Последни новини
Home / Актуално / Проф. Васил Мръчков: Фигурата на „разследващия“ прокурор е „безлична“ и противоконституционно „зачената“

Проф. Васил Мръчков: Фигурата на „разследващия“ прокурор е „безлична“ и противоконституционно „зачената“

Defakto.bg

Създаването на правна фигура на „разследващия“ прокурор няма основание в действащата Конституция. Тази фигура е неясна за  българското законодателство, няма свой „образ и подобие“ и в световния опит.   Конституционно и легално тя е безлична.   Това посочва сред множество аргументи в правното  си мнение до Конституционния съд проф. Васил Мръчков по искането на президента да бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите на НПК и Закона за съдебната власт разпоредби, с които управляващото мнозинство създаде конфликтната  фигура.

В своето изложение професор Мръчков подкрепя искането на държавния глава и смята, че оспорените текстове би следвало „би следвало да бъдат обявени за противоконституционни на основание чл. 149, ал. 1 ,т.2 от  Конституцията“.

По делото досега  Де Факто публикува правното мнение на проф. Пенчо Пенев, според който новата фигура носи всички белези на противоконституционност. Както и становището на правосъдния министър Десислава Ахладова, която застъпва тезата, че т.нар. „специален“ прокурор съответства на конституцията, защото след промени в НПК, прокурорите вече само административно са подчинени на Главния.

Най-важният проблем, свързан с казуса за „особения“ прокурор, който ще  разследва главния и заместниците му,  се изразява в това, че съдебната система се сдобива по обикновения законодателен път със своеобразен „четвърти голям“  наред с председателите на върховните съдилища  и главния прокурор, които обаче са конституционно установени. Това не е  възможно без промяна в Конституцията,  посочи  Андрей Янкулов, бивш прокурор,  от името на  Антикорупционния фонд в становище по делото до Конституционния съд

Цялото правно мнение на проф.Васил Мръчков:

Правно мнение 

Дата по кд. № 4/2021 г., образувано по искане на президента на Република България по чл. 150, ал 1 и чл. 149, ал. 1 ,т.2 Конституцията.

Споделям искането на президента на Република България по чл. 150, ал. 1 и чл. 149, ал. 1 ,т.2 от Конституцията на Република България (Конст),както и Определението на Конституционния съд от 9 март 2021 г. за разглеждането му.

Следващите редове съдържат накратко правните съображения за противоконституционността на оспорените законови разпоредби.

  1. Въвеждането на фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор или негов заместник е основният предмет на регулиране на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодек (ЗД на НПК,обн.ДВ, ф. 16 от 2021 г.) с посочените разпоредби на НПК ( чл.46, ал.8,чл.194, ал.6,чл.21За, ал. 1, чл.411а, ал.4) и чл.1З6,ал.11 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Тематичната им близост позволява тяхното общо разглеждане по чл. 149, ал. 1 ,т.2 Конст.

2. Създаването на тази правна фигура няма основание в действащата Конституция. Тя придобива конституционноправно значение по  настоящото  конституционно дело, защото: а) е на прокурор, а „прокурорът“ е многократно конституционализирано понятие в конституционната уредба на съдебната власт ( чл. 1 1 7,ал.2; чл.126,ал.2; чл. 129, ал. 1 ,З изр.1 , ал.5; чл.1ЗОа,ал.2,т.З, ал.4, 5,т.1 и 2;чл.1З2, ал.б; чл. 133 и др.;

б) разследващият прокурор е въведен за разследване на главния прокурор. А главният прокурор по действащата Конституция има особен и специален конституционен статут в Основния закон ( чл. 129, ал.2 и З, изр.2,чл.1ЗОа, ал.4; чл. 150, ал. 1 и др.). Този статут на главния прокурор е уникален (вж.по-долу № 4). На него постоянно се позовават оспорваните законови разпоредби и подчертават, че фигурата на разследващия прокурор е създадена за разследването на главния прокурор ( вж.по-долу № 4).

З. Връзката между тези две правни фигури —на главния прокурор и разследващия прокурор е корелативна: връзка на зависимост и съответствие между тях един спрямо друг и правните понятия за тях (вж. Български тълковен речник, изд. Наука и изкуство, С.,2004, с.З84), при което единият съществува заради другия; а другият- когато има сигнали за извършено престъпление поема разследването му. Но тази „връзка”има и специфично правно съдържание и правна природа. Тя е наказателно процесуално отношение между разследващия прокурор и разследвания главен прокурор, който през това време запазва конституционния си статут и се ползва от презумпцията за невиновност по чл.31 , ал.3 Конст и др. ( Наказателен процес на Република България, Павлов, Ст.,под редакцията на Михайлов, Д., М.Лулев, , изд.Сиби, с. 1996, с. 160-189,209-223).

