Последни новини
Home / Законът / Шест нови тълкувателни дела във ВАС

Шест нови тълкувателни дела във ВАС

Defakto.bg

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков издаде разпореждания за образуване на 6 нови тълкувателни дела и определи докладчици по тях. Две от тях се образуват по искания на председателя на ВАС и четири – по искания на главния прокурор, съобщиха от съда.

По постъпило искане от председателя на Върховния административен съд се образува тълкувателно дело за тълкувателно решение по въпроса: „Попада ли в приложното поле на член 237, алинея 1 АПК определение на административен съд, с което съдът се е произнесъл окончателно относно законосъобразността на изричен отказ на административен орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален  или общ административен акт?“

По искане на председателя на Върховния административен съд е образувано тълкувателно дело за приемане на тълкувателно решение по въпросите:

1.Налице ли е законова презумпция, че доходът с неустановен произход е от трудова дейност и представлява осигурителен доход, в случаите на определена данъчна основа за облагане по чл. 122, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), представляваща установен при ревизията недостиг на парични средства на ревизираното лице, които са му били необходими, за да направи доказаните разходи през съответния данъчен период, но не е установен източникът на паричните средства (доходи), осигурили въпросните разходи?

  1. В тези случаи чия е тежестта за доказване на посочения факт в съдебното производство по оспорване на ревизионен акт, с който при посочените фактически установявания, са определени осигурителни задължения по чл.124а ДОПК за периоди след 15.02.2011г.?

По искане на главния прокурор на Република България са образувани 4 тълкувателни дела. Това са:

за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?“

– за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Кой е субектът на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове? 1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържатели, или 2. Всяко лице, независимо от регистрацията.“

за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 1. „Следва ли да се присъжда законна лихва в производството по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ при уважен иск за обезщетяване на имуществени вреди, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение в производството по обжалване на наказателно постановление, което е отменено от съда, и ако се дължи, кой е началният момент: влизане в сила на решението за отмяна на наказателното постановление или завеждане на исковата молба?“

  1. „Дължи ли се обезщетение за вреди по изплатените адвокатски възнаграждения и държавни такси в производствата пред административните съдилища за искове по чл. 28, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ във вр. с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, предявени за възстановяване на имуществени вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията и представляват ли те пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ?“

– за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, може ли на лицето да се определят данъчни задължения на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период или ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК?“

Председателят на ВАС издаде и разпореждане за допълване на предмета на Тълкувателно дело № 4 от 2019 г. със следния въпрос: ”Допустима ли е касационна жалба, подадена от административен орган, който е делегирал правомощията си за издаване на административен акт на друг подчинен на него административен орган, срещу решение на административен съд, постановено в производство с участието на органа, на когото са делегирани съответните властнически правомощия?”

 

About De Fakto

Проверете също

Единодушно Пленумът на ВСС допусна за обсъждане второто предложение за отстраняване на Гешев  (допълнена)

Главният прокурор: Не мислете, че като минат през прокуратурата няма да дойдат и за вас …

Адв. Петър Славов: За политическите права на хората с увреждания

  Адв. Петър Славов,  член на Висшия адвокатски съвет със съвещателен глас,  докторант по „Конституционно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

6 − two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.