Последни новини
Home / Актуално / Трансформацията на районните съдилища по модел 4: Кои остават, кои ще са териториални отделения

Трансформацията на районните съдилища по модел 4: Кои остават, кои ще са териториални отделения

Defakto.bg

По решение на Съдийската колегия от вторник, днес на страницата на ВСС бе публикуван доклад за избрания радикален модел за съдебната карта (модел 4) и приложенията към него. Той е на координаторите по проекта Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев.

Боряна Димитрова

Докладът разписва критериите за реформа на съдилищата, предложенията за трансформацията на районните съдилища – кои от тях остават самостоятелни и кои да са териториални отделения, както и видовете конкурси за израстване в системата занапред.

До 10 юни във ВСС се очакват коментари, въпроси и становища. На 8 и 15 юни кадровиците ще обсъждат конкретните предложения.

Както е известно, модел 4 залага на промяна на родовата подсъдност на дела, прехвърлянето на част от тях като първа инстанция на окръжните съдилища, а оттам и прехвърляне на районни съдии за окръжни, а на окръжни – за апелативни. Радикалните решения бяха подкрепени от мнозинството в Съдийската колегия, а после и в Пленума на ВСС. Но срещнаха отпор сред редовите съдии, над 500 от тях изпратиха подписка във ВСС.

Докладът е 163 страници. Представяме ви най-основните моменти от него.

Критерии за специализация

Красимир Шекерджиев

В РС трябва да има две самостоятелни отделения – гражданско и наказателно, съответно и минимум трима съдии на щат.

От 113 районни съдилища в момента  пълна специализация  има в 27 РС,  в 14 други тя е частична, в 72 от съдилищата в страната не съществува никаква специализация по материя.

При реализацията на модела са запазени всички съдилища, където може
да бъде осигурено адекватно натоварване за поне три постоянно действащи
съдийски щата и се предлага създаване на териториални отделения за тези, в
които това не е възможно.
Съдилища, които към момента са с щатна численост под посочената и
след промяната на родовата подсъдност на определени категории наказателни
и граждански дела нямат натоварване за поне три постоянни съдийски щата
следва да бъдат трансформирани в териториални отделения на съседен съд
(при граничещи съдебни райони), като щатовете в по- малкия (или по-слабо
натоварения съд) се влеят в тези на приемащият съд.

Специализацията на съдиите, работещи в окръжни съдилища следва да
бъде реализирана при обособяването на три самостоятелни отделения гражданско, търговско и наказателно.
Към момента в страната функционират 28 окръжни общи съдилища,
като в 14 от тях е налице специализация по трите основни правни материи, а в
останалите 14 тя е частична – като не е обособено самостоятелно търговско
отделение.

Основна предпоставка за специализация на окръжните съдилища по материи е
броя на магистратите, които работят в тях. В случаите когато този брой е под 12
за съответния съд е практически невъзможно формирането на три отделения

При реализацията на модел 4 предложението да бъде запазен броят на
окръжните общи съдилища и бъде увеличен броя на магистратите, работещи в
тях, като предвиждаме минималния щат за съд от това ниво да бъде не по-малко от 12 съдии.
При реализацията на модела не се предвижда разкриване на
териториални отделения към окръжните съдилища.

За апелативните съдилища също се изисква обособяването на три самостоятелни отделения – гражданско, търговско и наказателно.
От 5 апелативни общи съдилища в 4 е налице специализация по трите основни правни материи, а в
едно от тях – Апелативен съд гр. Велико Търново не е обособено търговско
отделение.

При реализацията на модел 4 не се предвижда увеличаване на броя на
апелативните съдилища, а единствено на броя на магистратите, работещи в тях.
Няма да бъдат разкривани и териториални отделения към тези
съдебни органи, като бе изоставена идеята за реализиране на две такива в най-големия апелативен съд в страната АС- гр. София.

