Последни новини
Home / Законът / Инспекторатът проверил имуществото на 9824 магистрати и семействата им, получил 50 сигнала за накърнена независимост и престиж

Инспекторатът проверил имуществото на 9824 магистрати и семействата им, получил 50 сигнала за накърнена независимост и престиж

Defakto.bg

Инспекторатът към ВСС, с изтекъл мандат и на инспекторите, и на техния шеф Теодора Точкова, отчете дейността си за 2020 г.

На заседанието на Пленума на ВСС вчера бяха повдигнати теми за неизпълнение на съдебни решения – например по ЦУМгейт, отказ за предоставяне на данни по извършвани проверки на самите проверявани (Лозан Панов) и др.  Точкова бе категорична, че Инспекторатът стриктно изпълнява закона.

Този дебат, може би, ще бъде подновен в парламента, когато заработи и когато стигне до избора на нов състав на „ревизора“ на съдебната власт. Като темите не са една и две.

Представяме ви съобщението на Инспетората за негомата дейност през 2020-а, без редакции.

Теодора Точкова

„През 2020 г. Инспекторатът към ВСС извърши общо 75 проверки в органите на съдебната власт и в петте апелативни районна, като се провери дейността им за 2018 г. и 2019 г. Аналитичният и подробен доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова, се представи на 27.05.2021 г. пред пленума на ВСС.

През отчетния период, въпреки усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, ИВСС изпълни годишната си програма за 2020 г., като извърши 69 комплексни планови проверки  (КПП), от които по граждански дела – в 25 съдилища, в 29 съдилища по наказателни дела и в 15 прокуратури и окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури. През годината приключи и комплексната планова проверка на Върховна касационна прокуратура, извършена в периода 10.10.2019  г. – 08.11.2019 г., както и извършените също през 2019 г. две тематични проверки – първата на тема „Образуване, движение и приключване на гражданските дела, разгледани по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 от Закона за кредитните институции“ и втората на тема „Причини за възобновяване на наказателните дела от апелативните съдилища в случаите по чл. 424, ал. 1 НПК”.

През 2020 г. Инспекторатът извърши също 1 тематична проверка в съдилищата по граждански дела, 5 контролни проверки, както и заложените в годишната програма планови проверки по личните данни в 20 районни съдилища за спазване на принципа за отчетност, установен в чл. 5, пар. 2 от Регламент (EС) 2016/ 679 и в чл. 45 ал. 4 ЗЗЛД.

През 2020 г. в Инспектората са постъпили общо 1897 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи, като работата по всички сигнали е приключена. По 824 от тях са изготвени становища, отговорено е и на 907 допълнения по сигнали.

За поредна година се констатира намаляване на нередностите и пропуските, установявани при осъществяване на правомощията на Инспектората. В по-голямата част от проверените съдилища делата се образуват в деня на постъпване на съдебните книжа и се разпределят незабавно на докладчик при спазване на чл. 9 ЗСВ. Извършените през отчетния период проверки констатират много добра организация на административната дейност и на работата на различните служби в съда. Проверките са установили, че добрата организация на работата на различните служби допринася за съкращаване времето за обработка на делата, което подпомага работата на съдиите за срочното им администриране. Производствата са насрочвани за разглеждане в съдебни заседания и са отлагани за следващи заседания през кратки периоди – много често в срок до 2 – 3 седмици от постановяване на определението по чл. 140 ГПК. Отлагането на наказателните дела е съобразено със срока по чл. 271, ал. 10 НПК. Като добра практика се отчита и факта, че в повечето съдилища административните ръководители следят за движението и приключването на делата, съответно предприемат организационни и дисциплиниращи мерки при констатирани забавяния по вина на съдебни служители или съдии. Повечето граждански и наказателни дела се насрочват, разглеждат и приключват в кратки срокове, което е показател за подобряване срочността на правораздаване.

