Последни новини
Home / Актуално / Столичните адвокати в готовност за ефективни протести, ако властите отново игнорират исканията им за данъчни облекчения

Столичните адвокати в готовност за ефективни протести, ако властите отново игнорират исканията им за данъчни облекчения

Defakto.bg

 

Софийският адвокатски съвет настоява за промени в данъчния режим на адвокатите и увеличение на нормативно признатите им разходи от 25 на 40 %, така както това е направено  за писатели, художници, артисти и др. свободни професии.

В искане, адресирано до  председателя на НС Цвета Караянчева, правната и бюджетната комисии, МФ и Висшия адвокатски съвет,  САС  напомня, че в условия на пандемия на  адвокатите, които масово са самоосигуряващи се физически лица, не е помогнато  да се възползват от почти нито една от мерките, предоставени от държавата както на първия, така и на втория етап от предоставянето на помощи.   За адвокатите не бяха предвидени нито данъчни облекчения, нито удължаване на сроковете за подаване на данъчните декларации за плащане на данъци и осигуровки, нито възможност да се възползват от някоя от целевите програми, одобрени от правителството и парламента, отбелязва САС.

След като многократно са поставяли проблемите си пред компететнтите органи, и те не са забелязвани,  столичните  защитници предупреждават, че ако за пореден път исканията им бъдат пренебергнати и не се предприемат конкретни мерки, адвокатите  ще бъдат принудени да преминат към ефективни протестни действия. „Евентуалното блокиране на осъществяване на правната помощ и неявяване по дела и предварителни производства ще има широк обществен и международен отзвук и ще демонстрира, че имаме решимост да отстояваме правата си, пише в искането. „Без нашата работа Република България не би могла да бъде правова европейска държава със стабилна икономика„,  заявяват адвокатите.  Искането им е  подписано от  председателя на САК адв. Ивайло Данов. Потърсен за коментар той  заяви пред Де Факто:

Ивайло Данов, председател на САК пред Де Факто:

Имаме готовност за координирани ефективни протестни действия с всички адвокатски колегии от страната

Недоумявам как е възможно от април месец миналата година досега и правителството  и парламенът да не обърнат никакво внимание на  справедливи искания на българските адвокати, изложени в няколко писмени предложения и становища от Софийския адвокатски съвет и Висшия адвокатски съвет.

Не е логично предложенията на 14 000-та адвокатска общност да бъдат игнорирани толкова дълго от изпълнителната и законодателната власт, когато в същото време се дават реални преференции на други свободни професии.    Ѝ нека не забравяме, че именно българските адвокати са истинските гаранти за защита  правата на българските граждани от съдебен и административен произвол.  В случай, че нашите справедливи искания за пореден път бъдат игнорирани, Софийският адвокатски  съвет обявява готовност за координирани ефективни протести заедно  с всички адвокатски  колегии от страната. Това ще се случи, ако до 22 януари т.г.не бъдат предприети реални действия от страна на правителството и парламента за удовлетворяване на поставените от нас проблеми.

 

Цялото изложение:

ИСКАНЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОМЯНА НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗДДФЛ

(…)

