЗМДПВИП), които влизат в сила от  21.11.2020 г.  (обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) Промените засягат трудовото право (възлагане на работа от разстояние без съгласие на работниците и служителите, задължително ползване на платен годишен отпуск, отпадане на забрани за извънреден труд и др.) , работата на  държавната и местната администрация, сроковете за валидност  на личните карти, международните паспорти и шофьорските книжки. Както и  начините за разглеждане на съдебни дела епидемична обстановка и условията за отлагането им.
За информация публикуваме част от обнародваните промени,  които са в сила от утре, събота.

 По -важни акценти:

Създава се законова възможност за провеждане от разстояние на откритите съдебни заседания и по време на извънредната епидимична обстановка и два месеца след отмяната й.   (чл. 6а, ал. 2).

Възможността на дистанционно разглеждане на делата с осигурено пряко  и виртуално участие на страните  и участниците  в процеса, беше предвидена за периода от 13 март до 13 юли 2020 г. – за срока на обявеното с решение на НС извънредно положение в страната и два месеца след отмяната му.  Извънредната епидимична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, на основание чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за здравето, беше обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г., за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., а впоследствие многократно удължавана. Последно удържаването е с Решение № 673 на МС от 25.09.2020 г. – за периода от 1 ОКТОМВРИ ДО 30 НОЕМВРИ 2020 г.

Следователно, за периода от датата на влизане в сила на промените – 21 ноември 2020 г.  до  31 януари  2021 г. откритите съдебни заседания ще могат  да се провеждат от разстояние,  при спазване на изискванията в закона за това.  Този период може да бъде и по-дълъг,  ако  извънредната епидемична обстановка бъде удължена с решение на МС.

Наред с това на административните  ръководители на съдилищата се делегират правомощия, при усложняване на епидемичната обстановка, еднократно, за период не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебин заседания, а насрочените да бъдат отсрочени  (чл. 6а, нова ал. 3, изречение на трето).

Регламентирана е  изрично и възможност за отлагане на дело от съда поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина ,  изолация или прилагане на принудителни административни мерки във връзка със заболяване от  COVID-19 на страната или нейния представител,  които ще разполагат със  7-дневен срок от отпадане на причината да представят съответните доказателства на  съда (чл. 6а, нова ал. 5).

Възможност за провеждане на заседания от разстояния по време на извънредната епедимична обстановка и два месеца след отмяната й се въвежда и за държавните и местните органи,  съвети, комитети, комисии – – при осигуряване на пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване (чл. 6а, ал. 1).

Удължават се с три месеца сроковети за провеждане на редовните Общи събрания пре 2021 по   Закона за нотариусит  и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители  (§ 7).

И по време на извънредната епидемична обстановка и  до два месеца след отмяната й работодателите и органите по назначаване  ще могат да възлагат надомна работа или работа от раззтояние на работиците и служителите без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск без съгласие на работника или служителя. (чл. 7, ал. 1 и 2).

За същия период ще е приложима и новата  разпоредба на ал. 3 на чл. 7, която въвежда задължение за работник или служител, който е близък  контактен  по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето   на потвърден случай на  COVID-19, да премине на работа от разстояние или на надомна работа, ако работата позволява това  – за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя или органа по назначаване настъпилото обстоятелство.

По време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след отманята й ще се прилагат и въведените изключения с чл. 8 изключения   от ограниченията за полагане на извънреден труд и за неговата продължителност: Те няма да се прилагат за работници и служители на намалено работно време, които оказват или подпомагат  оказването на медиинска помощ. Същото важи и за държавните  служители, които по по длъжностна характеристика или разпореждане на ръководител  подпомагат оказавентона такава помощ.

За полагането на извънреден труд от полицейските полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението над ограниченията по чл. 187, ал. от Закона за Министерството на вътрешните работи, се изисква изрично  писмено съгласие на държавния служител, а  липсата на такова съгласие,  не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.

* Приложението на правила по  чл. 7 и 8от ЗМДПВИП и по време на извънредната епидимична обстановка  и два месеца след отмяната са посочеин в  второ изречение на § 51а от ЗМДПВИП.

Обратна сила, от  31 октомври т.г. имат промените в  § 10 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП, по силата на които:

  1. Удължава се с шест месеца срокът на валидност на докуменитите за пребиваване на чужденци, който изтича  до 31 януари  2021 г. (вместо до 31 октомври 2020 г., както беше досега), както на изтичащите в същия срок:

– ДОКУМЕНТИ по чл. 59, ал. 3 от същия закон, издавани на членовете на семействата на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международин договори с ЕС, имат право на свободно придвижване,  и на

– ДОКУМЕНТИ, издавани съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на граждани на ЕС, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международин договори с ЕС, имат право на свободно придвижване.

(§ 10, ал. 1)

  1. Удължава се  с  6 месеца срокът на валидността на личните карти и паспроти, който изтича до 31 ЯНУАРИ 2021 г. (вместо до 31 октомври 2020 г., както беше досега).
  2. (§ 10, ал. 2)
  3. Удължава се със 7 месеца,  от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство, срокът за валидност на свидетелствата за управление на МПС , който изтича до 31 декември  2020 г.  За срок ана удължаването е валиден  индивидуален удостоверителен документ за  правоспособност за управление на МПС  в съответствие  С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/698на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (OB, L 165/10 от 27 май 2020 г). (§ 10, ал. 3)

 

Новоприетите разпоредби към § 10 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП, за които не е предвидено обратно действие, предвиждат:

– ПО ВРЕМЕ НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪОТВЕТНО ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА РЕЦИПРОЧНОСТ, ЧУЖДЕНЕЦ ИЛИ ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, КОЙТО Е ВЛЯЗЪЛ ПО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, МОЖЕ ДА НАПУСНЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ през граничните контролно-пропускателни пунктове В РАМКИТЕ НА СРОКА, ЗА КОЙТО ДЪРЖАВАТА, КОЯТО Е ИЗДАЛА ПАСПОРТА ИЛИ ЛИЧНАТА КАРТА, Е НОТИФИЦИРАЛА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ ТЯХНАТА ВАЛИДНОСТ Е УДЪЛЖЕНА, КАКТО И ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ Е ОСИГУРЕН ТРАНЗИТ НА ЛИЦЕТО ДО ДЪРЖАВАТА НА КРАЙНАТА МУ ДЕСТИНАЦИЯ. (§ 10, нова ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП) )

– ПО ВРЕМЕ НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪОТВЕТНО ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА службите за административен контрол на чужденците МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ ПРЕБИВАВАНЕТО С ТРИ МЕСЕЦА НА ЛИЦАТА, които са ВЛЕЗЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ, както и НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ВЛЕЗЛИ С ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ. (§ 10, нова ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП)

 

 

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: От медиацията всички печелят – и страните по делата, и правораздаването, каза министър Зарков

Медиацията може да се окаже ситуация, в която всички печелят – системата на правораздаването, хората, …

Българка е екстрадирана в САЩ по обвинение за криптоизмамата „УанКойн“ (допълнена)

Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

14 − 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.