 

Делата и подсъдността

На районен съд се предлага да останат около 40% от
броя на сега разглежданите облигационни и установителните искове. Този
процент съответства на възможностите на районните съдии да приключват
равен или почти равен на постъплението брой дела. Дори и при по-точно
изчисление, и процентът да е малко по-различен, това няма да промени
изводите.

Предложението по модел 4 е на районен съд да останат подсъдни
всички искове по граждански дела с цена на иска до 2000 лв., промяна в
родовата подсъдност на вещните дела (без делбите и тези по Закона за
наследството), както и на част делата по Семейния кодекс, като тези за развод по
исков ред и недействителност на брака
станат подсъдни на ОС като първа инстанция.

От наказателните дела при реализацията на модела се предвижда на ниво районен съд да останат
за разглеждане делата по чл.128-129 НК – телесни повреди и тези по чл.194-196 НК – кражбите, които са
класически престъпления и ще дадат възможност на магистратите на тази
инстанция да разглеждат и дела с предмет престъпления против личността и
против собствеността, което е гаранция за избягване на деквалификацията на
наказателните съдии.
Промяната на родовата подсъдност на част от наказателните производства
от общ характер не е непозната за националното ни законодателство и е често
използвана с оглед променена преценка за фактическата и правна сложност на
дела с различна правна квалификация.

При окръжните съдилища промяна във видовете разглеждани дела няма,
само в броя им.
Предложението е родово подсъдни на окръжен съд като първа
инстанция да бъдат освен установителните и облигационните искове с цена на
иска над 2000лв., но и делата по СК- само недействителност на брака и развод и
всички вещни искове.

 

Трансформацията на районните съдилища

Апелативен район Бургас

Да бъдат запазени съдилищата в
гр. Бургас и гр. Несебър като самостоятелни съдебни органи, а съдилищата в гр. Малко Търново, гр. Царево, гр.
Средец, гр. Поморие, гр. Карнобат и гр. Айтос да бъдат трансформирани в
териториални отделения към РС- гр. Бургас.

Да бъде запазен като
самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Сливен, а районните съдилища в гр. Котел и Нова Загора да се преобразуват в териториални отделения на този
съд, тъй като в тях няма да има достатъчно дела, които да обосноват работата
на трима или повече съдии.

Да бъде запазен като
самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Ямбол. Районният съд в гр.
Елхово, като към него бъде създадено
териториално отделение, в което да бъде трансформиран районният съд в гр.
Тополовград. Съдът в гр. Елхово следва да остане самостоятелен съдебен орган, предвид това, че се намира в граничен район, а и към постъпленията от дела на
съда ще се прибавят тези на създаденото териториално отделение. Ето защо в
този съд се прогнозира да има достатъчно дела, които да обосноват работата на
четирима съдии.

Апелативен район Варна

Да бъде запазен като
самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Варна. Районният съд в гр.
Провадия също трябва да продължи да функционира самостоятелно, предвид
това, че се намира в сравнително отдалечен от областния център град.
Районният съд в гр. Девня следва да бъде преобразуван в териториално
отделение на РС- гр. Варна, предвид броя на делата, които се очакват да бъдат
разглеждани в този съд и това, че в него няма да има достатъчен брой съдии,
които да осигурят възможността за специализация.

Да продължат да функционират,
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Добрич и РС- гр. Балчик.
Към Балчик трябва да бъде създадено териториално отделение, в което да
бъде трансформиран РС- гр. Каварна.

Да продължат да
функционират като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Шумен и
РС- гр. Нови Пазар, тъй като в тези съдебни органи се прогнозира да има
достатъчно дела, които да обосноват работата на поне трима съдии. Районният
съд в гр. Велики Преслав следва да бъде преобразуван в териториално
отделение на РС- гр. Шумен.

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Разград. Районните
съдилища в гр. Кубрат и гр. Исперих  трябва да бъдат трансформирани в
териториални отделения на РС- гр. Разград.