УВАЖАЕМА ДАМИ И ГОСПОДА,

Адвокатурата като конституционно закрепена дейност и част от системата на съдебната власт в Република България е един от основните гаранти за защита правата и свободите на гражданите и стопанските субекти, както и за осъществяване на цялостния правов ред в държавата.
Нормалното осъществяване на правораздавателната дейност на съда, както и дейността на прокуратурата и разследващите органи в голяма степен зависи от нормалната и редовна дейност на адвокатите, чиято функция е да представляват клиентите си в отношенията й с държавните и другите органи на съдебната власт.
Пандемията COVID-19 и наложените извънредни мерки се отразиха и продължават да се отразяват изключително тежко както на самоосигуряващите се адвокати, упражняващи самостоятелно професията, така и на тези, които работят в адвокатски дружества и сдружения. Адвокатите винаги са били редовни данъкоплатци и приходите за бюджета от дейността им е в пъти повече от други свободни професии.
За съжаление, адвокатската дейност като свободна професия е свързана с риска от липса на редовни доходи и е изцяло свързана с икономическата активност на гражданите и търговските дружества.
Предвид икономическата стагнация и обективната невъзможност на клиентите ни да искат и получават правна помощ, както и режима на работа на съдебната система, адвокатите масово изпаднаха в тежко икономическо положение. Обективните разходи за адвокатската дейност не могат и не трябва да се покриват с почти липсващите приходи от
нея.
На адвокатите, които масово са самоосигуряващи се физически лица, не беше предоставена нормативна възможност да се възползват от почти нито една от мерките, предоставени от държавата както на първия, така и на втория етап от предоставянето на помощи.
Същевременно други свободни професии като писатели, художници и артисти например, бяха подпомогнати от държавата. За адвокатите не бяха предвидени нито данъчни облекчения, нито удължаване на сроковете за подаване на данъчните декларации за плащане на данъци и осигуровки, нито възможност да се възползват от някоя от целевите
програми, одобрени от правителството и парламента.
Както сме посочили и по-горе, адвокатите са сериозен и редовен платец към бюджета, като платените от тях данъци и осигуровки са в размер на милиони всяка година.
Пандемията COVID-19 блокира работата на съдебната система, поради което за два месеца през пролетта спря напълно и почти изцяло работата на адвокатите, а и техните семейства бяха почти напълно лишени от доходи.
За съжаление и към настоящия момент съществува несигурност, свързана с работата на съда и съдебната система.
Повишаването на броя болни и заразени лица в съдилищата налага отлагането на дела и не е изключено да се стигне до повторно блокиране на работата на системата, която в началото на годината е в инвентаризация и отново не работи ефективно. В този период разходите на адвокатите не намаляха, а напротив, тъй като продължиха да плащат
разходите за своите офиси, както и за заплати на деловодители, секретари, адвокатски сътрудници и друг персонал, включително като самоосигуряващи се лица продължиха да плащат редовно своите осигуровки и данъци.
Нашата работа обичайно изисква личен контакт с клиентите, предвид нейния доверителен характер, което обективно е свързано с допълнителен риск.
Със становище от 09.04.2020г. Софийският адвокатски съвет се обърна към Народното събрание, правителството и Висшия адвокатски съвет с редица предложения, касаещи конкретни изменения в ЗМДВИП и ЗДДФЛ.
С предложение Изх. № 748/29.04.2020г. на САК, Софийският адвокатски съвет повторно сезира същите институции с множество конкретни предложения за промяна на ЗМДВИП и ЗДДФЛ, като изрично посочихме в това предложение, че правната и фактическа логика изисква незабавно процентът на нормативно признатите разходи за адвокатите да се изравни с този на други свободни професии като писатели, художници и артисти – т.е. от 25 % да се увеличи на 40 %. Висшият адвокатски съвет също неколкократно повдигна в свои
писма до парламента тези и други важни въпроси, касаещи адвокатурата.
До настоящия момент нито Софийската адвокатска колегия, нито Висшия адвокатски съвет са получили отговор и адекватна реакция на поставените от тях проблеми. Не можем и не искаме да останем безразлични към липсата на подкрепа и отношение от страна на държавата към адвокатската професия в такъв труден момент.
Независимо че адвокатите, като защитници на правовия ред, сме убедени, че трябва да работим като сериозен, надежден и сигурен партньор на съда и държавността като цяло, следва да Ви обърнем внимание, че без нашата работа Република България не би могла да бъде правова европейска държава със стабилна икономика.

