Последни новини
Home / Законът / Предлагана промяна: Живеещите в България кандидати за гражданство да подават документи директно в МП

Предлагана промяна: Живеещите в България кандидати за гражданство да подават документи директно в МП

Defakto.bg

Промени в наредбата, уреждаща конкретиките в производството по българското гражданство (Наредба 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ) предлагат от Министерството на правосъдието. Проектът е пуснат за обществено обсъждане на 10 юни, срокът за консултации е 14 дни и изтича на 24 юни.

Идеята е занапред кандидатите за получаване, възстановяване, отказ от гражданство, които живеят в България, да могат да подават документите си директно в МП, а не чрез електронната система на ресорната дирекция, която е затлачена и записва за догодина.

Вносителите обясняват краткия срок за обсъждане с „необходимостта максимално бързо да се приложи по-ефикасна организация на работата по приемане на молбите във връзка с българското гражданство“.

Конретните изменения в наредбата са:

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За лицата, които са български граждани, граждани на държава – членка на
Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, и чуждите граждани с разрешен статут
на пребиваване в Република България не се изисква предварителна резервация по ал. 1.“
2. Досегашните ал. 2-5 стават съответно ал. 3-6.
§ 2. В чл. 13а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо накрая се добавя „от Съвета по гражданството“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока по ал. 3, молбите се
включват за разглеждане от Съвета по гражданството, като се описват и докладват
неотстранените от молителя недостатъци и без да се изискват становища по чл. 33, ал. 3 от
закона.“
§ 3. В чл. 15, ал. 6 изречение второ се отменя.
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. Молбите и предложенията, подадени до влизане в сила на тази наредба, се
разглеждат по реда на § 2 от наредбата.

Мотивите:

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското
гражданство са свързани с невъзможността кандидатите за българско гражданство, които
живеят в страната, да подадат в разумен срок подготвените от тях документи за
производството по българското гражданство. Записванията в автоматизираната
информационна система на дирекция „Българско гражданство“  са до края на м. юни 2022 г. и са над 23 хиляди, поради което няма свободни
дати и часове за резервиране. За лицата, живеещи в чужбина, е предвидена възможността да
подадат документите си в дипломатическите и консулските представителства на Република
България в чужбина. За лицата, живеещи в България, не е осигурено предимство за
обслужване в Министерството на правосъдието в София.
Основната цел на предложения проект на наредба е осигуряване на възможност за
лицата, които са български граждани, граждани на държава – членка на Европейския съюз,
на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, и за чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в
Република България, да могат да подадат своите документи в Министерството на
правосъдието.

About De Fakto

Проверете също

Президентът: Имаме нужда от пълноценна съдебна реформа, която изключва произволни арести и избирателното правосъдие

„Големият проблем в България е избирателното правосъдие. С това нещо трябва да се справим. Не …

Становище по НПК: САК остро възразява срещу отнемането на права от обвиняемия при задържане под стража

Съдът предоставя на обвиняемия и неговия защитник възможност да се запознаят с доказателствата, въз основа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

11 − 10 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.