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Търговище. Районните
съдилища в гр. Попово и гр. Омуртаг трябва да бъдат трансформирани в
териториални отделения на РС- гр. Търговище.

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Силистра. Районните
съдилища в гр. Дулово и гр. Тутракан трябва да бъдат
трансформирани в териториални отделения на РС- гр. Силистра.

Апелативен район Велико Търново

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Велико Търново., РС- гр.
Горна Оряховица и РС- гр. Свищов. Районните съдилища в гр. Елена и гр.
Павликени да бъдат трансформирани в
териториални отделения на РС- гр. Велико Търново.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Габрово и РС- гр. Севлиево.
Районните съдилища в гр. Дряново и гр. Трявна да бъдат трансформирани в териториални отделения на РС – Габрово.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Ловеч и РС- Троян. Районните съдилища в гр. Луковит и гр. Тетевен да бъдат трансформирани в териториални отделения,съответно Луковит на РС- гр. Ловеч, а Тетевен на РС- гр. Троян.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Плевен и РС- гр. Червен
бряг. Районните съдилища в гр. Левски и гр. Никопол да бъдат трансформирани в териториални отделения на РС гр. Плевен

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Русе. Районният съд в гр.
Бяла става териториално отделение.

Апелативен район Пловдив

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Пловдив., РС- гр.
Асеновград и РС- гр. Карлово.
Районният съд в гр. Първомай да бъде
трансформиран в териториално отделение на РС- гр. Пловдив.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Пазарджик, РС- гр. Пещера
и РС- гр. Велинград.
Районният съд в гр. Панагюрище да бъде
трансформиран в териториално отделение на РС- гр. Пазарджик.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Стара Загора и РС- гр.
Казанлък.
Районните съдилища в гр. Гълъбово, гр. Раднево и гр. Чирпан да бъдат трансформирани в териториални отделения на
РС- гр. Стара Загора.

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Смолян.
Районните съдилища в гр. Мадан, гр. Златоград, гр. Девин и гр. Чепеларе да бъдат трансформирани
в териториални отделения на РС- гр. Смолян.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Хасково., РС- гр.
Димитровград и РС- гр. Харманли.
Районните съдилища в гр. Свиленград и гр. Ивайловград да бъдат трансформирани в териториални отделения на
РС- гр. Харманли.

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Кърджали.
Районните съдилищата в гр. Момчилград, гр. Ардино и гр. Крумовград да бъдат
трансформирани в териториални отделения на РС- гр. Кърджали.

Апелативен район София

В Софийски районен съд, при спазване на определената норма за
натовареност и съобразяване на прогнозния брой граждански дела са
необходими 102 постоянни граждански състава и 40 постоянни наказателни
състава.
Броят на разглежданите в СРС НАХД предполагат разкриването на десет
непостоянни наказателни състава, които по необходимост да разглеждат
преимуществено тези дела.
В СРС се налагат разкриване и на 23 непостоянни граждански състава, които
следва при необходимост да разглеждат заповедни производства.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Ихтиман., РС- гр. Елин
Пелин, РС- гр. Ботевград, РС- гр. Самоков и РС- гр. Костинброд.
Районните съдилища в гр. Своге и гр. Сливница  да бъдат трансформирани в териториални отделения на РС – Костинброд.
РС- гр. Пирдоп да бъде трансформиран в
териториално отделение на РС- гр. Елин Пелин, а РС- гр. Етрополе в
териториално отделение на РС- гр. Ботевград.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Благоевград., РС- гр.
Петрич и РС- гр. Гоце Делчев.
Районните съдилища в гр. Сандански и гр. Разлог да бъдат трансформирани в териториални отделения
съответно РС- гр. Сандански на РС- гр. Петрич, а РС- гр. Разлог на РС- гр. Гоце
Делчев.