4.Фигурата на главния прокурор, според действащата Конституция е уникална конституционна институция, защото неговата уредба е установена изрично в Основния закон. Очертан е като еднолична (персонализирана) конституционна институция. Той е и едноличен ръководител на прокуратурата, като самостоятелна съставна част на съдебната власт по глава Шеста от Конституцията ( чл. 126, ал.2, чл.130а, ал.4 Конст- вж.р. № 11 от 23 юли 2020 г. по к.д.№ 15 от 2019 г.). Назначава се и се освобождава по особен ред, който впрочем е общ с реда за назначаване и освобождаване на  председателя на ВКС и председателя на ВАС ( чл. 129, ал.2 и З, изр.2 Конст). Като едноличен орган, той има правомощието да сезира Конституционния съд по чл. 1 50, ал. 1 Конст. Това показва прекомерната властова натовареност на главния прокурор по действащата Конституция, която при това той и еднолично упражнява. Тя прави впечатление и заслужава да бъде изрично посочена.

  1. На фона на очертания конституционен статут на главния прокурор по действащата Конституция ( вж.по-горе № 4 ) се откроява законодателната лекота, с която Закона за допълнение на НПК и на Закона за съдебната власт от м. февруари 2021 г. я преодолява с необходимо минимално мнозинство от народни представители по чл.81 , ал. 1 и 2 Конст. То не определя и съразмерността и пропорционалноста  между поставената цел и прилаганото средство ( р.№ 20 от 14 юли 1998 г.по к.д. № 16 от 1998 г.). Не отчита и Конституционния статут на главния прокурор и неговия характер на конституционна институция (вж.по-горе № 4). Позовавайки се на законодателната целесъобразност при осъществяване на законодателната власт, 44-то Народно събрание, според мен, не е отчело, че в случая неговата законодателна целесъобразност е ограничена от разпоредбите на Конституцията относно конституционния статут на главния прокурор и от съобразяване на своята дейност с Конституцията ( р. № 10 от 29 октомври 2002 г. по к.д.№ 12 от 2002 г; р.№ 15 от 21 декември 2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г.и др.). Още в началните години на своята дейност Конституционният съд в р.№ 17от 16 декември 1999 г.по кд. № 14 от 1999 г. посочва, че „целта е (Народното събрание .б.м.-В.М.) в своята дейност да се ръководи не от случайния фактор и силата на власпа, а от Духа на разпоредбите на Конституцията” ( р. 10 от З декември 2009 г. по кд. № 12 от 2009 г.) и изрично подчертава: ”Принципът на правовата държава,(съдържащ се в чл.4, ал. 1 от Конституцията) означава и това, че основите на правовия ред, заложени в Конституцията, важат в еднаква степен и за органите на законодателната,изпълнителната и съдебната власт и за всички правни г.,с.186).Виж в този смисъл и р.№ 22 от 10 декември 1996 г.по к.д.№ 24 от 1996 г. и др.). Тези конституционни изисквания не са спазени и съобразени при приемането на оспорваните разпоредби на ЗД на НПК и ЗСВ.

6.Прави впечатление,че приемането на Закона за допълнение на НПК и ЗСВ в оспорената им част е противоконституционен, освен на основанията, изложени в сезиращото искане, още и поради противоречието му с върховенството на Конституцията по чл.5, ал.1 Конст. Мисля, че няма гречка на основание на чл.22, ал. 1, изр.2 от Закона за Конституционния съд(ЗКС) да се въведе и чл.5, ал. 1 Конст за спазване на върховенството на Конституцията (р.№ 10 от 6 опомври 1994 г. по к.д. №4 от 1994 г. по к.д. №4 от 1994 г.; р.№ 10 от З декември 2009 г..по кд. № 12 от 2009 г., р.№ 11 от 5 октомври 2010 г. по к.д. № 13 от 2010 г. и др.).

