Последни новини
Home / Законът / Центърът за обучение на адвокати представя два анализа за 10-годишна правна дейност на ВАдС пред КС и ВКС

Центърът за обучение на адвокати представя два анализа за 10-годишна правна дейност на ВАдС пред КС и ВКС

Defakto.bg
По случай  Деня на Конституцията и юриста – 16 април,  Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира 3-дневен форум, на който ще бъде отбелязани и 142 -та години от приемането на първата българска конституция.  За честванията  проф. д.ю.н. Атанас Семов е поготвил  три специални издания в помощ на адвоката при работата му с правото на ЕС, които Центърът издаде и изпрати до всички адвокатски колегии в страната – Наръчник, Требник и Катехизис по право на ЕС.
На страницата адвокатскто училище във  Фейсбук ще бъдат представени:  резултатите от научно-изследователската дейност на ЦОА „Кръстю Цончев“,   поздравления по повод Деня на Конституцията и юриста и представяне на филм за конституционализма в България и    резултатите  от първото Национално представително социологическо проучване сред адвокати в страната.
Представяме ви в аванс два анализа, единият е за участието на  Висшият адвокатски съвет  по делата на Конституциониня съд, и другият за участието на ВАдС в  Тълкувателните решения на Общото събрание на наказателната колегия (ОСНК) на ВКС
I.   ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕЛАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО КОИТО Е ВЗЕЛ УЧАСТИЕ ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ (2010 – 2019 г.)

Изследване е извършено от екип в състав: Емилия Недева – адвокат от Пловдив, Снежана Стефанова – адвокат от Пловдив, Златка Стефанова – адвокат от София, и Иглика Василева – адвокат от София, с научен ръководител Даниела Доковска – адвокат от София.

Целта на изследването е да се анализират всички производства пред Конституционния съд за периода 2010 – 2019 г., по които има участие Висшият адвокатски съвет – като вносител или чрез изразено становище. Чрез изследването се осъществява една от формите за осигуряване на публичност в дейността на Висшия адвокатски съвет по конституционните дела и се дава възможност да се прецени резултатността на тази дейност.

За нуждите на изследването са проучени 66 конституционни дела, от които 65 бр. са решени, а по 1 бр. все още не е постановено решение. Използваният метод е анализ на документи. Като инструмент на изследването е разработен въпросник, който се използва за регистрация на информацията по всяко едно дело.

По проучените 66 дела предмет на обсъждане от Конституционния съд са били 288 разпоредби на нормативни актове, които са анализирани поотделно, за да се стигне до крайните изводи.

 

А. За изследвания период Висшият адвокатски съвет е взел участие по 66 конституционни дела. По 61 от тях Висшият адвокатски съвет не е вносител на искането – 10 тълкувателни (по чл. 149, т. 1 от Конституцията), и 51 – за установяване на противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Република България е страна (по чл. 149, т. 2 и т. 4 от Конституцията).

          По 5 дела Висшият адвокатски съвет е вносител на искането.

 

Б. От 61 дела, по които Висшият адвокатски съвет не е вносител на искането:

По 42 дела Висшият адвокатски съвет е поддържал исканията (по 4 дела с различни от вносителя аргументи), по 9 дела е поддържал исканията частично, по 10 дела не е поддържал исканията.

Респ. в 69 % от случаите Висшият адвокатски съвет е поддържал исканията, в 15 % ги е поддържал частично, в 16 % не ги е поддържал.

В 9,5 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет е поддържал исканията, е излагал аргументи, различни от тези на вносителя.

 

В.. От 61 дела, по които Висшият адвокатски съвет не е вносител на искането: доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло от Конституционния съд по 24 дела, частично – по 17 дела, не са възприети – по 19, все още няма решение по 1 дело.

По 4 от 19 дела, по които не са възприети от мнозинството, доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети в особени мнения, а по 1 от тези 19 дела са възприети от половината съдии при непостигнато мнозинство (по-долу всички тези дела са включени в групата на делата, по които становището на Висшия адвокатски съвет не е възприето – 32 %). Така всъщност в малко над 20 % от случаите, когато Конституционният съд не се е съгласил с аргументите на Висшия адвокатски съвет, тези аргументи все пак са възприети в особени мнения на отделни съдии, а в един случай – и от половината състав на Конституционния съд в самото решение, без обаче да е постигнато мнозинство.

Респ. в 40 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет не е вносител на искането, доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло от Конституционния съд, в 28 % от делата доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети частично от Конституционния съд, в 32 % от делата доводите на Висшия адвокатски съвет не са възприети. По 1 дело все още няма решение.

 Обобщено: в 68 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет не е вносител на искането, доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло или частично от Конституционния съд.

 

Г. От 5 дела, по които Висшият адвокатски съвет е вносител на искането, по 2 дела искането е уважено изцяло, по 1 – частично, и по 2 дела е отхвърлено.

Респ. 40 % от исканията са уважени изцяло, 20 % – частично, 40 % са отхвърлени.

