Последни новини
Home / Законът / Панов поиска от Точкова пълната документация за проверките срещу него

Панов поиска от Точкова пълната документация за проверките срещу него

Defakto.bg

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати до главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) искане за предоставяне на копие от цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки.  Това съобщиха от ВКС.

Публично известните проверки бяха по оплаквания на Апелативния специализиран съд срещу Лозан Панов заради разпоредената от него проверка на институционалното движение по делото „Младост“ (след мълниеносното спиране на освобождаването на Десислава Иванчева и Биляна Петрова), както и тази заради снимания в палатата клип с рапър и миски.

На 12 януари 2021 г., в отговор на запитване от ИВСС Панов е дал съгласието си да бъдат предоставени в пълен обем поисканите от заявител по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) копия от документи, свързани с извършените от ИВСС проверки срещу председателя на ВКС.

В писмото до Теодора Точкова се казва, че това заявление по ЗДОИ за пореден път доказва, че гражданите искат да се запознаят с пълната и коректна информация за проверките и е безспорно, че в случая е налице надделяващ обществен интерес.

В подкрепа на правото на обществото да знае какво прави ИВСС Лозан Панов подчертава, че съдебната практика по отношение на информацията, която се получава, създава и съхранява по повод на извършвани от Инспектората проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите, винаги е налице надделяващ обществен интерес.

В писмото пише, че по отношение на две от приключилите проверки срещу него е поискал да му бъдат предоставени изготвените от ИВСС документи, но е получил откази.

Председателят на ВКС цитира писмото на главния инспектор Теодора Точкова, изпратено до Пленума на ВСС по повод на искането да бъде изслушана във връзка със статията „Замитане под килима“. Как Инспекторатът към ВСС злоупотреби с право, за да скрие „ЦУМ-гейт“ на „Свободна Европа“, в което се казва: „От друга страна следва да се има предвид, че същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел 16 ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат.“

По този повод Лозан Панов напомня, че за започването на всички проверки от ИВСС срещу него обществото е било информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, включително и от главния инспектор. „Това категорично опровергава тезата Ви за загриженост по отношение на доверието на обществото към съдебната власт и относно правата и репутацията на проверявания магистрат. Така че логичната и адекватна реакция при приключването на тези проверки е обществото да бъде запознато с финалния акт на ИВСС по всяка от тях, с извършените действия от страна на Инспектората, с доклада и с протокола от заседанието, на което е обсъждан. Начинът, по който Инспекторатът запазва пълно мълчание при финализирането на тези проверки, противоречи на твърдението Ви, че го правите, за да не се дискредитира проверяваният магистрат и да не се накърняват правата му.“

Публикуваме пълния текст на писмото на Лозан Панов

ДО

Г-ЖА ТЕОДОРА ТОЧКОВА –

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В

Инспектората към

Висшия съдебен съвет

Относно: искане от председателя на Върховния касационен съд за предоставяне на копие от цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС)

 Уважаема госпожо Точкова,

Главен инспектор Теодора Точкова

Както Ви е известно, на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с писмо с изх. № В-23-1/12.01.2021 г. дадох своето съгласие да предоставите на г-н Николай Неделчев поисканите от него по реда на ЗДОИ (вх. рег. № ОИ-18/20 от 31.12.2020 г.) копия от документи, свързани с извършените от ИВСС проверки срещу мен в качеството ми на председател на Върховния касационен съд.

Това заявление по ЗДОИ за пореден път доказва, че гражданите искат да се запознаят с пълната и коректна информация за посочените проверки и е безспорно, че в случая е налице надделяващ обществен интерес.

Административният съд – София-град в своята съдебна практика, включително и в Решение № 3941/16.07.2020 г. по адм. дело № 12933/2019 г., приема, че по отношение на информацията, която се получава, създава и съхранява по повод на извършвани от ИВСС проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите, винаги е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), т. е. целите, с които се предоставя информацията, са разкриване на корупция и злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на публичните фигури.

