Установени са данни за документни престъпления

Бургаският административен съд обяви за нищожно разрешението за  строителството на курортния компрес  в защитената местност Алепу. Делото бе  образувано по протест на прокуратурата, според която издаденото разрешение за строеж на курортен комплекс е станало в  нарушение на процедурата и поиска да бъде обявена неговата нищожност.

По образуваното през юни 2020 г. дело, съдът е преценил, че протестът на ОП – Бургас е допустим и основателен. С акта на съда от 18.02.2021 г. се обявява нищожността на разрешение за строеж № 100/10.09.2018г., издадено от главен архитект на общ. Созопол, в полза на „Алепу Вилидж“ АД за строеж: курортен комплекс „Алепу Вилидж“ (етапно строителство); Първи етап – „укрепване на свлачище „Алепу Вилидж“; Втори етап – „курортен комплекс“.

Съдът е приел позицията на прокуратурата, че това разрешително е издадено при нарушение на няколко разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ).  Магистратите приемат,  че „разрешение за строеж № 100/10.09.2018г., издадено от главен архитект на общ. Созопол, е издадено при особено съществено противоречие с материалните разпоредби на закона, при липса на материални предпоставки, чието наличие е задължително, като юридически факт, обуславящ издаването му. Налице е такова нарушение на материалния закон, което касае правилността на административния акт, поради което издаването му е лишено от законова опора – т.е. същият е издаден при липса на условията, предвидени в приложимите материално-правни норми, а именно за законосъобразно изработени инвестиционни проекти, представляващи основна и задължителна предпоставка за издаването му. В случая са нарушени разпоредбите на чл.139, ал.2 и 3, 142, ал.1, 144, ал.1 и чл.161, ал.1 от ЗУТ, което обуславя наличието на особено съществен порок на оспорения административен акт, обосноваващ неговата незаконосъобразност до степен на нищожност, поради което съдът намира подадения срещу него протест за основателен„.

В хода на делото  са  констатирани данни за документни и други престъпления, които са установени от заключение на съдебно-почеркова експертиза, а именно  – „част от инвестиционните проекти са изброени в Заявление рег.№ УТ-2112-18/12.02.2018г. до кмета на община Созопол, не са подадени от лицето, посочено в него за заявител, респ. не са подадени от лице, имащо качеството на възложител по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ, а изготвените след датата на издаване на първото разрешение за строеж – 26.02.2018г. инвестиционни проекти и комплексен доклад, послужили за издаване на процесното разрешение за строеж, не са приложени към Заявление рег.№ УТ-2112-194/30.08.2018г. до кмета на община Созопол, подадено от пълномощник на „Алепу Вилидж “ АД и няма данни как са били приобщени към административната преписка по издаване на  разрешението за строеж“. В тази част ОП – Бургас ще сезира компетентната прокуратура.

Община Созопол е осъдена да заплати на Окръжна прокуратура-Бургас направените съдебни разноски по делото в размер на 150 лв. Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Скандалът около въпросния строеж нашумя от снимки в социалните мрежи, на които се виждаше как масивна конструкция с вид на бъдещ терасовидно разположен хотел захапва пясъчната ивница. Първоначално чиновници  от община Созопол и от РДНСК твръдяха,  че единственото, което се прави на плажа, е укрепване на свлачище. Но се оказа, че  има издадено разрешително за строителство на луксозен курорт с две секции –  „Алепу Вилидж“ и „Алепу Бриз“, а укрепителните работи са съпътстващи дейност.

На 27.08.2020 г., с постановление на Окръжна прокуратура – Бургас бе образувано досъдебно производство по чл. 282, ал. 1 от НК затова, че през месец септември 2018 г. съответното  длъжностно лице е нарушило служебните си задължения при издаване на разрешителното за строеж, с цел да бъде набавена облага за други лица, като от тези действия могат да настъпят немаловажни вредни последици.