Последни новини
Home / Законът / Съдът в Страсбург: „Военните съдилища не могат да бъдат приемани като еквивалентни на гражданските съдилища“

Съдът в Страсбург: „Военните съдилища не могат да бъдат приемани като еквивалентни на гражданските съдилища“

Defakto.bg
Иван Гешев

Дали България ще се гордее с военното си правосъдие по шпионската афера или за пореден път ще бъде осъдена от Съда по човещките права в Страсбург именно заради него, тепърва ще разберем, независимо, че главният прокурор Гешев, веднага след като Военно окръжният съд остави под стража петима от шестимата обвинени за шпионство в полза на Русия,  препоръча да го харесваме.  След решението на съда, Гешев съзря и  „ необходимост от промяна на Глава Първа от Наказателния кодекс – за престъпленията срещу републиката, в която се намират и текстовете за шпинство, а миналата години предложи: „Полицаи, военни и агенти на ДАНС да бъдат съдени  само от военни съдилища“

Михаил Екимджиев

По тази логика би  трябвало да имаме съдилища и за лекари, и за адвокати и др.„,  опонира адвокат Екимджиев, който отбеляза, че е  „абсолютно неуместно да бъде хвален съдът от главния прокурор, защото това хвърля съмнение върху независимостта и безпристрастността на тези съдии“.

Самият факт, че това е съд под пагон пък хвърля съмнение в генерален план върху неговата независимост,  това е съд, тясно свързан с армията и с изпълнителната власт, което по дефиниция е несъвместимо с изискванията за независимост на съдебния орган от изпълнителната власт„, обобщи  Екимджиев пред  Факти.

В контекста на „шпионския“ скандал, като се позова на делото „Мустафа срещу България“, адвокатът коментира, че  военните съдилища не могат да съдят  цивилни граждани, дори когато една част от подсъдимите съучастници са военни, а другата част – цивилни.( за решението по-долу)

Васил Василев

В понеделник Де Факто съобщи, че адвокат Васил Василев , защитник на един от обвиняемите,  завежда жалба до Съда в Страсбург заради нарушената презумция за невиновност от главния прокурор Иван Гешев, говорителя  му Сийка Милева и  шефът на Военно апелативна прокуратура на специална пресконфернция, свикана от прокуратурата в петък.  Отделно, Василев поиска  от „специалния“ прокурор по разследването на Главния, „да провери фактите  и когато установи верността им“,  да потърси наказателнта отговорност от тримата заради  недопустими изявления и коментари  за вината на обвиняемите.  Незаконно са  разпространени и забранени от ЗСРС материали и записи, събрани със СРС, отбеляза също адвокат Василев.

В десетки осъдителни решения срещу България,  ЕСПЧ е обявявал, че  властите трябва да бъдат изключително предпазливи и внимателни в своите изказвания преди съд да се е произнесъл за вината на обвиняеми подсъдими.  В последното осъдително решение срещу България заради Цветан Цветанов,  Съдът за пореден път посочи, че  презумпцията за невиновност по член 6 § 2 от Конвенцията винаги е нарушена,  ако длъжностно лице  изказва пред обществеността мнение за вината на обвиняем, преди  тя е  доказана според закона.

Не много отдавна, през 2019 г. по делото „Мустафа срещу България“ (по жалба на адвокат Йорданка Вандова) съдът в Страсбург осъди България задето военен съд наред с военни е съдил и цивилен гражданин.  В това решение съдът обави:  Когато цивилни лица са изправени пред военни съдилища за престъпления, които не са свързани с армията, подобна ситуация сериозно подкопава доверието, което съдилищата трябва да внушат в демократичното общество.  И още: Международната тенденция е да се ограничава компетентността на тези съдилища. 

По  делото Съдът сигнализира българските власти да предприемат своевременно мерки и с оглед принципа на „споделената отговорност“ да направят необходимото, за да ограничат жалби от подобен характер занапред.

Препубликуваме  коментара на доц. Светла Маргаритова по казуса, който изглежда да е актуален и с днешна дата.

