Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени нови три повишения на съдии във Върховния касационен съд

ВАС отмени нови три повишения на съдии във Върховния касационен съд

Defakto.bg

Решението идва след „въртележка“ от отводи и замени на състави

С окончателно решение Върховният административен съд отмени нови три повишения във Върховния касационен съд. Заради нарушение на закона, конкретно „надхвърляне“ на определения 9-месечен срок за назначения на останали „под чертата“ след приключването на конкурс, са отменени повишенията на Десислава Попколева, Таня Орешарова-Банкова и Мария Христова в Гражданската колегия на ВКС.

Решението е на Румяна Папазова, Хайгухи Бодикян и Юлия Тодорова от ВАС.

Мотивът: Съдийската колегия на ВСС неправилно е изчислила момента на приключване на конкурса, от който започва да тече 9-месечният срок за повишения „под чертата“ по чл. 193, ал.6 от съдебния закон. А именно – кадровиците са приели за начална дата встъпването на последния от спечелилите конкурса, а е трябвало да броят срока от първите решения за назначаването на нови кадри в Гражданската колегия на ВКС. За това повишенията на Попколева, Орешарова-Банкова и Христова са гласувани в нарушение на правилата, „извън срока“.

Сред аргументите от ВАС сочат нова разпоредба в съдебния закон, реграментираща изчисляването на 9-месечния срок (чл. 193, ал.7 ЗСВ). Само че нормата е е в сила от февруари миналата година. А отменените повишения са гласувани през януари 2020-а. Но, дори и върховните административни съдии да са сбъркали, няма кой да ги „поправи“.

Новото произнасяне на ВАС идва десетина дни, след като друг състав на Върховния административен съд със същите аргументи вече отмени други три повишения, но в Наказателната колегия на ВКС – на съдиите Димитрина Ангелова, Мария Лалова и Татяна Грозданова-Чакърова.

Така от обявените през 2018 г. от ВСС три конкурса за повишение в двете върховни съдилища, с решения на ВАС „непипнати“ останаха само резултатите от този за самия Върховен административен съд. По него ВАС отхвърли жалбите както за „редовните“ назначения, така и за повишенията „под чертата“.

Излиза, че Съдийската колегия на ВСС тепърва трябва да обявява нови конкурси за Наказателната и Гражданската колегии на ВКС за „освободените“ места. Проблемът е, че миналата година такива конкурси вече стартираха, но за други освободени впоследствие длъжности и вече има молби от съдии с отменени повишения тези конкурси да бъдат прекратени. Какво ще прави ВСС засега не е ясно.

Сегашното произнасяне на Папазова, Бодикян и Тодорова за Гражданската колегия на ВКС идва след серия от „въртележки“ по казуса във ВАС, които Де факто описа.

Съдийската колегия гласува повишенията на бившия и.ф. председател на СГС Десислава Попколева, Таня Орешарова-Банкова – също от СГС и Мария Христова от ОС-Варна на 28 януари 2020 г., а делото срещу тях във ВАС приключи едва сега, година и половина по-късно.

То бе образувано по жалба на Валентин Бойкинов от Софийския градски съд срещу отказа на кадровиците да го назначат в Гражданската колегия на ВКС, а после да го преместят заедно с бройката му в Търговската колегия, понеже бройки от едната колегия неправомерно били прехвърлени в другата. Впоследствие са присъединени още две жалби – на Нина Янакиева срещу повишенията на Пополева, Орешарова-Банкова и Христова, както и на Мария Даскалова – срещу отказ и тя да бъде назначена в Гражданската колегия на ВКС. Като основателна е приета само жалбата на Янакиева, останалите две са отхвърлени от ВАС.

Преди това обаче се бе случило следното: делото е обявено за решаване през септември 2020 г., месец по-късно това определение е отменено, а през деември м.г. съставът си прави отвод и ce пoзoвaвa нa ocoбeнo мнeниe пo дpyгo дeлo нa BAC, вoдeнo пo дpyгa жaлбa cpeщy тoзи ĸoнĸypc, ĸoятo мeждyвpeмeннo e пpиcъeдинeнa. И, макар че въпросното „особено мнение“ е единствено срещу обединенията на трите производства в едно, тъй като останалите вече са били обявени за решаване, то се ползва като създаващо „съмнения за пристрастност“ за лавинообразни отводи. Така през декември м.г. има още едно отвеждане на състав, а през тази година отводите са два. През пролетта има замяна на двама от съдиите и на 20 април казусът все пак бе обявен за решаване.

