Последни новини
Home / Актуално / Какво каза Германският Конституционен съд за машинното гласуване

Какво каза Германският Конституционен съд за машинното гласуване

Defakto.bg

Машинното гласуване само по себе си не е проблем,  ако  избирателите могат да упражняват  надежден последващ контрол на  изборните резултати

Електронното  машинно гласуване при изборите за 16-ия  германски Бундестаг е било противоконституционно, защото не е позволило такъв ефективен контрол на изборния процес

Напоследък у нас се привеждат аргументи, че машинното гласуване е забранено от Германския конституционен съд.  В резюме на решението от самия съд  от 2009 г. се казва друго.  Прието е, че  всеки гражданин трябва да може без технически познания да проследи дали гласовете са отчетени правилно. Т.е. проверка от специализирана институция или обобщени разпечатки от машините не са достатъчни. Самият КС обаче обобщава, че  ако при гласуването се издава индивидуална разпечатка, машинното гласуване не е проблемно.

Резюмето:

 С Решение от 03 март 2009 г. по дело 2 BvC 3/07 Федералният конституционен съд (ФКС) се произнесе по две жалби за оспорване на избори, насочени срещу използването на машини за гласуване, управлявани от изчислителна техника (т.нар. компютри за гласуване) по време на изборите през 2005 г. за 16-ия германски Бундестаг.

Втората колегия реши, че използването на електронни машини за гласуване предпоставя съществените стъпки от процеса на гласуване и установяване на резултатите да могат да бъдат проверени от гражданина надеждно и без нужда от специални познания. Това произтича от принципа за публичност на избора (чл. 38 вр. чл. 20, ал.1 и 2 от Основния закон[1]), който повелява всички основни етапи на избора да могат да бъдат проверени публично, освен ако други конституционноправни изисквания не налагат изключения. Член 35 от Федералния закон за изборите (BWG), който допуска използването на машини за гласуване, сам по себе си не противоречи на конституцията. Федералната наредба за машините за гласуване обаче е противоконституционна, тъй като не гарантира, че ще бъдат допускани и използвани само такива машини за гласуване, които отговарят на конституционните предпоставки на принципа на публичността на вота. Според решението на ФКС машините за гласуване, използвани при изборите за 16-ия немски Бундестаг не отговарят на изискванията, които конституцията поставя за употребата на електронни машини за гласуване. Това обаче не води до разпускане на Бундестага, тъй като защитата на правната сигурност/ завареното положение на избраното народно представителство надделява над нарушенията, поради липса на данни за това, че машини за гласуване са работили неправилно или са могли да бъдат манипулирани. Затова жалбите по оспорване на изборите се отхвърлят в частта, с която се оспорва процедурата пред комисията за проверка на изборите за германския Бундестаг.

 

Решението се основава на следните основни мотиви:

l. Възраженията срещу процедурата за проверка на изборите пред германския Бундестаг са неоснователни. Дори процедурата да е отнела повече от година между подаването на жалбата и решението на германския Бундестаг, това все още не е сериозно процесуално нарушение. Продължителността на процедурата сама по себе си не лишава решението от основание. Не е сериозно нарушение и това, че решението на германския Бундестаг пропуска, че комисията за проверка на изборите се е въздържала от устно изслушване на жалбоподателя и освен това не  е провела публично заседание.

 

ll. Принципът за публичността на изборите, който произтича от основните конституционни начала за демокрация, република и правова държава, изисква всички основни етапи на изборите да могат да бъдат публично проверявани, освен ако други конституционни причини не обосновават изключение. При това контролът на изборния процес и установяването на изборния резултат са от особено значение.

Използването на машини за гласуване, които записват по електронен път гласовете на избирателите и определят по електронен път резултата от изборите, отговаря на конституционните изисквания само тогава, когато основните етапи на изборния процес и  установяване на резултатите могат да бъдат проверени надеждно и без специални познания. Докато при конвенционалното гласуване с бюлетини манипулации или фалшификации на изборите при действащите разпоредби е възможно само със значителни усилия и при превантивно действащ много висок риск от разкриване, то при машините за гласуване програмни грешки в софтуера или целенасочена фалшификация на изборите чрез манипулиране на софтуера са трудни за откриване. Широкото въздействие на такива грешки или фалшификации налага специални предпазни мерки за защита на принципа на публичност на избора.

Самият избирател трябва да може да проследи без допълнителни компютърно-технически познания дали подаденият от него глас е обхванат без манипулация при преброяването или поне при повторно преброяване. Когато резултатът от изборите се определя чрез компютърна обработка на гласовете, съхранявани в електронна памет, не е достатъчно, ако може да бъде установен само резултатът от извършения  в машината изчислителен процес въз основа на обобщаваща разпечатка на хартия или показание на електронен дисплей.

Законодателят не е възпрепятстван да използва на избори електронни машини за гласуване, когато е осигурена изискуемата по конституция възможност за надежден контрол на верността на резултата. Допълнителен контрол от избирателя, избирателните органи или обществеността е възможен например при електронни машини за гласуване, при които гласовете в допълнение към електронното съхранение се записват по други начини. Дали има и други технически възможности, които дават възможност на избирателния корпус да се довери на верността на процедурата за установяване на изборния резултат въз основа на нейната проследимост и по този начин да съответства на принципа на публичността на изборите, съдът не намира за необходимо да обсъжда по настоящото дело.