Наближават парламентарни избори и адвокатурата следва да бъде гарант за провеждането им по начин, който няма да остави съмнение за тяхната легитимност.
Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение адвокатите бяха принудени да ограничат почти изцяло своята дейност, като техните кантори и те самите са изправени пред сериозни финансови затруднения, което не се отчита и досега от страна на държавните органи.
Поради всичко гореизложено, се обръщаме към Вас с искане за осъществяване на незабавни изменения на нормативната база, като се предприемат мерки за намаляване на данъчната тежест на адвокатите, действащи като самоосигуряващи се физически лица.
Настояваме в спешен порядък да се инициират и извършат конкретно промени в данъчния режим на адвокатите, който да позволи икономическото им оцеляване чрез увеличаване на нормативно признатите им разходи от 25% на 40%.
Действащият към момента общ режим за данъчно облагане на свободните професии не държи сметка за особеностите, отговорността и тежестите при осъществяване на адвокатската дейност.
Адвокатите изпълняват публични функции, възложени им със закон, но са поставени в неравноправно положение спрямо други свободни професии, което практически води до завишено и несправедливо данъчно облагане.
Адвокатите попадат в най-ниската категория лица, упражняващи свободни професии с нормативно признати разходи – 25% от приходите, поради което облагането на доходите на лицата, упражняващи самостоятелно професията, е завишено почти двойно в сравнение с редица други свободни професии, поради ниския размер на нормативно признатите разходи.
Изискванията към адвокатите са изключително високи и за разлика от останалите данъчни субекти, които попадат в категорията на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ и които, ако наемат персонал, могат свободно да се регистрират като търговци по Търговския закон, респ. да се облагат по реда на ЗКПО, за адвокатите подобна възможност не стои.
Считаме, че е правно обосновано адвокатите да бъдат отделени от общата категория физически лица – свободни професии, като се приравнят на данъчните субекти, посочени в чл. 29, ал. 1, т. 2, б.  от ЗДДФЛ, на които законодателят е признал 40 % разходи за дейността.

Във връзка с всичко гореизложено предлагаме и следната конкретна законодателна редакция, която да бъде въведена със сегашния пакет от мерки, предвиден чрез промени на множеството законопроекти, свързани с данъчната и финансова политика на държавата.
В този смисъл предлагаме следните промени в ЗДДФЛ: § 1. В чл. 29 (1), т. 2, се създава нова буква  „г“:

г) доходи от упражняване на професия като адвокат;
Посочените мерки няма да натоварят пряко бюджета, ще подпомогнат адвокатската професия за справяне с предизвикателствата от пандемията, но и в дългосрочен план са икономически справедливи и пропорционални на рисковете, особеностите и дейността на адвокатите, като считаме, че са напълно обосновани от икономическо и социално
гледище.
Настояваме държавата спешно да вземе мерки за достойно и справедливо определяне на данъчните тежести и облекчения за адвокатите, като въпросът следва да бъде решен незабавно и по справедлив и балансиран начин.
В случай че отново бъдем игнорирани и не са налице ефективни и реални мерки в насока решаване на изложените от нас проблеми, за съжаление ще бъдем принудени да изразим гражданската и професионалната си позиция чрез ефективни протестни действия.
Евентуалното блокиране на осъществяване на правната помощ и неявяване по дела и предварителни производства ще има широк обществен и международен отзвук и ще демонстрира, че имаме решимост да отстояваме правата си.
Очакваме да бъдат предприети конкретни мерки до 22.01.2021 година и ако такива не се реализират, ще пристъпим към ефективни протестни действия, като уведомим за това както клиентите си, така и цялата българска общественост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС
адв. Ивайло Данов

About De Fakto

Проверете също

Ивайло Дерменджиев: Адвокатурата е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията.

Българската адвокатура е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията. Това заяви за БНР …

ВАС окончателно: Партия „Единение“ на бившия зам. земеделски министър Иван Христанов няма да участва в местните избори

  Тричленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата на Политическа партия (ПП) „Единение“, чиито …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.