Какво заявяват сега от ВАС:

„Конкурсната процедура „приключва“ пред съответната колегия на ВСС, обявила и провела конкурса, с приемането на решения на основание чл. 193, ал. 3 от ЗСВ за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на предварително обявените свободни места. „Продължението“ на легитимната конкурсна процедура, предвидено от чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, следва да се осъществи в рамките на 9-месечния срок, който започва да тече от приемането на решенията за назначавания на обявените свободни места. Отлагането във времето на началния момент на 9-месечния срок и обвързването му с актове извън хипотезиса на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ (каквито са предвидените нарочни решения по чл. 43 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт), се отклонява от принципа на въведеното със ЗСВ конкурсно начало за кариерно израстване. Забавянето на назначаванията по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ за неопределен и непредвидим период от време след изтичането на 9-месечния срок, считан от приемането на решение от кадровия орган за назначаване на участници в конкурса на предварително обявените вакантни места, е в нарушение на принципите за предвидимост, справедливост и равенство в кариерното развитие на магистратите. За да служат като надежден и работещ механизъм за преодоляване на евентуално и междувременно възникнали кадрови дефицити в системата на съдебната власт, назначаванията по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ следва да са извършени в предвидения 9-месечен срок от приемането на решения за назначаване на обявените предварително места. В противен случай предвидената от чл. 193, ал. 6 от ЗСВ процедура ще представлява възобновяване на вече приключилия конкурс пред съответната колегия на ВСС, а не негово естествено продължение.
Предвид гореизложеното, с оспорените решения по т. 12.1., т. 12.2. и т. 12.3. от протокол № 2 / 28.01.2020 г. СК на ВСС незаконосъобразно е приела, че 9-месечният срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ започва да тече от приключването на съдебното производство по обжалване на приетите решения по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, встъпването в длъжност на повишените съдии и приемането на изрично решение, с което конкурсната процедура се обявява от кадровия орган за приключила.

Решението на СК на ВСС по т. 12.1. от протокол № 42 от 17.12.2019 г., прието на основание чл. 43 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, издадена от председателя на Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г., изм. и доп., бр. 37 от 7.05.2019 г.), има констативен характер и не поражда правни последици относно срока по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Разпоредбите на ЗСВ не предвиждат, че процедурата по чл. 193, ал. 6 се провежда, след като решенията по чл. 193, ал. 3 са влезли в сила, назначените магистрати да встъпили в длъжност и съответната колегия на ВСС е приела специален акт, обявяващ край на обявения конкурс. Законовата делегация по чл. 194г от ЗСВ, на чието основание е издадена наредбата, се отнася само до реда за провеждане на конкурси. В случаите, когато наредбите противоречат на по-високия по степен акт или дават първична правна регламентация на регулираните обществени отношения, се прилага по-високият по степен акт (чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове).
Необходимо е да се отбележи, че горното тълкуване се подкрепя от новата алинея 7 на чл. 193 от ЗСВ (ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г.), която изрично предвижда, че срокът по ал. 6 започва да тече от датата на приемане на първото решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което по реда на ал. 3 са повишени или преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото при обжалване. Разпоредбата разяснява вложената в ал. 6 законодателна воля, за да се избегне противоречивото й тълкуване и неточното й прилагане.
В настоящия случай конкурсът за повишаване и заемане на три свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия, обявен от СК на ВСС с решение по т. 11.1. от протокол № 49 / 05.12.2017 г. (обн. – ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г.), е приключил с приемането на решенията по т. 6.2., т. 6.3. и т. 6.4. от протокол № 37 / 27.11.2018 г., с които в длъжност „съдия” във ВКС – гражданска колегия са повишени съдиите Е. Донкова – Найчева, Ф. Владимиров и Р. Янчева и с решение по т. 6.5. гласуването за останалите кандидати е прекратено поради попълване на местата. В 9-месечния срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, който е изтекъл на 28.08.2019 г., не са извършвани назначавания по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.“

Пълният текст на решението тук

About De Fakto

Проверете също

Обвиниха разследващ полицай, присвоил 26 000 лв. иззети като веществени доказателства

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 32-годишен разследващ полицай присвоил сумата от 26 000 …

Андрей Янкулов: Борисов не успя напълно да овладее съда и няма от какво да се страхува

Не виждам никаква разумна причина Борисов да не се откаже от имунитета си – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty − six =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.