Последни новини
Home / Законът / „Апис“ събра накуп промените в закона за извънредното положение, в сила от 21 ноември т.г. (събота)

„Апис“ събра накуп промените в закона за извънредното положение, в сила от 21 ноември т.г. (събота)

Defakto.bg
 „АПИС ВРЕМЕ“  публикува  експресен анализ на важни промени в Закона  за извънредното положение (ЗМДПВИП), които влизат в сила от  21.11.2020 г.  (обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) Промените засягат трудовото право (възлагане на работа от разстояние без съгласие на работниците и служителите, задължително ползване на платен годишен отпуск, отпадане на забрани за извънреден труд и др.) , работата на  държавната и местната администрация, сроковете за валидност  на личните карти, международните паспорти и шофьорските книжки. Както и  начините за разглеждане на съдебни дела епидемична обстановка и условията за отлагането им.
За информация публикуваме част от обнародваните промени,  които са в сила от утре, събота.

 По -важни акценти:

Създава се законова възможност за провеждане от разстояние на откритите съдебни заседания и по време на извънредната епидимична обстановка и два месеца след отмяната й.   (чл. 6а, ал. 2).

Възможността на дистанционно разглеждане на делата с осигурено пряко  и виртуално участие на страните  и участниците  в процеса, беше предвидена за периода от 13 март до 13 юли 2020 г. – за срока на обявеното с решение на НС извънредно положение в страната и два месеца след отмяната му.  Извънредната епидимична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, на основание чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за здравето, беше обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г., за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., а впоследствие многократно удължавана. Последно удържаването е с Решение № 673 на МС от 25.09.2020 г. – за периода от 1 ОКТОМВРИ ДО 30 НОЕМВРИ 2020 г.

Следователно, за периода от датата на влизане в сила на промените – 21 ноември 2020 г.  до  31 януари  2021 г. откритите съдебни заседания ще могат  да се провеждат от разстояние,  при спазване на изискванията в закона за това.  Този период може да бъде и по-дълъг,  ако  извънредната епидемична обстановка бъде удължена с решение на МС.

Наред с това на административните  ръководители на съдилищата се делегират правомощия, при усложняване на епидемичната обстановка, еднократно, за период не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебин заседания, а насрочените да бъдат отсрочени  (чл. 6а, нова ал. 3, изречение на трето).

Регламентирана е  изрично и възможност за отлагане на дело от съда поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина ,  изолация или прилагане на принудителни административни мерки във връзка със заболяване от  COVID-19 на страната или нейния представител,  които ще разполагат със  7-дневен срок от отпадане на причината да представят съответните доказателства на  съда (чл. 6а, нова ал. 5).

Възможност за провеждане на заседания от разстояния по време на извънредната епедимична обстановка и два месеца след отмяната й се въвежда и за държавните и местните органи,  съвети, комитети, комисии – – при осигуряване на пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване (чл. 6а, ал. 1).

Удължават се с три месеца сроковети за провеждане на редовните Общи събрания пре 2021 по   Закона за нотариусит  и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители  (§ 7).

И по време на извънредната епидемична обстановка и  до два месеца след отмяната й работодателите и органите по назначаване  ще могат да възлагат надомна работа или работа от раззтояние на работиците и служителите без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск без съгласие на работника или служителя. (чл. 7, ал. 1 и 2).

За същия период ще е приложима и новата  разпоредба на ал. 3 на чл. 7, която въвежда задължение за работник или служител, който е близък  контактен  по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето   на потвърден случай на  COVID-19, да премине на работа от разстояние или на надомна работа, ако работата позволява това  – за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя или органа по назначаване настъпилото обстоятелство.

По време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след отманята й ще се прилагат и въведените изключения с чл. 8 изключения   от ограниченията за полагане на извънреден труд и за неговата продължителност: Те няма да се прилагат за работници и служители на намалено работно време, които оказват или подпомагат  оказването на медиинска помощ. Същото важи и за държавните  служители, които по по длъжностна характеристика или разпореждане на ръководител  подпомагат оказавентона такава помощ.

За полагането на извънреден труд от полицейските полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението над ограниченията по чл. 187, ал. от Закона за Министерството на вътрешните работи, се изисква изрично  писмено съгласие на държавния служител, а  липсата на такова съгласие,  не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.

* Приложението на правила по  чл. 7 и 8от ЗМДПВИП и по време на извънредната епидимична обстановка  и два месеца след отмяната са посочеин в  второ изречение на § 51а от ЗМДПВИП.

Обратна сила, от  31 октомври т.г. имат промените в  § 10 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП, по силата на които:

  1. Удължава се с шест месеца срокът на валидност на докуменитите за пребиваване на чужденци, който изтича  до 31 януари  2021 г. (вместо до 31 октомври 2020 г., както беше досега), както на изтичащите в същия срок:

– ДОКУМЕНТИ по чл. 59, ал. 3 от същия закон, издавани на членовете на семействата на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международин договори с ЕС, имат право на свободно придвижване,  и на

– ДОКУМЕНТИ, издавани съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на граждани на ЕС, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международин договори с ЕС, имат право на свободно придвижване.

(§ 10, ал. 1)

  1. Удължава се  с  6 месеца срокът на валидността на личните карти и паспроти, който изтича до 31 ЯНУАРИ 2021 г. (вместо до 31 октомври 2020 г., както беше досега).
  2. (§ 10, ал. 2)
  3. Удължава се със 7 месеца,  от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство, срокът за валидност на свидетелствата за управление на МПС , който изтича до 31 декември  2020 г.  За срок ана удължаването е валиден  индивидуален удостоверителен документ за  правоспособност за управление на МПС  в съответствие  С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/698на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (OB, L 165/10 от 27 май 2020 г). (§ 10, ал. 3)

 

Новоприетите разпоредби към § 10 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП, за които не е предвидено обратно действие, предвиждат:

– ПО ВРЕМЕ НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪОТВЕТНО ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА РЕЦИПРОЧНОСТ, ЧУЖДЕНЕЦ ИЛИ ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, КОЙТО Е ВЛЯЗЪЛ ПО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, МОЖЕ ДА НАПУСНЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ през граничните контролно-пропускателни пунктове В РАМКИТЕ НА СРОКА, ЗА КОЙТО ДЪРЖАВАТА, КОЯТО Е ИЗДАЛА ПАСПОРТА ИЛИ ЛИЧНАТА КАРТА, Е НОТИФИЦИРАЛА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ ТЯХНАТА ВАЛИДНОСТ Е УДЪЛЖЕНА, КАКТО И ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ Е ОСИГУРЕН ТРАНЗИТ НА ЛИЦЕТО ДО ДЪРЖАВАТА НА КРАЙНАТА МУ ДЕСТИНАЦИЯ. (§ 10, нова ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП) )

– ПО ВРЕМЕ НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪОТВЕТНО ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА службите за административен контрол на чужденците МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ ПРЕБИВАВАНЕТО С ТРИ МЕСЕЦА НА ЛИЦАТА, които са ВЛЕЗЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ, както и НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ВЛЕЗЛИ С ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ. (§ 10, нова ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП)

 

 

About De Fakto

Проверете също

Без санкция на Европейската комисия, държавата няма да изкупува дългове на „Топлофикация“ до 1.6 млрд. лв.

Служебното правителство  отмени  решения на кабинета “ Денков“ поради риск мярката да бъде обявена за …

Прокуратурата превзе управлението на МП: Главчев назначи прокурор за зам.- министър в правосъдното ведомство

Прокуратурата заема все по – солидни позиции в управлениеото на Министерството на правосъдието.  След като …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.