Цивилни могат да бъдат съдени от военни съдилища, само ако е налице „убедителна причина“

Светла Маргаритова

Военните съдилища не трябва да разполагат с изключителна компетентност винаги, когато сред извършителите на престъпление има и военно лице. При наличието на граждански лица, обвинени за извършено престъпление  наред с лице от състава на въоръжените сили, следва да са налице  много сериозни и убедителни причини, поради които военните съдилища да разгледат спора. Международната тенденция е да се ограничава компетентността на тези съдилища. Това са основните изводи от решението на Европейския съд по правата на човека по делото Mustafa c. Bulgarie, което бе оповестено на 29 ноември.

Фактите

На 1 ноември 2011 г. на жалбоподателя е повдигнато обвинение за това, че е създал организирана престъпна група с цел да се облагодетелства от финансови средства, както и за контрабандна дейност в особено големи размери. Тъй като един от членовете на групата е бил военен към датата на извършените престъпления, е прието, че делото е от компетентността на военните съдилища. Дори и ако се касае за организирана престъпна група, делото отново би било от компетентността на военен съд, а не на специализиран наказателен съд, ако някой от участниците е военен, по силата на чл. 411а от НПК. На 19.11.2012 г. военната прокуратура в Сливен внася обвинителен акт във военния съд в същия град. С присъда от 8 април 2013  г. състав от  военен съдия и двама съдебни заседатели  признава жалбоподателя за виновен и го осъжда  на пет години лишаване от свобода и глоба от 20 000 лв. На 13 октомври същата година присъдата е оставена в сила от военно-апелативния съд, заседаващ в състав от трима военни съдии.

ВКС отменя решението на военно-апелативния съд, установявайки груби нарушения на съдопроизводствените правила и връща делото за ново разглеждане. От своя страна въззивната инстанция поради същите основания отменя присъдата на първоинстанционния съд и връща делото за ново разглеждане. Военноокръжният съд при повторното разглеждане на делото постановява отново осъдителна присъда със същия размер лишаване от свобода и глоба, която е оставена в сила от военно-апелативния съд.

Жалбоподателят сезира ВКС, оспорвайки в касационната си жалба наред с другото и   независимостта и безпристрастността на военните съдилища. С окончателно решение от 24 юни 2016 г. Върховният касационен съд оставя в сила присъдата на жалбоподателя за контрабанда в особено големи размери,  но го оправда по обвинението за организиране и участие в  престъпна група. Той намалява наказанието лишаване от свобода на три години, но   потвърждава размера на наложената глоба.

Що се отнася до   аргумента на жалбоподателя, че процесът му във военните съдилища не отговаря на изискванията на чл.6§  1 от Конвенцията,  ВКС приема, че статутът на военните съдии предоставя достатъчно гаранции за запазване на тяхната  независимост и безпристрастност. По-конкретно, той постановява, че военните съдии се ползват със същите конституционни гаранции като тезина гражданските съдии и че за тях се прилагат същите правила за възнаграждение, за наказване  и повишение.  ВКС посочва, че въпреки че имат военно звание, те не са офицери от кариерата и че тези степени са им били присвоени от административния ръководител на съда, в който са били назначени.

Оплакванията

Жалбоподателят повдига оплакване, че неговият процес пред военния съд и военно-апелативния съд не е отговарял на изисктванията на чл. 6§1 от Конвенцията. В частност той посочва, че военният съд се състои от един военен съдия и двама офицери, а военно-апелативният съд – от трима военни съдии. Той твърди, че тези съдилища не могат да бъдат независими и безприспрастни и че участието на цивилно лицепред юрисдикции, състоящи се само от военни, представлява само по себе си нарушенине на чл. 6§1.

Преценката на Съда

Европейският съд припомня кои характеристики е отчитал в своята практика при поставянето  на въпроса за независимостта и безпристрастността на един съд, позовавайки се на решението на Голямото отделение по делото Maktouf et Damjanović c. Bosnie‑Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 49, CEDH 2013. В специфичния контекст на жалбата според него се налага този въпрос да бъде разгледан чрез обективна преценка, която да удостовери, че съществуват достатъчно гаранции, за да се изключи всякакво легитимно съмнение по този въпрос ( Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, et Thomann c. Suisse, 10 juin 1996, § 30, Recueil 1996‑III).

