Последни новини
Home / Законът / Съюзът на съдиите до депутатите и Караянчева: Главният инспектор Точкова не изпълнява съдебни решения за „ЦУМгейт“, реагирайте!

Съюзът на съдиите до депутатите и Караянчева: Главният инспектор Точкова не изпълнява съдебни решения за „ЦУМгейт“, реагирайте!

Defakto.bg

Отказите й да предостави материалите от проверката по скандала бранят главния прокурор, дискредитират Инспектората, но удрят и по парламентарния авторитет

Скандалът „ЦУМгейт“ за прословутата среща през 2017 г. между бившия главен прокурор Сотир Цацаров, бизнесмена и издател на „Сега“ Сашо Дончев и Георги Гергов, на която обвинител №1 обяснява на издателя, че поведението му става „неприемливо и нетърпимо“, се възражда. И отново застава на вниманието на Висшия съдебен съвет (ВСС), а този път и на парламента.

Поводът е отдавна приключилата проверка на Инспектората към ВСС, прекратена през юли 2017 г. Макар че тя трябваше да установи дали с поведението си тогавашният главен прокурор Цацаров е накърнил престижа на третата власт и е нарушил Етичния кодекс на магистратите, заключението на Инспектората бе: установен е фактът на срещата, но не и съдържанието на разговора. Съдържанието на разговора не е установено, защото нямало друг независим свидетел освен тримата участници, а самият факт на срещата не нарушавал никакви норми и правила.

Теодора Точкова

Във фокуса днес вече е поведението на главния инспектор Теодора Точкова, избирана от парламента с 2/3 мнозинство. След няколко постановени от нея откази да предостави самото решение за прекратяването на проверката, инициирана от „Боец“, и протокола от заседанието на Инспектората, на която е обсъждан казусът, той стигна до съда. Завъртя се и във ВАС, но от юли тази година има и решение на съдия Веселина Женаварова от Административен съд-София град, разпореждащо на Точкова да предостави исканата обществена информация. То е окончателно, след като промените в АПК направиха тези дела едноинстанционни. Но четвърти месец не се изпълнява.

За това алармира и публикация на „Свободна Европа“.

Реакциите не закъсняха. В дневния ред на Пленума на ВСС за 10 декември е включено предложение на Лозан Панов „за изслушване на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет по повод на статията „Замитане под килима“. Как Инспекторатът към ВСС злоупотреби с право, за да скрие „ЦУМ-гейт“.

А днес от Съюза на съдиите разпространиха декларация до депутатите от 44-ото Народно събрание и до предедателата Цвета Караянчева.

Публикуваме я с незначителни съкращения.

Ръководството на ССБ

ДЕКЛАРАЦИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

На 27.11.2020 г. в онлайн изданието на сайта „Свободна Европа“ беше публикувана статия със заглавие „Замитане под килима. Как Инспекторатът към ВСС злоупотреби с право, за да скрие „ЦУМ-гейт“. В статията се излагат факти за това, че главният инспектор при инспектората към ВСС г-жа Теодора Точкова не изпълнява съдебното решение по адм. д. № 12933/2019 г. на Административен съд София-град (АССГ) над 4 месеца; не предоставя достъп до обществена информация – за проверката на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) на придобилата публична известност като „ЦУМ-гейт“ неинституционална среща на главния прокурор Сотир Цацаров, издателя Сашо Дончев и бившия член на ръководството на БСП Георги Гергов; не отговаря на журналистически въпроси за причините за поведението ѝ.

Публикацията излиза няколко месеца, след като адвокат Кашъмов отново публично изнесе информацията по движението на адм. д. № 12933/2019 г. на АССГ, от която обществеността научи за опити на представителите на ИВСС да отлагат разглеждането на делото и за бюрократични „хитрости” от страна на главния инспектор да изпълни решението (публикация от 5.08.2020 г. в електронния сайг „Капитал” под заглавие „Как главният инспектор при ВСС прилага закона, или защо протестират гражданите. Теодора Точкова използва COVID-19, за да скрие информацията за проверката по „ЦУМ-гейт“, препечатана впоследствие и в сайта „Де факто“).

