Последни новини
Home / Законът / От 2 март – адвокатите могат да регистрират еднолични дружества и да са управители на фирми

От 2 март – адвокатите могат да регистрират еднолични дружества и да са управители на фирми

Defakto.bg

Последните промени в Закона за адвокатурата са обнародвани в днешния „Държавен вестник“ и влизат в сила на 2 март.

Това са изменененията, които дават право на защитниците да образуват еднолично адвокатско дружество, а така и да минат на друг режим на облагане, по Закона за корпоративното подоходно облагане, по който да им се признават реално извършените разходи.

Друга промяна е отпадането на забраната адвокатите да са управители на търговски дружества или изпълнителни директори на АД.

А задължението да се явяват с тоги пред съда се трансформира във възможност, но във всички случаи адвокатите трябва да са облечени по начин, съответстващ на авторитета на професията.

Промените едно към едно

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата(обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 53 и 101 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 97 от 2012 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 32 от 2016 г.; изм., бр. 110 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 1 думите „управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество“ се заличават.
§ 2. В чл. 40, ал. 7 накрая се добавя „или по друг начин, съответстващ на авторитета на професията“.
§ 3. В чл. 57, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Адвокатско дружество може да се образува от един или повече адвокати, както и адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г.“
§ 4. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато адвокатското дружество се учредява от един адвокат, вместо договор се съставя писмен учредителен акт със съответното съдържание по ал. 1.“
§ 5. В чл. 58а, ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „договор“ се добавя „или учредителния акт“.
§ 6. В чл. 59, ал. 1, изречение първо след думата „дружество“ се поставя запетая и се добавя „съответно „еднолично адвокатско дружество“.
§ 7. В чл. 61 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо накрая се добавя „или от адвоката, образувал едноличното адвокатско дружество“, а в изречение второ накрая се добавя „или учредителният акт“.
2. В ал. 3 в изречение трето след думите „управител на дружеството“ се добавя „съответно от адвоката, образувал едноличното адвокатско дружество“.
§ 8. В чл. 62 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или учредителния акт“.
2. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „съответно от учредителния акт“.
§ 9. В чл. 69 се създава ал. 4:
„(4) Адвокатът, образувал еднолично адвокатско дружество, решава еднолично всички въпроси от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол в писмена форма.“
§ 10. В чл. 70 се създава ал. 5:
„(5) Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява лично от адвоката, който го е образувал.“
§ 11. В чл. 71, ал. 1 се създава изречение трето: „Когато адвокатското дружество е еднолично, с упълномощаването на дружеството се счита упълномощен и адвокатът, който го е образувал.“
§ 12. В чл. 73 се създава ал. 3:
„(3) Едноличното адвокатско дружество се прекратява със смъртта на адвоката, освен ако негов наследник е адвокат и поиска продължаване на дейността на дружеството.“
§ 13. В глава десета, раздел II се създава чл. 75а:
„Чл. 75а. За едноличното адвокатско дружество се прилагат съответно всички разпоредби за адвокатското дружество, доколкото в този закон не е предвидено друго.“
§ 14. В чл. 77а, ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „договор“ се добавя „или учредителния акт“.

About De Fakto

Проверете също

20 съдии и съдебни служители с остра декларация срещу идеята да бъде закрит районния съд в Каварна

  Двадесет съдии и служебни служители от Районен съд Каварна остро протестират срещу предложението на  …

Изборни времена за нов състав на ВСС

Иван Брегов, Институт пазарна икономика За да сме убедени, че съдиите, прокурорите и следователите са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.