По 2 от 5-те дела Конституционният съд е възприел доводите на Висшия адвокатски съвет изцяло, по 1 дело – частично, по 2 дела – не ги е възприел.

Респ. в 40 % от случаите Конституционният съд е възприел изцяло доводите на Висшия адвокатски съвет, в 20 % ги е възприел частично, в 40 % – не ги е възприел изобщо.

Обобщено: в 60 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет е вносител на искането, исканията на Висшия адвокатски съвет са уважени изцяло или частично.

Д. От общо 66 анализирани дела по 1 дело все още няма решение, но в решените 65 дела доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло от Конституционния съд по 26 дела, частично – по 18 дела, а не са възприети по 21 дела.

Респ. в 40 % от делата доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло от Конституционния съд, в 28 % от делата доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети частично от Конституционния съд, в 32 % от делата – не са възприети.

Обобщено: В 68 % от всички дела доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло или частично от Конституционния съд.

Уточнение: Посоченият по-горе анализ е направен въз основа на аналитично проучване на исканията на вносителите и на становищата на Висшия адвокатски съвет по тях, на исканията на Висшия адвокатски съвет и на решенията Конституционния съд по делата.

Резултатите са изразени в количествени характеристики.

 

 

II.       ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ (ОСНК) НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД (2010 – 2019 г.)

 

Изследването е извършено от екип в състав:    Снежана Стефанова – адвокат от Пловдив, Златка Стефанова – адвокат от София и Иглика Василева – адвокат от София, с научен ръководител Даниела Доковска – адвокат от София

Целта на изследването е да се анализират всички тълкувателни решения на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд за периода (2010 – 2109 г.), по които има участие Висшият адвокатски съвет – като вносител или чрез изразено становище.

За нуждите на изследването са проучени 38 тълкувателни дела, от които по 3 дела все още няма произнасяне.

Използваният метод е анализ на документи. Като инструмент на изследването е разработен въпросник, който се използва за регистрация на информацията по всяко едно дело.

По проучените 38 тълкувателни дела предмет на обсъждане от ОСНК са били 123 въпроса.

Или, общо в анализа са включени 116 въпроса, на които ОСНК е дало отговор с разглежданите тълкувателни решения. Не са включени 7 въпроса, поставени по трите тълкувателни дела, по които все още няма произнасяне.

А. Анализът установява следното.

= По 94 от поставените 116 въпроса ОСНК е възприело изцяло становището на Висшия адвокатски съвет – т.е. в 81 % от случаите.

= По два от поставените 116 въпроса тълкуването на ОСНК е съвпаднало частично със становището на Висшия адвокатски съвет – т.е. 2 % от случаите.

На 20 от поставените 116 въпроса ОСНК е дало отговори, изцяло противоположни на тезата на Висшия адвокатски съвет – т.е. в 17 % от случаите.

По 14 от тези 20 въпроса обаче е имало особени мнения, застъпващи същото тълкуване, каквото е подкрепял Висшият адвокатски съвет, т.е. в 70 % от случаите, в които ОСНК се е произнесло противно на тезата на Висшия адвокатски съвет, някои от съдиите са споделили становището на Висшия адвокатски съвет.

Така само по 6 от 116 въпроса нито един съдия от ОСНК не е бил на становището, подкрепяно от Висшия адвокатски съвет (по-малко от 5 %).

 

Б. Уточнение: Посоченият по-горе анализ е направен въз основа на аналитично проучване на становищата на Висшия адвокатски съвет по поставените на тълкуване въпроси и съответно на решенията на ОСНК по делата.

Резултатите са изразени в количествени характеристики.

Те нямат и не могат да имат за цел да дават качествена характеристика на посочените по-горе становища и тълкувателни решения.

            Следва още веднъж да се подчертае, че в 81 % от случаите становищата на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло, а в 2 % от случаите са възприети частично, т.е. в 83 % от случаите становищата на Висшия адвокатски съвет изцяло или частично са възприети от ОСНК.

Освен всичко в 70 % от случаите, когато ОСНК не е възприело становището на Висшия адвокатски съвет, то е било възприето в особените мнения на съдии от ОСНК. Това означава, че доводите на Висшия адвокатски съвет са били възприети като убедителни от част от съдиите.

Като изцяло неприемливи са възприети доводите на Висшия адвокатски съвет в по-малко от 5 % от случаите (по 6 от 116 въпроса). Този показател също е белег за много висока ефективност на становищата на Висшия адвокатски съвет по тълкувателните дела пред ОСНК.

 

About De Fakto

Проверете също

Агенцията по вписванията: Руската църква е на руското посолство. МП: не сме компетентни да оповестяваме чии храмът

Руската църква е собственост на руското посолство. Това съобщиха от Агенцията по вписванията след запитване …

Задържаният с подкуп съдия от Търговище е временно отстранен от длъжност

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отстрани временно от длъжност съдията от Окръжен съд …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one + one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.