От достъпните данни за посоченото решение на АССГ от 16.07.2020 г. е видно, че с него се отменя решение № 11/18.10.2019 г. на главния инспектор при Инспектората към ВСС като незаконосъобразно, а административният орган е задължен да предостави на жалбоподателя търсената обществена информация – решението за приключване на проверката по т.нар. „ЦУМ-гейт“, доклада от проверката и стенографския протокол от обсъждането му на заседанието на ИВСС. Съдът е припомнил, че решението на ИВСС, с което се приключва образуваната проверка за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, съдържа официална обществена информация, достъпът до която не може да бъде ограничаван. Подчертал е и очевидното за всеки добросъвестен наблюдател – винаги е налице надделяващ обществен интерес, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на публичната власт. Съдът е конкретизирал: „В случая проверката е била извършена по отношение на главния прокурор в качеството му на орган на съдебната власт, а не в лично качество. От търсената информация обществото, и в частност жалбоподателят, може да си състави мнение относно дейността както на задължения субект – Инспекторат към ВСС, така и за работата на Прокуратурата в лицето на нейния ръководител – главния прокурор. Предоставянето на достъп до информация, свързана с констатации относно действия на главния прокурор на Република България в това му качество, и на Инспектората по отношение на осъществявания от него контрол, безспорно е предпоставка за повишаване на публичността и отчетността на задължените субекти – ИВСС и Прокуратурата“.

Съдът е приел за незаконосъобразни съображенията на ИВСС, че изричното несъгласие на г-н Сотир Цацаров може да бъде основание за отказ на достъп до официалната обществена информация. Посочил е, че в случая несъгласието „не съдържа каквито и да е мотиви за отказа да бъде предоставена информацията, поискана със заявлението за достъп”, но този факт е без значение за спора, доколкото по отношение на търсената обществена информация е налице надделяващ обществен интерес и последната не може да бъде ограничавана.

От решението на АССГ се разбира и това, че процесуалните представители на ИВСС са се опитали да забавят делото, като са правили искане за отлагане, за спиране и за отмяна на хода по същество. Веднъж съдебното разглеждане е било отложено поради разрешен отпуск на служител на ИВСС.

С решение № 14 350/19.11.2020 г. по адм. д. № 8476/2020 г. ВАС е отхвърлил искането за отмяна на влязлото в сила решение. От решението става ясно, че главният инспектор е поддържал пред съда, че решението на АССГ е постановено в нарушение на процесуалния закон, тъй като делото било разгледано в отсъствие на представители на ИВСС, като е изтъкнал доводи, свързани с епидемичната ситуация в страната във връзка с Cоvid-19. Главният инспектор е посочил още, че било невъзможно да се организира защитата на представляваната от него институция, тъй като ангажираните двама юрисконсулти не са могли да се явят (за втори път) в откритото съдебно заседание на 18 май 2020 г., защото г-жа Точкова била издала заповед да работят три дни в инспектората и два дни вкъщи. В мотивите на върховната съдебна инстанция изрично се посочва, че процесуалното поведение на ответника – главния инспектор при ИВСС в съдебното производство пред административния съд, може да се приеме за злоупотреба с право. Съдът припомня, че в отсъствието на юрисконсултите си главният инспектор също е могла да представлява ИВСС пред съда, но не го е направила.

В публикацията на „Свободна Европа” се излагат твърдения, че през август и септември медията е оправила въпроси към г-жа Точкова във връзка с пречките да бъде изпълнено влязлото в сила решение, но отговор не е получен. След произнасянето на ВАС е било отправено и трето запитване, отново без отговор на въпроса дали главният инспектор ще изпълни съдебното решение и ще предостави поисканата информация, от която ще стане ясно как точно е била проверена срещата в ЦУМ между главния прокурор Сотир Цацаров, партийния функционер Георги Гергов и медийния собственик Сашо Дончев и каква правна оценка й е била дадена от ИВСС.

С публичното оповестяване на действията и бездействията на г-жа Точкова по адм. д. № 12933/2019 г. на АССГ вече се създава и нова опасност за авторитета на правосъдието – да се утвърди представа, че случаят „ЦУМ-гейт“ е илюстрация и на дискредитираната независимост на контролния орган да проверява почтеността на съдиите, прокурорите и следователите.