Районните съдилища в Кюстендил и Дупница да
продължат да функционират като самостоятелни органи на съдебна власт

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Перник.
Районните съдилища в гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Трън да бъдат трансформирани в териториални
отделения на РС- гр. Перник.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Враца., РС- гр. Мездра, РСгр. Козлодуй и РС- гр. Бяла Слатина.
Районният съд в гр. Оряхово да бъде
трансформиран в териториално отделение на РС- гр. Козлодуй.

Да продължат да функционират
като самостоятелни органи на съдебна власт РС- гр. Монтана и РС- гр. Лом.
Районния съд в гр. Берковица да бъде
трансформиран в териториално отделение на РС- гр.Монтана.

Да продължи да функционира
като самостоятелен орган на съдебна власт РС- гр. Видин.
Районните съдилища в гр. Белоградчик и гр. Кула да бъдат трансформирани в териториални отделения на
РС- гр. Видин.

Конкурсите

Предложените е, както досега, СК на ВСС да е длъжна да определи и обяви свободните
длъжности във всеки отделен орган на съдебна власт, както и длъжностите,
които ще се освободят през следващата година. Тези длъжности следва да бъдат
попълнени, като начина за заемането им бъде чрез следните два вида конкурси:
– за повишаване за кандидати от съответния съдебен район, които са
специалисти в съответната правна материя

– за повишаване и преместване за кандидати от други съдебни райони
или магистрати от същия съдебен район, но правораздаващи в друга правна
материя.
Всеки един от двата вида конкурси да бъде обявяван ежегодно,
като първо се обявява този за ВКС, а след това през три месеца съответно за АС,
ОС и РС.

Провеждането на конкурс за повишаване на кандидати от съответния
съдебен район на съда, в който са налични свободни длъжности, да е по правила, различни от тези за предвидения втори вид конкурс.
В този конкурс ще имат възможност да участват само съдии от
съответния съдебен район, които са специалисти в правна област, идентична с
тази, за която са налични свободни длъжности.
При провеждане на конкурса ще се представят три дела, избрани от
кандидата и три дела, избрани на случаен принцип. Те ще бъдат предоставени
на електронен носител и ще са достъпни за определен период от време на
всички съдии, които правораздават в отделението, където са налице свободни
длъжности.

Всеки един от магистратите в съответното отделение да има
възможност чрез гласуване да класира кандидатите, тъй като
познава в подробности работата им не само въз основа на посочените по- горе
материали, но и във връзка с обичайната си дейност като въззивен съдия в
съответния съдебен район.
Въз основа на проведеното гласуване ще бъде изготвен списък с
поредността на кандидатите, който ще бъде предложен на СК на ВСС.

Назначаването на съответния кандидат да е  по
поредността на изготвения списък, а в случаите, в които СК на ВСС не се
съобрази с него, трябва да изложи конкретни мотиви за това защо е назначен
друг, а не поредният класиран кандидат.
Решението на СК на ВСС ще подлежи на съдебен контрол

Да бъде провеждан и конкурс за повишаване и
преместване на магистрати, в който ще имат възможност да участват:
– съдии от съответния съдебен район, в който са налични свободните
длъжности, но не правораздават в правната област, в която са тези
длъжности;
– съдии от други съдебни райони, без значение дали от равен по степен
или по- нисък по степен съд.

Този конкурс ще се провежда от конкурсна комисия (избрана измежду
съдии от по- горен съд), която ще оценява кандидатите и ще извършва
класирането им. В този случай няма да съществува възможност да се отчете
становището на магистратите в съответното отделение, където са налични
свободните длъжности, тъй като работата на кандидатите няма да им е
служебно известна-  те ще са правораздавали в други съдебни райони или ще са
с друга специалност.
След като бъде осъществено класиране на кандидатите от конкурсната
комисия, то ще бъде представено на СК на ВСС, която ще ги назначава с
решение, което ще подлежи на съдебен контрол.

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Софийският районен съд не е обвързан от указанията на горестоящата инстанция, ако противоречат на правото на Съюза

Съдилищата имат право служебно да проверят договорите потребителски кредити за неравноправни клаузи в тях Софийският …

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.