Безспорно решението на ИВСС, с което приключва проверката за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, или проверка, свързана с нарушаване на независимостта на магистратите, представлява официална обществена информация по смисъла на ЗДОИ, достъпът до която не може да бъде ограничаван. Докладът и протоколът от заседанието на ИВСС, на което казусът е бил дискутиран, предхождат крайния акт и съдържат служебна обществена информация. По отношение на тази информация е налице надделяващ обществен интерес и достъпът до нея не може да бъде ограничаван според съдебната практика.

По отношение на две от приключилите проверки срещу мен поисках да ми бъдат предоставени актовете на ИВСС, в които са отразени резултатите от тях, както и изготвените доклади. С писмо с изх. № И-493/10.04.2019 г. поисках достъп до документите по приключилата проверка в ИВСС за извършената по моя заповед проверка на организацията на дейността на Апелативния специализиран наказателен съд, засягаща мерките за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова.  С писмо с изх. № И-805/09.10.2020 г. настоях като проверявано лице да ми бъде осигурена възможност да се запозная с документите по прекратената проверка срещу мен за заснемането в Съдебната палата на видеоклип. Получих отказ да ми бъдат предоставени поисканите документи, без да бъда информиран какви са съображенията за това.

Намирам, че липсва всякакво основание достъпът на проверяваните лица до информацията, съдържаща се в протокола от заседанието и в доклада на ИВСС, да бъде ограничаван по какъвто и да е начин.

В свое писмо до Пленума на Висшия съдебен съвет по повод на искането ми да бъдете изслушана във връзка със статията „Замитане под килима“. Как Инспекторатът към ВСС злоупотреби с право, за да скрие „ЦУМ-гейт“ на „Свободна Европа“ посочвате, че като главен инспектор винаги сте се стремили ИВСС да работи обективно, съобразно законовите си правомощия, при незасягане на независимостта и правата на проверяваните магистрати, като отделяте специално внимание на публичността на резултатите от извършените проверки.

В писмото си казвате: „От друга страна следва да се има предвид, че същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел 16 ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат.“ Пишете още, че бюлетинът, който имате намерение да публикувате, няма да съдържа информация за извършените проверки, по които ИВСС е взел решение за прекратяването им, поради липса на достатъчно данни за извършено нарушение, тъй като трябва да се пази независимостта, репутацията и престижът както на проверяваните магистрати, така и на съдебната власт. „Изнасянето на данни по извършваните от ИВСС проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, по които не е установено извършено нарушение, не биха допринесли за повишаване на доверието на обществото към съдебната власт, но биха могли да бъдат използвани като средство за оказване на натиск и дискредитиране на проверявания магистрат“, твърдите още.

По този повод нека Ви напомня, че за започването на всички проверки от ИВСС срещу мен като председател на Върховния касационен съд обществото беше информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, включително и от Вас самата по някои от казусите в рамките на заседания на Пленума на ВСС. Това категорично опровергава тезата Ви за загриженост по отношение на доверието на обществото към съдебната власт и относно правата и репутацията на проверявания магистрат. Така че логичната и адекватна реакция при приключването на тези проверки е обществото да бъде запознато с финалния акт на ИВСС по всяка от тях, с извършените действия от страна на Инспектората, с доклада и с протокола от заседанието, на което е обсъждан. Начинът, по който Инспекторатът запазва пълно мълчание при финализирането на тези проверки, противоречи на твърдението Ви, че го правите, за да не се дискредитира проверяваният магистрат и да не се накърняват правата му. Те вече са засегнати, когато сте запознали обществеността със стартирането на проверката и дължите на този магистрат да изчистите репутацията му, когато проверката е прекратена поради липса на данни за извършено нарушение.

Затова настоявам по отношение на всички прекратени проверки срещу мен да не се грижите да опазите от самия мен информацията, която според Вас би ме дискредитирала и би накърнила правата ми и репутацията ми.

Заявявам, че искам да ми бъдат предоставени протоколите и докладите на ИВСС по извършените срещу мен проверки.

 

ЛОЗАН ПАНОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

 

 

 

Пълният текст на писмото е публикуван в сайта на Върховния касационен съд.

About De Fakto

Проверете също

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Европейската прокуратура извърши арести за източване на европейски средства за земеделие

Европейската прокуратура (ЕППО) във вторник извърши арести и обиски у нас  по разседване за източване …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.