Това е така, тъй като ИВСС, чийто персонален състав е политическа отговорност на Народното събрание, беше създаден именно за да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите (глава девета, Раздел Іб Закона за съдебната власт). Това означава, че ако органът изпълнява законоустановената си задача – да гарантира, че самоуправляващата съдебна власт няма да се капсулира, нито да се превърне в опасност за правовата държава чрез „отглеждане” на вътрешна корупция и непрозрачни механизми на влияние, не би следвало изобщо да се стига до възпрепятстване на гражданите навреме да получат информирани по чувствителните въпроси как се разследват сигналите за властова корупция, злоупотребата с власт, нарушаването на етичните правила и уронването на доверието в независимостта на съдебната власт. Още по-малко е допустимо ИВСС да показва публично незачитане на съдебен акт и да оставя съмнение в обществото, че с дейността си не преследва законоустановените си цели, а сам се превръща в опасност за върховенството на правото и за генериране на корупция. От цитираните статии и съдебните решения на АССГ и ВАС е видно, че с действията и бездействията си по конкретното дело г-жа Точкова е оставила впечатление, че цели прикриване или максимално забавяне на оповестяването на важна за функционирането на правовата държава информация. В текста на адвокат Кашъмов поведението на главния инспектор се квалифицира като опит „да се бори „с нокти и зъби“ срещу излизането на документите по „ЦУМ-гейт“ на бял свят“. Посочват се и сходни по насоченост действия по друго дело за достъп до тази информация, заведено от журналистката Доротея Дачкова от в. „Сега“ и спечелено от нея на първа инстанция. Изтъква се, че въпреки изменението на ЗДОИ през 2018 г., когато се премахва възможността за касационно обжалване по този вид дела, главният инспектор отново не изпълнява съдебния акт и подава касационна жалба. След прекратяването на производството по делото с определение на тричленен състав на ВАС г-жа Точкова поискала отвод на две от съдиите за това, че били заинтересовани като членове на същия Висш съдебен съвет, в който е било направено предложение за разглеждане на случая „ЦУМ-гейт“. Петчленен състав на ВАС върнал на същите съдии делото за разглеждане, като те си направили отвод с мотива, че липсват каквито и да е данни да са пристрастни, но не желаят да има съмнения. Главният инспектор поискал отново отвод на нов член на съдебния състав този път поради опасението, че съдиите вероятно са чели вестник „Сега“. Обективността на твърденията на адвокат Кашъмов лесно може да бъде потвърдена в публикуваните процесуални документи на сайта на ВАС по адм. д. № 11393/2018 г.

Изложените факти и тяхното публично разпространение изискват Вашата своевременна реакция, доколкото Народното събрание е органът, който назначава главния инспектор при ИВСС и му дава оценка. Поради това в случая са нанесени вреди не само върху доверието в правосъдието, но и върху авторитета на законодателната власт.

Няма никакво оправдание за главния инспектор да откаже да изпълни което и да е съдебно решение. Съгласно чл. 177 АПК окончателните решения на административния съд имат задължителна сила за административния орган. Изпълнението на съдебните решения е в основата на обществения ред и правната сигурност, а по отношение на държавните органи, какъвто е главният инспектор при ИВСС, това е неделима част от служебните задължения и професионален интегритет. Значимостта на обществените отношения, свързани със зачитане на съдебните решения, е наложила криминилазирането на поведение, което пречи или осуетява изпълнението им – чл. 296, ал. 1 НК. В случая абсурдът на ситуацията се засилва от факта, че органът, който демонстрира правен нихилизъм, е органът на съдебната власт, призван да обезпечи нейната независимост.

Същевременно се налага да Ви припомним, че преди няколко месеца  Ви обърнахме внимание за изтеклите мандати още през март и април тази година на инспекторите и главния инспектор към ИВСС. Съгласно чл. 44, ал. 1 ЗСВ Народното събрание избира главен инспектор и инспектори не по-рано от 6 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на техния мандат. Към настоящия момент Народното събрание не е изпълнило конституционното си задължение и дори не е открита процедурата по отправяне на предложения за кандидати за главен инспектор и за инспектори (чл. 44, ал. 2 – 5 от ЗСВ). Неизпълнението на задължението за избор на нов състав на конституционен орган след изтичането на мандатите на съответните негови членове създава впечатление за подценяване на значението на този държавен орган и влиза в сериозно противоречие с принципа за мандатност, предвиден в Конституцията и ЗСВ. Неслучайно отделните органи на власт имат различна продължителност на мандатите и различен момент на приключването им, за да се избегне възможността за надмощие на един държавен орган над друг. За да може обаче този защитен механизъм да действа ефективно, е необходимо попълването на състава на конституционните органи да става в рамките на предвидените срокове.

Разчитаме, че този път, уважаема госпожо председател на 44-то Народно събрание и уважаеми народни представители, ще демонстрирате адекватна на високото Ви назначение позиция, като отговорно подходите към правомощията си, за да не допуснете компрометиране на разделението на властите и независимостта на съдебната власт по повод на възникналите съмнения в публичното пространство относно професионалната почтеност и компетентност на главния съдебен инспектор.

 

С уважение:

Управителен съвет

на Съюза на съдиите в България

8 декември 2020 г., гр. София

 

Приложения:

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Мнозинството в парламента удължи на месец ваканцията на НС заради местните избори

Депутатите удължиха до 8 ноември времето, в което парламентът няма да заседава във връзка с …

Пет наказателни процедура срещу България обяви Европейската комисия

Европейската комисия представи в четвъртък  данни за хода на наказателните процедури срещу държавите от ЕС, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 + 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.