В проверените прокуратури също са отчетени положителни тенденции в работата им. Във всички проверени прокуратури се спазва принципът за случайно разпределение на преписките и делата, регламентиран с чл. 9 ЗСВ. Прокурорите се произнасят по преписките и досъдебните производства в законните срокове, а постановленията за образуване на досъдебно производство съдържат подробни указания към разследващите органи.

В следствените отдели в проверените окръжни прокуратури е установено, че действията по разследването се извършват ритмично, като следователите спазват дадените прокурорски указания. Установено е още, че разследването се провежда в законния, съответно в удължения срок. Извършените проверки не са установили пропуски в работата на следствените отдели.

Проверките, извършени през 2020 г. в органите на съдебната власт, отчитат дисциплиниране на процеса и спазване на процесуалните срокове по движението и приключването на делата и преписките. Констатира се намаляване на броя на допуснатите дисциплинарни нарушения от страна на магистратите при изпълнение на служебните им задължения.

Пропуските в работата на съдилищата и прокуратурите се сочат все повече като изключение, като по-често срещани пропуски в производствата по гражданските дела са несвоевременното извършване на проверката за редовност и допустимост на исковите молби, както и постановяване на определенията по чл. 140 от ГПК в срок, достигащ до три месеца от изтичане на едномесечния срок за отговор на исковата молба; подценяване, от някои съдии, на кратките срокове, свързани с движението и приключването на бързите производства, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК; в изолирани случаи отделни съдии, в условията на невисока натовареност, продължават да не спазват едномесечния срок за постановяване на съдебните решения (чл. 235, ал. 5 ГПК).

В съдебните производства по наказателни дела по-честите пропуски са неспазване на формата на акта, с който се насрочват делата; отлагане на дела поради неявяване на страните, като съдът не е изискал обяснения дали причините за това са уважителни или не е упражнил правомощията си да наложи съответната санкция по НПК; все още има съдии, които не спазват сроковете за изготвяне на мотивите към постановените присъди и/или на решенията по чл. 340 НПК по делата от наказателно-административен характер.

От проверените през 2020 г. районни прокуратури се констатира, че е въведена двойна номерация на досъдебните производства и липсата на извършени регулярни проверки на книгите съобразно т. 70 на раздел VІІ от Указанието за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки.

Извършената през 2020 г. тематична проверка на наложените от районния съд мерки за защита от домашното насилие по издадените и влезли в сила заповеди за защита по чл. 15, ал. 2 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), както и на влезлите в сила съдебни актове по чл. 296, ал. 1, пр. 2-ро НК и по чл. 296, ал. 4 НК, установи някои проблеми в работата на съда, обсъдени подробно в изготвения през 2021 г. от звено „Аналитично“ на ИВСС анализ. Тематичната проверка установи, че  мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 6 ЗЗДН – задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми и насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване, са неприложими в някои от съдилищата, поради липсата на такива програми в малките населени места. Предвид това и с оглед проекта на Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2021 г., изготвен от Министерски съвет на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие, предстои изпращането на сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ, ведно с изготвения от звено „Аналитично“ на ИВСС анализ на данните от извършената тематична проверка. Сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ, ведно с анализа, ще бъде изпратен и на Министерство на правосъдието във връзка с публикувания на 13.01.2021 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие.

По отношение дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и през отчетната 2020 г. са постъпили общо 514 заявления, изготвени са 449 констативни протокола и становища, като забава при разглеждането и решаването на делата е установена в 302 случая. За поредна година е констатирано, че основаната причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и приключване на делата.