Всяка от оспорваните законови разпоредби противоречи на общата по съдържание и дух конституционноправна защита на главния прокурор, която създава Основният закон (вж.по-горе № 4 и 5). Общата засилена защита на конституционна институция на главния прокурор не съдържа изрично или имплицитно идеята за неговото разследване при извършване на престъпление.  Оспореният закон в сезиращото искане в своите разпоредби ( чл.46, ал.8,чл.194,ал.6,чл.21За, ал. 1 , чл.411а,ал.4 НПК и чл. 136, ал. 1 1 ЗСВ) обаче изрично предпоставя и създава правната фигура на разследващия прокурор. В действащата Конституция и в най-новата практика на Конституционния съд ( р.№ 11 от 23 юли 2020 г. по к.д.№ 15/2019 г.) липсва силно изразена воля в това отношение.

7. Другата важна част от „конструкцията на разследващия прокурор“ се отнася до процесуалната същност и функция на правната фигура на разследващия прокурор. Тя не е изяснена, а нова правна фигура за българското законодателство, която няма свой „образ и подобие“ и в световния опит.

Тази фигура поставя повече въпроси със своята неяснота. Не е определено мястото на тази фигура. Тя не е „прокурор“ по смисъла на действащата Конституцията, защото не е присъствала при приемането на Конституцията през 1991 г., нито е въведена с последващите  изменения на Конституцията. Тя не е прокурор по чл. 117, ал.2, чл. 126, ал.2, като част „от всички прокурори”,нито по чл. 129, ал. 1 и З, чл.1З0а, ал.5, т. 1-3, чл.  и др. Такава фигура, според закона, който я въвежда, е вън от структурата на прокуратурата, понеже тя не е „локализирана” и „ситуирана” в нейната (на прокуратурата) система,в съответствие със структурата на съдилищата,като част от съдебната власт,капо изрично предвижда чл. 1 26, ал. 1 Конст. Това внася неяснота и несигурност в „легалния статут“ на разследващия прокурор,с всички произтичащи от тях последици за дейността на прокуратурата в изпълнение на нейните конституционни функции,като част от конституционната съдебна власт на държавата. А без уредба по тези въпроси, правното положение на разследващия прокурор на главния прокурор или негов заместник е с неясно правно положение.

Въпросът не е само и даже не толкова в правно техническото несъвършенство в разпоредбите, а в тяхната концептуална неяснота и обърканост.Тази уредба е толкова объркана, че противоречи на принципа на правовата държава по чл.4, ал. 1 , изр.2 Конст, и не „не може да се управлява държавата.” Това е основание за нейната противоконституционност на основание чл.4, ал. 1 ,изр.2 и чл.5, ал. 1 Конст.

  1. Избраният от законодателя „подход“ за уредба със закон по чл.84, т. 1 Конст (с допълненията на оспорените законови разпоредби в Закона за допълнения на НПК)да се осъществи разследване на главния прокурор или на негов заместник от разследващ прокурор, определен от Пленума на ВСС по чл.зо, ал.2,т.21 ЗСВ е изначално „противоконституционно заченат”, поради конституционното положение и конституционния статус на главния прокурор. Съставителят на законопроекта и носителят на конституционното правот на законодателна инициатива по чл.87,.1 Конст изобщо не са обсъждали основният предварителен конституционен въпрос за йерархичния ранг на нормативната уредба, която предстои да бъде създавана- внесена, обсъждана и приемана от Народното събрание.

9. Процесуалната правна фигура на разследващия прокурор остава юридически неидентифицирана. Конституционно и легално тя е безлична. А без нея не може да се води разследване срещу, главния прокурор или негов заместник в справедлив наказателен процес и надлежни процесуални гаранции. В сегашния си вид тази фигура противоречи на принципа на правовата държава по чл.4, ал. 1 и на върховенството на Конституцията по чл.5, ал. 1 Конст.

В закючение: по изложените в предходното изложение съображения, предвидените в Закона за допълнение на НПК и на Закона за съдебната власт разпоредби, оспорени в сезиращото искане, според мен, би следвало да бъдат обявени за противоконституционни на основание чл. 149, ал. 1 ,т.2 от  Конституцията.

2 април 2021 г.

проф. Васил Мръчков

About De Fakto

Проверете също

Управляващата коалиция поиска временна комисия за изменение на конституцията

На прокуратурата се дължи автономия, но тя няма независимост като съда,  заяви Христо Иванов, внесъл  …

Законопроектът за закриване на специализираните наказателни съдилища и прокуратури е публикуван за обсъждане

  Закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури, уреждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.