Последни новини
Home / Законът / Съдът обяви „Ню геймс“ в несъстоятелност и остро порица държавата за „непоправимите вреди“

Съдът обяви „Ню геймс“ в несъстоятелност и остро порица държавата за „непоправимите вреди“

Defakto.bg

Софийският градски съд обяви в несъстоятелност „Ню геймс“ АД на Васил Божков.

В решението си съдия Жаклин Комитова обявява и неплатежоспособност на дружеството, с начална дата 27 февруари 2020 г., прекратява неговата дейност, назначава временен синдик, който да започне осребряване на имуществото. Постановява обща възбрана и запор върху имуществото и продължава наложените вече запори върху банковите сметки и възбрана върху Телефонната палата.

Вестта за решението дойде от  „Сега“. Де факто подробно се запозна с него.

Вниманието привлича особеният акцент, поставен от съдия Комитова върху ролята на държавата за фалита на акционерното дружество, а оттам и за нанесените непоправими вреди не само върху него, но най-вече върху гражданите, участвали в игрите на „Национална лотария“.

Промяната в Закона за хазарта наруши правната сигурност и създаде пълна непредвидимост

В решението се казва:

„Ноторно известен факт е, че на 18.02.2020 г. е обнародван приетият от Народното събрание  Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта (публикуван в Държавен вестник  брой 14 от същата дата). С § 1 от ЗИДЗХ е добавена нова разпоредба (чл. 4, ал. 3) в Закона за хазарта, съгласно която единствено държавата може да притежава лиценз за лотарийни игри. Тази разпоредба влиза в сила считано от деня на обнародването й –  18.02.2020 г. , като от тази дата лицензите за организиране на лотарийни игри, издадени на частни субекти, са прекратени и се преустановява Р.то и продажбата на талони за моментни лотарийни игри.

Безспорно е, че след този момент длъжникът „Н.Г.“ АД се е оказал в невъзможност да упражнява основната си дейност –  организиране на лотарийни игри. При това, законодателят не е предвидил някакъв преходен период, който да даде възможност на дружеството да реорганизира дейността си. Настоящата съдебна инстанция не е компетентна да обсъжда мотивите на законодателя, обусловили приемането на подобно законодателно решение, което от една страна съставлява абсолютна забрана за извършване на хазартна дейност от частно-правни субекти, а от друга – установява безусловен монопол в полза на държавата. Още по-малко има правна възможност да излага мотиви за конституционсъобразност на изменението и съответствието му с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи – това е  правомощие на Конституционния съд, който не допусна за разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни промените в Закона за хазарта във връзка с цитераното по-горе изменение.

Като съд по несъстоятелността обаче, който се сблъсква с търговско-правните, гражданско-правните и социални последици, резултат от законодателното преуреждане на хазартната дейност по отношение на длъжника „Н.Г.“ АД, не може да не се посочи, че изменението на Закона за хазарта нарушава правната сигурност и  създава пълна непредвидимост по отношение на дейността на правните субекти, които добросъвестно до този момент са осъществявали такава. Безспорно установено по делото е, че до влизането на изменението на Закона за хазарта длъжникът „Н.Г.“ АД е действал при спазване изискванията на закона и въз основа на съответни лицензии, под контрола на държавата, и както е посочено по-горе е изпълнявал в срок и изцяло своите задължения. Подобна промяна, като тази със ЗИД на Закона за хазарта (обн. Дв бр.14/18.02.2020 г .), предприета в рамките изключително кратък срок, без сериозна правна обосновка за въздействието на нормативния акт,  изисквана в ЗНА, представлява намеса в икономическата структура на обществото, която не може да не причини значителни сътресения. При това законът не е дал какъвто и да е срок за преструктуриране на дейността, нито е предвидил адекватни законодателни мерки за защита на лицата, които са спечелили печалба. По този начин на всички дружества, които до този момент са осъществявали хазартна дейност, лицензирана по надлежния ред от Държавата, са нанесени огромни и непоправими щети, които не биха могли да бъдат предотвратени по какъвто и да е начин заради тяхната внезапност и дефинитивност. Засегнатите правни субекти, какъвто е и длъжникът по настоящото дело „Н.Г.“ АД, са лишени практически каквато и да е възможност за правна защита по административен или съдебен ред. Никой стопански субект не може в рамките на няколко дни да преструктурира или промени дейността си, която е създавал и развивал в продължение на години. Никое търговско дружество, колкото и печеливша да е била дейността му, не би могло да продължи да изпълнява задълженията си, след като е лишено от възможността да генерира приходи занапред.

Нещо повече, законодателната промяна в ЗИД на Закона за хазарта нанася непоправима вреда и на лицата, спечелили печалба, както и на всички контрагенти на ответното дружество, свързани с процеса за Р. на лотарийни билети и съпътстващите това дейности, тъй като прави невъзможно плащането на печалби, респ. продължаване на дейността им. За подобен извод не са необходими някакви специални знания – достатъчна е нормалната житейска икономическа и правна култура, за да може да се предвиди настъпването на подобни последици. Последици, които във веригата на свързаност на стопанските субекти, нанасят и допълнителни вреди на стопанския живот в държавата“.