През 2020 г. предизвикателство пред Инспектората като контролен орган беше своевременното извършване на проверките на годишните декларации за имущество и интереси на магистратите. Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, изрично се предвиди, че сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от ЗСВ (с които се регламентира срока за подаване на декларации за имущество и интереси от съдиите, прокурорите и следователите), с изключение на срока за подаване на ежегодна декларация, спират да текат до отмяната на извънредното положение, а срокът за подаване на ежегодна декларация се удължава с 1 месец от отмяната на извънредното положение. Независимо че сроковете за подаване на декларации за магистратите беше удължен, ние успяхме своевременно да извършим проверки на всички подадени 4414 декларации, като проверихме имуществото на общо 9824 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31.12.2019 г. Не са установени несъответствия между декларираните обстоятелства за имущество с получената информация от съответните публични регистри, които да не са отстранени в срок, с изключение на една декларация, по която несъответствието надвишаващо 20 000 лева не беше отстранено в законовия срок и докладът е изпратен на компетентните органи за извършване на проверка на имущественото състояние на лицето.

През 2020 г. се наблюдава минимално покачване на броя на постъпващите сигнали, съдържащи данни за нарушения по чл. 175к, ал. 1 – 4 ЗСВ. През 2019 г. тези сигнали бяха едва 46, докато през отчетния период са 50. Въпреки това, броят на сигналите за нарушения на интегритета на магистрати продължава да бъде нисък, поради което за насърчаване на подаването на такива сигнали, ИВСС разработи Насоки за подаване на сигнали за извършени нарушения по глава девета, раздел Iб ЗСВ. С цел разясняване на подателите кое поведение на магистратите нарушава интегритета, освен Насоките на интернет сайта на институцията са публикувани и анонимизирани случаи на констатирани нарушения по чл. 175к ЗСВ. Към настоящия момент в бюлетина на Инспектората е поместена информация относно установените нарушения на интегритета на магистратите на база извършените проверки по глава девета, раздел Iб ЗСВ, за които на извършилите ги двама прокурори и един съдия са наложени дисциплинарни наказания с влезли в сила решения на колегиите на ВСС.

Изминалата година бе изключително успешна и по отношение утвърждаване ролята на ИВСС като реално функциониращ надзорен орган по отношение обработването на лични данни в случаите по чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. През 2020 година ИВСС за първи път извърши планови проверки в 20 районни съдилища, за да установи дали съдилищата са запознати и спазват установения в чл. 5, пар. 2 от Регламента принцип за отчетност. Анализът на резултатите от проверките показва, че немалка част от съдилищата не са добре запознати с някои от новите моменти в правната уредба за защита на правата на субектите при обработване на личните им данни при осъществяване на правораздавателната дейност. След обобщаване на резултатите от извършените през 2020 г. планови проверки в съдилищата за спазване на принципа за отчетност по чл. 5, § 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 45, ал. 4 от Закона за защита на личните данни, през 2021 г. Инспекторатът към ВСС прие Насоки, които да подпомогнат органите на съдебната власт при спазването на принципа за отчетност. В насоките, които са публикувани на интернет страницата на Инспектората, са дадени конкретни практически препоръки, които да помогнат на администраторите както за спазване на принципа за отчетност, така и по-добре да идентифицират задълженията, които имат в процеса по обработване на личните данни при изпълнение на правораздавателната дейност.

През отчетния период ИВСС не е правил предложения за образуване на дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания, тъй като извършените планови проверки не са установили сериозни нарушения на служебните задължения на магистратите. При проверките извършвани по сигнали, ИВСС преосмисли преценката си за разумния срок за разглеждане и приключване на делата, съобразявайки се както със законовата регламентация, така и с Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети от СК на ВСС.

В заключение, през изминалата 2020 г. Инспекторатът работи активно по всички направления от дейността си, независимо от усложнената епидемична обстановка, което се дължи на изградения и утвърден организационен и административен капацитет.

Докладът за дейността на Инспектората към ВСС е достъпен на интернет страницата на институцията – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16 .“

 

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Славов: Процедурата за отстраняване на главния прокурор до края ще отговаря на условията за справедлив процес

             Атанас Славов обяви, че казусът “Осемте джуджета” ще  бъде …

Защо ВКС върна за ново разглеждане на АС – Варна делото за изнудване срещу Веселин Марешки и Красимира Колева

  Върховният касационен съд отмени присъдата на бизнесмена Веселин Марешки и връща делото за ново …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

9 + 16 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.