Той отбелязва, че Конвенцията не забранява военните съдилища да разглеждат наказателни дела срещу лица, които са военни, стига да бъдат спазени гаранциите за независимост и безпристпрастност на чл. 6§1. Съдът обаче посочва, че когато цивилни лица са изправени пред военни съдилища за престъпления, които не са свързани с армията, подобна ситуация сериозно подкопава доверието, което съдилищата трябва да внушат в демократичното общество(Canevi et autres c. Turquie, no 40395/98, § 33, 10 novembre 2004).(§33) Тази   загриженост кара Съда да приеме, че разглеждането на дела срещу граждански лица от военни съдилища ще съответства на чл. 6§1, само в изключителни случаи. Още повече, че такава е и международната тенденция – да се изключи от компетентността на военните съдилища  правомощието им да разглеждат дела срещу цивилни лица. (Ergin c. Turquie (no 6), no 47533/99, § 46, CEDH 2006‑VI (extraits), et Maszni c. Roumanie, no 59892/00, § 50, 21 septembre 2006)

Връщайки се към конкретния случай, Европейският съд отбелязва, че военните съдии имат същата професионална подготовка, както и цивилните, ползват се от едни и същи конституционни гаранции, доколкото също се избират от Висшия съдебен съвет и са несменяеми.  Все пак някои от техните характеристики  са от такова естество, че дават основание за съмнения относно   независимостта и безпристрастността им. Макар че прилагат същите процесуални правила при разглеждането на делата като обикновените съдилища, такива елементи, като задължението на военните съдии да се подчиняват на военната дисциплина, формалната им принадлежност към военните, получаването на чин, както и статутът на съдебните заседатели, които също са военни офицери от действащата армия(и са избирани от военно-апелативните съдилища по предложение на командирите на войнските подразделения), дават основание да се смята, че военните съдилища в България не могат да бъдат приемани като еквивалентни на гражданските съдилища.

Освен това, съгласно българското право, делата, свързани с престъпления на организирани престъпни групи, са подсъдни на специализирания наказателен съд, но по силата на чл. 411а от НПК, ако в такава група участва военен, тогава подсъдността е на военните съдилища.

Делото на жалбоподателя е било подсъдно на военните съдилища поради единственат причина, че един от съучастниците е бил военен, а не защото престъплението е имало някакво отношенине към армията или военното имущество. Според Европейския съд необходимостта едно дело да бъде разглеждано от военен съд не трябва да бъде абсолютизирана и определяна само въз основа на този критерий. Той констатира, че в българското законодадетелство липсва възможност за индивидуална преценка и прилагането на конкретен подход, така че  в известен брой случаи   да се предвиди възможността делата да се разглеждат от обикновени съдилища. В конкретния случай Съдът не вижда наличието на такива изключителни обстоятелства, които да оправдават съденето на цивилно лице от военен съд. Съдът констатира наред с това, че ВКС не е разполагал с пълната компетентност да преразгледа делото, тъй като изключителната компетентност на военните юрисдикции е произтичала направо от закона и жалбата на г-н Мустафа не е можела да промени процедурата. Затова Съдът достига до извода, че съмненията на жалбоподателя относно липсата на независимост и безпристрастност на военните съдилища в неговия случай е обективно установена. Установено е   нарушение на чл. 6§1.Делото е класифицирано във втора група по важност.

Забележително е, че е разгледано в рамките на две години от депозирането на жалбата. Това е своеобразен индикатор, че Съдът е загрижен от риска да бъде сезиран и с други подобни дела и затова сигнализира българските власти да предприемат своевременно мерки и с оглед принципа на „споделената отговорност“ да направят необходимото, за да ограничат жалби от подобен характер занапред.

 

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Правен екип на ИПИ: Пренебрегнатият въпрос за бюджета на съдебната власт в Конституцията не крепи доверието във ВСС

„Де Факто“ публикува становището, изпратено до парламентарната комисия по конституционни въпроси, от страницата на Института …

Един коментар

  1. Черноморски

    Никакви военни съдилища не трябва да има у нас! Когато има престъпление от военни или полицаи какво пречи да се кооптира в съдебния състав съдия с военен чин или експерти по съответната материя? Пример за политическо вмешателство дори и в работата на военен съд бе случаят с убития турски рибар от български граничен полицай, за който военната прокуратура бе събрала убедителни доказателства за вината му, но „патриотично“ той беше оневинен. Правовата държава не се нуждае от военни съдилища!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.