В решението на СГС се припомнят също поредицата от налагани предварителни запори от НАП – върху банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, суми за доверително управление, съдържание на банкови касети, моторни превозни средства и др. Част от тях бяха отменени от административния съд.

Така към 27 февруари 2020 г. „Ню Геймс“ е бил лишен практически от възможността да разполага с имуществото си.

Предвид изложеното съдът намираче в резултат на прекратяването на активността на дружеството по организиране на хазартни игри –  която е неговата основна дейност и основен източник на доходи(настъпила  по силата на закона) и заради наложените запори от страна на Дръжавата (част от тях отменени като незаконосъобразни), „Н.Г.“ АД е поставено в трайна фактическа невъзможност да обслужва своите задължения, се казва още в решението.

Като начална дата на неплатежоспособността следва да бъде определена  27.02.2020 г., когато са били спрени всички плащанията към кредиторите, инвокирали производството по несъстоятелност, които се легитимират като такива по действителни търговски сделки и имат изискуеми парични вземания.

Останали без печалбите от лотарията

Петима души не са получили печалбите си, които възлизат на над 4 500 000 лв., от печеливши билети на „Националната лотария“ и са предявили своите претенции в съда.

Станимир Д. от Севлиево твърди, че е участвал в моментната игра „Коледен календар: 5 печалби х 1 МИЛИОН лева“. Предявил е на организатора „Ню геймс“ печеливш билет за 1 000 000 лева, като на 26 декември 2018 г. между хазартния оператор и мъжа е подписан протокол за изплащане на парите. Това се случва с първоначална вноска от 200 000 лв., а останалите пари се разделят на 20 вноски по 40 000 лв. за следващите 20 г. Към момента на обявяване на несъстоятелност той не е получил 760 000 лв.

Вторият ощетен е Румяна Г. от Генерал Тошево, която през 2017 г. също печели 1 милион лева от играта „3 000 000 JACKPOT: 1 печалба х 3 000 000 лева, 2 х 1 000 000 лева“. До момента обаче е получила само 190 000 от тях.

Друг ощетен е Захари В. от Троян, който е участвал в играта „Печалби за цял живот: 20 години по 3000 лв. на месец“. Той представя лотариен билет, даващ право на печалба в размер на 720 000 лв. на равни месечни вноски от 2017 г. до 2036 г. До момента обаче е получил само 96 000 лв. Лиляна К. от Пловдив има късмет в същата хазартна игра. От 2015 г. до началото на 2020 г. са ѝ изплатени 168 000 лв, като има да получава още 552 000 лв.

С най-голяма изгоряла печалба е Иваничка Х. от с. Градница, чийто лотариен билет е от разновидност „Златните пирамиди.Съкровищата на фараона: 1 печалба х 2 000 000 лева, 3 х 500 000 лева, 5 х 250 000 лева“. С него тя удря джакпота от 2 000 000 лв. Тя веднага получава 200 000 лв. от тях, а останалите трябва да бъдат изплатени на равни вноски от 90 000 лв. в продължение на 20 г. Първата е трябвало да бъде платена на 28.02.2021 г., но това няма да се случи.

Изплува и „Лафка“

Съдът се спира и на осчетоводените задължения по сметка ’’Доставчици национална лотария” и извършените междувременно прихващания. Така рацмелън на осчетоводените задължения в баланса на „Ню геймс“ към към 29.02.2020 г. е 25 096 177 лв., а към 31.08.2020 г. вече е намален до 1 182 572 лв.

Най-голямото такова прихващание е към фирмата „Лафка Маркет“, свързвана с Делян Пеевски преди да обяви фалит. То е направено на 20.03.2020 г. и е за 15 591 027 лв. „Всички така изброени в таблиците прихващания, плащания, цесии, плащания на печалби, осъществени в периода от 04.03.2020 г. до 18.06.2020 г. и до настоящия момент, са недействителни съобразно чл.645 и чл.546 от Търговския закон, независимо от датата на осчетоводяването им – поради липса на съгласие съгласно чл. 635 ал.1 от ТЗ, дадено от временния синдик, допуснат като обезпечителна мярка“, категоричен е съдът.

About De Fakto

Проверете също

Обвиниха сръбския шофьор за катастрофата на магистрала „Тракия“

Районна прокуратура-Стара Загора е привлякла като обвиняем сръбският гражданин  Д.К., на 40 г.,  за това, …

ПРБ предлага да се създаде национално междуведомствено звено за предстоящите избори

Ръководството на прокуратурата изпрати писма до служебния вътрешен министър  Иван Демерджиев и до председателя на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.