Последни новини
Home / Законът / Съдът отмени решение срещу Комисията за непозволена държавна помощ на испанския „Барселона“ и още три клуба

Съдът отмени решение срещу Комисията за непозволена държавна помощ на испанския „Барселона“ и още три клуба

Defakto.bg

Съдът отменя решението на Общия съд, с което той е отменил решението на Комисията, квалифицирало като държавна помощ данъчния режим на четири испански професионални футболни клуба.  Жалбата, подадена от Fútbol Club Barcelona срещу това решение, е окончателно отхвърлена, съобщи пресслужбата на Съда. Решението е от днес и е  по дело C-362/19 P Комисия/Fútbol Club Barcelona

Поводът

Испански закон, приет през 1990 г., задължава всички испански професионални спортни клубове да се преобразуват в спортни акционерни дружества, с изключение на професионалните спортни клубове, реализирали положителен резултат през годините, предшестващи приемането на този закон.  Така Fútbol Club Barcelona (FCB), както и още три професионални футболни клуба, които попадат в обхвата на това изключение — Club Atlético Osasuna (Памплона), Athletic Club (Билбао) и Real Madrid Club de Fútbol (Мадрид) — са избрали да продължат да функционират под формата на юридически лица с нестопанска цел и са се ползвали на това основание от специална данъчна ставка за облагане на приходите им.  Тъй като до 2016 г. тази специална данъчна ставка е била по-ниска от ставката, приложима за спортните акционерни дружества, с решение от 4 юли 2016 г.1 Комисията приема, че въвеждайки данъчно предимство в областта на корпоративния данък в полза на въпросните четири клуба, тази правна уредба представлява незаконосъобразна схема за помощ, несъвместима с вътрешния пазар, и разпорежда на Испания да я прекрати и да възстанови от бенефициерите по посочената схема изплатените им индивидуални помощи.
Сезиран с жалба, подадена от FCB срещу спорното решение, Общият съд на Европейския съюз с решение от 26 февруари 2019 г.2 отменя това решение с мотива, че Комисията не е установила в достатъчна степен наличието на икономическо предимство, предоставено на получателите по разглежданата мярка. По-конкретно, Общият съд приема, че Комисията не е разгледала надлежно дали предимството, извлечено от тази намалена ставка на облагане, е могло да бъде компенсирано от по-неблагоприятната ставка на приспадане за реинвестиране на извънредни печалби, която е била приложима за професионалните футболни клубове, които развиват дейността си под формата на юридически лица с нестопанска цел, спрямо тази, приложима за образуванията, развиващи дейността си като спортни акционерни дружества.

С решението си от 4 март 2021 г. Съдът, като уважава исканията в подадената от Комисията жалба, отменя обжалваното съдебно решение. В подкрепа на жалбата си Комисията изтъква едно-единствено основание, изведено от нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС, що се отнася, от една страна, до понятието „предимство, което би могло да представлява „държавна помощ“ по смисъла на тази разпоредба, и от друга страна, до задълженията, които има Комисията при разглеждането на въпроса дали е налице помощ, по-специално от гледна точка на съществуването на предимство. В този контекст Съдът уточнява доказателствените изисквания, които тежат върху Комисията при анализа, целящ да определи дали даден данъчен режим предоставя предимство на ползващите се от него

Мотиви на  Съда

В рамките на преценката по същество на единственото основание, изтъкнато в подкрепа на жалбата, Съдът констатира, на първо място, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че спорното решение трябва да се анализира като решение, отнасящо се едновременно до схема за помощ3 и до индивидуална помощ, при положение че Комисията също се е произнесла в решението си относно помощите, индивидуално предоставени на четирите клуба получатели, поименно посочени. Всъщност в случай на схема за помощ е важно да се разграничава приемането на тази схема от помощите, предоставени въз основа на същата.  Индивидуални мерки, които се ограничават до привеждане в действие на схема за помощ, съставляват просто мерки за изпълнение на общия режим, които по принцип не подлежат на нотифициране пред Комисията.
В конкретния случай обаче Съдът отбелязва, че спорната мярка се отнася до такава схема за помощ, при положение че от специалните данъчни разпоредби, приложими за образуванията с нестопанска цел, в частност от намалената ставка на облагане, би могъл да се ползва, вследствие само на тази мярка, всеки от отговарящите на условията футболни клубове, определени по общ и абстрактен начин, за неопределен период от време или в неопределен размер, и то без да има нужда от допълнителни мерки за прилагане, и без тези разпоредби да са свързани с осъществяването на конкретен проект. Вследствие на това само фактът, че в случая помощите са били предоставени индивидуално на клубовете въз основа на разглежданата схема за помощ, не може да има въздействие върху разследването, което Комисията е длъжна да проведе, що се отнася до доказването на наличието на предимство. Следователно при тези условия Общият съд неправилно е счел това обстоятелство за релевантно.
На второ място, Съдът констатира, че така допуснатата от Общия съд грешка при прилагане на правото опорочава изводите, които същият прави от това относно обхвата на задълженията, които има Комисията, що се отнася до доказването на наличието на предимство.  Всъщност тази погрешна предпоставка е мотивирала Общия съд да приеме, че Комисията е трябвало да вземе предвид при анализа си не само предимството, произтичащо от намалената данъчна ставка, но и други компоненти на разглеждания данъчен режим, които счита за неделими, като например възможностите за данъчно приспадане, доколкото тяхното ограничаване би могло да представлява фактор на уравновесяване на горепосоченото предимство.