Ограниченията на възможността за проследяване на изборния процес от гражданите не могат да бъдат компенсирани от проверка за съответствие с изискванията за сигурност и за техническата изправност, извършвана от официална институция на отделни образци в процедурата по допускане на вида машини за производство или на всяка конкретна машина преди използването ѝ при избори. Дори обширният набор от други технически и организационни мерки за сигурност сам по себе си не е подходящ, за да компенсира липсата на проследимост на основните етапи от изборния процес от страна на гражданите. Защото проследимостта на основните етапи на изборите насърчава обоснованото доверие в редовността на изборите само ако самите граждани могат да проследят достоверно изборния процес.

По отношение на използването на компютърно управлявани машини за гласуване не са налице насрещни конституционни принципи, които да биха могли да оправдаят широкообхватно ограничение на публичността на изборите и с това на проследимостта на изборния процес и установяването на резултатите. Изключването на несъзнателно неправилни отбелязвания върху бюлетините, неволни грешки при преброяването и неправилни тълкувания на волята на избирателите при преброяването на гласове само по себе си не оправдава отказа от каквато и да е проследимост на изборите. Принципът на тайната на изборите и интересът за бързо изясняване на състава на германския Бундестаг не представляват насрещни конституционни интереси, които да биха могли да обосноват широкообхватно ограничение на проследимостта на изборния процес и установяването на резултатите. Конституцията не изисква резултатите от изборите да са налице малко след затварянето на избирателните секции. Освен това миналите федерални избори показаха, че и без използването на машини за гласуване предварителни официални резултати от изборите може да се дават в рамките на няколко часа.

III. Въпреки че овластяването по чл. 35 BWG да се издават наредби не буди сериозни опасения от конституционноправно естество, Федералната наредба за избирателните машини е противоконституционна, тъй като нарушава принципа на публичност на изборите. Тя не съдържа правила, които да гарантират, че се допускат и използват само такива машини за гласуване, които отговарят на конституционните изисквания за ефективен контрол на процеса на гласуване и надеждна проверимост на изборните резултати. Тя не гарантира, че се използват само такива машини за гласуване, които при подаване на гласа позволяват надежден контрол върху това дали гласуването е записано правилно. Тя също така не предвижда конкретни съдържателни или процедурни изисквания по отношение на надежден последващ контрол на установяването  на резултатите. Този дефицит не може да бъде отстранен по реда на едно конформно с конституцията тълкуване.

lV. Използването на гореспоменатите електронни машини за гласуване при изборите за 16-ия немски Бундестаг нарушава публичността на изборите. Машините за гласуване не позволиха ефективен контрол на изборния процес, тъй като гласовете бяха записани само по електронен път на модул с памет, поради което нито избирателите, нито избирателните комисии, нито гражданите, присъстващи в избирателната секция, не можеха да проверят точното пресъздаване на подадените гласове. Основните етапи на установяване на резултатите също не можеха да бъдат проследени от обществеността. Възможно беше узнаване единствено на крайния резултат от изчислителния процес, извършен в машината за гласуване, въз основа на обобщаваща разпечатка на хартия или показание на електронен дисплей, но това не беше достатъчно.

V. Констатираните изборни нарушения не водят до повторение на изборите в съответните избирателни райони.

Изборното нарушение, произтичащо от използването на компютърно управлявани машини за гласуване, които са несъвместими с изискванията за ефективна проследимост на избирателния процес, при съобразяване на неговата мандатна релевантност, не води до частична недействителност на изборите за 16-ия немски Бундестаг. Интересът от защита на правната сигурност/ завареното положение на народното представителство, съставено с доверие в конституционносъобразността на федералната наредба за машините за гласуване, надделява над избирателното нарушение, тъй като възможните ѝ ефекти върху състава на 16-ия германски Бундестаг в най-добрия случай могат да бъдат класифицирани като незначителни при липсата на каквито и да било индикации, че машините за гласуване биха функционирали неправилно или биха могли да бъдат манипулирани, а и не правят продължаването на избраното народно представителство правно непоносимо, доколкото констатираното нарушение на конституцията е извършено, докато правното положение все още е било неясно.

 

[1] Чл. 20 (1) ФРГ е демократична и социална федеративна държава.

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Той се упражнява от народа при избори и референдуми и чрез специални органи на законодателството, на изпълнителната власт ни на правораздаването.

Чл. 38 (1) Членовете на германския Бундестаг се избират с общо, пряко, свободно, равно и тайно гласуване. Те са представители на целия народ, не са обвързани от мандати и указания и са подчинени само на съвестта си.

Прессъобщение № 19/2009 от 3 март 2009 г.

 

About De Fakto

Проверете също

Наръчник за правна помощ на непридружени деца бежанци ще помага на адвокати

  Националното бюро за правна помощ (НБПП) е назначило представители на 9676 непридружени малолетни и …

ВКС е насрочил за разглеждане делото на Боян Расате, осъден за нападението срещу „Рейнбоу Хъб

  ВКС е насрочил за 08.12.2023 г., наказателно дело срещу Боян  Расате  за непристойни действия, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.