Съдът припомня, че несъмнено Комисията е длъжна да извърши обща преценка на схема за помощ, като вземе предвид всички компоненти, съставляващи нейните същностни характеристики — както благоприятни за ползващите се от нея лица, така и неблагоприятни за тях. Същевременно разглеждането на наличието на предимство не може да зависи от финансовото положение на ползващите се от тази схема за помощ лица към момента на последващото предоставяне на индивидуални помощи въз основа на нея. По-конкретно, невъзможността на Комисията да определи към момента на приемане на схема за помощ точния размер, за всяка данъчна година, на предимството, от което всеки от получателите се е ползвал ефективно, не може да ѝ попречи да констатира, че тази схема е могла, още на този етап, да осигури предимство на същите и съответно не може да освободи съответната държава членка от същественото ѝ задължение за уведомление за такава схема. Действително, ако — както приема Общият съд в обжалваното решение — при анализа на данъчен режим Комисията беше длъжна да провери въз основа на актуализирани данни дали предимството действително е придобило материален израз през всички предходни данъчни години и съответно дали такова предимство е било компенсирано от недостатъците, констатирани
през други данъчни години, държавите членки, които въвеждат такава схема в нарушение на задължението си за уведомяване, ще бъдат облагоприятствани от въпросния подход. При това положение Комисията трябва да провери индивидуалното положение на всеки получател едва на етапа на евентуалното възстановяване на индивидуалните помощи, предоставени въз основа на разглежданата схема за помощ, тъй като такова възстановяване изисква да се определи точният размер на помощта, от която същите действително са се ползвали за всяка данъчна година.
В конкретния случай е безспорно, че още от момента на приемането ѝ схемата за помощ, произтичаща от спорната мярка, поради това, че предоставя на някои отговарящи на условията за тази схема клубове, сред които FCB, възможността да продължат да развиват дейността си, при условията на дерогация, под формата на образувания с нестопанска цел, е позволила на същите да се ползват от намалена данъчна ставка спрямо тази, приложима за клубовете, развиващи дейността си като спортни акционерни дружества. По този начин разглежданата схема за помощи още от момента на нейното приемане е била в състояние да облагоприятства клубовете, които развиват дейността си под формата на образувания с нестопанска цел, в сравнение с клубовете, развиващи дейността си под формата на спортни акционерни дружества, като така им е осигурявала предимство, което може да попадне в обхвата на член 107, параграф 1 ДФЕС. От това следва, че за да докаже в достатъчна степен, че разглежданата схема за помощ осигурява на получателите си предимство, попадащо в приложното поле на член 107, параграф 1 ДФЕС, Комисията не е била длъжна да разглежда в спорното решение въздействието на приспадането за реинвестиране на извънредни печалби, нито това на възможностите за пренасяне под формата на данъчен кредит и в частност, дали това приспадане или тези възможности неутрализират предимството, произтичащо от намалената данъчна ставка. Поради това следва да се констатира, че като е приел че Комисията е била длъжна да извърши такава проверка, като при нужда поиска релевантните данни и информация, Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото.

Вследствие на това Съдът отменя обжалваното съдебно решение в тази му част.
Що се отнася до последиците от тази отмяна на обжалваното съдебно решение, Съдът отбелязва най-напред, че за да уважи жалбата за отмяна на спорното решение, несъмнено с обжалваното съдебно решение Общият съд е уважил второто основание, изведено по същество от непълен анализ на наличието на предимство, но преди това е отхвърлил основанието, изведено от нарушение на член 49 ДФЕС, тъй като според FCB Комисията е трябвало да констатира, че задължението за професионалните спортни клубове да се преобразуват в спортни акционерни дружества противоречи на гарантираната от тази разпоредба свобода на установяване.

При тези обстоятелства обаче Съдът отбелязва, че FCB или Испания, встъпила в подкрепа на исканията на футболния клуб, са могли да подадат насрещна жалба, с която да оспорят правилността на мотивите за отхвърляне от Общия съд на въпросното основание, при положение че Общият съд е уважил техните искания по други мотиви. Следователно при липсата на такава насрещна жалба обжалваното съдебно решение се ползва със сила на пресъдено нещо в тази част.
След това уточнение Съдът приема, че фазата на производството позволява да се постанови окончателно решение по делото, вследствие на което отхвърля останалите четири основания, на които има позоваване пред първата инстанци. Вследствие на това Съдът отхвърля подадената от FCB жалба.

1 Решение (ЕС) 2016/2391 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), приведена в действие от Испания за някои футболни клубове (ОВ L 357, 2016 г., стр. 1).
2 Решение от 26 февруари 2019 г., Fútbol Club Barcelona/Комисия, T‑865/16 (вж. и ПС № 17/19).

3 По смисъла на член 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 [ДФЕС] (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9).

About De Fakto

Проверете също

Похват: ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат прокуратурата да установи, чия собственост е руската църква

Сигнал до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността …

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

seventeen + nineteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.